HIZENTRA injektioneste, liuos 200 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,1 mt, 12.05.2017 12:51:56)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Hizentra 200 mg/ml injektioneste, liuos, ihon alle, injektiopullo
Ihmisen normaali immunoglobuliini (Immunoglobulinum humanum normale) (ihon alle annettava immunoglobuliini, Subcutaneous Immunoglobulin, SCIg)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Hizentra on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hizentraa
 3. Miten Hizentraa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hizentran säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Hizentra on ja mihin sitä käytetään

Mitä Hizentra on
Hizentra kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan ihmisen normaaleiksi immunoglobuliineiksi. Immunoglobuliineja kutsutaan myös vasta-aineiksi, ja ne ovat veressä esiintyviä valkuaisaineita, jotka auttavat elimistöä torjumaan infektioita.

Miten Hizentra vaikuttaa
Hizentra sisältää immunoglobuliineja, jotka on valmistettu terveen ihmisen verestä. Lääke toimii aivan samalla tavalla kuin veren luonnolliset immunoglobuliinit.

Mihin Hizentraa käytetään
Hizentraa käytetään kohottamaan epänormaalin alhaista veren immunoglobuliinipitoisuutta normaalitasolle (korvausterapia). Lääkettä käytetään aikuisille ja lapsille (0–18 vuotta) seuraavissa tilanteissa:

 1. Potilaille, joilla on synnynnäinen immunoglobuliinien puutos (primaari immuunipuutos), kuten:
 • pieni immunoglobuliinipitoisuus (hypogammaglobulinemia) tai immunoglobuliinien puutos verestä (agammaglobulinemia)
 • pienen immunoglobuliinipitoisuuden, tiheästi toistuvien infektioiden ja rokotuksen jälkeen riittämättömän vasta-ainemuodostuksen yhdistelmä (yleinen, vaihteleva immuunipuutos)
 • pienen immunoglobuliinipitoisuuden tai immunoglobuliinipuutoksen ja immuunisolujen puutoksen tai toimintakyvyttömyyden yhdistelmä (vaikea, sekamuotoinen immuunipuutos)
 • immunoglobuliini G:n tiettyjen alaluokkien puutostilat, joiden seurauksena esiintyy toistuvia infektioita.
 1. Pienen immunoglobuliinipitoisuuden ja toistuvien bakteeri-infektioiden hoitoon kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL, eräs verisyöpä) sairastaville potilaille, kun ennaltaehkäisevä antibioottihoito on epäonnistunut tai sitä ei voida käyttää.
   
 2. Pienen immunoglobuliinipitoisuuden ja toistuvien bakteeri-infektioiden hoitoon multippelia myeloomaa (MM, toinen verisyöpä) sairastaville potilaille.
   
 3. Pienen immunoglobuliinipitoisuuden hoitoon ennen allogeenista verta muodostavien kantasolujen siirtoa (HSCT) ja sen jälkeen.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hizentraa

ÄLÄ pistä Hizentraa:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) ihmisen immunoglobuliineille, polysorbaatti 80:lle tai L-proliinille.
  • Kerro ennen hoitoa lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaiselle, jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt yliherkkyyttä jollekin näistä aineosista.
 • jos sinulla on hyperprolinemia (perinnöllinen sairaus, jonka seurauksena veren proliini-aminohapon arvot ovat korkeat).
 • verisuoneen.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Hizentraa.

Voit olla yliherkkä (allerginen) immunoglobuliineille ilman että itse tiedät siitä. Todelliset allergiset reaktiot ovat kuitenkin harvinaisia. Niitä voi esiintyä vaikka olisitkin aikaisemmin saanut immunoglobuliineja ja sietänyt niitä hyvin. Niitä voi esiintyä etenkin, jos veressäsi ei ole riittävästi tyypin A (IgA) immunoglobuliineja (IgA-puutos).

 • Kerro lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaiselle ennen hoitoa, jos sinulla on immunoglobuliini A:n (IgA) puutos. Hizentra sisältää IgA:n jäämiä, mikä saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

Tällaisten harvinaisten allergisten reaktioiden yhteydessä verenpaine voi laskea äkillisesti tai voi kehittyä sokkitila (ks. myös kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

 • Jos havaitset tällaisia reaktioita Hizentra-infuusion aikana, kerro siitä välittömästi lääkärille. Hän päättää, hidastetaanko infuusionopeutta vai lopetetaanko infuusio kokonaan.
 • Kerro lääkärille, jos sinulla on ollut sydän- tai verisuonisairaus tai veritulppia, veresi on paksu tai olet joutunut olemaan liikkumatta jonkin aikaa. Nämä saattavat lisätä veritulpan vaaraa Hizentran käytön jälkeen. Kerro lääkärille myös, mitä lääkkeitä käytät, sillä esimerkiksi estrogeeni-hormonia sisältävät lääkkeet (kuten ehkäisytabletit) saattavat lisätä veritulpan vaaraa. Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee Hizentraa saatuasi esimerkiksi hengästymistä, rintakipua, raajan kipua tai turvotusta tai toispuolista heikkoutta tai puutumista.
 • Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee Hizentraa saatuasi seuraavia merkkejä ja oireita: kova päänsärky, niskajäykkyys, uneliaisuus, kuume, valonarkuus, pahoinvointi ja oksentelu. Lääkäri päättää, ovatko lisätutkimukset tarpeen ja pitääkö Hizentran käyttö lopettaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilö välttää mahdolliset komplikaatiot varmistamalla

 • että et ole yliherkkä ihmisen normaalille immunoglobuliinille.
  Lääke on annettava aluksi hitaana infuusiona. Kohdassa 3 ”Miten Hizentraa käytetään” mainittua suositeltua infuusionopeutta on noudatettava tarkasti.
 • että vointiasi seurataan tarkasti koko infuusion ajan mahdollisten oireiden havaitsemiseksi, erityisesti jos:
  • sinulle annetaan ihmisen normaalia immunoglobuliinia ensimmäistä kertaa
  • olet siirtynyt tämän lääkkeen käyttöön käytettyäsi aiemmin toista lääkettä
  • jos edellisestä infuusiosta on pitkä aika (yli kahdeksan viikkoa)
   Tarkkailuasi suositellaan näissä tapauksissa ensimmäisen infuusion aikana ja yhden tunnin ajan sen jälkeen. Jos edellä mainitut kohdat eivät koske sinua, vointisi seuraamista suositellaan vähintään 20 minuutin ajan lääkkeen annon jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Hizentra

 • Kerro lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaiselle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai mahdollisesti aiot käyttää muita lääkkeitä.
 • Hizentraa ja muita lääkkeitä ei saa sekoittaa keskenään.
 • Kerro Hizentra-hoidostasi rokotuksen antavalle lääkärillesi ennen rokotuksen antamista.
  Hizentra saattaa heikentää joidenkin eläviä viruksia sisältävien rokotteiden, kuten tuhkarokko-, vihurirokko-, sikotauti- ja vesirokkorokotteiden tehoa. Sinun on siksi odotettava 3 kuukautta tämän lääkkeen saamisen jälkeen ennen kuin sinulle annetaan eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita. Tuhkarokkorokotteen osalta rokotteen teho saattaa olla heikentynyt jopa vuoden ajan.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

 • Kerro lääkärille tai terveydenhuollon ammattilaiselle, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät. Lääkäri päättää, voiko sinulle antaa Hizentraa raskauden tai imetyksen aikana.

Hizentraa ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa raskaana olevilla naisilla. Raskaana olevat ja imettävät naiset ovat kuitenkin käyttäneet immunoglobuliineja sisältäviä lääkkeitä jo vuosien ajan ilman todettuja haitallisia vaikutuksia raskauden kulkuun tai vauvalle.

