ENALAPRIL COMP ORION tabletti 20/12,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 01.09.2020 19:04:25)

Enalapril Comp Orion 20 mg/12,5 mg tabletit

enalapriilimaleaatti ja hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Enalapril Comp Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Enalapril Comp Orion ‑tabletteja
 3. Miten Enalapril Comp Orion ‑tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Enalapril Comp Orion ‑tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Enalapril Comp Orion ‑tabletteja käytetään korkean verenpaineen hoitoon. Lääke sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: enalapriilia ja hydroklooritiatsidia.

 • Enalapriili kuuluu ACE:n estäjiksi kutsuttuun lääkeryhmään. ACE:n estäjät laajentavat verisuonia, jolloin verenvirtaus niissä paranee. ACE:n estäjiä käytetään korkean verenpaineen hoitoon.
 • Hydroklooritiatsidi kuuluu diureeteiksi (nesteenpoistolääkkeiksi) kutsuttuun lääkeryhmään. Diureetit lisäävät munuaisten erittämän virtsan määrää. Niitä käytetään korkean verenpaineen hoitoon.

Enalapril Comp Orion ‑tabletteja käytetään potilaille, joiden verenpainetta ei ole voitu hoitaa riittävän tehokkaasti pelkästään enalapriililla tai hydroklooritiatsidilla. Tämän takia ensisijaisena hoitona tulee käyttää muita valmisteita, jotka sisältävät vain yhtä vaikuttavaa ainetta.

Enalapriilimaleaatti ja hydroklooritiatsidi, joita Enalapril Comp Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Enalapril Comp Orion -tabletteja, jos:

 • olet allerginen
  • enalapriilimaleaatille
  • muille ACE:n estäjille
  • hydroklooritiatsidille
  • muille sulfonamideille (lääkkeitä jotka ovat kemiallisesti sukua hydroklooritiatsidille)
  • tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • sinulla on aikaisemmin ollut kasvojen, huulien, suun, kielen tai nielun turvotusta, johon on liittynyt nielemis- ja/tai hengitysvaikeuksia (angioedeema) ACE:n estäjän käytön jälkeen tai syystä jota ei tiedetä tai on perinnöllistä
 • sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • virtsasi vuorokautinen määrä on hyvin pieni
 • olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Enalapril Comp Orion ‑valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus)
 • sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä
 • olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi.

Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman riski saattaa olla tavanomaista suurempi:

 • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
 • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (esim. temsirolimuusia, sirolimuusia, everolimuusia)
 • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa etenkin, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa seuraavia lääkkeitä:

 • kaliumlisiä (mukaan lukien suolankorvikkeita), kaliumia säästäviä diureetteja ja muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimia ja kotrimoksatsolia bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiinia elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariinia, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Enalapril Comp Orion ‑tabletteja, jos:

