OFTAN KLORAMFENIKOL silmätipat, liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 29.09.2018 19:05:05)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Oftan Kloramfenikol 5 mg/ml silmätipat, liuos
kloramfenikoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Kloramfenikol -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Kloramfenikol -silmätippoja
 3. Miten Oftan Kloramfenikol -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Kloramfenikol -silmätippojen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oftan Kloramfenikol ‑silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan Kloramfenikol -silmätipat sisältävät kloramfenikolia. Se estää silmätulehduksia aiheuttavien bakteerien kasvua.

Oftan Kloramfenikol -silmätippoja käytetään bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten hoitoon. Niitä voidaan käyttää myös tulehdusten ehkäisyyn silmävammojen ja silmäleikkausten yhteydessä.

Tämä valmiste sopii sekä aikuisten että lasten käyttöön.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Kloramfenikol ‑silmätippoja

Älä käytä Oftan Kloramfenikol -silmätippoja
jos olet allerginen (yliherkkä) kloramfenikolille tai Oftan Kloramfenikol -silmätippojen jollekin muulle aineelle.

Muut lääkevalmisteet ja Oftan Kloramfenikol
Muut samanaikaisesti otetut lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Kloramfenikol -hoidon tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Kloramfenikol -silmätipoissa oleva risiiniöljy voi sumentaa hetkellisesti näön. Muuten valmisteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn, kykyyn käyttää koneita eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Piilolinssit
Piilolinssien käyttöä tulehtuneessa silmässä on vältettävä.

3. Miten Oftan Kloramfenikol -silmätippoja käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Kloramfenikol -silmätippoja juuri sen verran kuin
lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos on aluksi yksi tippa silmään (silmiin) 6–8 kertaa päivässä; oireiden
lievennyttyä annosta vähennetään asteittain.

Ennen tiputtamista:
- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo kiertämällä korkki ensin loppuun asti kiinni ja sen jälkeen normaalisti auki. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputusohje, kuva 3

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia. Tiputa Oftan Kloramfenikol -silmätipat viimeiseksi.

Käyttö lapsille
Annostusta voi olla tarpeen muuttaa vastasyntyneiden hoidossa kehittymättömästä aineenvaihdunnasta johtuvan hitaan eliminaation ja annostukseen liittyvien haittavaikutusten vuoksi. Hoidon enimmäiskesto on 10-14 päivää.

Jos käytät enemmän Oftan Kloramfenikol –silmätippoja kuin sinun pitäisi
Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.

Jos unohdat käyttää Oftan Kloramfenikol -silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Kloramfenikol –silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki
eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Kloramfenikol -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä.
Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista.
Allergisia reaktioita (punoitus, vetistys, luomiturvotus) esiintyy harvoin.
Kloramfenikolin käytön yhteydessä, erityisesti pitkäaikaisessa annostelussa, on raportoitu hyvin
harvinaisina tapauksina luuytimen vajaatoimintaa (valko- ja punasolujen vähäisyyttä).
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Oftan Kloramfenikol -silmätippojen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä alle 25˚C. Säilytä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
  Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftan Kloramfenikol -silmätipat sisältävät

 • Vaikuttava aine on kloramfenikoli 5 mg/ml.
 • Muu aine on risiiniöljy, neitsytöljy.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Silmätipat, liuos. Vaalea, kellertävä öljymäinen liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoko: 4 ml.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

13.6.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro