YELLOX silmätipat, liuos 0,9 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 31.05.2024 17:36:13)

YELLOX 0,9 mg/ml silmätipat, liuos

Bromfenaakki

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • -Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Yellox on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Yellox-valmistetta
3. Miten Yellox-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Yellox-valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Yellox sisältää bromfenaakkia ja kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan ei-steroidaalisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID). Se toimii estämällä tiettyjä aineita, jotka ovat osallisena tulehduksessa.
Yellox-valmistetta käytetään aikuisten kaihileikkauksen jälkeen ilmenevän silmätulehduksen vähentämiseen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Yellox-valmistetta

 • jos olet allerginen bromfenaakille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on ollut astma, ihoallergia tai vaikea tulehdus nenässäsi käyttäessäsi muita NSAID-valmisteita. Esimerkkejä NSAID-valmisteista ovat: asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, ketoprofeeni, diklofenaakki.

 
Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Yellox-valmistetta

 • Jos käytät paikallisia steroideja (esim. kortisoni), koska tämä saattaa aiheuttaa ei-toivottavia haittavaikutuksia.
 • Jos sinulla on verenvuotovaivoja (esim. hemofilia) tai sinulla on ollut niitä aikaisemmin tai otat muita lääkkeitä, jotka voivat pidentää verenvuotoaikaa (esim. varfariini, klopidogreeli, asetyylisalisyylihappo).
 • Jos sinulla on silmävaivoja (esim. kuivasilmäisyys, sarveiskalvovaivoja).
 • Jos sinulla on diabetes.
 • Jos sinulla on nivelreuma.
 • Jos sinulla on ollut toistuvia silmäleikkauksia lyhyen ajanjakson aikana.


Piilolinssien käyttöä ei suositella kaihileikkauksen jälkeen. Älä siis käytä piilolinssejä käyttäessäsi Yellox-valmistetta.

Lapset ja nuoret
Yellox-valmistetta ei tule käyttää lapsilla eikä nuorilla.

Muut lääkevalmisteet ja Yellox
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Yellox-valmistetta ei tule käyttää kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana. Lääkäri saattaa määrätä tätä lääkettä raskauden aikana, jos odotettavissa oleva äidille koituva hyöty on suurempi kuin vauvalle mahdollisesti koituva riski.
Yellox-valmistetta voidaan määrätä imetyksen aikana, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Silmätippojen antamisen aikana voi ilmetä tilapäistä näön sumenemista. Jos tunnet näön sumenemista valmisteen käytön aikana, älä aja tai käytä koneita, ennen kuin näkösi kirkastuu.

Yellox sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,00185 mg per tippa, mikä vastaa 0,05 mg:aa/ml.
Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annos

Suositeltava annos on yksi Yellox-tippa sairaaseen silmään (silmiin) kahdesti päivässä (aamulla ja illalla). Älä käytä enempää kuin yksi tippa sairaaseen silmään (silmiin) kahdesti päivässä. Aloita tippojen käyttäminen kaihileikkausta seuraavana päivänä.

Antotap

Yellox annostellaan silmään.

 • Pese kädet ennen silmätippojen käyttöä.
 • Asetu mukavaan ja vakaaseen asentoon.
 • Kierrä pullon korkki auki.
 • Pidä pulloa peukalon ja sormien välissä niin, että se osoittaa alaspäin.
 • Käännä päätäsi taaksepäin.
 • Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin.
 • Vie pullo lähelle silmää.
 • Älä kosketa silmää tai silmäluomea, ympäröiviä alueita tai muita pintoja pipetillä.
 • Purista pullosta varovasti ulos yksi tippa Yellox-valmistetta.
 • Sulje pullon korkki tiukasti heti käytön jälkeen.
 • Pidä pullo tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä.


Jos käytät muita silmätippoja, odota ainakin viisi minuuttia Yellox-valmisteen käyttämisen jälkeen ennen kuin käytät muita tippoja.

Hoidon kesto

Jatka tippojen käyttämistä leikkausta seuraavien 2 viikon ajan. Älä käytä Yellox-valmistetta pidempään kuin 2 viikkoa.

Jos käytät enemmän Yellox-valmistetta kuin sinun pitäisi
Huuhtele silmä lämpimällä vedellä. Älä pane silmään enää lisää tippoja, ennen kuin seuraavan säännöllisen annoksen aika tulee. Jos Yellox-valmistetta niellään vahingossa, lasi vettä tai muuta nestettä on otettava lääkevalmisteen laimentamiseksi.

Jos unohdat käyttää Yellox-valmistetta
Käytä yksi annos niin pian kuin muistat. Jos on lähes seuraavan annoksen aika, jätä väliin jäänyt annos pois. Jatka seuraavalla aikataulun mukaisella annoksella. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Yellox-valmisteen käytön
Älä lopeta Yellox-valmisteen käyttöä kysymättä ensin lääkäriltä.

Yellox-hoitoa lopetettaessa on havaittu harvinaisina tapauksina kaihileikkauksesta aiheutuneen tulehdusvasteen äkillistä voimistumista, mikä on ilmennyt esim.  verkkokalvon turvotuksena.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla on näön heikkenemistä tai sumentumista hoidon lopetusta seuraavalla viikolla, ota heti yhteyttä lääkäriisi.

Jos havaitset mitä tahansa seuraavista haittavaikutuksista tippoja käyttäessäsi, ota heti yhteyttä lääkäriin:

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):
Vierasesineen tunne silmässä, silmän punoitus ja tulehdus, silmän pinnan vaurio ja tulehdus, erite silmästä, kutina, silmän kipu ja ärsytys, silmäluomen turvotus tai verenvuoto, tulehduksen aiheuttama näkökyvyn heikkeneminen. "Leijuvat kappaleet" tai liikkuvat pisteet silmien edessä tai heikentyvä näkökyky, joka voi olla merkki verenvuodosta tai silmän takaosan (verkkokalvon) vaurioitumisesta, epämukava tunne silmässä, valoherkkyys, heikentynyt tai sumentunut näkökyky, kasvojen turpoaminen, yskä, verenvuoto nenästä tai nuha.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):
Silmän pinnan vaurioituminen, silmän punoitus, astma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www.fimea.fi luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Hävitä pullo 4 viikon jälkeen ensimmäisestä avaamisesta infektion estämiseksi, vaikka liuosta olisikin jäljellä. Kirjoita avaamispäivä pakkauksen etikettiin tätä varten jätettyyn tilaan.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

itä Yellox sisältää

 • Vaikuttava aine on bromfenaakki. Yksi ml liuosta sisältää 0,9 mg bromfenaakkia (natriumseskvihydraattina). Yksi tippa sisältää noin 33 mikrogrammaa bromfenaakkia.
 • Muut aineet ovat: boorihappo, booraksi, vedetön natriumsulfiitti (E221), bentsalkoniumkloridi  (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä), tyloksapoli, povidoni (K30), dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi (happamuuden pitämiseksi normaalina).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)
Yellox on kirkkaankeltainen neste (liuos). Se toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää yhden kierrekorkillisen 5 ml:n muovipullon.

Myyntiluvan haltija
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlanti

Valmistaja
Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin
Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.10.2020

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

BAUSCH & LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

customerservice.nordic@bausch.com
www.bausch.se
+46 8 6169500
Tukkuliike: Tamro