 • sinulla on alhainen verenpaine (voi ilmetä heikotuksen tunteena tai pyörrytyksenä erityisesti ylösnoustessa)
 • sinulla on sydänsairaus
 • sinulla on aivoverenkierron häiriöitä
 • sinulla on maksasairaus
 • sinulla on munuaissairaus (mukaan lukien munuaisensiirrännäinen). Tämä voi johtaa kaliumpitoisuuden suurenemiseen veressä, mikä saattaa olla vakavaa. Lääkäri joutuu ehkä muuttamaan annostasi tai seuraamaan veresi kaliumpitoisuutta.
 • saat dialyysihoitoa
 • sinulla on äskettäin ollut voimakasta oksentelua tai ripulia
 • noudatat vähäsuolaista ruokavaliota, käytät kaliumvalmisteita, kaliumia säästäviä aineita tai kaliumia sisältäviä suolavalmisteita
 • sinulla on verisairaus, kuten alhainen veren valkosolujen määrä tai valkosolujen puutos, alhainen verihiutaleiden määrä, tai alentunut punasolujen määrä (anemia)
 • sinulla on diabetes, koska tällöin sinun pitää seurata tarkoin verensokeripitoisuutta, etenkin hoidon ensimmäisen kuukauden aikana. Veren kaliumpitoisuus voi myös nousta.
 • sinulla on aikaisemmin ollut allergisia reaktioita, joihin on liittynyt turvotusta kasvoissa, huulissa, kielessä tai nielussa sekä nielemis- ja/tai hengitysvaikeuksia. Mustaihoisilla potilailla on suurentunut riski saada tämäntyyppisiä reaktioita ACE:n estäjähoidon yhteydessä.
 • sinulla on verisuonten kollageenisairaus (esimerkiksi punahukka, nivelreuma tai ihonkovettumatauti), saat immuunijärjestelmää estävää hoitoa, käytät allopurinolia tai prokaiiniamidia, tai sinulla on mikä tahansa näiden riskitekijöiden yhdistelmä.
 • saat hoitoa, jolla kolesterolia poistetaan verestä (LDL-afereesi)
 • olet menossa kirurgiseen toimenpiteeseen tai sinut aiotaan nukuttaa toimenpidettä varten (myös hammaslääkärin toimenpiteet)
 • saat siedätyshoitoa, jolla vähennetään mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamaa yliherkkyyttä
 • otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II ‑reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esimerkiksi valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia
  • aliskireeni
 • jos käytät mitään seuraavista lääkkeistä, angioedeeman (sellaisten alueiden kuin kurkun ihon nopea turpoaminen) riski kasvaa:
  • sirolimuusi, everolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan (käytetään estämään siirrettyjen elinten hylkimistä)
  • neprilysiinin estäjää, kuten sakubitriiliä sisältävää lääkettä sydämen vajaatoiminnan hoitoon
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Enalapril Comp Orion -tabletteja.
 • sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Enalapril Comp Orion -hoidon aloittamisesta. Tämä voi hoitamatta johtaa pysyvään näönmenetykseen. Riski saattaa olla suurentunut, jos sinulla on aiemmin ollut penisilliini- tai sulfonamidiallergia.
 • sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Enalapril Comp Orion ‑valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä ota Enalapril Comp Orion -tabletteja" olevat tiedot.

Jos olet epävarma, koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Enalapril Comp Orion ‑tablettien käyttöä.

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Enalapril Comp Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).

Valmisteen verenpainetta alentava vaikutus on yleensä heikompi mustaihoisilla potilailla kuin muilla potilailla.

Lapset

Valmisteen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole osoitettu.

Muut lääkevalmisteet ja Enalapril Comp Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden tai Enalapril Comp Orion ‑tablettien teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • muut verenpainelääkkeet
 • nesteenpoistolääkkeet (diureetit)
 • kaliumlisät tai suolankorvikkeet, jotka sisältävät kaliumia, diureetit (erityisesti ns. kaliumia säästävät sellaiset), muut lääkkeet, jotka voivat kasvattaa kaliumin määrää kehossasi (kuten hepariini ja kotrimoksatsoli, joka tunnetaan myös nimellä trimetopriimi/sulfametoksatsoli)
 • diabeteslääkkeet (sekä suun kautta otettavat lääkkeet että insuliini)
 • litium (lääke, jota käytetään määrättyjen masennustilojen hoitoon)
 • masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, ns. trisykliset masennuslääkkeet
 • mielenterveyden ongelmiin käytettävät psykoosilääkkeet
 • tietyt yskän- ja vilustumislääkkeet sekä laihdutuslääkkeet, jotka sisältävät ns. sympatomimeettia
 • tulehduskipulääkkeet, asetyylisalisyylihappo (aspiriini) kivun hoitoon käytettynä
 • kultavalmisteet
 • tietyt lihasrelaksantit
 • narkoottiset aineet ja voimakkaat kipulääkkeet (esim. opiaatit)
 • digoksiini (käytetään sydämen vajaatoimintaan)
 • tietyt rytmihäiriölääkkeet (prokaiiniamidi, amiodaroni, sotaloli)
 • adrenaliini ja muut katekoliamiinit
 • solunsalpaajat (syöpälääkkeet)
 • kolestyramiini ja kolestipoli (käytetään korkean kolesterolipitoisuuden alentamiseen), koska nämä vähentävät hydroklooritiatsidin imeytymistä ruoansulatuskanavasta. Ota Enalapril Comp Orion ‑tabletit yksi tunti ennen näiden lääkkeiden ottamista tai 4–6 tuntia näiden ottamisen jälkeen.
 • lääkkeet, joita käytetään useimmiten siirrettyjen elinten hylkimisen estämiseksi (sirolimuusi, everolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan). Katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”.

