CANESORAL kapseli, kova 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 08.07.2016 06:08:11)

Canesoral 150 mg kapseli, kova

flukonatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Ota tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonnut sinulle.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkäriin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Canesoral kapselit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Canesoral kapselin
3. Miten Canesoral kapseli otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Canesoral kapseleiden säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Canesoral kapselit ovat ja mihin niitä käytetään

Canesoral kapselin vaikuttava aine on flukonatsoli, joka kuuluu sienilääkkeiden lääkeryhmään. Ilman lääkemääräystä sitä käytetään hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candidavaginiitin) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin toteama hiivasienitulehdus. Sen oireita ovat mm. kutina ja kirvely emättimessä ja ulkosynnyttimissä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat Canesoral kapselin

Älä ota Canesoral kapselia:
- jos olet allerginen flukonatsolille, jollekin saman sukuiselle lääkeaineelle (atsoliyhdisteet) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- samanaikaisesti sisapridin (suolen liikettä parantavaa lääke), kinidiinin (rytmihäiriölääke), pimotsidin (psyykenlääke), erytromysiinin (antibiootti), terfenadiinin tai astemitsolin (allergialääkkeitä) kanssa.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Canesoral kapselin, jos:
- olet alle 16-vuotias tai yli 50-vuotias
- sinulla on emätintulehduksen oireita ensimmäistä kertaa
- sinulla on ollut hiivasienitulehdus useammin kuin kahdesti viimeisen 6 kuukauden aikana
- sinulla on todettu sydänsairaus, epäsäännöllinen sydämen rytmi, hyvin alhainen sydämensyke tai EKG:ssä pidentynyt QT-aika (johtumisaika)
- sinulla on todettu jokin pitkäaikaissairaus
- sinulla on todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta
- veresi kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuus on poikkeava
- sinulle ilmaantuu vaikeita ihoreaktioita (kutina, ihon punoitus tai hengitysvaikeudet)
- olet (tai kumppanisi on) altistunut sukupuoliteitse tarttuvalle taudille
- olet epävarma oireiden syystä tai sinulla on kuumetta tai alavatsakipua, epänormaalia tai epäsäännöllistä veristä vuotoa emättimestä, ärsytysoireita, haavoja tai rakkuloita sukupuolielimissä tai polttelua virtsatessa
- käytät muita lääkkeitä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Canesoral -valmiste)

Muut lääkevalmisteet ja Canesoral -valmiste
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Älä käytä Canesoral -valmistetta samanaikaisesti sisapridin, kinidiinin, pimotsidin, erytromysiinin, terfenadiinin tai astemitsolin kanssa, ks kohta 2.

Joidenkin lääkkeiden tai Canesoralin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:
- varfariini tai samankaltaiset lääkkeet (verta ohentavia lääkkeitä, joita käytetään verisuonitukosten estämiseen)
- midatsolaami ja triatsolaami tai samankaltaiset lääkkeet (uni- ja rauhoittavia lääkkeitä)
- fenytoiini, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä)
- hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)
- rifampisiini, rifabutiini (tuberkuloosilääkkeitä)
- teofylliini (keuhkoputkia laajentava lääke)
- sakinaviiri, tsidovudiini (viruslääkkeitä)
- fentanyyli (voimakas kipulääke)
- metadoni (opiaattiriippuvuuden ja kivun hoidossa käytettävä lääke)
- alfentaniili (rauhoittava kipulääke)
- amitriptyliini, nortriptyliini (masennuslääkkeitä)
- halofantriini (malarialääke)
- tretinoiini (suuriannoksinen A-vitamiinihoito)
- amfoterisiini B, vorikonatsoli (sienilääkkeitä)
- tietyt suun kautta otettavat diabeteksen hoitoon käytettävät lääkkeet (sulfonyyliureat, kuten klooripropamidi, glibenklamidi, glipitsidi ja tolbutamidi)
- tietyt immuunivastetta heikentävät lääkkeet (siklosporiini, everolimuusi, takrolimuusi, sirolimuusi)
- tietyt verenpaineen ja rasitusrintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet (losartaani, nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, felodipiini)
- tietyt kolesterolilääkkeet (kuten simvastatiini, atorvastatiini ja fluvastatiini)
- tietyt tulehduskipu- ja reumalääkkeet (selekoksibi, flurbiprofeeni, ibuprofeeni, naprokseeni, lornoksikaami, meloksikaami, diklofenaakki)
- tietyt syöpälääkkeet (syklofosfamidi, vinkristiini, vinblastiini)
prednisoni (steroidi)
Ehkäisyvalmisteita voit käyttää samanaikaisesti kerta-annoksena otetun Canesoral kapselin kanssa ilman, että siitä tarvitsee keskustella lääkärin kanssa.

