ZOVIDUO emulsiovoide 50/10 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 04.05.2021 19:04:43)

Zoviduo 50 mg/g + 10 mg/g emulsiovoide

asikloviiri ja hydrokortisoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, jos oireesi jatkuvat 5 päivää hoidon lopettamisen jälkeen.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Zoviduo on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zoviduo-emulsiovoidetta

3. Miten Zoviduo-emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Zoviduo-emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Zoviduo sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: asikloviiria ja hydrokortisonia. Asikloviiri on antiviruslääke, joka torjuu yskänrokon aiheuttavaa virusta. Hydrokortisoni on mieto steroidi, joka vähentää yskänrokkoon liittyvää tulehdusta.

Zoviduo-emulsiovoidetta käytetään vähentämään aikuisten ja nuorten (12-vuotiaat ja vanhemmat) huulissa ja huulten lähellä iholla esiintyvien yskänrokkojen varhaisten oireiden ja merkkien (esim. kihelmöinti, kutina tai punoitus) mahdollista etenemistä haavaisiksi yskänrokoiksi.

Vaikka sinulle olisi jo kehittynyt yskänrokko, Zoviduo voi lyhentää paranemisprosessia puolella tai yhdellä päivällä verrattuna emulsiovoiteeseen, joka ei sisällä vaikuttavia aineita.

Yskänrokon aiheuttaa herpes simplex ‑niminen virus. Virus aiheuttaa rakkuloiden ja haavaumien muodostumista lähinnä huuliin, mutta toisinaan myös muualle kasvoihin. Yskänrokko pääsee kehittymään, kun elimistön immuunijärjestelmä on heikentynyt, esim. vilustumisen tai muun infektion yhteydessä. Stressi, voimakas auringonvalo, kylmä sää tai kuukautiset saattavat myös laukaista yskänrokon.

Keskustele lääkärin kanssa, jos oireesi jatkuvat 5 päivää hoidon lopettamisen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Zoviduo-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille tai hydrokortisonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • muun ihoinfektion hoitoon kuin yskänrokon.

Varoitukset ja varotoimet

Käytä Zoviduo-emulsiovoidetta vain huulten tai huulten lähellä olevan ihon yskänrokkoon.

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on vaikea uusiutuva yskänrokko varmistaaksesi, ettei sinulla ole muita taustalla olevia terveysongelmia.

Älä käytä Zoviduo-emulsiovoidetta:

 • silmiin, suun tai nenän sisäpuolelle tai sukupuolielimille.
 • hoitaaksesi sukupuolielinten herpestä.
 • jos immuunijärjestelmäsi ei toimi kuten sen pitäisi (esim. jos sinulla on HIV tai jos sinulle on tehty luuydinsiirto) tai jos sinulla on todettu heikentynyt immuunijärjestelmä.
 • minkään siteen, laastarin tai herpeslaastarin kanssa.

Pese kätesi ennen voiteen levittämistä ja sen jälkeen välttääksesi yskänrokon paheneminen tai infektion tarttuminen jollekin toiselle.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Älä käytä pidempään kuin 5 päivän ajan.

Lapset

Lääkettä ei saa käyttää alle 12-vuotiaille lapsille. Ei tiedetä, kuinka valmiste tehoaa tai kuinka turvallinen se on heille.

Muut lääkkeet ja Zoviduo

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ei tiedetä, voiko Zoviduo vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksiin, jos niitä käytetään samanaikaisesti Zoviduo-emulsiovoiteen kanssa.

Zoviduo ruuan ja juoman kanssa

Älä levitä emulsiovoidetta juuri ennen ruokailua, koska emulsiovoidetta saattaa tällöin joutua suuhun.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkärisi katso, että mahdolliset hyödyt ovat suurempia kuin tuntemattomien riskien mahdollisuus.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Zoviduo-emulsiovoiteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Zoviduo sisältää propyleeniglykolia ja setostearyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 200 mg/g propyleeniglykolia Setostearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Zoviduo sisältää natriumlauryylisulfaattia

Tämä lääkevalmiste sisältää 8 mg/g natriumlauryylisulfaattia.

Natriumlauryylisulfaatti saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (kuten pistelyä tai

polttelua) tai lisätä muiden valmisteiden aiheuttamia ihoreaktioita samalle alueelle

käytettynä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Vain iholle.

