TRIESENCE injektioneste, suspensio 40 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 22.11.2019 23:54:30)

Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio

triamsinoloniasetonidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Triesence on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Triesenceä

3. Miten Triesenceä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Triesencen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Triesence on suspensio, jonka avulla silmän sisäiset rakenteet tulevat näkyvämmiksi silmäleikkauksen aikana. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain diagnostiseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu minkään sairauden hoitoon.

Triamsinoloniasetonidi, jota Triesence sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Triesenceä

 • jos olet allerginen triamsinoloniasetonidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Kerro lääkärille, jos tämä mielestäsi saattaa koskea sinua.
 • jos sinulla on aktiivinen herpes simplex -infektio silmässä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin otat Triesenceä

 • jos olet aiemmin saanut reaktion triamsinoloniasetonidista. Lääkäri voi harkita sinulle jotakin toista vaihtoehtoa.
 • jos silmänpaineesi on kohonnut
 • jos sairastat diabetestä. Kortikosteroidien aiheuttaman silmänpaineen nousun ja/tai kaihin muodostumisen (silmän normaalin mykiön etenevä utuisuus) riski on suurempi diabetespotilailla.
 • jos sinulla on ollut äskettäin tai on parhaillaan infektio silmässä.

Jos yllä oleva koskee sinua tai jos olet epävarma, kerro siitä lääkärille ennen kuin sinulle annetaan Triesenceä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä alle 18 vuoden ikäisille lapsille koska sen tehoa ja turvallisuutta tässä potilasryhmässä ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Triesence

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Triesence-valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla on hyvin vähän tietoa. Lääkäri arvioi tarkoin tilaasi ja puntaroi Triesence-valmisteen käytön vaarat hyötyihin nähden.

Kerro lääkärille, jos imetät. Triesence 40 mg/ml injektionesteen turvallisuutta ja tehoa imettävillä naisilla ei ole osoitettu.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Silmäleikkaus voi väliaikaisesti vaikuttaa näkökykyysi sekä ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Älä aja tai käytä koneita ennen kuin näkösi on palautunut normaaliksi.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Triesence sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Triesence sisältää kaliumia

Tämä lääkevalmiste sisältää kaliumia alle 1 mmol (39 mg) per annos, eli sen voidaan sanoa olevan ”kaliumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri antaa tämän lääkkeen. Lääkäri saattaa muuttaa annosta kuntosi mukaan.

Tavallinen annos on 1–4 mg lääkevalmistetta injektiona silmääsi leikkauksen aikana. Triesence poistetaan silmästä leikkauksen aikana.

Jos sinulla on kysymyksiä Triesence-valmisteen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Triesence-valmistetta koskevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta)

Kohonnut silmänpaine.

Seuraavia haittavaikutuksia on myös havaittu käytön aikana:

Tuntemattomat (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Tulehdus tai kipu sekä siihen mahdollisesti liittyvä infektio silmässä, huonontunut näkö, näön hämärtyminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei saa jäätyä.
Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat injektiopullon on rikkoutuneen tai muutoin vahingoittuneen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Triesence sisältää

 • Vaikuttava aine on triamsinoloniasetonidi. Yksi ml injektionestettä sisältää 40 mg triamsinoloniasetonidia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, karmelloosinatrium, polysorbaatti 80, kaliumkloridi, kalsiumkloridi (dihydraatti), magnesiumkloridi (heksahydraatti), natriumasetaatti (trihydraatti), natriumsitraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi. Natriumhydroksidia ja suolahappoa käytetään pH:n säätämiseksi arvoon 6,2–7,9.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tämä lääkevalmiste on valkoinen injektioneste, suspensio. Pakkauksessa on yksi injektiopullo, joka sisältää 1 ml:n injektionestettä.

Myyntiluvan haltija

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FI-02130 Espoo

Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14, B – 2870 Puurs

Belgia

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Triesence 40 mg/ml injektioneste, suspensio:

Belgia

Tanska

Suomi

Ranska

Saksa

Kreikka

Italia

Luxemburg

Norja

Portugali

Espanja

Ruotsi

Vistrec 40 mg/ml injektioneste, suspensio:

Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.6.2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta http://www.fimea.fi .

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Magnum Medical, Tamro, Muu

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210,
medinfo.nordics@novartis.com