Jos imetät ja saat Hizentraa, lääkkeen sisältämiä immunoglobuliineja on havaittavissa myös rintamaidossa. Vauvasi saattaa siten saada suojan tiettyjä infektioita vastaan.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Hizentran ei odoteta vaikuttavan ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Hizentra sisältää proliinia
Älä käytä Hizentraa, jos sinulla on hyperprolinemia (katso myös kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Hizentraa”). Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista.

Muuta tärkeää tietoa Hizentrasta
Verikokeet
Tiettyjen verikokeiden (serologisten tutkimusten) tulokset voivat heikentyä tietyksi aikaa Hizentran annon jälkeen.

 • Kerro lääkärille Hizentra-hoidosta aina ennen verikokeiden ottamista.

Tietoja Hizentran sisältämistä aineista
Hizentra valmistetaan ihmisen veriplasmasta (veren nestemäinen osa). Kun ihmisen verestä tai plasmasta valmistetaan lääkkeitä, infektioiden siirtyminen potilaisiin estetään tietyin toimenpitein. Näitä ovat:

 • veren ja plasman luovuttajien huolellinen valinta, jotta varmistetaan, että infektioita mahdollisesti kantavat luovuttajat suljetaan pois ja
 • jokaisesta luovutetusta erästä ja yhdistetystä plasmaerästä tutkitaan virukset ja infektiot.
  Näiden lääkkeiden valmistajat sisällyttävät veren ja plasman käsittelyyn myös vaiheita, jotka inaktivoivat tai poistavat mahdolliset virukset. Näistä toimenpiteistä huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettujen lääkevalmisteiden antoon liittyvää infektion mahdollisuutta ei voida sulkea kokonaan pois. Tämä koskee myös kaikkia tuntemattomia tai uusia kehittyviä viruksia tai muita infektiotyyppejä.

Käytettyjä toimenpiteitä pidetään tehokkaina vaipallisia viruksia vastaan, kuten ihmisen immuunikatoa aiheuttavaa virusta (HIV, AIDS-virus), B-hepatiitti- ja C-hepatiittivirusta (maksatulehdus) sekä vaipattomia A-hepatiittiviruksia ja parvoviruksia B19 vastaan.

 • On erittäin suositeltavaa, että valmisteen nimi ja eränumero kirjataan aina Hizentran käytön yhteydessä, jotta olisi mahdollista ylläpitää rekisteriä käytetyistä valmisteen eränumeroista (katso kohta 3, ”Miten Hizentraa käytetään”).


3. Miten Hizentraa käytetään

Käytä Hizentraa täsmälleen lääkärisi määräämällä tavalla. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Annos
Lääkäri laskee oikean annoksen painosi ja hoitovasteen mukaan.

Lääkäri päättää, tarvitsetko latausannoksen (aikuisille ja lapsille), jonka suuruus on vähintään 1–2,5 ml/kg painokiloa kohti usealle päivälle jaettuna. Tämän jälkeen voidaan antaa ylläpitoannoksia toistuvin väliajoin (voi vaihdella päivittäisestä kerran kahdessa viikossa annettavaan), jotta saavutetaan kumulatiivinen kuukausittainen annos noin 2–4 ml painokiloa kohti. Terveydenhuollon ammattilainen voi säätää annoksen hoitovasteesi perusteella.

Älä muuta annosta tai annosväliä ilman lääkärin neuvoa. Jos luulet tarvitsevasi Hizentraa useammin tai harvemmin, ota yhteys lääkäriisi.
Jos luulet unohtaneesi annoksen, ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian.

Antotapa ja antoreitti
Kotihoidossa annon aloittaa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta immuunipuutoksia sairastavien potilaiden hoidosta ja kotihoidon ohjauksesta.