Älä ylitä suositeltua annosta.

Aikuiset ja 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset

Levitä emulsiovoidetta viisi kertaa päivässä 5 päivän ajan (esim. noin joka 3.-4. tunti hereillä olo aikana). On suositeltavaa aloittaa hoito mahdollisimman nopeasti, mieluiten ensimmäisten merkkien ja oireiden (esim. kihelmöinnin, punoituksen tai kutinan) ilmaannuttua.

Hoito kestää korkeintaan 5 päivää. Keskustele lääkärin kanssa, jos oireesi jatkuvat 5 päivää hoidon lopettamisen jälkeen.

Antotapa

Pese kädet ennen emulsiovoiteen levittämistä ja sen jälkeen välttääksesi yskänrokon paheneminen tai infektion tartuttaminen jollekin muulle.

Jos sinulle kehittyy rakkuloita, älä koske niihin enempää kuin on välttämätöntä, ettet tartuttaisi infektiota muualle kehoon tai silmiin.

Jos käytät enemmän Zoviduo-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos käytät emulsiovoidetta vahingossa liikaa tai nielet sitä, haitallisia vaikutuksia ei todennäköisesti synny. Jos nielet suuren määrän emulsiovoidetta, sinun on otettava yhteys lääkäriin.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos unohdat käyttää Zoviduo-emulsiovoidetta

Jos unohdat annoksen, levitä emulsiovoidetta kun muistat ja jatka kuten aiemmin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä.

Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin välittömästi, jos saat joitain seuraavista allergisen reaktion oireista (hyvin harvinainen haittavaikutus: enintään yksi 10 000:sta voi saada sen):

 • kasvojen, kielen tai kurkun turvotus, mikä voi johtaa nielemis- tai hengitysvaikeuteen.
 • nokkosrokko.

Alla luetellut haittavaikutukset on ilmoitettu sillä todennäköisyydellä, millä ne voivat ilmaantua.

Yleiset (enintään yksi 10:stä voi saada näitä)

 • ihon kuivuminen tai hilseily.

Melko harvinaiset (enintään yksi 100:sta voi saada näitä)

 • ohimenevää polttelua, kihelmöintiä ja pistelyä voi joskus ilmaantua heti emulsiovoiteen levittämisen jälkeen.
 • kutina.

Harvinaiset (enintään yksi 1000:sta voi saada näitä)

 • ihon punoitus.
 • ihon värimuutos.
 • paikallinen ihottuma tai ihon ärsytys, johon liittyy kutina ja polttava tunne voidellulla alueella.

Tuntematon

 • näön hämärtyminen

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja putkessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Kestoaika putken ensimmäisen avaamisen jälkeen: 3 kuukautta.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat emulsiovoiteen ulkonäön ja/tai koostumuksen muuttuneen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zoviduo sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat asikloviiri ja hydrokortisoni. Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 50 mg asikloviiria ja 10 mg hydrokortisonia.
 • Muut aineet ovat nestemäinen parafiini, propyleeniglykoli, isopropyylimyristaatti, natriumlauryylisulfaatti, setostearyylialkoholi, valkovaseliini, poloksameeri 188, sitruunahappomonohydraatti, natriumhydroksidi, kloorivetyhappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Yksi putki sisältää 2 g Zoviduo-emulsiovoidetta.

Zoviduo on valkoista tai kellertävää emulsiovoidetta.

Putki on valmistettu alumiinilaminoidusta polyeteenimuovista tai alumiinista.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

 

Myyntiluvan haltija:

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Tanska

 

Valmistaja:

 

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand, Tanska

 tai

 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraβe 4, 80339, München,

Saksa

tai

Haleon Germany GmbH

Barthstraße 4, 80339 München,

Saksa

tai

Haleon Belgium n.v./s.a.

Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6,

Wavre, 1300

Belgia

tai

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH

Bahnhofbichi 13, 6391 Fieberbrunn

Itävalta

 

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Puh: 0800 77 40 80

S-posti: mystory.nd@haleon.com

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 08.05.2023

 

Yrityksen yhteystiedot:

Haleon Finland Oy
Energiakuja 3
00180 Helsinki
Suomi

mystory.nd@haleon.com
www.haleon.com
0800 77 40 80
Tukkuliike: Tamro