CARTEXAN kapseli, kova 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 21.11.2019 21:56:30)

Cartexan 400 mg kapseli, kova

Kondroitiininatriumsulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cartexan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin kuin otat Cartexan-valmistetta 3. Miten Cartexania otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cartexanin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cartexan-kapselien vaikuttava aine, kondroitiinisulfaatti, on ihmisillä luonnollisesti esiintyvä aine. Se on yksi nivelruston rakenneosista.

Cartexan-kapseleita käytetään polven ja lonkan nivelrikon oireenmukaisen hoitoon. Valmisteen vaikutus alkaa hitaasti (6-8 viikon kuluessa), minkä vuoksi äkillisen ja lyhytaikaisen kivun hoitoon suositellaan muuta lääkitystä. Vaikutus kestää yleensä 2-3 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cartexania:

  • jos olet allerginen kondroitiinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Cartexan-valmistetta.

  • jos sinulla on sydänsairaus (sydämen vajaatoiminta) tai munuaisten vajaatoiminta. Cartexan voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön ja turvotuksia.
  • jos sinulla on maksan vajaatoiminta.
  • jos käytät veren hyytymisominaisuuksiin käytettäviä lääkkeitä (kuten varfariinia, asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä).
  • Jos käytät kipulääkkeitä, sillä kondroitiinisulfaatin käyttö voi vähentää kipulääkkeen tarvetta.

Lapset

Cartexanin käyttöä lapsille ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Cartexan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee erityisesti veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä (kuten varfariinia, asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä). Jos käytät varfariinia, lääkäri voi pyytää INR-arvojen tarkistamista tavallista useammin Cartexanin käytön aloittamisen ja lopettamisen jälkeen.

Cartexanin ruuan ja juoman kanssa

Cartexan voidaan ottaa ennen ateriaa, aterian yhteydessä tai aterian jälkeen. Jos saat helposti vatsavaivoja, lääke kannattaa ottaa aterian jälkeen.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Cartexanin raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole kokemusta, joten sitä ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Cartexanin ei ole todettu heikentävän kykyä ajaa moottoriajoneuvoa ja käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kapseleita ei saa pureskella, vaan ne tulee nielaista kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi lasillinen vettä).

Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

Vaikeammissa tapauksissa suositeltu annos on 1200 mg eli 3 kapselia vuorokaudessa hoidon ensimmäisten 4-6 viikon ajan minkä jälkeen hoitoa jatketaan 800 mg:n vuorokausiannoksella kolmen kuukauden hoitojakson loppuun. 1200 mg:n vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai jaettuna kolmeen osaan eli 1 kapseli kolmesti vuorokaudessa.

Hoito koostuu toistuvista kolmen kuukauden hoitojaksoista, joiden välillä pidetään kahden kuukauden tauko.

Käyttö lapsille

Cartexanin käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Cartexan-valmistetta kuin sinun pitäisi:

Yksi tahaton tai tahallinen yliannostustapaus on raportoitu ilman potilaalle aiheutuneita jälkiseuraamuksia (ei oksentelua, pahoinvointia tai muutoksia veren elektrolyyttipitoisuuksissa). Tutkimusten perusteella haitallisia vaikutuksia tai oireita ei todennäköisesti ilmene.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cartexan-valmistetta

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta- annoksen, vaan jatka hoitoa normaaliannoksella seuraavana päivänä.

Jos lopetat Cartexanin käytön

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinainen (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Ruoansulatuselimistö: Ruoansulatuskanavan häiriöt (kuten ylävatsakipu, pahoinvointi tai ripuli). Iho ja ihonalainen kudos: Ihon punoitus, näppyläinen ihottuma, ärsytysihottuma.

Hyvin harvinainen haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) Iho ja ihonalainen kudos: rohtuma, ihon kutina, nokkosrokko Yleisoireet: Turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30º C. Säilytä alkuperäispakkauksessa suojellaksesi valmistetta kosteudelta.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cartexan sisältää

- Vaikuttava aine on kondroitiininatriumsulfaatti. Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiininatriumsulfaattia.

- Muut aineet ovat: magnesiumstearaatti. Kapselin kuoren apuaineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), erytrosiini (E 127) ja punainen rautaoksidi (E 172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot)

Cartexan-kapseleita on saatavana 24 ja 60 kapselin pakkauksessa sekä 180 kapselin moniannospakkauksessa, joka sisältää kolme 60 kapselin pakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Gran Capitán, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - SPANJA

Valmistaja

NOUCOR HEALTH, S.A.

Avda. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland

Fysioline Oy

Arvionkatu 2

FIN-33840 Tampere Puh/Tel: +358 3 233 0300

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta, Puola, Suomi, Unkari - Cartexan

Tsekin tasavalta - Condrodin

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.10.2022

Yrityksen yhteystiedot:

FYSIOLINE OY, PHARMA
Arvionkatu 2
33840 Tampere
Suomi

pharma@fysioline.fi
03 233 0300
Tukkuliike: Tamro