Muista mainita Canesoral kapselin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Canesoral -valmiste ruuan ja juoman kanssa
Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kanssa. Voit ottaa kapselin joko aterian yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Valmisteen käyttöä raskauden aikana ei suositella, ellei lääkäri toisin määrää.
Valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille, koska flukonatsoli erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Canesoral -valmiste ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Joillekin potilaille voi lääkkeen käytöstä seurata kuitenkin huimausta tai kouristuksia. Jos näitä oireita ilmaantuu, autolla ajoa ja koneiden käyttöä on vältettävä.

Canesoral -valmiste sisältää laktoosia ja paraoranssia
Canesoral sisältää laktoosia 49,8 mg/kapseli. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Canesoral kapseli sisältää väriaineena paraoranssia (E110). Tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Canesoral kapseli otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu. Tarkista ohjeet apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset
Suositeltu annos aikuiselle on 1 kapseli kerta-annoksena. Ota kapseli suun kautta ja niele se kokonaisena nesteen kera.

Käyttö lapsille ja nuorille
Itsehoidossa Canesoralia ei tule antaa lapsille tai alle 16-vuotiaille ilman lääkärin määräystä. Flukonatsolin käyttöä alle 16-vuotiaille ei suositella, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta ovat puutteelliset.

Kuinka nopeasti hoito vaikuttaa?
Emättimen hiivatulehduksen oireet alkavat helpottua muutaman päivän kuluessa – osa naisista huomaa oireiden helpottavan ensimmäisenä hoitopäivänä. Ota yhteys lääkäriin, jos hiivatulehduksen oireet pahenevat tai eivät helpotu kolmen päivän kuluessa Canesoral kapselin ottamisesta.

Jos otat enemmän Canesoral kapseleita kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Canesoral -valmiste on yleensä hyvin siedetty.

Pienelle osalle potilaista voi ilmaantua allergisia reaktioita, mutta vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota heti yhteys lääkäriin:

- äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa
- silmäluomien, kasvojen ja huulten turpoaminen
- koko kehon kutina, ihon punoitus tai kutisevat punoittavat laikut
- ihottuma
- vaikeat ihoreaktiot, kuten ihottuma, johon liittyy rakkuloita (joita voi esiintyä myös suussa ja kielessä)

Canesoral kapseleilla voi olla maksavaikutuksia. Maksahäiriöiden oireita ovat:
- väsymys
- ruokahaluttomuus
- oksentelu
- ihon tai silmävalkuaisten kellertyminen (keltaisuus)

Muita haittavaikutuksia:

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta):
- päänsärky
- ihottuma
- vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu
- poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1-10 käyttäjällä 1000:sta):
- liian alhainen veren kaliumpitoisuus
- punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa ihon kalpenemista, heikotusta ja hengenahdistusta
- unettomuus, uneliaisuus
- huimaus, kouristukset, makuhäiriöt, tuntoaistin häiriöt, kihelmöinti, pistely tai puutuminen
- ruoansulatushäiriöt, ummetus, ilmavaivat, suun kuivuminen
- maksan- ja sapen toimintahäiriöt (sappinesteen kulun salpaus, keltaisuus iholla ja silmän valkuaisissa ja suurentunut veren bilirubiinipitoisuus)
- kutina, nokkosihottuma, lisääntynyt hikoilu, lääkeihottuma
- lihaskipu
- väsymys, huonovointisuus, voimattomuus, kuume
- alentunut ruokahalu

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta):
- verenkuvan muutokset, kuten veren valkosolujen, verihiutaleiden tai useiden eri verisolujen vajaus
- ihonvärin muuttuminen punaiseksi tai purppuranväriseksi, mikä saattaa aiheutua verihiutaleiden vähyydestä; muiden verisolujen muutokset
- veren pieni kaliumpitoisuus
- vaikea yliherkkyysreaktio (anafylaksia)
- kolesterolin ja/tai muiden veren rasva-arvojen pitoisuuden suureneminen
- vapina
- sydämen johtumisajan piteneminen ja ns. kääntyvien kärkien takykardia (sydämen vakava rytmihäiriö)
- maksan vajaatoiminta, maksatulehdus, maksasolujen vaurio tai kuolio
- hiustenlähtö
- angioedeema (turvonneet kasvot, huulet, kurkku tai kieli)
- vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, joihin liittyy ihon ja limakalvojen haavaumat, kesiminen, rakkulat ja usein kuume, hilseilevä ihotulehdus ja kasvojen turvotus.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulle tulee hengitysvaikeuksia ja/tai kasvojen, kielen, nielun tai suun limakalvojen turvotusta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Canesoral kapseleiden säilyttäminen

- Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesoral -valmiste sisältää
- Vaikuttava aine on flukonatsoli, jota on 150 mg yhdessä kapselissa.
- Kapselin sisällön apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti ja natriumlauryylisulfaatti.
- Kapselikuoren apuaineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104) ja paraoranssi (E 110).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Canesoral 150 mg kapselit ovat keltaisia kapseleita.
Pakkauskoko: 1 kapseli.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Bayer Oy
Pansiotie 47
20210 Turku

Valmistaja:
Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str,
15344 Pallini, Attiki, Kreikka

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa:
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.2.2016

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro