EFFENTORA bukkaalitabletti 100 mikrog, 200 mikrog, 400 mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,3 mt, 02.06.2017 19:19:36)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Effentora 100 mikrog bukkaalitabletti
Effentora 200 mikrog bukkaalitabletti
Effentora 400 mikrog bukkaalitabletti
Effentora 600 mikrog bukkaalitabletti
Effentora 800 mikrog bukkaalitabletti

fentanyyli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta "Mahdolliset haittavaikutukset".


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Effentora on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Effentoraa
3. Miten Effentoraa käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Effentoran säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Effentora on ja mihin sitä käytetään

Effentoran vaikuttava aine on fentanyylisitraatti. Effentora on opioidien lääkeryhmään kuuluva kipulääke, jota käytetään läpilyöntikivun hoitoon aikuisilla syöpäpotilailla, jotka käyttävät entuudestaan jotakin muuta opioidilääkitystä pitkäaikaisen syöpä¬kivun hoitoon.
Läpilyöntikipu on äkillistä, tavallista voimakkaampaa kipua, joka tuntuu tavanomaisen opioidikipulääkityksenkin ”läpi”.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Effentoraa

ÄLÄ käytä Effentoraa
• jos et säännöllisesti käytä lääkärin määräämää opioidilääkettä (esim. kodeiini, fentanyyli, hydromorfoni, morfiini, oksikodoni, petidiini) päivittäin säännöllisen aikataulun mukaan vähintään viikon ajan pitkäaikaisen kivun hoitoon. Jos et ole käyttänyt näitä lääkkeitä, et saa käyttää Effentoraa, koska se saattaisi lisätä vaarallisen hitaan ja pinnallisen hengityksen riskiä, ja hengitys saattaisi jopa pysähtyä.
• jos olet allerginen fentanyylille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
• jos sinulla on kovia hengitysvaikeuksia tai jokin vaikea, ahtauttava keuhkosairaus.
• jos sinulla on lyhytaikaista kipua, joka ei ole läpilyöntikipua

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Effentoraa.
Jatka pitkäaikaiseen (ympäri vuorokauden esiintyvään) syöpäkipuun käyttämääsi opioidilääkitystä Effentora-hoidon aikana.
Älä käytä muita läpilyöntikivun hoitoon sinulle aiemmin määrättyjä fentanyylivalmisteita Effentora-hoidon aikana. Jos sinulla on vielä tällaisia fentanyylilääkkeitä kotona, käänny apteekkihenkilökunnan puoleen ja tarkista, miten tällaiset lääkkeet on hävitettävä.

Jos jokin seuraavista seikoista koskee sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa ennen kuin aloitat Effentoran käytön.
• Muu opioidikipulääkitys, jota saat pitkäaikaiseen (ympäri vuorokauden esiintyvään) syöpäkipuun, ei ole vielä vakiintunut.
• Sinulla on jokin hengitykseen vaikuttava sairaus tai tila (astma, hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus).
• Sinulla on pään vamma.
• Sydämesi syke on epätavallisen hidas tai sinulla on jokin muu sydänvaiva.
• Sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja, sillä maksa ja munuaiset osallistuvat Effentoran sisältämän lääkkeen hajottamiseen ja poistamiseen elimistöstä.
• Kiertävä verimäärä on pieni tai verenpaineesi on matala.
• Sinulla on sydänvaivoja, erityisesti sydämen harvalyöntisyys.
• Käytät masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä; ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Effentora”.

•Sinulle on opioidien käytön myötä kehittynyt lisämunuaisen vajaatoiminta (ks. kohta 4, vakavat haittavaikutukset)

•Sinulla on ollut alkoholismia, lääkkeiden väärinkäyttöä tai lääkeriippuvuutta.

•Juot alkoholia: ks. kohta ”Effentora ruuan, juoman ja alkoholin kanssa”.


Jos joku ottaa vahingossa Effentoraa
Jos epäilet, että joku on ottanut vahingossa Effentoraa, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Yritä pitää lääkettä ottanut hereillä, kunnes apua saapuu paikalle.

Jos joku ottaa vahingossa Effentoraa, hänelle saattaa kehittyä kohdassa 3, ”Jos käytät enemmän Effentoraa kuin sinun pitäisi”, kuvattuja haittavaikutuksia.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei saa antaa  alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Effentora
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Effentora-hoidon aloittamista jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää jotakin seuraavista lääkkeistä:
• Mitä tahansa lääkettä, joka saattaa tehdä olon uniseksi (jolla on väsyttävä vaikutus), esimerkiksi nukahtamis- tai unilääkkeitä, ahdistuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, antihistamiineja tai rauhoittavia lääkkeitä.
• Mitä tahansa lääkettä, joka saattaa vaikuttaa Effentoran hajoamiseen elimistössä. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi ritonaviiri, nelfinaviiri, amprenaviiri ja fosamprenaviiri (HIV-infektion hoitoon) sekä muut ns. CYP3A4:n estäjät kuten ketokonatsoli, itrakonatsoli tai flukonatsoli (sienilääkkeitä), troleandomysiini, klaritromysiini tai erytromysiini (antibiootteja), aprepitantti (pahoinvoinnin hoitoon), diltiatseemi ja verapamiili (verenpaine- ja sydänlääkkeitä).
• MAO:n estäjiä eli monoamiinioksidaasin estäjiä (mielialalääkkeitä), myös siinä tapauksessa, että olet käyttänyt niitä edeltävien kahden viikon aikana.
• Tietyntyyppisiä vahvoja kipulääkkeitä, joita kutsutaan osittaisopioidiagonisteiksi/-antagonisteiksi esim. buprenorfiini, nalbufiini ja pentatsokiini (kipulääkkeitä). Sinulla saattaa esiintyä vieroitusoireita (pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväristykset, vapina ja hikoilu) käyttäessäsi näitä lääkkeitä.
• Haittavaikutusten riski kasvaa, jos käytät esimerkiksi tiettyjä masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä. Effentoralla saattaa olla yhteisvaikutuksia näiden lääkkeiden kanssa, ja saatat havaita itsessäsi psyykkisen tilan muutoksia (esim. kiihtymys, aistiharhat, kooma) tai muita vaikutuksia, kuten kehon lämpötilan kohoaminen yli 38°C:een, sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen, epävakaa verenpaine ja refleksien ylikorostuminen, lihasten jäykkyys, koordinaatiokyvyn puute ja/tai ruoansulatuskanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli). Lääkäri kertoo sinulle, sopiiko Effentora sinulle.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Effentora ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
• Effentora voidaan ottaa ennen ruokaa tai sen jälkeen, mutta ei ruokailun aikana. Voit juoda ja kostuttaa suuta vedellä ennen Effentoran ottamista, mutta lääkkeen käytön aikana ei saa syödä eikä juoda mitään.
• Effentora-hoidon aikana ei saa juoda greippimehua, sillä se voi vaikuttaa Effentoran hajoamiseen elimistössä.
• Älä juo alkoholia Effentora-hoidon aikana, sillä vakavien haittavaikutusten, mukaan lukien kuoleman, mahdollisuus saattaa suurentua.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

 

Raskaus

Effentoraa ei saa käyttää raskauden aikana, ellei asiasta ole keskusteltu lääkärin kanssa.

Jos Effentoraa käytetään pitkään raskauden aikana, on myös olemassa riski, että vastasyntynyt lapsi saa vieroitusoireita, jotka saattavat olla hengenvaarallisia, ellei lääkäri tunnista ja hoida niitä.

 

Effentoraa ei saa käyttää synnytyksen aikana, sillä fentanyyli voi aiheuttaa vastasyntyneelle lapselle hengityslamaa.

 

Imetys

Fentanyyli voi erittyä rintamaitoon ja saattaa aiheuttaa imetettävälle lapselle haittavaikutuksia. Älä käytä Effentoraa imetyksen aikana. Imettämisen saa aloittaa vasta, kun viimeisestä Effentora-annoksesta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Keskustele lääkärisi kanssa siitä, voitko ajaa tai käyttää koneita turvallisesti Effentora-hoidon aikana. Älä aja äläkä käytä koneita, jos olet unelias, sinua huimaa, näkösi hämärtyy tai näet kaksoiskuvia tai sinun on vaikea keskittyä. On tärkeää, että et aja etkä käytä koneita ennen kuin tiedät, miten elimistösi reagoi Effentoraan.

Effentora sisältää natriumia
Yksi Effentora 100 mikrog tabletti sisältää 10 mg natriumia. Yksi Effentora 200/400/600/800 mikrog tabletti sisältää 20 mg natriumia. Ota tämä huomioon, jos sinulla on ruokavalion natriumrajoitus, ja kysy neuvoa lääkäriltäsi.

3. Miten Effentoraa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus ja annostiheys
Effentora-hoidon aluksi lääkärisi selvittää kanssasi, mikä annostus riittää läpilyöntikipusi hoitoon. On hyvin tärkeää, että käytät Effentoraa täsmälleen lääkärin ohjeiden mukaisesti. Aloitusannos on 100 mikrogrammaa.
Oikeaa annosta sovitettaessa lääkäri voi kehottaa sinua ottamaan enemmän kuin yhden tabletin kipujaksoa kohti. Ellei läpilyöntikipu lievity puolessa tunnissa, ota vain 1 Effentora-tabletti lisää annoksen sovittamisen aikana.

Kun olette lääkärin kanssa selvittäneet, mikä on oikea annos, käytä yleensä yksi tabletti yhtä läpilyöntikipujaksoa kohti. Hoidon jatkuessa tarpeesi kipulääkityksen suhteen voi muuttua. Saatat tarvita suurempia annoksia. Ellei läpilyöntikipu lievity puolessa tunnissa, ota vain yksi Effentora-tabletti lisää annoksen sovittamisen aikana.
Ota yhteyttä lääkäriin, ellei oikea Effentora-annos lievitä läpilyöntikipua. Lääkäri päättää, pitääkö annosta muuttaa.

Pidä vähintään 4 tunnin tauko ennen kuin käytät Effentoraa uudelleen seuraavan läpilyönti-kipujakson hoitoon.

Kerro lääkärillesi välittömästi, jos tarvitset Effentoraa yli neljä kertaa vuorokaudessa, sillä tässä tapauksessa pitkäaikaisen kipulääkkeesi annosta pitää ehkä muuttaa. Kun pitkäaikainen kipulääkitys on saatu taas kuntoon, myös Effentora-annosta pitää ehkä muuttaa. Jotta kipuasi pystyttäisiin hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti, keskustele siitä lääkärin kanssa ja kerro, miten hyvin Effentora vaikuttaa. Näin annosta voidaan muuttaa tarvittaessa.

Älä muuta Effentoran tai muiden kipulääkkeidesi annosta omin päin. Lääkäri päättää kaikista annostusmuutoksista ja seuraa tilannettasi.

Käänny lääkärisi puoleen, jos olet epävarma annoksesta tai sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä.

Antotapa
Effentora-bukkaalitabletit on tarkoitettu asetettavaksi suuonteloon. Kun asetat tabletin suuhusi, se liukenee ja lääkeaine imeytyy posken limakalvon kautta verenkiertoon. Kun lääke otetaan tällä tavoin, se imeytyy ja lievittää kipua nopeasti.

Lääkkeen ottaminen
• Avaa läpipainopakkaus vasta juuri ennen tabletin ottamista. Tabletti on asetettava paikalleen heti, kun se on otettu pakkauksestaan.
• Irrota yksi yksittäispakattu läpipainopakkaus muista repimällä se irti repäisyviivaa pitkin.
• Taivuta läpipainopakkausta siihen merkittyä viivaa pitkin.
• Vedä pakkausta peittävä kalvo pois, jolloin tabletti tulee näkyviin. Tablettia EI saa yrittää painaa ulos läpipainopakkauksesta, sillä se saattaa tällöin vaurioitua.

• Ota tabletti läpipainopakkauksesta ja aseta se heti kokonaisena takimmaisten poskihampaiden läheisyyteen, ikenen ja posken väliin (ks. kuva). Lääkäri saattaa jossakin tilanteessa kehottaa asettamaan tabletin kielen alle.
• Tablettia ei saa murskata eikä jakaa.

• Älä pure, imeskele, pureskele äläkä niele tablettia, sillä lääke ei tällöin lievitä kipua yhtä tehokkaasti kuin ohjeen mukaan otettuna.
• Jätä tabletti paikalleen ikenen ja posken väliin, kunnes se on hajonnut. Tämä kestää yleensä noin 14–25 minuuttia.
• Ikenen ja posken välissä saattaa tuntua pientä poreilua, kun tabletti hajoaa.
• Jos ilmaantuu ärsytystä, voit vaihtaa tabletin paikkaa ikenessä.
• Jos suussa on tabletin jäänteitä vielä 30 minuutin kuluttua, ne voidaan nielaista vesilasillisen kera.

Jos käytät enemmän Effentoraa kuin sinun pitäisi
• Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat unisuus, pahoinvointi ja huimaus. Jos sinua alkaa huimata voimakkaasti tai tunnet olosi hyvin uniseksi ennen kuin tabletti on hajonnut täysin, huuhtele välittömästi suusi vedellä ja sylje tabletin jäljellä olevat osat pois.
• Effentoran vakava haittavaikutus on hengityksen muuttuminen hitaaksi ja/tai pinnalliseksi. Näin voi käydä, jos Effentora-annos on liian suuri tai otat liikaa Effentoraa. Jos sinulle käy näin, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos unohdat ottaa Effentoraa
Jos läpilyöntikipu jatkuu edelleen, voit ottaa Effentoraa lääkärisi ohjeiden mukaan. Jos läpilyöntikipu on loppunut, älä ota Effentoraa ennen kuin läpilyöntikipu alkaa uudelleen.

