CARTEXAN kapseli, kova 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 21.11.2019 21:56:30)

Cartexan 400 mg kapseli, kova

Kondroitiininatriumsulfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa

muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Cartexan on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Cartexania

3. Miten Cartexania käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Cartexanin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Cartexan-kapselien vaikuttava aine, kondroitiinisulfaatti, on ihmisillä luonnollisesti esiintyvä aine. Se on

yksi nivelruston rakenneosista.

Cartexan-kapseleita käytetään polven ja lonkan nivelrikon oireenmukaisen hoitoon. Valmisteen vaikutus

alkaa hitaasti (6-8 viikon kuluessa), minkä vuoksi äkillisen ja lyhytaikaisen kivun hoitoon suositellaan

muuta lääkitystä. Vaikutus kestää yleensä 2-3 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Cartexania:

• jos olet allerginen (yliherkkä) kondroitiinisulfaatille tai Cartexanin jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Cartexanin suhteen:

• jos sinulla on sydänsairaus (sydämen vajaatoiminta) tai munuaisten vajaatoiminta. Cartexan voi

aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön ja turvotuksia.

• jos sinulla on maksan vajaatoiminta.

• jos käytät veren hyytymisominaisuuksiin käytettäviä lääkkeitä (kuten varfariinia,

asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä).

• Jos käytät kipulääkkeitä, sillä kondroitiinisulfaatin käyttö voi vähentää kipulääkkeen tarvetta.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita

lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä koskee erityisesti veren hyytymiseen

vaikuttavia lääkkeitä (kuten varfariinia, asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä).

Jos käytät varfariinia, lääkäri voi pyytää INR-arvojen tarkistamista tavallista useammin Cartexanin käytön

aloittamisen ja lopettamisen jälkeen.

Cartexanin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Cartexan voidaan ottaa ennen ateriaa, aterian yhteydessä tai aterian jälkeen. Jos saat helposti vatsavaivoja,

lääke kannattaa ottaa aterian jälkeen.

Kapseleita ei saa pureskella, vaan ne tulee nielaista kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi

lasillinen vettä).

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Cartexanin raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole kokemusta, joten sitä ei tule käyttää

raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö:

Cartexanin ei ole todettu heikentävän kykyä ajaa moottoriajoneuvoa ja käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota Cartexania juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai

apteekista, jos olet epävarma.

Kapseleita ei saa pureskella, vaan ne tulee nielaista kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi

lasillinen vettä).

Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

Vaikeammissa tapauksissa suositeltu annos on 1200 mg eli 3 kapselia vuorokaudessa hoidon

ensimmäisten 4-6 viikon ajan minkä jälkeen hoitoa jatketaan 800 mg:n vuorokausiannoksella kolmen

kuukauden hoitojakson loppuun. 1200 mg:n vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai jaettuna

kolmeen osaan eli 1 kapseli kolmesti vuorokaudessa.

Hoito koostuu toistuvista kolmen kuukauden hoitojaksoista, joiden välillä pidetään kahden kuukauden

tauko.

Cartexanin käyttöä lapsille ei suositella.

Jos otat enemmän Cartexania kuin sinun pitäisi:

Yksi tahaton tai tahallinen yliannostustapaus on raportoitu ilman potilaalle aiheutuneita jälkiseuraamuksia

(ei oksentelua, pahoinvointia tai muutoksia veren elektrolyyttipitoisuuksissa).. Tutkimusten perusteella

haitallisia vaikutuksia tai oireita ei todennäköisesti ilmene.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09 471 977 Suomessa, 112

Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Cartexania:

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kertaannoksen,

vaan jatka hoitoa normaaliannoksella seuraavana päivänä.

Jos lopetat Cartexanin käytön

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Cartexan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset ja hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Ruoansulatuselimistö: Ruoansulatuskanavan häiriöt (kuten ylävatsakipu, pahoinvointi tai ripuli).

Iho ja ihonalainen kudos: Ihon punoitus, näppyläinen ihottuma, ärsytysihottuma, nokkosrokko, rohtuma,

ihon kutina.

Yleisoireet: Turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www. fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30º C. Säilytä alkuperäispakkauksessa suojellaksesi valmistetta kosteudelta.

Kestoaika

Älä käytä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden

hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Cartexan sisältää

- Vaikuttava aine on kondroitiininatriumsulfaatti. Yksi kapseli sisältää 400 mg

kondroitiininatriumsulfaattia.

- Muut aineet ovat: magnesiumstearaatti. Kapselin kuoren apuaineet ovat liivate, titaanidioksidi (E

171), keltainen rautaoksidi (E 172), erytrosiini (E 127) ja punainen rautaoksidi (E 172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot)

Cartexan-kapseleita on saatavana 24, 60 ja 180 kapselin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Bioibérica, S.A.

Ctra. Nacional II, Km.680,6.

08389 Palafolls. Barcelona

Espanja

Valmistaja

J.URIACH & Cia.

Camí Reial, 51-57. Pol. Ind. Riera de Caldes.

08184 Palau-Solità i Plegamans. Barcelona

Espanja

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 25.06.2015

Yrityksen yhteystiedot:

FYSIOLINE OY, PHARMA
Arvionkatu 2
33840 Tampere
Suomi

pharma@fysioline.fi
03 233 0300
Tukkuliike: Tamro