RENNIE SPEARMINT imeskelytabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 13.11.2019 19:11:33)

ENNIE® SPEARMINT imeskelytabletti

kalsiumkarbonaatti, magnesiumsubkarbonaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee lääkityksestä huolimatta.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Rennie Spearmint imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rennie Spearmint imeskelytabletteja

3. Miten Rennie Spearmint imeskelytabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Rennie Spearmint imeskelytablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Rennie Spearmint imeskelytabletit koostuvat kahdesta happoja neutraloivasta aineesta, kalsiumkarbonaatista ja magnesiumsubkarbonaatista. Niitä käytetään lievittämään liikahappoisuuteen liittyviä oireita, kuten närästystä ja ruoansulatusvaivoja (esim. mahan turvotuksen tunnetta ja kipua).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Rennie® Spearmint imeskelytabletteja

- jos olet allerginen kalsiumkarbonaatille, magnesiumsubkarbonaatille tai Rennie Spearmint imeskelytablettien jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

- jos sinulla on:

  • vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min)
  • korkea veren kalsiumpitoisuus ja/tai tila, joka johtaa veren korkeaan kalsiumpitoisuuteen
  • munuaiskivitauti, joka johtuu tai jonka epäillään johtuvan kalsiumia sisältävistä munuaiskivistä
  • matala veren fosfaattipitoisuus

Varoitukset ja varotoimet

Älä käytä Rennie Spearmint valmistetta:

- jos kalsiumin erityksesi virtsaan on normaalia runsaampaa

- jos munuaistesi toiminta on heikentynyt, voit käyttää Rennie Spearmint valmistetta vain lääkärin valvonnassa (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset)

- älä käytä runsaasti maitoa tai maitotuotteita Rennie Spearmint valmisteen käytön yhteydessä

Muut lääkevalmisteet ja Rennie® Spearmint

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Tiettyjen valmisteiden imeytyminen saattaa vähentyä. Näitä ovat jotkut antibiootit (kuten tetrasykliinit ja kinolonit), digoksiini (sydänlääke), levotyroksiini (kilpirauhashormoni) ja eltrombopagi (verihiutaleiden määrää lisäävä lääke) sekä eri suolat (kuten fosfaatit ja fluoridit). Myös raudan imeytyminen saattaa vähetä, jos rautavalmistetta otetaan samanaikaisesti Rennie Spearmint imeskelytablettien kanssa.

Tietyt nesteenpoistolääkkeet (ns. tiatsidit) vähentävät kalsiumin erittymistä virtsaan. Siksi lääkärin on syytä seurata säännöllisesti niiden potilaiden seerumin kalsiumpitoisuutta, jotka käyttävät samanaikaisesti näitä nesteenpoistolääkkeitä ja Rennie Spearmint imeskelytabletteja (ks. myös kohta Miten valmistetta käytetään, viimeinen kappale).

Ottamalla Rennie Spearmint eri aikaan kuin muut lääkkeet vältetään muiden lääkeaineiden mahdollinen imeytymisen muuttuminen. Sopiva väli on 1-2 tuntia.

Rennie® Spearmint imeskelytabletit ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

On suositeltavaa ottaa tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä. Tabletit pureskellaan tai imeskellään. Vettä ei tarvita.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Rennie Spearmint imeskelytabletteja voidaan käyttää raskauden aikana, kunhan valmistetta käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Pitkäkestoista valmisteen käyttöä suurilla annoksilla on vältettävä.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rennie Spearmint imeskelytabletit eivät vaikuta ajamiseen eivätkä kykyyn käyttää koneita.

Rennie® Spearmint imeskelytabletti sisältää sakkaroosia

Yksi Rennie Spearmint imeskelytabletti sisältää 475 mg sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Tavanomainen annos on 1 - 2 tablettia, jotka pureskellaan tai annetaan hitaasti sulaa suussa tarvittaessa. On suositeltavaa ottaa tabletti/tabletit tunti aterian jälkeen ja nukkumaan mentäessä.

Ota närästys- ja kiputilanteissa 1 - 2 tablettia heti oireiden ilmaannuttua, mutta älä ota enempää kuin 11 tablettia (joka vastaa 8 g kalsiumkarbonaattia) vuorokaudessa.

Liikahappoisuutta lievittävien lääkkeiden pitkittynyttä käyttöä on syytä välttää ja annossuositusta ei saa ylittää. Jos oireet jatkuvat tai lievittyvät vain osittain, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Käyttö lapsille

Rennie Spearmint imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Rennie® Spearmint imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi

Pitkään jatkuva suurten annosten käyttö voi heikentää munuaisten toimintaa ja aiheuttaa muutoksia veren suola- ja happotasapainossa. Tämä voi puolestaan aiheuttaa mm. pahoinvointia, oksentelua tai ummetusta sekä lihasheikkoutta. Jos yliannostus on vaikea, ota yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Keskustele lääkärisi kanssa jos käytät nesteenpoistolääkettä ja haluaisit aloittaa Rennie Spearmint valmisteen käytön.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yliherkkyysreaktioita on ilmaantunut hyvin harvoin (ihottuma, nokkosrokko, turvotus kasvojen alueella tai äkillinen, voimakas allerginen reaktio eli ns. anafylaksia). Jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa, voi Rennie Spearmint valmisteen pitkään jatkuva käyttö suurina annoksina johtaa mahaoireisiin ja lihasheikkouteen. Siksi lääkärin pitää valvoa Rennie Spearmint imeskelytablettien käyttöä, jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa. Vaikka munuaiset ovat terveet saattaa pahoinvointia, oksentelua, mahavaivaa, ripulia, ja lihasheikkoutta ilmaantua.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rennie® Spearmint imeskelytabletti sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kalsiumkarbonaatti ( 680 mg yhdessä imeskelytabletissa, joka vastaa 272 mg kalsiumia) ja magnesiumsubkarbonaatti (80 mg yhdessä imeskeltytabletissa).

Muut aineet ovat sakkaroosi (475 mg), esigelatinoitu maissitärkkelys, perunatärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, kevyt nestemäinen parafiini, spearmint-makuaine [minttuöljy (Mentha spicata L. ja Mentha piperita L.), akaasiakumi], sakkariininatrium (0,80 mg).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kermanvalkoisia, neliönmuotoisia, koverapintaisia, kulmista pyöristettyjä spearmint-makuisia imeskelytabletteja, halkaisija noin 15 mm, tablettien kummallakin puolella merkintä "RENNIE".

24 ja 96 tabletin PVC/Al-läpipainopakkaus, pahvikotelo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku. Puhelin 020 785 21.

Valmistaja:

Delpharm Gaillard, 33, rue de l’Industrie, 74240 Gaillard, Ranska.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 785 21.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 30.9.2019

 

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro