NIMOTOP tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 13.11.2019 19:08:22)

Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

nimodipiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Nimotop on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Nimotop-tabletteja
 3. Miten Nimotop-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nimotop-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Nimodipiini on kalsiuminestäjä (aine, joka vähentää kalsiumionien virtausta tiettyihin soluihin ja siten estää verisuonen sileän lihaksen supistumista). Nimodipiinilla on erityisesti aivoissa verisuonten supistumista ja kudosten hapenpuutetta estävä vaikutus.

Nimotop-tabletteja käytetään lukinkalvonalaiseen verenvuotoon liittyvän verisuonten supistumisen (aivoissa) ja sen aiheuttaman aivosolujen hapenpuutteesta johtuvan hermostollisen puutosoireiston ehkäisyyn ja hoitoon.

Nimodipiinia, jota Nimotop sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Nimotop-tabletteja
 • jos olet allerginen nimodipiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • samanaikaisesti rifampisiinin ja seuraavien epilepsialääkkeiden kanssa: fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Nimotop-tabletteja.

Erityisesti huomattavaa ennen lääkehoidon aloittamista ja sen aikana

 • Jos sinulla on maksan toiminnanvajaus tai epätavallisen alhainen verenpaine, tulee sinun kertoa siitä lääkärille ennen hoidon aloittamista.
 • Jos sinulla on aivojen turvotusta tai kohonnut aivopaine.
 • Jos sinulla on tietynlainen rasitusrintakipu (epästabiili angina pectoris) tai sinulla on ollut sydäninfarkti edeltävien 4 viikon aikana.
 • Eräät antibiootit, virus- ja sienilääkkeet, mielialalääkkeet, mahahaavalääkkeet ja epilepsialääkkeet voivat muuttaa Nimotop-tablettien pitoisuutta veressä. Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista jos käytät jotain näistä lääkkeistä.
Muut lääkevalmisteet ja Nimotop

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Nimotop-tabletteja käytetään samanaikaisesti eräiden muiden lääkkeiden kanssa.

Nimotop-tablettien vaikuttavan aineen, nimodipiinin, pitoisuus veressä saattaa muuttua, jos käytät samanaikaisesti seuraavia lääkkeitä:

 • eräitä antibiootteja (esim. erytromysiini, klaritromysiini, telitromysiini, kinupristiini/dalfopristiini)
 • virus- ja sienilääkkeitä (esim. ritonaviiri, ketokonatsoli, itrakonatsoli)
 • nefatsodonia, fluoksetiinia, tai nortriptyliiniä (masennuslääkkeitä)
 • simetidiiniä (mahahaavalääke)
 • valproiinihappoa, fenobarbitaalia, fenytoiinia tai karbamatsepiinia (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiinia (tuberkuloosilääke).

Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nimotop-tabletteja samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa. Katso myös kohdat ’Älä ota Nimotop-tabletteja’ ja ’Varoitukset ja varotoimet’.

Nimotop-tabletit voivat voimistaa samanaikaisesti käytettävien verenpainelääkkeiden tehoa. Sen vuoksi tulee välttää nimodipiinin käyttöä näiden verenpainelääkkeiden kanssa:

 • diureetit
 • beetasalpaajat
 • ACE:n estäjät
 • angiotensiinireseptorin salpaajat (AT1)
 • muut kalsiumestäjät
 • alfasalpaajat
 • alfametyylidopa
 • myös erektiolääkkeinä ja keuhkoverenpainetaudin hoitoon käytettyjen PDE5-estäjien kanssa.

Beetasalpaajien samanaikainen suonensisäinen anto saattaa johtaa verenpaineen liialliseen alenemiseen ja sydänlihaksen supistusvoiman heikentymiseen.

Tsidovudiinin (HIV-lääke) määrä veressä voi merkittävästi suurentua kun sitä annetaan samanaikaisesti nimodipiinin kanssa.

Greippimehun ja Nimotop-tablettien samanaikainen ottaminen voi johtaa kohonneisiin lääkeaineen pitoisuuksiin veressä. Greippimehun nauttimisen jälkeen vaikutus voi kestää ainakin neljä päivää. Greippiä ja greippimehua ei tule siksi nauttia nimodipiinihoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaan tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Nimotop-tabletteja saa käyttää raskauden aikana vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Neuvottele aina lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nimotop-tabletteja raskauden aikana.

Imetystä ei suositella Nimotop-tablettien käytön aikana. Älä käytä Nimotop-tabletteja imetyksen aikana ellei lääkäri ole niin erikseen määrännyt.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajokyky ja koneiden käyttökyky voivat periaatteessa heikentyä Nimotop-hoidon aikana mahdollisen huimauksen takia.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri on määrännyt sinulle yksilöllisesti sopivan annostuksen. Suositeltu vuorokausiannos aikuisille on 2 Nimotop tablettia 6 kertaa vuorokaudessa.

Tabletit niellään kokonaisina nesteen kera ruokailuajoista riippumatta. Annosvälin tulee olla vähintään 4 tuntia.

Nimotop-hoito aloitetaan aina sairaalassa infuusionestehoidolla, joka voi kestää jopa 14 vrk. Sen jälkeen hoitoa jatketaan tableteilla noin 7 päivän ajan lääkärin ohjeen mukaan.

Nimotop-tablettien turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaille potilaille ei ole vielä tutkittu. Sen vuoksi Nimotop-tabletteja ei suositella lasten ja nuorten hoidossa.

Vaikeaa maksan vajaatoimintaa, etenkin maksakirroosia, sairastaville potilaille annosta on tarvittaessa pienennettävä verenpainearvoja seuraten. Tarvittaessa on harkittava hoidon lopettamista kokonaan.

Jos otat enemmän Nimotop-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Nimotop-annoksen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Nimotop-hoidon aikana on raportoitu seuraavia melko harvinaisia haittavaikutuksia (1-10 potilaalla tuhannesta):

 • pahoinvointia
 • verenpaineen laskua, verisuonten laajenemista
 • sydämen tiheälyöntisyyttä
 • päänsärkyä
 • allergisia reaktioita, ihottumaa
 • verihiutaleniukkuutta (trombosytopenia).

Harvinaisina haittavaikutuksina (1-10 potilaalla kymmenestätuhannesta) on raportoitu:

 • ohimenevää maksaentsyymien määrän nousua
 • suolentukkeumaa
 • sydämen harvalyöntisyyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nimotop sisältää
 • Vaikuttava aine on nimodipiini.
 • Muut aineet ovat povidoni 25, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, krospovidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 4000, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E172).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valmisteen kuvaus: Keltainen, pyöreä, kalvopäällystetty tabletti, jossa merkinnät SK ja Bayer-risti.

Pakkauskoko: 100 tablettia

Myyntiluvan haltija

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.

Valmistaja

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.10.2019

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa:

Bayer Oy. Puhelin 020 785 21.

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY
Tuulikuja 2, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro