RECIPECT oraaliliuos 0,958/20 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 26.08.2021 19:05:30)

Recipect oraaliliuos

kodeiinifosfaattihemihydraatti ja guaifenesiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän kuluessa tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Recipect on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Recipectiä

3. Miten Recipectiä otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Recipectin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Recipect-yskänlääkkeen vaikuttavista aineista kodeiini on tehokas yskänärsytystä hillitsevä lääkeaine. Se vaikuttaa keskushermostossa sijaitsevaan yskänärsytyskeskukseen ja vaimentaa täten yskänrefleksiä. Guaifenesiini muuttaa sitkeän liman juoksevammaksi ja siten helpommin irtoavaksi. Lisäksi guaifenesiini lisää limaneritystä.

Recipect-yskänlääkettä käytetään tilapäisesti ilman lääkärin määräystä yskänärsytyksen hoitoon. Mikäli saat Recipectiä lääkärin määräyksestä, lääkärisi kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Recipectiä
 • jos olet allerginen kodeiinille, guaifenesiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on synnynnäinen fruktoosi-intoleranssi
 • jos olet alle 12-vuotias
 • jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
 • jos imetät.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Recipectiä:

 • jos sairastat astmaa, keuhkolaajentumaa eli emfyseemaa tai muuta hengityksen vajaatoimintaa
 • jos saat herkästi sappivaivoja
 • jos sinulle on hiljattain tehty vatsan- tai rinnanalueen leikkaus (kodeiinin aiheuttama yskänrefleksin lamaantuminen saattaa lisätä liman ja muun eritteen jäämistä hengitysteihin)
 • jos sairastat akuuttia porfyriaa
 • jos sairastat kroonista, astmaattista tai runsaasti limaa erittävää yskää. Käytä tällöin Recipectiä vain lääkärin määräyksellä.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka saa aikaan kodeiinin vaikutukset. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä vaikuttamaan yskän oireisiin. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja käänny välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Yli 12-vuotiaat nuoret

Recipect-valmistetta ei suositella nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt, yskän oireiden hoitoon.

Muut lääkevalmisteet ja Recipect

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Recipect-valmisteen ja rauhoittavien lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määrää sinulle Recipect-valmistetta samanaikaisesti rauhoittavien lääkkeiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi rauhoittavista lääkkeistä, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista rauhoittavien lääkkeiden kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Recipect-yskänlääkettä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden, kuten trisyklisten masennuslääkkeiden tai ns. MAO:n estäjien (monoamiinioksidaasin estäjät) kanssa.

Recipect alkoholin kanssa

Recipectiä ei pidä käyttää yhtäaikaisesti alkoholin kanssa.

Raskaus ja imetys

Recipect-oraaliliuosta ei pidä käyttää raskauden aikana.

Älä käytä Recipect-valmistetta, kun imetät. Kodeiini ja morfiini erittyvät rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Recipectin sisältämä kodeiini voi hidastaa reaktiokykyä ja näin heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Vältä autolla ajoa ja koneiden käyttöä, jos tunnet väsymystä tai huimausta.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Recipect sisältää sorbitolia, etanolia, metyyliparahydroksibentsoaattia, propyyliparahydroksibentsoaattia ja poltettua sokeria

Tämä lääke sisältää sorbitolia 500 mg/ml. Annosteluohjeen mukainen kerta-annos (10–15 ml lääkettä) sisältää 5,0–7,5 g sorbitolia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kannsa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Voi olla lievästi laksatiivinen. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia.

Tämä lääkevalmiste sisältää 4,9 tilavuus % etanolia (alkoholia), eli enimmillään 582 mg per annos, mikä vastaa noin 15 ml olutta, tai 6 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Tämä lääke sisältää säilytysaineena metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia. Voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Lääke sisältää poltettua sokeria 5 mg/ml (50–75 mg/annos). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten, kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset (vähintään 18-vuotiaat):

15 ml 3–4 kertaa päivässä.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaat lapset:

Recipect-valmistetta ei saa käyttää alle 12 vuoden ikäisten lasten hoidossa.

12–15-vuotiaat nuoret:

10 ml 3–4 kertaa päivässä.

16–17-vuotiaat nuoret:

15 ml 3–4 kertaa päivässä.

Recipect -valmisteen käyttöä ei suositella 12–18 vuoden ikäisille nuorille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt.

Noudata näitä ohjeita, ellei lääkäri toisin määrää.

Recipect annostellaan lääkemitan avulla.

Ravistettava.

Tärkeää

Ilman reseptiä saatava Recipect-yskänlääke on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, yleensä enintään viikon ajaksi, ellei lääkäri ole määrännyt pitempää käyttöä.

Yskänlääkkeen vaikutus tehostuu, kun muistat juoda runsaasti nestettä. Hoidon alkaessa limantulo ja yskimisen tarve saattavat lisääntyä, kun lima alkaa irrota.

Jos otat enemmän Recipectiä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 käyttäjällä sadasta):

 • päänsärky, pahoinvointi, huimaus
 • oksentelu, ummetus
 • väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä sadasta):

 • sydämentykytys
 • kutina.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta):

 • yliherkkyysreaktiot
 • kiihtymys
 • hikoilu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Recipect sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat kodeiinifosfaattihemihydraatti, jota on 0,958 mg yhdessä millilitrassa liuosta, ja guaifenesiini, jota on 20 mg yhdessä millilitrassa liuosta.
 • Muut aineet ovat sorbitoli (E420), sakkariininatrium, ammoniumkloridi, timjamin nesteuute, etanoli ja puhdistettu vesi. Lääke sisältää säilöntäaineina metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E218 ja E216), aromiaineena lakritsiaromia ja väriaineena poltettua sokeria (E150).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Recipect on hieman samea, ruskea liuos.

Pakkauskoko: 150 ml

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Volttikatu 8

70700 Kuopio

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.5.2021

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola