GALIEVE MINT oraalisuspensio 500/267/160 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 07.07.2016 11:47:45)

PAKKAUSSELOSTE

Galieve Mint, oraalisuspensio

Natriumalginaatti
Natriumvetykarbonaatti
Kalsiumkarbonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai niin kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Galieve Mint on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Galieve Mint -oraalisuspensiota
 3. Miten Galieve Mint -oraalisuspensiota käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Galieve Mint -oraalisuspension säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ GALIEVE MINT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Galieve Mint -oraalisuspensio kuuluu takaisinvirtauksen estolääkkeiden ryhmään. Se muodostaa mahansisällön pinnalle suojakerroksen estäen mahahapon nousua takaisin ruokatorveen ja siitä aiheutuvaa kipua ja epämukavuutta jopa neljän tunnin ajan.

Valmistetta käytetään mahalaukkusta ruokatorveen tapahtuvan takaisinvirtauksen oireiden hoitoon, kuten hapon takaisinvirtaukseen, närästykseen ja ruonsulatusvaivoihin (takaisinvirtauksesta johtuviin), esimerkiksi aterioiden jälkeen, raskauden aikana tai potilailla, joilla on ruokatorvitulehdukseen liittyviä oireita.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT GALIEVE MINT -ORAALISUSPENSIOTA

Älä käytä Galieve Mint -oraalisuspensiota

 • jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai jollekin Galieve Mint -oraalisuspension muulle aineelle, koska hyvin harvoin on ilmennyt hengitysvaikeuksia ja ihottumaa (ks. lisätietoja kohdasta 6. Muuta tietoa).

Ole erityisen varovainen Galieve Mint -oraalisuspension suhteen
Tämä lääke sisältää pieniä määriä natriumia (6,2 mmol / 10 ml) ja kalsiumia (1,6 mmol / 10 ml).
Jos sinua on neuvottu noudattamaan ruokavaliota, jossa rajoitetaan jonkin edellä mainitun aineen käyttöä, kysy lääkärin neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista.
Keskustele lääkärin kanssa myös näistä suolamääristä, jos sinulla on tai on ollut merkittävä munuais- tai sydänsairaus, koska tietyt suolat voivat pahentaa näitä sairauksia.
Jos oireet eivät lievity 7 päivän jälkeen, ota yhteys lääkäriin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Galieve Mint -oraalisuspension ja muiden suun kautta otettavien lääkkeiden oton välillä olisi pidettävä kahden tunnin tauko, koska Galieve Mint voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus ja imetys
Tätä valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Tärkeää tietoa Galieve Mint -oraalisuspension sisältämistä aineista
Tämä valmiste sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).


3. MITEN GALIEVE MINT ORAALISUSPENSIOTA KÄYTETÄÄN

Valmiste otetaan suun kautta. Ravista hyvin ennen käyttöä.
Aikuiset, iäkkäät ja vähintään 12-vuotiaat lapset: 10 - 20 ml aterioiden jälkeen ja nukkumaan mennessä (korkeintaan neljästi vuorokaudessa).

Alle 12-vuotiaat lapset: Vain lääkärin määräyksestä.

Jos otat enemmän Galieve Mint -oraalisuspensiota kuin sinun pitäisi
Jos otat liikaa tätä valmistetta, siitä ei todennäköisesti aiheudu mitään haittaa. Sinulla voi kuitenkin esiintyä turvotusta. Ota yhteys lääkäriin, jos turvotus ei häviä.

Jos unohdat käyttää Galieve Mint -oraalisuspensiota
Jos unohdat ottaa lääkkeen, annosta ei pidä kaksinkertaistaa seuraavalla kerralla. Jatka vain lääkkeen ottamista kuten aikaisemminkin.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Galieve Mint -oraalisuspensiokin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos saat haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin. Hyvin harvinainen (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta) haittavaikutus on allerginen reaktio jollekin ainesosalle. Oireita voivat olla ihottuma, kutina, hengitysvaikeus, huimaus tai kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.


5. GALIEVE MINT ORAALISUSPENSION SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 30 ºC. Ei saa jäätyä. Älä säilytä kylmässä.
Tarkista että korkin sinetti on ehjä ennen valmisteen ensimmäistä käyttöä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Galieve Mint -oraalisuspensio sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat natriumalginaatti, natriumvetykarbonaatti ja kalsiumkarbonaatti.
  10 millilitraa sisältää 500 mg natriumalginaattia, 267 mg natriumvetykarbonaattia ja 160 mg kalsiumkarbonaattia.
 • Muut aineet ovat karbomeeri, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), sakkariininatrium, natriumhydroksidi, minttuaromi numero 4, minttuaromi numero 5 ja puhdistettu vesi. Valmiste ei sisällä sokeria eikä gluteenia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Galieve Mint -oraalisuspensio on luonnonvalkoinen suspensio, joka tuoksuu ja maistuu piparmintulta.

Pakkauskoot: 150 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml ja 600 ml.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tanska

Valmistaja
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull
HU8 7DS, East Yorkshire
Iso-Britannia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2015

Yrityksen yhteystiedot:

RECKITT BENCKISER Nordic A/S
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

kristiina.hagelberg@rb.com
www.rb.com
+358 0 290 009200
Tukkuliike: Oriola

Edustaja Suomessa: Reckitt Benckiser Nordic A/S