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • jos otat angiotensiini II ‑reseptorin salpaajaa, aliskireeniä tai neprilysiinin estäjää (katso tietoja myös kohdista "Älä ota Enalapril Comp Orion ‑tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Enalapril Comp Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Alkoholi

Vältä alkoholin käyttöä, koska alkoholi voi tehostaa liikaa Enalapril Comp Orion -tablettien verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Enalapril Comp Orion -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti, kun tiedät olevasi raskaana, ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Enalapril Comp Orion ‑valmisteen sijasta. Enalapril Comp Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Enalapril Comp Orion ‑valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke saattaa aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta ja siten heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää lääkityksen alussa kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Enalapril Comp Orion sisältää laktoosia

Valmiste sisältää laktoosia 124 mg per tabletti. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per päiväannos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin.

Lääkkeen annostus

Aikuiset

Tavallinen annostus on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Annosta voi tarvittaessa nostaa kahteen tablettiin kerran vuorokaudessa.

Jos käytät toista nesteenpoistolääkettä (diureettia), lääkärisi neuvoo sinua lopettamaan sen käytön 2‑3 päivää ennen Enalapril Comp Orion ‑hoidon aloittamista.

Munuaissairaus

Jos sinulla on munuaissairaus, lääkäri seuraa annostasi tarkasti.

Iäkkäät potilaat

Lääkäri määrää sopivan annoksen, joka riippuu siitä miten hyvin munuaisesi toimivat.

Käyttö lapsille

Valmisteen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole osoitettu.

Jos otat enemmän Enalapril Comp Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Yliannostuksen oireita voivat olla pyörrytys tai huimaus, jotka johtuvat äkillisestä tai voimakkaasta verenpaineen laskusta, sekä nestevajaus.

Jos unohdat ottaa Enalapril Comp Orion ‑tabletteja

Jos unohdat ottaa tabletin, jätä unohtunut annos väliin. Ota seuraava annos normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Enalapril Comp Orion ‑tablettien oton

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta tablettien ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu:

 • kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotusta, mikä saattaa aiheuttaa hengitys- ja/tai nielemisvaikeuksia
 • turvotusta käsissä, jaloissa tai nilkoissa
 • punaisia, kutiavia kohoumia iholla (nokkosihottuma).

Mustaihoisilla potilailla on suurentunut riski saada tällaisia reaktioita.

Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin:

Hoidon alussa voi esiintyä pyörrytystä tai huimausta, jotka johtuvat verenpaineen laskusta. Makuulle meno voi helpottaa oireita. Lääkehoidon jatkuessa oireet todennäköisesti paranevat. Jos oireet huolestuttavat sinua, ota yhteys lääkäriin.

Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • huimauksen, heikkouden tai sairauden tunne
 • pahoinvointi
 • hämärtynyt näkö
 • yskä.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • matala verenpaine, pyörtyminen, sydämen rytmin muutokset, tiheät sydämenlyönnit, rasitusrintakipu tai rintakipu
 • päänsärky
 • makuaistin muutokset
 • hengästyneisyys
 • ripuli tai vatsakipu
 • ihottuma
 • väsymys
 • masennus
 • allergiset reaktiot, kuten kasvojen, huulien, kielen tai nielun turvotus, mikä voi aiheuttaa hengitys- ja/tai nielemisvaikeuksia
 • kohonnut tai alentunut veren kaliumpitoisuus, kohonnut veren kolesteroli-, triglyseridi‑, virtsahappo‑ tai kreatiniinipitoisuus (havaitaan yleensä verikokeella)
 • lihaskouristukset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • äkillinen verenpaineen lasku
 • nopeat tai epäsäännölliset sydämenlyönnit (sydämentykytys)
 • sydänkohtaus tai aivohalvaus (joka voi johtua erittäin alhaisesta verenpaineesta tietyillä riskiryhmään kuuluvilla potilailla, mukaan lukien potilaat, joilla on sydämen tai aivojen verenkiertohäiriöitä)
 • anemia
 • sekavuus, unettomuus tai uneliaisuus, hermostuneisuus, tuntoharha, huimaus
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • vuotava nenä, kurkkukipu, käheys, astma
 • haimatulehdus
 • pahoinvointi (oksentelu), ruuansulatusvaivat, ummetus, ilmavaivat, ruokahaluttomuus
 • ärtynyt maha (mahalaukun ärsytys), suun kuivuminen, mahahaava
 • heikentynyt munuaisten toiminta, munuaisten vajaatoiminta
 • nivelkipu (artralgia)
 • lisääntynyt hikoilu, kutina tai nokkosihottuma, hiustenlähtö
 • punoitus
 • yleinen huonovointisuuden tunne
 • kuume
 • impotenssi
 • korkea virtsan proteiinipitoisuus (todetaan virtsanäytteestä)
 • kihti
 • alentunut libido
 • matala verensokeri tai veren natrium- tai magnesiumpitoisuus, korkea veren ureapitoisuus (todetaan verikokeella).

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • Raynaud'n oireyhtymä, jossa kädet ja jalat voivat muuttua hyvin kylmiksi ja valkoisiksi vähäisen veren virtauksen vuoksi
 • veriarvojen muutokset, kuten valkoisten ja punaisten verisolujen alentunut määrä, matala hemoglobiini, vähentynyt verihiutaleiden määrä
 • luuydinlama
 • autoimmuunisairaudet
 • oudot unet ja univaikeudet
 • keuhkoinfiltraatit, nenätulehdus, keuhkokuume, hengitysvaikeus (mukaan lukien keuhkotulehdus ja keuhkopöhö)
 • poski‑, ien‑, kieli‑, huuli‑, nielutulehdus
 • suun haavaumat
 • virtsan vähyys
 • erythema multiforme tai Stevens-Johnsonin oireyhtymä eli vakava ihosairaus, johon liittyy ihon punoitusta ja hilseilyä, rakkuloita tai verestäviä haavoja, tai ihon pintakerroksen irtoamista alemmista ihon kerroksista
 • maksahäiriöt, kuten heikentynyt maksan toiminta, maksatulehdus, keltatauti (ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus), korkeat maksaentsyymi- tai bilirubiiniarvot (todetaan verikokeella)
 • ei-bakteeriperäinen munuaistulehdus (interstitiaalinen munuaistulehdus)
 • maitorauhasten suurentuminen miehillä
 • korkea verensokeripitoisuus.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • suolenseinämän turvotus (intestinaalinen angioedeema)
 • kohonnut veren kalsiumpitoisuus
 • akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • antidiureettisen hormonin liikaeritys, joka aiheuttaa nesteen kertymistä ja tästä johtuvaa heikkoutta, väsymystä tai sekavuutta
 • on todettu oireisto, johon saattavat kuulua jotkin tai kaikki seuraavista: kuume, verisuonitulehdus (serosiitti/vaskuliitti), lihassärky (myalgia/myosiitti), nivelsärky (artralgia/artriitti). Ihottumaa, valoherkkyyttä tai muita ihoreaktioita saattaa esiintyä.
 • iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Enalapril Comp Orion sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat enalapriilimaleaatti, jota on 20 mg yhdessä tabletissa sekä hydroklooritiatsidi, jota on 12,5 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat maleiinihappo, laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu tärkkelys, keltainen rautaoksidi (E172), maissitärkkelys ja natriumstearyylifumaraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera päällystämätön tabletti, jossa jakouurre toisella puolella ja sileä pinta toisella. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.12.2021

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola