POSTINOR tabletti 1,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,4 mt, 10.02.2021 19:20:36)

Postinor 1,5 mg tabletti

levonorgestreeli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Postinor on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Postinor-valmistetta
 3. Miten Postinor-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Postinor-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Postinor on jälkiehkäisyvalmiste, jota voidaan käyttää 72 tunnin (3 vrk) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai tavanomaisesti käytetyn ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen.

Postinor sisältää vaikuttavana aineena levonorgestreelia, joka on synteettinen hormonin kaltainen aine. Se ehkäisee raskauden 99 %:ssa tapauksista, jos se otetaan 72 tunnin kuluessa suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Se ei ehkäise raskautta kaikissa tapauksissa, ja se tehoaa paremmin, jos se otetaan mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen. On parempi ottaa valmiste 12 tunnin kuluessa kuin vasta kolmannen vuorokauden aikana.

Postinor-valmisteen katsotaan vaikuttavan estämällä:

 • munasolun irtoamisen munasarjasta
 • siittiöitä hedelmöittämästä mahdollisesti jo irronnutta munasolua.


Postinor voi ehkäistä raskauden vain, jos se otetaan 72 h kuluessa suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Se ei tehoa, jos olet jo raskaana. Jos olet suojaamattomassa yhdynnässä Postinor‑valmisteen ottamisen jälkeen, se ei ehkäise raskautta.

Postinor ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen ensimmäisiä kuukautisia.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Postinor-valmistetta

 • jos olet allerginen levonorgestreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).


Varoitukset ja varotoimet
Jos jokin seuraavista koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Postinor‑valmistetta, sillä jälkiehkäisy ei ehkä sovellu sinulle. Lääkäri saattaa määrätä sinulle toisentyyppisen jälkiehkäisyvalmisteen.

 • Jos olet tai epäilet olevasi raskaana. Tämä lääke ei tehoa, jos olet jo raskaana. Jos olet jo raskaana, Postinor ei keskeytä raskautta. Se ei siis ole aborttitabletti.
  Raskaus voi olla jo alkanut seuraavissa tapauksissa:
  • jos kuukautiset ovat yli 5 vrk myöhässä, tai sinulla on ollut epätavallista verenvuotoa kun kuukautisten olisi pitänyt alkaa
  • jos olet ollut suojaamattomassa yhdynnässä edellisten kuukautisten jälkeen, ja yhdynnästä on kulunut yli 72 tuntia.


Postinor-valmisteen käyttöä ei suositella seuraavissa tapauksissa:

 • jos sinulla on ohutsuolen sairaus, joka estää lääkkeen imeytymistä (esim. Crohnin tauti)
 • jos sinulla on vaikeita maksavaivoja
 • jos sinulla on aiemmin ollut kohdunulkoinen raskaus
 • jos sinulla on ollut munanjohdinten tulehdus.


Jälkiehkäisyvalmiste on aina otettava mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen. On jonkin verran näyttöä, että Postinor-valmisteen teho saattaa olla sitä heikompi, mitä suurempi naisen paino tai painoindeksi on. Tiedot ovat kuitenkin rajallisia, eikä niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä. Tämän takia Postinor-valmistetta suositellaan kaikille naisille painosta ja painoindeksistä riippumatta.

Keskustele terveydenhuoltohenkilöstön kanssa, jos jokin jälkiehkäisyyn liittyvä seikka huolestuttaa sinua.

Lapset ja nuoret
Postinor ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen ensimmäisiä kuukautisia.

Muut lääkevalmisteet ja Postinor
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. 
Jotkin lääkkeet saattavat heikentää Postinor-valmisteen tehoa. Jos olet käyttänyt jotakin seuraavista lääkkeistä edeltävien 4 viikon aikana, Postinor ei välttämättä ole sinulle sopivin vaihtoehto. Lääkäri saattaa määrätä sinulle toisentyyppisen (hormonittoman) jälkiehkäisyn eli kuparikierukan. Jos tämä ei sovellu sinulle tai et pääse nopeasti lääkäriin, voit ottaa kaksinkertaisen annoksen Postinor-valmistetta:

 • barbituraatit ja muut epilepsialääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini ja karbamatsepiini)
 • tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini)
 • HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi)
 • eräs sienilääke (griseofulviini)
 • mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.


Käänny apteekkihenkilökunnan tai lääkärin puoleen, jos tarvitset lisätietoa siitä, mikä annos sopii sinulle parhaiten.