Sinulle opastetaan:

 • aseptinen infuusiotekniikka
 • hoitopäiväkirjan täyttäminen ja
 • toimenpiteet vakavien haittavaikutusten ilmaantuessa.

Injektiopaikka(-paikat)

 • Pistä Hizentraa vain ihon alle.
 • Voit pistää Hizentran esimerkiksi ihon alle vatsan, reiden, olkavarren alueelle ja lonkan sivulle. Jos käytetään suuria annoksia (> 30 ml), yritä pistää annokset useaan kohtaan.
 • Samanaikaisesti käytettävien injektiokohtien määrää ei ole rajoitettu. Injektiokohtien on sijaittava vähintään 5 cm:n etäisyydellä toisistaan.

Infuusionopeus
Suositeltu infuusion alkunopeus on enintään 15 ml/tunti/pistoskohta. Jos siedät infuusion hyvin, voit asteittain suurentaa infuusionopeutta nopeuteen 25 ml/tunti/pistoskohta

Käyttöohjeet

Noudata Hizentran annossa seuraavia vaiheita ja aseptista tekniikkaa.

1. Puhdista pinnat

Puhdista pöytä tai muu alusta huolellisesti antiseptisellä pyyhkeellä.

2. Kerää tarvittavat välineet

Aseta Hizentra ja muut infuusion antoon tarvittavat välineet ja tarvikkeet puhtaalle, tasaiselle alustalle.

3. Pese ja kuivaa kädet huolella

4. Tarkista injektiopullot

Tarkista liuos silmämääräisesti hiukkasten ja värjäytymien varalta sekä valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä ennen Hizentran antoa. Älä käytä liuosta, jos se on sameaa tai siinä on hiukkasia. Älä käytä liuosta, jos se on jäätynyt. Liuos annetaan huoneen- tai kehonlämpöisenä.
Kun injektiopullo on avattu, liuos on käytettävä välittömästi.

5. Hizentran valmistaminen infuusiota varten

Puhdista injektiopullon suljin – Irrota injektiopullon suojakorkki, jolloin kumisulkimen keskikohta tulee näkyviin. Puhdista suljin alkoholipyyhkeellä tai antiseptisellä valmisteella ja anna kuivua.

Siirrä Hizentra ruiskuun infuusiota varten – Kiinnitä siirtolaite tai -neula steriiliin ruiskuun aseptista tekniikkaa käyttäen. Jos käytät siirtolaitetta (reiällinen piikki), noudata laitteen valmistajan antamia ohjeita. Jos käytät siirtoneulaa, vedä ruiskuun männän avulla tarvittavaa Hizentra-tilavuutta vastaava määrä ilmaa. Tämän jälkeen työnnä neula kumitulpan keskikohdan läpi ja ruiskuta ilma injektiopullon yläosaan (ei nesteeseen) vaahdon muodostuksen välttämiseksi. Vedä lopuksi ruiskuun tarvittava määrä Hizentraa. Toista tämä, jos tarvitset annosta varten useampia injektiopulloja.

6. Valmistele letkusto

Kiinnitä antoletkusto tai neulasarja ruiskuun. Poista jäljelle jäänyt ilma letkustosta.

7. Valmistele pistoskohta (-kohdat)

Valitse pistoskohta (-kohdat) – Pistoskohtien lukumäärä ja sijainti määräytyy kokonaisannoksen tilavuuden perusteella. Injektiokohtien on sijaittava vähintään 5 cm:n etäisyydellä toisistaan.

Samanaikaisesti käytettävien injektiokohtien määrää ei ole rajoitettu.

Puhdista pistoskohta (-kohdat) antiseptisellä valmisteella ja anna kuivua ennen kuin jatkat.

8. Aseta neula

Purista ihoa kahden sormen väliin ja työnnä neula ihon alla olevaan kudokseen.
 

Kiinnitä neula paikoilleen – Käytä tarvittaessa apuna sideharsoa ja teippiä tai läpinäkyvää peitosta neulan pitämiseksi paikoillaan.

