CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA tabletti 8/12,5 mg, 16/12,5 mg, 32/12,5 mg, 32/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 21.05.2021 19:01:01)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5 mg tabletit
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletit
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletit
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tabletit

kandesartaanisileksetiili/hydroklooritiatsidi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja
 3. Miten Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Sitä käytetään aikuispotilaiden korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: kandesartaanisileksetiiliä ja hydroklooritiatsidia. Ne vaikuttavat yhdessä alentaen verenpainetta.

Kandesartaanisileksetiili kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se rentouttaa ja laajentaa verisuonia, ja auttaa siten alentamaan verenpainetta. Hydroklooritiatsidi kuuluu diureeteiksi (nesteenpoistolääkkeiksi) kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se auttaa kehoa poistamaan nestettä ja suoloja, esimerkiksi natriumia virtsasta. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.

Lääkäri voi määrätä sinulle Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta, jos verenpainettasi ei ole saatu hyvään hoitotasapainoon pelkällä kandesartaanisileksetiilillä tai hydroklooritiatsidilla.

Kandesartaanisileksetiilia ja hydroklooritiatsidia, joita Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta

 • jos olet allerginen kandesartaanisileksetiilille tai hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos olet allerginen sulfonamidilääkkeille. Jos et ole varma, koskeeko tämä sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta (Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana - ks. kohta Raskaus)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten toimintahäiriö
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus tai sappitietukos (sappinesteen vapautuminen sappirakosta heikentynyt)
 • jos sinulla on jatkuvasti alhaiset veren kaliumtasot
 • jos sinulla on jatkuvasti korkeat veren kalsiumtasot
 • jos sinulla on joskus ollut kihti
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä mainituista sinua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmistetta

 • jos sinulla on diabetes.
 • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia.
 • jos sinulle on äskettäin tehty munuaisensiirto.
 • jos oksentelet tai sinulla on hiljattain ollut voimakkaita oksennuskohtauksia tai sinulla on ripuli.
 • jos sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaisen sairaus (jota kutsutaan myös primaariseksi hyperaldosteronismiksi).
 • jos sinulla on joskus ollut sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus eli SLE-tauti.
 • jos sinulla on alhainen verenpaine.
 • jos sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus.
 • jos sinulla on ollut allergia tai astma.
 • kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voisi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).
 • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta.
 • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaikeuksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka –valmisteen ottamisen jälkeen. Tämä voi hoitamattomana johtaa pysyvään näönmenetykseen. Tämän haittavaikutuksen riski voi olla suurempi, jos sinulla on aiemmin todettu penisilliini- tai sulfonamidiallergia.
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili ym.), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa ”Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmistetta” olevat tiedot.

Jos jokin yllä mainituista koskee sinua, lääkäri voi pyytää sinut vastaanotolle useammin ja tehdä joitakin lisätutkimuksia.

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta, sillä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka voi aiheuttaa voimakkaan verenpaineen laskun, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin nukutuslääkkeiden kanssa.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka voi lisätä ihon herkkyyttä auringonvalolle.

Lapset ja nuoret
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiailla lapsille ei ole kokemusta. Siksi Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta ei pidä antaa lapsille.

Muut lääkevalmisteet ja Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka voi muuttaa muiden lääkevalmisteiden vaikutusta, ja muut lääkevalmisteet voivat muuttaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa tehdä verikokeita aika ajoin.

Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

 • Muut verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien beetasalpaajat, aliskireeniä sisältävät lääkevalmisteet, diatsoksidi ja angiotensiinikonvertaasin eli ACE:n estäjät kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili.
 • Steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet eli lääkkeet, jotka lievittävät kipua ja tulehdusta) kuten ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, selekoksibi tai etorikoksibi.
 • Asetyylisalisyylihappo (jos otat yli 3 g vuorokaudessa) (lääke, joka lievittää kipua ja tulehdusta).
 • Kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (lääkkeet, jotka nostavat veren kaliumpitoisuutta).
 • Kalsium-tai D-vitamiinilisät.
 • Kolesterolia alentavat lääkkeet kuten kolestipoli tai kolestyramiini.
 • Diabeteslääkkeet (tabletit tai insuliini).
 • Sydämen rytmiä säätelevät lääkkeet (rytmihäiriölääkkeet) kuten digoksiini ja beetasalpaajat.
 • Lääkkeet, joiden vaikutuksiin veren kaliumpitoisuus voi vaikuttaa, kuten tietyt psykoosilääkkeet.
 • Hepariini (verenohennuslääke).
 • Nesteenpoistotabletit (diureetit).
 • Laksatiivit (ulostuslääkkeet).
 • Penisilliini tai trimetopriimi-sulfametoksatsoli –lääkeyhdistelmä (antibiootteja).
 • Amfoterisiini (sieni-infektioiden hoitoon käytetty lääke).
 • Litium (mielenterveysongelmien hoitoon käytetty lääke).
 • Steroidit kuten prednisoloni.
 • Aivolisäkehormoni (ACTH).
 • Syöpälääkkeet.
 • Amantadiini (Parkinsonin taudin tai vakavien virusinfektioiden hoitoon käytetty lääke).
 • Barbituraatit (rauhoittava lääke, jota käytetään myös epilepsian hoitoon).
 • Karbenoksoloni (ruokatorven sairauksien tai suun haavaumien hoitoon käytetty lääke).
 • Antikolinergiset aineet kuten atropiini ja biperideeni.
 • Siklosporiini (elinsiirtojen yhteydessä käytetty lääke siirteen hyljinnän ehkäisyyn).
 • Muut lääkkeet, jotka voivat voimistaa valmisteen verenpainetta alentavaa vaikutusta, esim. baklofeeni (spastisuutta vähentävä lääke), amifostiini (syöpälääke) ja tietyt psykoosilääkkeet.
 • jos otat ACE:n estäjää tai aliskireeniä (katso myös tiedot kohdista ”Älä käytä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ‑valmistetta” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

 • Voit ottaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletin ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Kun sinulle määrätään Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta, keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä. Alkoholi voi saada sinut tuntemaan pyörrytystä tai huimausta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen sijasta. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voisi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi.

Imetys
Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Joillakin ihmisillä voi esiintyä väsymystä tai huimausta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytön aikana. Älä aja autolla tai käytä mitään koneita ja työvälineitä, jos sinulla esiintyy näitä oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia, joka on tietyntyyppinen sokeri.
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. On tärkeää, että otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta joka päivä.

 • Suositeltu Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa.
 • Niele tabletti veden kanssa.
 • Pyri ottamaan tabletti aina samaan aikaan päivästä. Näin lääkkeen oton muistaminen on helpompaa.

Jos otat Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota seuraava annos normaalisti.

Jos lopetat Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytön
Jos lopetat Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käytön, verenpaineesi saattaa jälleen nousta. Älä tämä vuoksi lopeta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käyttöä ilman, että keskustelet siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On tärkeää, että tiedät millaisia nämä haittavaikutukset voivat olla. Jotkut Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat kandesartaanisileksetiilistä ja jotkut taas hydroklooritiatsidista.

Lopeta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergisista reaktioista:

 • hengitysvaikeudet, joihin voi liittyä kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta
 • kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia
 • vaikea ihon kutina (ja kohoumat)

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka voi aiheuttaa veren valkosolujen määrän alenemista. Tällöin vastustuskykysi tulehduksia vastaan voi alentua, ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin tulehdus tai kuumetta. Jos niitä esiintyy, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin tehdä verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka veren soluihin (agranulosytoosi).

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • Muutokset verikokeiden tuloksissa:
  • Veren natriumpitoisuuden aleneminen. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä heikkoutta, voimattomuutta ja lihaskramppeja.
  • Kohonnut tai laskenut veren kaliumpitoisuus, etenkin jos sinulla jo on munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, epäsäännöllistä sydämen rytmiä tai pistelyä.
  • Veren kolesteroli-, sokeri- tai virtsahappopitoisuuden kohoaminen
 • Sokeria virtsassa
 • Heite-tai kiertohuimaus tai heikotus
 • Päänsärky
 • Hengitystieinfektio

Melko harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)

 • Alhainen verenpaine. Se voi aiheuttaa heikkouden tunnetta tai huimausta.
 • Ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, mahan ärsytys
 • Ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), valoherkkyysihottuma

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)

 • Keltatauti (ihon tai silmävalkuaisten kellastuminen). Jos tätä esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • Vaikutuksia munuaisten toimintaan, erityisesti jos sinulla on jo ollut munuaisten toimintahäiriö tai sydämen vajaatoiminta
 • Univaikeudet, masennus, levottomuus
 • Pistely tai kihelmöinti käsissä tai jaloissa
 • Hetkellinen näön sumeneminen
 • Epäsäännöllinen sydämen rytmi
 • Hengitysvaikeudet (mukaan lukien keuhkotulehdus ja nesteen kertyminen keuhkoihin)
 • Kuume
 • Haimatulehdus. Se aiheuttaa kohtalaista tai voimakasta vatsakipua.
 • Lihaskrampit
 • Verisuonten vaurioituminen, mikä näkyy punaisina tai sinipunaisina pisteinä iholla
 • Veren punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrän aleneminen. Saatat havaita väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmataipumusta.
 • Nopeasti kehittyvä vaikea ihottuma, johon liittyy ihon hilseilyä tai rakkulointia sekä mahdollisesti suun rakkulointia

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

 • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen
 • Kutina
 • Selkä-, nivel- ja lihaskivut
 • Muutokset maksan toiminnassa, mukaan lukien maksatulehdus (hepatiitti). Saatat havaita väsymystä, ihon ja silmänvalkuaisten kellastumista ja flunssan kaltaisia oireita.
 • Yskä
 • Pahoinvointi
 • Akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus)

Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • Iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä)
 • Äkillinen likinäköisyys
 • Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta)
 • Systeeminen ja ihon lupus erythematosus (allerginen sairaus, joka aiheuttaa kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, johon voi liittyä ihon punoitusta, rakkuloita, hilseilyä ja kiinteältä tuntuvia läiskiä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Läpipainopakkaus (PVC/PVDC- alumiinifolio):
Säilytä alle 30°C.

Läpipainopakkaus (laminoitu OPA/alumiini/PVC- alumiinifolio):
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

HDPE-tablettipurkkiin pakatut tabletit
Säilytä alle 30 °C.
Valmiste on käytettävä 3 kuukauden kuluessa purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka -tabletit sisältävät

Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksetiili ja hydroklooritiatsidi.
8 mg/12,5 mg: Yksi tabletti sisältää 8 mg kandesartaanisileksetiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
16 mg/12,5 mg: Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksetiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
32 mg/12,5 mg: Yksi tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksetiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.
32 mg/25 mg: Yksi tabletti sisältää 32 mg kandesartaanisileksetiiliä ja 25 mg hydroklooritiatsidia.

Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, makrogoli 8000, hydroksipropyyliselluloosa, karmelloosikalsium, magnesiumstearaatti, punainen rautaoksidi (E172) vain 16 mg/12,5 mg ja 32 mg/25 mg tableteissa ja keltainen rautaoksidi (E172) vain 32 mg/12,5 mg tableteissa.
Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka sisältää laktoosia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5 mg tabletit ovat valkoisia, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletit ovat hennon vaaleanpunaisia, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletit ovat kellertävän valkoisia, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tableti ovat hennon vaaleanpunaisia, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Tabletteja on saatavana 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tabletin läpipainopakkauksissa.

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletit
Tiheä polyetyleeni (High density polyethylene, HDPE, valkoinen) –purkki, jossa on peukaloinnin paljastava polypropyleeni (PP, valkoinen) –suljin: 100 tablettia, kartonkikotelossa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2021

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Oriola