Ota yhteys lääkäriisi mahdollisimman pian tablettien ottamisen jälkeen ja pyydä lääkäriä antamaan luotettavaa, säännöllistä ehkäisyä koskevia lisäneuvoja sekä poissulkemaan raskaus (ks. myös lisäneuvot kohdasta Miten valmistetta käytetään ”Miten Postinor-valmistetta käytetään”).

Postinor voi myös vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon

 • siklosporiini (immuunijärjestelmän toimintaa vähentävä lääke).


Kuinka usein Postinor-valmistetta voidaan käyttää
Postinor-valmistetta voidaan käyttää vain jälkiehkäisyyn, eikä se sovellu säännölliseksi ehkäisymenetelmäksi. Jos Postinor-valmistetta käytetään useammin kuin kerran saman kuukautiskierron aikana, kuukautiskierron häiriintyminen on todennäköisempää.

Postinor-valmisteen teho ei ole yhtä hyvä kuin säännöllisesti käytettävien ehkäisymenetelmien. Tietoa pitkäaikaisista ehkäisymenetelmistä, joiden raskaudenehkäisyteho on parempi, saat lääkäriltä, hoitajalta tai perhesuunnitteluneuvolasta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Älä käytä tätä lääkettä, jos olet jo raskaana. Jos olet ollut suojaamattomassa yhdynnässä edellisten kuukautisten jälkeen, ja yhdynnästä on kulunut yli 72 tuntia, saatat jo olla raskaana, jolloin hoito ei tehoa. Jos edelliset kuukautisesi olivat yli 5 vrk myöhässä, tai vuoto oli epätavallisen niukkaa tai runsasta, sinun on keskusteltava lääkärin kanssa ja varmistettava, ettet ole jo raskaana.

Jos tulet raskaaksi tämän valmisteen käytöstä huolimatta, on tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla. Ei ole näyttöä siitä, että Postinor-valmisteesta olisi haittaa kohdussa kehittyvälle sikiölle. Lääkäri saattaa kuitenkin tarkistaa, ettei raskaus ole kohdunulkoinen. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on kovaa vatsakipua Postinor-valmisteen ottamisen jälkeen, jos sinulla on aiemmin ollut kohdunulkoinen raskaus, jos sinulle on tehty munanjohdinleikkaus tai jos sinulla on ollut sisäsynnytintulehdus.

Imetys
Tämän lääkkeen vaikuttavaa ainetta voi esiintyä rintamaidossa hyvin pieninä määrinä. Tätä ei pidetä haitallisena vauvalle, mutta jos asia huolestuttaa sinua, voit ottaa tabletin heti imetyksen jälkeen. Tällöin seuraavaan imetyskertaan on enemmän aikaa, ja vauva saa rintamaidon mukana vähemmän vaikuttavaa ainetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Postinor-tabletti ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Älä kuitenkaan aja autoa äläkä käytä koneita, jos sinulla on väsymystä tai huimausta.

Postinor sisältää laktoosia
Jos sinulla on laktoosi-intoleranssi, on otettava huomioon, että yhdessä Postinor-tabletissa on myös 142,5 mg laktoosimonohydraattia.
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ota tabletti mahdollisimman nopeasti suojaamattoman yhdynnän jälkeen, mieluiten 12 tunnin kuluessa ja  viimeistään 72 tunnin (3 vuorokauden) kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä. Ota tabletti viipymättä. Tabletti tehoaa parhaiten, jos otat sen mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Lääke voi estää raskauden vain, jos se otetaan 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä.

 

 • Postinor voidaan ottaa missä kuukautiskierron vaiheessa tahansa, paitsi jos olet tai epäilet olevasi jo raskaana. Tabletti otetaan kokonaisena veden kera, eikä sitä saa pureskella. 
 • Jos käytät jotakin lääkettä, joka saattaa heikentää Postinor-lääkkeen tehoa (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Postinor” edellä), tai olet käyttänyt jotakin näistä lääkkeistä edeltävien 4 viikon aikana, Postinor-valmisteen teho voi olla tavallista heikompi. Lääkäri saattaa määrätä sinulle toisentyyppisen (hormonittoman) jälkiehkäisyn eli kuparikierukan. Jos tämä ei sovellu sinulle tai et pääse nopeasti lääkäriin, voit ottaa kaksinkertaisen annoksen Postinor-valmistetta (eli 2 tablettia yhtä aikaa).
 • Jos jo käytät jotakin säännöllisesti käytettävää ehkäisymenetelmää kuten ehkäisytabletteja, jatka niiden käyttöä tavalliseen tapaan.


Jos olet Postinor-valmisteen käytön jälkeen uudestaan suojaamattomassa yhdynnässä (myös saman kuukautiskierron aikana), tämän tabletin ehkäisyteho ei riitä, ja raskaus saattaa alkaa.

Jos oksennat
Jos oksennat kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta, ota uusi tabletti. Käänny apteekkihenkilökunnan, lääkärin, sairaanhoitajan tai perhesuunnitteluneuvolan puoleen, jotta saat uuden tabletin.

Postinor-valmisteen ottamisen jälkeen
Jos et käytä ehkäisytabletteja, Postinor-valmisteen ottamisen jälkeen on yhdynnän aikana käytettävä kondomia tai ehkäisykuppia sekä spermisidiä seuraaviin kuukautisiin asti. Postinor ei tehoa, jos olet suojaamattomassa yhdynnässä uudestaan ennen seuraavia kuukautisia.

Kun olet ottanut Postinor-tabletin, käy lääkärin vastaanotolla noin kolmen viikon kuluttua. Tällöin varmistetaan, että Postinor on tehonnut. Jos kuukautisesi ovat yli 5 vrk myöhässä, tai vuoto on epätavallisen niukkaa tai runsasta, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian. Jos tulet raskaaksi tämän valmisteen käytöstä huolimatta, on tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla.

Lääkärin kanssa voit keskustella pitkäaikaisista ehkäisymenetelmistä, joiden raskaudenehkäisyteho on parempi.

Jos jatkat säännöllisen hormoniehkäisyn (esim. ehkäisytablettien) käyttöä, eikä seuraavan tablettitauon aikana tule tyhjennysvuotoa, ota yhteys lääkäriin. Tällöin varmistetaan, ettet ole raskaana.

Seuraavat kuukautiset Postinor-valmisteen käytön jälkeen
Postinor-valmisteen käytön jälkeen kuukautiset ovat yleensä normaalit ja alkavat odotettuna alkamispäivänä, kuitenkin joskus muutamaa päivää aiemmin tai myöhemmin. Jos kuukautisesi ovat yli 5 vrk myöhässä, jos vuoto on tällöin epätavallista tai jos epäilet olevasi raskaana, tee raskaustesti selvittääksesi oletko raskaana.

Jos otat enemmän Postinor-valmistetta kuin sinun pitäisi
Liian monen tabletin ottamisen yhdellä kerralla ei ole ilmoitettu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia. Se saattaa kuitenkin aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua tai verenvuotoa emättimestä. Kysy neuvoa apteekkihenkilökunnalta, lääkäriltä, hoitajalta tai perhesuunnitteluneuvolasta etenkin jos olet oksentanut, sillä tällöin tabletti ei ehkä ole tehonnut.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • Pahoinvointi
 • Epäsäännöllinen verenvuoto seuraaviin kuukautisiin asti
 • Alavatsakipu
 • Väsymys
 • Päänsärky.


Yleiset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • Oksentelu. Jos oksentelua esiintyy, lue kohta Jos oksennat.
 • Poikkeavat kuukautiset. Useimmilla naisilla seuraavat kuukautiset alkavat tavalliseen aikaan, mutta joissakin tapauksissa ne voivat alkaa tavallista aiemmin tai myöhemmin. Myös epäsäännöllistä verenvuotoa tai tiputteluvuotoa voi esiintyä seuraaviin kuukautisiin asti. Jos kuukautisesi ovat yli 5 vrk myöhässä, tai vuoto on epätavallisen niukkaa tai runsasta, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.
 • Tämän lääkkeen käytön jälkeen voi esiintyä rintojen aristusta, ripulia tai huimausta.


Hyvin harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • Ihottuma, nokkosihottuma, kutina, kasvojen turvotus, lantion alueen kipu, kuukautiskivut, vatsakipu.


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Postinor sisältää
Vaikuttava aine on levonorgestreeli. Yksi tabletti sisältää 1,5 mg levonorgestreelia.

Muut aineet ovat:
Perunatärkkelys
Maissitärkkelys
Vedetön kolloidinen piidioksidi
Magnesiumstearaatti
Talkki
Laktoosimonohydraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletti: luonnonvalkoinen, litteä tabletti jossa kohoreunat, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella painomerkintä ”G00”.

Pakkaus: yksi tabletti läpipainopakkauksessa (PVC/alumiini) ja pahvirasiassa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Gedeon Richter Plc.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 19-21.
Unkari

Lisätietoja antaa:
Gedeon Richter Nordics AB
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Suomi: Postinor
Iso-Britannia: Levonorgestrel 1.5 mg Tablet

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.12.2020

Yrityksen yhteystiedot:

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

medinfo.fi@gedeonrichter.eu
09 2319 5191
Tukkuliike: Oriola