9. Infusoi Hizentra

Aloita infuusio.
Jos käytät infuusiopumppua, noudata valmistajan antamia ohjeita.

10. Kirjaa infuusio

Kirjaa seuraavat tiedot hoitopäiväkirjaan:

•        antopäivämäärä

•        lääkevalmisteen eränumero ja

•        pistetty tilavuus, virtausnopeus, pistoskohtien lukumäärä ja sijainti.

11. Siivoa

Hävitä käyttämättä jäänyt valmiste ja kaikki käytetyt antovälineet annon jälkeen paikallisten vaatimusten mukaisesti.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Jos käytät enemmän Hizentraa kuin sinun pitäisi
Jos olet mielestäsi saanut liikaa Hizentraa, keskustele lääkärisi kanssa mahdollisimman pian.

Jos unohdat käyttää Hizentraa
Jos olet unohtanut ottaa annoksen, keskustele lääkärisi kanssa mahdollisimman pian.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Hizentrakin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

 • Saatat olla allerginen (yliherkkä) immunoglobuliineille, ja allergisten reaktioiden yhteydessä verenpaine voi laskea äkillisesti tai voi kehittyä sokkitila (esim. sinua voi huimata, sinulla voi esiintyä heitehuimausta, voit pyörtyä seisaaltaan, kätesi ja jalkasi voivat tuntua kylmiltä, voit tuntea epätavallista sydämentykytystä tai rintakipuja tai näkösi voi hämärtyä).
  • Jos huomaat tällaisia oireita Hizentra-infuusion aikana, kerro siitä välittömästi lääkärille.
   Katso myös tämän pakkausselosteen kohdasta 2 tiedot allergisten reaktioiden riskistä.
 • Saatat vähentää tai jopa välttää mahdollisia haittavaikutuksia, jos Hizentra-infuusio annetaan hitaasti.

Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin yleisiä (esiintyy useammassa kuin 1 infuusiossa 10:stä):

 • pistoskohdan reaktiot

Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä (esiintyy 1–10 infuusiossa 100:sta):

 • päänsärky

Seuraavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (esiintyy 1–10 infuusiossa 1 000:sta):

 • oksentelu
 • kutina
 • väsymys (uupumus)
 • kipu

Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia (esiintyy 1–10 infuusiossa 10 000:sta):

 • vilustumisoireet
 • yliherkkyys
 • huimaus
 • migreeni
 • levottomuus
 • uneliaisuus
 • nopea sydämen syke
 • mustelmat (hematoomat ja ruhjeet)
 • kuumat aallot
 • yskä
 • epämukava tunne vatsassa, turvotus, ylä- tai alavatsakipu
 • ripuli
 • pahoinvointi
 • ihoreaktiot, kuten ärsytys, punoitus, ihottuma, rakkulat
 • nivelkipu (artralgia)
 • lihasheikkous, kouristukset, lihassärky (myalgia)
 • niskakipu, selkäkipu, rintakipu, käsivarsi- ja/tai jalkakipu
 • lihaksiin ja luustoon liittyvä kipu (tuki- ja liikuntaelinten kipu)
 • verta virtsassa (hematuria)
 • vilunväristykset, palelu, matala ruumiinlämpö (hypotermia)
 • flunssankaltaiset oireet
 • yleinen sairaudentunne (huonovointisuus)
 • kuume
 • verikoetulokset viittaavat maksan ja munuaisten toiminnan heikkenemiseen
 • korkea verenpaine
 • laihtuminen

Yksittäisissä tapauksissa Hizentra-hoidon yhteydessä on todettu vakavia immuunijärjestelmän yliherkkyysreaktioita (anafylaktisia reaktioita), aseptinen meningiitti oireyhtymää [AMS (tilapäinen ja ohimenevä aivoja ja selkäydintä suojaavien kalvojen tulehdus eli aivokalvotulehdus, joka ei johdu infektiosta)], vapinaa, polttavaa tunnetta, tromboembolioita (verihyytymiä, jotka saattavat kulkeutua verenkierron mukana ja tukkia verisuonen) ja infuusiokohdan haavaumia.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle tulee seuraavia merkkejä tai oireita Hizentra-infuusion aikana tai sen jälkeen:

 • Käsivarren tai jalan kipu tai turvotus, jossa kipeä tai turvonnut kohta tuntuu lämpimältä, käsivarren tai jalan värin muutos, selittämätön hengästyminen, rintakipu tai epämukava tunne rinnassa, joka pahenee syvään hengittäessä, selittämättä kiihtynyt pulssi, kehon toisen puolen puutuminen tai heikkous, äkillinen sekavuus tai puhe- tai ymmärtämisvaikeudet saattavat olla veritulpan oireita.
 • Kova päänsärky, johon liittyy pahoinvointia, oksentelua, niskajäykkyyttä, kuumetta ja valonarkuutta, saattaa olla AMS:n oire.

Näitä haittavaikutuksia voi ilmetä, vaikka olet saanut aikaisemmin ihmisen immunoglobuliineja ja sietänyt niitä hyvin.

Lisätietoja tilanteista, jotka lisäävät haittavaikutuksen riskiä, on myös kohdassa 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Hizentraa”.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


5. Hizentran säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä ulkopakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
 • Koska liuos on säilytysaineeton, sinun tulee käyttää/infusoida se mahdollisimman pian injektiopullon avaamisen jälkeen.
 • Säilytä alle 25 °C.
 • Ei saa jäätyä.
 • Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Lääkkeitä ei saa hävittää jätevesien tai talousjätteiden kautta. Kysy terveydenhoitohenkilöstöltä kuinka käyttämättä jääneet lääkkeet on hävitettävä. Nämä toimet auttavat suojelemaan ympäristöä.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Hizentra sisältää

 • Vaikuttava aine on ihmisen normaali immunoglobuliini. Yksi ml sisältää 200 mg ihmisen normaalia immunoglobuliinia, josta vähintään 98 % on immunoglobuliini G:tä (IgG).
  IgG:n likimääräinen prosentuaalinen jakauma alaluokkiin:
  IgG1 62–74 %
  IgG2 22–34 %
  IgG3 2–5 %
  IgG4 1–3 %
  Tämä lääke sisältää IgA:n jäämiä (enintään 50 mikrogrammaa/ml).
  Hizentra on olennaisesti natriumiton.
 • Muut aineet ovat L-proliini, polysorbaatti 80 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Miltä Hizentra näyttää ja pakkauksen sisältö
Hizentra on injektioneste, liuos, ihon alle (200 mg/ml). Väri voi vaihdella vaaleankeltaisesta vaaleanruskeaan.
Hizentraa on saatavana 5 ml:n, 10 ml:n, 20 ml:n ja 50 ml:n injektiopulloina.
Hizentraa on saatavana myös 5 ml:n ja 10 ml:n esitäytetyissä ruiskuissa.

Pakkauskoot
1, 10 tai 20 injektiopullon pakkaukset.

Hizentraa on saatavana myös 1 tai 10 esitäytetyn ruiskun pakkauksina.
Huomioi, että pakkaus ei sisällä alkoholipyyhkeitä, neuloja eikä muita välineitä tai tarvikkeita.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76
35041 Marburg
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland
CSL Behring AB
Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 09/2017.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: http://www.ema.europa.eu/.

Yrityksen yhteystiedot:

CSL BEHRING
PL 198
00931 Helsinki

sirpa.reimari@cslbehring.com
0400 219 231
Tukkuliike: Oriola

P.O.Box 712, 18217 Danderyd, Sverige, Tel +46 8 5449 6670, info@cslbehring.se