DETREMIN tipat, liuos 20000 IU/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 21.09.2016 04:22:43)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Detremin 20 000 IU/ml tipat, liuos

Kolekalsiferoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Detremin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Detreminiä
3. Miten Detreminiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Detreminin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Detremin on ja mihin sitä käytetään

Detremin sisältää kolekalsiferolia (D3-vitamiinia). Sillä hoidetaan D-vitamiinin puutostilaa tai vajetta esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • vauvojen ja lasten riisitauti
 • luuston haurastuminen, yhdessä kalsiumin ja mahdollisesti myös muiden hoitomuotojen kanssa
 • toissijainen lisäkilpirauhasen liikatoiminta (veren alhaisen kalsiumpitoisuuden aiheuttama lisäkilpirauhashormonin liikaeritys, jossa lisäkilpirauhanen on suurentunut).

Detreminiä käytetään myös D-vitamiinin puutostilojen ehkäisyyn ja hoitoon henkilöille, joilla D-vitamiinin imeytyminen on heikentynyt ja henkilöille, joilla on kasvanut luunmurtumariski, esim. iäkkäät potilaat ja glukokortikoideilla hoidetut potilaat.

Kolekalsiferolia, jota Detremin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Detreminiä

Älä käytä Detreminiä

 • jos olet allerginen (yliherkkä) D3-vitamiinille tai Detreminin jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6 ”Mitä Detremin sisältää”)
 • jos sinulla on hyperkalsemia (korkea veren kalsiumpitoisuus)
 • jos sinulla on D-hypervitaminoosi (korkea veren D-vitamiinipitoisuus).

Älä käytä Detreminiä yhdessä kalsiumin kanssa, jos sinulla on vakava munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet
Älä ota enempää kuin lääkärin määräämä Detremin-annos, jotta ei syntyisi yliannostusta. Älä käytä samaan aikaan muita D-vitamiinia sisältäviä tuotteita, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille, jos

 • sinulla on ollut munuaiskiviä
 • sinulla on munuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on sarkoidoosi (yleensä keuhkoihin vaikuttava sairaus, jossa kehoon muodostuu tulehdussolukertymiä) tai muu tulehdussairaus, joka aiheuttaa nystermiä.

Jos veresi fosfaattipitoisuus on suuri, lääkäri voi määrätä Detreminin lisäksi fosfaatin sitojaa. Keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Muut lääkevalmisteet ja Detremin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro erityisesti, jos käytät jotain seuraavista valmisteista:

 • fenytoiini (epilepsian hoitoon), barbituraatit (unilääkkeet tai rauhoittavat lääkkeet)
 • rifampisiini tai isoniatsidi (tuberkuloosin hoitoon)
 • sydänglykosidit
 • tiatsididiureetit (esim. hydroklooritiatsidi ja bendroflumetiatsidi, joita käytetään korkean verenpaineen hoitoon)
 • alumiinia sisältävät tabletit (närästyksen hoitoon)
 • muut D-vitamiinia sisältävät tuotteet
 • laihdutuslääkkeet (esim. orlistaatti ja kolestyramiini).

Detremin ruuan ja juoman kanssa
Detremin-annos suositellaan otettavaksi päivän pääaterian yhteydessä. Voit helpottaa valmisteen ottamista sekoittamalla tipat ruokaan tai juomaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Detreminiä voi käyttää raskauden aikana D-vitamiinin puutokseen.

Detreminiä voi käyttää imetyksen aikana. D-vitamiini ja sen aineenvaihduntatuotteet erittyvät rintamaitoon. Kysy tarvittaessa lisätietoja lääkäriltä tai kätilöltä. Vauvoilla ei kuitenkaan ole havaittu imetyksestä aiheutuvaa yliannosta.

Detreminin vaikutuksista hedelmällisyyteen ei ole tietoa. Normaalit D-vitamiinipitoisuudet eivät kuitenkaan oletettavasti vaikuta haitallisesti hedelmällisyyteen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteen käytön vaikutuksia ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita ei ole tutkittu. Detreminillä ei ole tunnettuja haittavaikutuksia, jotka vaikuttavat ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita.

3. Miten Detreminiä käytetään

Ota Detreminiä juuri sen verran, kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annokseen vaikuttavat yksilöllinen veren D-vitamiinipitoisuus ja sairaus, jonka hoitoon Detremin on määrätty. Ota tämän vuoksi valmistetta aina juuri sinulle määrätyn annoksen verran, vaikka jollekin tuntemallesi henkilölle olisi määrätty huomattavasti suurempi annos. Tavallinen annos on 1–20 tippaa vuorokaudessa tai 5 tippaa – 3,5 ml viikossa.

Detremin-annos suositellaan otettavaksi päivän pääaterian yhteydessä. Pidä pulloa paikallaan ylösalaisin pystysuorassa asennossa, kuten seuraavassa kuvassa:

Ensimmäisen tipan tulo näkyviin voi kestää noin 10 sekuntia. Seuraavat tipat tulevat hiukan nopeammin. Tipat otetaan lusikalla. Varmista, että otat koko annoksen.

Jos käytät Detreminiä kauan, lääkäri saattaa määrätä säännöllisiä verikokeita varmistaakseen parhaan mahdollisen hoidon.

Jos otat enemmän Detreminiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Jos olet ottanut liian suuren annoksen Detreminiä, ota yhteys lääkäriin. Jos olet ottanut suuren yliannostuksen, tulee välittömästi ottaa yhteyttä lääkäriin, sillä saatat tarvita sairaalahoitoa.

Jos unohdat ottaa Detreminiä
Jätä unohtamasi annos ottamatta ja jatka annosten ottamista normaalin aikataulun mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Detremin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia oireita on havaittu D3-vitamiinia sisältävien tuotteiden ottamisen jälkeen: korkeat kalsiumpitoisuudet veressä ja virtsassa, ummetus, ilmavaivat, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli ja yliherkkyysreaktiot, kuten kutina, ihottuma tai nokkosihottuma.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Detreminin säilyttäminen

 • Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Pullon sisältö on käytettävä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.
 • Älä käytä Detreminiä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä käytä Detreminiä, jos liuos on sameaa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Detremin sisältää

 • Vaikuttava aine on kolekalsiferoli (D3-vitamiini). Yksi millilitra liuosta (noin 40 tippaa) sisältää 0,5 mg kolekalsiferolia, mikä vastaa 20 000 IU:ta D3-vitamiinia.
 • Muut aineet ovat keskipitkän ketjun triglyseridit (kookosöljystä ja palmunydinöljystä).

Detreminin kuvaus ja pakkauskoko

Detremin on väritön tai hieman kellertävä viskoosi liuos. Pakkaus sisältää yhden ruskeasta lasista valmistetun tippapullon, jossa on 10 ml liuosta, väritön tai valkoinen kärki sekä valkoinen kierrekorkki.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Renapharma AB
Kungsängsvägen 21B
SE-753 23 Uppsala, Ruotsi
Puh.: +46 18 7001140
Sähköposti: info@renapharma.se

Valmistaja:
Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Saksa

tai

NextPharma SAS, 17 route de Meulan, 78520 Limay, Ranska

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi: Detremin

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 02.09.2016.

Yrityksen yhteystiedot:

RENAPHARMA AB
Riddargatan 16
11451 Stockholm
Sweden

info@renapharma.se
www.renapharma.se
+46 18 7001140
Tukkuliike: Magnum Medical