Jos lopetat Effentoran käytön
Lopeta Effentoran käyttö, kun sinulla ei enää ole läpilyöntikipuja. Sinun pitää kuitenkin jatkaa syövän aiheuttamaan pitkäaikaiseen kipuun käyttämäsi tavanomaisen opioidikipulääkityksen käyttöä lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Effentorahoidon lopettamisen yhteydessä sinulla saattaa esiintyä vieroitusoireita, jotka ovat samanlaisia kuin Effentoran mahdolliset haittavaikutukset. Jos sinulla ilmenee vieroitusoireita tai jos olet huolissasi kivunlievityksestä, keskustele asiasta lääkärin kanssa. Lääkäri arvioi, tarvitsetko lääkkeitä vieroitusoireiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos huomaat jonkin näistä haittavaikutuksista, ota yhteys lääkäriisi.

Vakavat haittavaikutukset

 

  • Vakavimpia haittavaikutuksia ovat hengityksen muuttuminen pinnalliseksi, verenpaineen lasku ja sokki. Effentora voi muiden fentanyylivalmisteiden tavoin aiheuttaa hyvin vaikea-asteisia hengitysvaikeuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Jos tunnet olosi hyvin uniseksi ja hengityksesi on hidasta ja/tai pinnallista, sinun tai sinua hoitavan henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys lääkäriin ja kutsua välittömästi apua paikalle.

 

  • Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy seuraavien oireiden yhdistelmä
  • pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, uupumus, heikkous, huimaus ja alhainen verenpaine

Yhdessä esiintyessään nämä oireet voivat olla merkki mahdollisesti hengenvaarallisesta sairaudesta, lisämunuaisen vajaatoiminnasta. Tällöin lisämunuaiset eivät tuota tarpeeksi hormoneja.

 

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset: voi ilmetä yli 1 henkilöllä kymmenestä
• huimaus, päänsärky
• pahoinvointi, oksentelu
• kipu, haavauma, ärsytys, verenvuoto, puutuneisuus, tunnottomuus, punoitus, turvotus tai rakkula tabletin asettamiskohdassa.

Yleiset : voi ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä
• ahdistuneisuus tai sekavuus, masennus, unettomuus
• makuaistin häiriöt, painon lasku
• unisuus, tokkuraisuus, poikkeavan voimakas väsymys, heikotus, migreeni, tunnottomuus, käsivarsien tai jalkojen turvotus, lääkkeen vieroitusoireet (voi ilmetä seuraavien haittavaikutusten esiintymisenä: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväristykset, vapina ja hikoilu), vapina, kaatumiset, vilunväreet
• ummetus, suutulehdus, suun kuivuminen, ripuli, närästys, ruokahaluttomuus, vatsakipu, epämukava tunne vatsassa, ruoansulatushäiriöt, hammassärky, suun hiivatulehdus
• kutina, voimakas hikoilu, ihottuma
• hengenahdistus, kurkun kipu
• veren valkosolumäärän aleneminen, veren punasolumäärän aleneminen, verenpaineen kohoaminen tai aleneminen, poikkeavan nopea sydämen syke
• lihaskipu, selkäkipu
• uupumus

Melko harvinaiset: voi ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta
• kurkun arkuus
• veren hyytymiseen vaikuttavien verihiutaleiden määrän väheneminen
• iloisuuden tunne, hermostuneisuus, epätavallinen olo, rauhattomuus tai ajattelun hidastuminen, aistiharhat (hallusinaatiot), tajunnan tason heikkeneminen, mielentilan muutos, riippuvuus (lääkeriippuvuus), ajan ja paikan tajun hämärtyminen, keskittymisvaikeudet, tasapainohäiriöt, kiertohuimaus, puhevaikeudet, korvien soiminen, epämukava tunne korvassa, näköhäiriöt tai näön hämärtyminen, silmän punoitus
• poikkeavan hidas sydämen syke, hyvin lämmin olo (kuumat aallot)
• vakavat hengitysvaikeudet, hengitysvaikeudet unen aikana
• suun haavaumat, suun tunnottomuus, epämukava tunne suussa, suun värimuutokset, suun pehmytkudosten muutokset, kielen muutokset, kielen kipu, rakkuloiden tai haavauman muodostuminen kieleen, ikenien kipu, huulien halkeilu, hampaiden häiriöt
• ruokatorven tulehdus, suolen lamaantuminen, sappirakon häiriöt
• kylmä hiki, kasvojen turvotus, yleistynyt kutina, hiustenlähtö, lihasten nykiminen, lihasheikkous, huonovointisuus, epämukava tunne rintakehän alueella, janoisuus, kylmän tunne, kuumotus, virtsaamisvaikeudet
• huonovointisuus
• punastuminen

Harvinaiset: voi ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta
• ajattelun häiriöt, liikehäiriöt
• rakkuloiden muodostuminen suuhun, huulien kuivuminen, märkärakkulan muodostuminen suun limakalvon alle
• testosteronihormonin puutos, epätavallinen tunne silmässä, valonvälähdysten näkeminen (”silmissä salamoi”), kynsien haurastuminen

• allergiset reaktiot, kuten ihottuma, punoitus, huulten tai kasvojen turvotus, nokkosihottuma.

Tuntematon:
• tajunnan menetys, hengityksen pysähtyminen, kouristuskohtaukset

 • sukupuolihormonien puute (androgeenivajaus).


Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

 

 

5. Effentoran säilyttäminen

Effentora sisältää hyvin voimakasta kipulääkettä. Jos lapsi ottaa sitä vahingossa, lääke saattaa olla lapselle hengenvaarallista. Tämä lääke on ehdottomasti pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
• Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
• Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

• Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Effentora sisältää
Vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi tabletti sisältää vahvuuden mukaan
• 100 mikrog fentanyyliä (sitraattina)
• 200 mikrog fentanyyliä (sitraattina)
• 400 mikrog fentanyyliä (sitraattina)
• 600 mikrog fentanyyliä (sitraattina)
• 800 mikrog fentanyyliä (sitraattina)
Muut aineet ovat mannitoli, tyypin A natriumtärkkelysglykolaatti, natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti, vedetön sitruunahappo ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Bukkaalitabletit ovat sileitä, pyöreitä, viistoreunaisia tabletteja, joiden toisella puolella on kohomerkintä “C” ja toisella puolella kohomerkintä “1” (Effentora 100 mikrog), “2” (Effentora 200 mikrog), “4” (Effentora 400 mikrog), “6” (Effentora 600 mikrog) tai “8” (Effentora 800 mikrog).

Yksi läpipainopakkaus sisältää 4 bukkaalitablettia. Läpipainopakkaukset on pakattu 4 tai 28 tablettia sisältäviin pahvipakkauksiin.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
TEVA B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Alankomaat

Valmistaja
Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja, jonka puhelinnumero on mainittu alla.

België/Belgique/Belgien
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium N.V./S.A..
Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Teл.: +359 2 489 95 82

Magyarország
Teva Magyarország Zrt
Tel.: +36 1 288 6400

Česká republika
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Tel: +420 251 007 111

Malta
Drugsales Ltd
Tel: + 356 21 419 070/1/2

Danmark
Teva Denmark A/S
Tlf: +45 44 98 55 11

Nederland
Teva Nederland B.V.
Tel: +31 800 0228400

Deutschland
TEVA GmbH
Tel: +49 731 402 08

Norge
Teva Norway AS
Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti
Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech

Eesti filiaal
Tel: + 372 661 0801

Österreich
Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH
Tel: +43 1 97007 0

Ελλάδα
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 345 93 00

España
Teva Pharma, S.L.U.
Tel: + 34 91 387 32 80

Portugal
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 476 75 50

France
Teva Santé
Tél: +33 1 55 91 78 00

România
Teva Pharmaceuticals S.R.L.
Tel: +4021 230 65 24

Ireland
Teva Pharmaceuticals Ireland
Tel: +353 (0) 51 321 740

Slovenija
Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +386 1 58 90 390

Ísland
Teva Norway AS
Sími: +47 66 77 55 90

Slovenská republika
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Tel: +421257267911

Italia
Teva Italia S.r.l.
Tel: +39 02 891 79 81

Suomi/Finland
ratiopharm Oy
Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος
Teva Ελλάς Α.Ε.
Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige
Teva Sweden AB
Tel: +46 (0)42 12 11 00

Latvija
Sicor Biotech filiāle Latvijā
Tel: +371 67 323 666

United Kingdom
Teva UK Limited
Tel: +44 1977628500

Lietuva
UAB “Sicor Biotech”
Tel: +370 5 266 02 03

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2017

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Yrityksen yhteystiedot:

Teva Finland
Keilaranta 10, PL 67
02631 Espoo
Suomi

info.finland@tevaeu.com
www.tevapharm.com
020 180 5900
Tukkuliike: Tamro