PANADOL PORE poretabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 10.01.2019 19:07:09)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Panadol Pore 500 mg poretabletti

parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Panadol Pore on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Pore -poretabletteja
 3. Miten Panadol Pore -poretabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Panadol Pore -poretablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Panadol Pore on ja mihin sitä käytetään

Panadol Pore on särky- ja kuumelääke, joka lievittää kipua ja alentaa kuumetta.

Panadol Pore -poretabletteja käytetään tilapäisten särky- ja kuumetilojen yhteydessä alentamaan kuumetta ja lievittämään kipua. Tällaisia kuume- tai kiputiloja ovat mm. hermo- ja lihassärky, päänsärky, vilustuminen, influenssa, hammassärky sekä kuukautiskivut.

Lääkärin määräyksestä valmistetta voidaan käyttää myös muiden särkytilojen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panadol Pore -poretabletteja

Älä käytä Panadol Pore -poretabletteja

 • Jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, maksa- tai munuaissairaus, tai alkoholiongelma, älä käytä Panadol Pore -poretabletteja ilman lääkärin ohjeita.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Panadol Pore -poretabletteja.

 • Panadol Pore -poretabletit on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jos oireet jatkuvat pitkään tai niitä esiintyy usein, ota yhteys lääkäriin.
 • Sisältää parasetamolia. Parasetamolin liiallinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa maksalle.
 • Älä käytä tätä lääkettä, jos käytät kivun, kuumeen, vilustumisen ja flunssan oireiden hoitoon tai nukkumista helpottavaa jotakin muuta parasetamolia sisältävää resepti- tai itsehoitolääkettä.
 • Jos sinulla on vaikea infektio esim. verenmyrkytys, sillä tämä voi lisätä metabolisen asidoosin riskiä. Metabolisen asidoosin merkkejä ovat: syvä, nopea ja raskas hengitys; pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat yhdistelmän näistä oireista.
 • Muita särkylääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti ilman lääkärin määräystä.

Keskustele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Panadol Pore -valmistetta, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia
 • olet alipainoinen tai aliravittu
 • käytät säännöllisesti alkoholia.

Saatat joutua välttämään valmisteen käyttöä kokonaan tai rajoittamaan ottamasi parasetamolin määrää.

Muut lääkevalmisteet ja Panadol Pore -poretabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joskus lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos samanaikaisesti käytetään muita lääkkeitä.

Jos käytät metoklopramidia, kolestyramiinia tai probenesidia sisältäviä valmisteita, verenohennuslääkkeitä (esim. varfariini) tai epilepsialääkkeitä samanaikaisesti, neuvottele Panadol Pore -lääkityksestä lääkärin kanssa.

Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Panadol Pore -valmistetta voi käyttää raskauden aikana. Sinun tulisi käyttää mahdollisimman pientä annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta ja käyttää sitä mahdollisimman lyhyen aikaa.  Ota yhteys lääkäriin, jos kipu ja/tai kuume ei vähene, tai jos sinun pitää ottaa tätä lääkettä useammin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Panadol Pore -poretabletit eivät vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

Panadol Pore -poretabletti sisältää natriumia ja sorbitolia

Jos noudatat niukasti natriumia sisältävää ruokavaliota (esim. verenpainetautia sairastavat henkilöt), on hyvä muistaa, että yksi Panadol Pore -poretabletti sisältää 427 mg natriumia.

Panadol Pore -poretabletti sisältää sorbitolia (E420). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän valmisteen ottamista.

3. Miten Panadol Pore -poretabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on:

Aikuisille 1—2 poretablettia joka 4.-6. tunti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Tabletteja ei saa ottaa useammin kuin 4 tunnin välein. Suurin suositeltu vuorokausiannos: 3000 mg.

Käyttö lapsille

Parasetamolin annos lapsille on 15 mg / painokilo korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Paino (kg)

Annostusohje

34-49

1 poretabletti korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

50-66

1 ½ poretablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

>66

2 poretablettia korkeintaan 3 kertaa vuorokaudessa.

Alle 34 kg painaville lapsille suositellaan Panadol-peräpuikkoja tai -oraalisuspensiota.

Käytä aina pienintä tehokasta annosta, joka lievittää oireita mahdollisimman lyhyen aikaa. Jos oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Poretabletti liuotetaan huolellisesti n. 1 dl:aan nestettä, niin että se on kokonaan liuennut. Liuos on kirkas, maku neutraali.

Älä ylitä suositeltuja annoksia.Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi kolmen päivän jälkeen.

Jos otat enemmän Panadol Pore -poretabletteja kuin sinun pitäisi

Parasetamolin yliannostus voi aiheuttaa vakavan maksavaurion.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Parasetamolivalmisteet ovat yleensä hyvin siedettyjä. Hyvin harvinaisia (alle 1:llä potilaalla kymmenestätuhannesta) haittavaikutuksia ovat voimakkaat yliherkkyysreaktiot parasetamolille, ihottumat, verihiutaleiden määrän väheneminen ja maksan toimintahäiriö. Keuhkoputkien supistumista saattaa esiintyä sellaisilla henkilöillä, jotka aikaisemmin ovat olleet yliherkkiä asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille. Hyvin harvoin on raportoitu vakavia ihoreaktioita.

Runsaan alkoholin käytön yhteydessä parasetamolivalmisteet saattavat vaikuttaa haitallisesti maksaan.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Panadol Pore -poretablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä huoneenlämmössä (15—25 °C).
Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Älä käytä tätä lääkettä, jos repäisypakkauksen folio on rikki lääkettä ostettaessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panadol Pore sisältää

 • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, sorbitoli (E420), sakkariininatrium, natriumlauryylisulfaatti, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumkarbonaatti, povidoni, dimetikoni ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Panadol Pore -poretabletti on valkoinen, pyöreä tabletti, halkaisija 25 mm, jakouurre.

12, 16, 24 ja 30 tabletin repäisypakkaus pahvikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby
Tanska

Valmistaja

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd
Knockbrack
Dungarvan
Co. Waterford
Dungarvan
Irlanti

tai

Famar A.V.E ANTHOUSSA PLANT
Anthoussa Avenue 7
Anthoussa Attiki
15344
Kreikka

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy
PL 24
02231 Espoo
Puh: 0800 77 40 80
S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.11.2018

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi

GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille. ©2018 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.

Yrityksen yhteystiedot:

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

scanda.consumer-relations@gsk.com
080 077 40 80
Tukkuliike: Tamro