DIVISUN tabletti 800 IU

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 09.09.2016 04:20:34)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Divisun 800 IU tabletti
kolekalsiferoli (D3-vitamiini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Divisun on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Divisunia
 3. Miten Divisunia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Divisunin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Divisun on ja mihin sitä käytetään

Divisun sisältää D3-vitamiinia, joka säätelee kalsiumin imeytymistä, aineenvaihduntaa ja sitoutumista luustoon.

Divisunia käytetään aikuisten ja nuorten D3-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Lääkäri saattaa määrätä Divisunia luukatoa estävän lääkityksen lisäksi.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Divisunia

Älä käytä Divisunia

 • jos olet allerginen kolekalsiferolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on hyperkalsemiaa (suurentunut veren kalsiumpitoisuus) tai hyperkalsiuriaa (suurentunut virtsan kalsiumpitoisuus).
 • jos sinulla on D-vitaminoosi (suurentunut veren D-vitamiinipitoisuus).
 • jos sinulla on munuaiskiviä.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Divisunin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Divisunia.

 • jos sinulla on sarkoidoosi (eräs mm. keuhkoihin, ihoon ja niveliin vaikuttava sidekudostauti).
 • jos käytät muita D-vitamiinia sisältäviä lääkkeitä.
 • jos sinulla on munuaisvaivoja tai jos sinulla on ollut munuaiskiviä.


Muut lääkevalmisteet ja Divisun
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

 • Kolestyramiini (kolesterolilääke).
 • Fenytoiini tai barbituraatit (epilepsialääkkeitä).
 • Parafiiniöljyä sisältävät laksatiivit.
 • Tiatsididiureetit (verenpainelääkkeitä).
 • Glukokortikoidit (tulehdusta hillitseviä lääkkeitä).
 • Sydänglykosidit kuten digoksiini (sydänlääkkeitä).

Divisun ruuan ja juoman kanssa
Divisun voidaan ottaa ruuan kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Raskausaikana D-vitamiinin päivittäisen saannin ei tule olla yli 600 IU.
Divisunia tulee käyttää raskauden aikana vain, jos lääkäri on todennut D-vitamiinin puutoksen.
Divisunia voidaan käyttää imetyksen aikana. D3-vitamiini erittyy rintamaitoon. Tämä on otettava huomioon, kun imetettävälle lapselle annetaan lisäksi muuta D-vitamiinia.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Divisunin ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Divisun sisältää sakkaroosia ja isomaltia
Jos sinulla on todettu jokin sokeri-intoleranssi, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät Divisunia.


3. Miten Divisunia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on: 1 tabletti kerran vuorokaudessa.
Vuorokausiannos ei saa olla yli 4000 IU (5 tablettia).

Tabletit voidaan nielaista kokonaisina tai murskata.

Käyttö lapsille
Divisunia ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 12-vuotiaille lapsille, koska tutkimustulokset puuttuvat.

Jos otat enemmän Divisunia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskin arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Divisunia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Divisunin käytön
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla on vakavan allergisen reaktion oireita, lopeta Divisunin käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen. Näitä oireita voivat olla mm.:

 • kasvojen, huulten, kielen tai nielun turvotus
 • nielemisvaikeus
 • nokkosihottuma ja hengitysvaikeus

Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä sadasta): Hyperkalsemia (suurentunut veren kalsium­pitoisuus) ja hyperkalsiuria (suurentunut virtsan kalsiumpitoisuus).

Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta): Kutina, ihottuma ja nokkosihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea5. Divisunin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pahvipakkauksessa, läpipainopakkauksessa tai pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Divisun sisältää

 • Vaikuttava aine on 20 mikrog kolekalsiferolia, joka vastaa 800 IU D3-vitamiinia.
 • Muut aineet ovat esigelatinoitu maissitärkkelys, isomalti (E953), magnesiumstearaatti, sakkaroosi, natriumaskorbaatti, keskipitkäketjuiset triglyseridit, vedetön kolloidinen piidioksidi, modifioitu (maissi)tärkkelys ja all-rac-alfatokoferoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Divisun -tabletit ovat valkoisia tai vaaleankeltaisia, kaksoiskuperia ja halkaisijaltaan 7 mm.

Pakkauskoot:
90 tablettia läpipainopakkauksissa ja 250 tablettia muovipullossa.

Myyntiluvan haltija
Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Valmistaja
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
NL-1112 AX Diemen,
Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.7.2016

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro