CLINDAMYCIN ORION kapseli, kova 150 mg, 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 08.07.2016 02:07:30)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Clindamycin Orion 150 mg ja 300 mg kapselit, kova

klindamysiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Clindamycin Orionon ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clindamycin Orion ‑kapseleita
 3. Miten Clindamycin Orion ‑kapseleita otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Clindamycin Orion ‑kapseleiden säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Clindamycin Orion on ja mihin sitä käytetään

Clindamycin Orion on antibiootti. Sen vaikuttava aine on klindamysiini ja sillä hoidetaan tulehduksia, jotka on aiheuttanut klindamysiinille herkkä bakteeri.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clindamycin Orion ‑kapseleita

Älä ota Clindamycin Orion ‑kapseleita

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (klindamysiini), linkomysiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Clindamycin Orion ‑kapseleita

 • jos sinulla on tai on ollut jokin suolistosairaus

Jos sinulle ilmaantuu hoidon aikana tai sen jälkeen pitkittynyttä, veristä tai voimakasta ripulia, ota yhteys lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Clindamycin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät erytromysiiniä (antibiootti) tai jotain lihasrelaksanttia.

Jos käytät varfariinia tai vastaavaa verenohennuslääkettä, sinulla saattaa esiintyä herkemmin verenvuotoa. Lääkärisi voi joutua määräämään sinut säännöllisiin hyytymistutkimuksiin tarkistaakseen kuinka hyvin veresi hyytyy.

Hoidon teho voi muuttua, jos käytät Clindamycin Orion ‑valmisteen kanssa samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä.

Keskustele siis aina lääkärin kanssa, ennen kuin käytät muita resepti- tai käsikauppalääkkeitä Clindamycin Orion ‑hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Klindamysiini läpäisee istukan. Epäsuotuisia vaikutuksia sikiöön ei tunneta. Keskustele aina lääkärin kanssa, ennen kuin otat Clindamycin Orion -kapseleita raskausaikana.

Imetys

Klindamysiini kulkeutuu äidinmaitoon. Älä siis ota Clindamycin Orion -kapseleita imetysaikana ilman lääkärin määräystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste ei tiettävästi vaikuta haitallisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Clindamycin Orion sisältää laktoosia ja atsorubiinia

Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia (150 mg kapseli sisältää 230 mg laktoosia ja 300 mg kapseli sisältää 229 mg laktoosia). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

150 mg kapselit sisältävät atsorubiinia(E122), joka on atsoväriaine. Atsoväriaineet voivat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Clindamycin Orion ‑kapseleita otetaan

Ota Clindamycin Orion ‑kapseleita juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Huomaa, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai tavanomaisesta poikkeavalla annostuksella. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisen tarpeesi mukaan. Niele kapseli kokonaisena yhden vesilasillisen kera. On tärkeää, että otat lääkekuurin kokonaan ohjeen mukaan, muuten tulehdus voi uusiutua.

Jos otat enemmän Clindamycin Orion ‑kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Clindamycin Orion ‑kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta)

Vatsakipu, ripuli, suolitulehdus, poikkeavat maksan toimintakoetulokset.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta)

Pahoinvointi, oksentelu, täpläinen ja näppyläinen ihottuma, nokkosihottuma.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Emätintulehdus, jyvässolukato (agranulosytoosi), valkosolukato (leukopenia), neutropenia (neutrofiilien puutos), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), tiettyjen valkosolujen lisääntynyt määrä (eosinofilia), vakavaa yliherkkyysreaktiota (anafylaksi) muistuttavat reaktiot, iho- ja systeemioireinen lääkeainereaktio (DRESS), makuaistin muutokset, ruokatorven haavauma, ruokatorvitulehdus, keltaisuus, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, akuutti yleistynyt märkärakkulainen rokkoihottuma, monimuotoinen punavihoittuma (Erythema multiforme), hilseilevä ihotulehdus, vesikellomainen ihotulehdus, tuhkarokkomainen ihottuma, kutina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA

5. Clindamycin Orion ‑kapseleiden säilyttäminen

Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Clindamycin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on klindamysiinihydrokloridi, joka vastaa 150 mg:aa (150 mg kapselit) tai 300 mg:aa (300 mg kapselit) klindamysiiniä.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, magnesiumstearaatti, talkki. Kapselikuori (150 mg kapselit): Liivate, atsorubiini (atsoväriaine, E122), indigokarmiini (E132), titaanidioksidi (E171). Kapselin koodin muste: titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli (E1520), shellakka, puhdistettu vesi, etanoli.
  Kapselikuori (300 mg kapselit): Liivate, patenttisininen V (E131), titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

150 mg kapselit

Lila/viininpunainen kapseli, jossa valkea merkintä CL 150.

Pakkauskoot: 8, 16, 24, 40 ja 100 kapselia.

300 mg kapselit

Harmaansininen kapseli.

Pakkauskoot: 4, 8, 16, 20, 24, 32, 40 ja 100 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.1.2016

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola