DICLOABAK silmätipat, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 07.07.2016 18:07:32)

PAKKAUSSELOSTE

Dicloabak 1 mg/ml silmätipat, liuos

Diklofenaakkinatrium

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Dicloabak on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Dicloabak-silmätippoja
 3. Miten Dicloabak-silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Dicloabak-silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ DICLOABAK ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tämä lääke sisältää silmään annettavaa tulehduskipulääkettä (NSAID).

Lääkettä käytetään tiettyjen silmäleikkausten yhteydessä ja niiden jälkeen:

 • silmän mustuaisen supistumisen esto kaihileikkauksen yhteydessä
 • tulehduksen ehkäisy kaihileikkauksen ja silmän etuosan leikkauksen yhteydessä
 • silmäkivun hoito likinäköisyysleikkauksen (fotorefraktiivisen keratektomian) yhteydessä leikkauksen jälkeisten 24 tunnin aikana.

Dicloabak-silmätippojen sisältämä diklofenaakkinatrium voi olla hyväksytty myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai terveydenhuoltohenkilöstön puoleen. Noudata aina heidän antamiaan ohjeita.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DICLOABAK-SILMÄTIPPOJA

Älä käytä Dicloabak-silmätippoja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) diklofenaakkinatriumille tai Dicloabak-silmätippojen jollekin muulle aineelle
 • jos näiden silmätippojen tai jonkin samankaltaisen lääkkeen (kuten jonkin tulehduskipulääkkeen tai asetyylisalisyylihapon) käyttö on aiheuttanut sinulle allergiaa, nokkosrokkoa (kutisevaa ihottumaa), äkillistä nuhaa tai astmaa.

Ole erityisen varovainen Dicloabak-silmätippojen suhteen
Käytä tätä lääkettä erityisen varovaisesti:

 • Kuten muutkin tulehduskipulääkkeet, myös Dicloabak-silmätipat voivat harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa anafylaktisia reaktioita (vaikeita allergisia reaktioita, jotka aiheuttavat hengitysvaikeuksia tai huimausta). Tällaisia reaktioita voi esiintyä myös ilman aiempaa altistumista lääkeaineelle.
 • Jos saat yliherkkyysreaktion tai allergian merkkejä, etenkin astmakohtauksen tai kasvojen ja kaulan äkillistä turvotusta, lopeta hoito ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai päivystykseen.
 • Kerro lääkärille ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos sinulla on astmaa ja pitkäaikaista nuhaa, pitkäaikainen sivuontelotulehdus ja/tai nenäpolyyppeja.
 • Tulehduslääkkeiden paikallinen käyttö voi peittää äkillisen silmätulehduksen oireet. Tulehduskipulääkkeillä ei ole mikrobeja tuhoavaa vaikutusta. Jos sinulle kehittyy silmätulehdus, tulehduskipulääkkeiden käytössä samanaikaisesti yhden tai useamman infektiolääkkeen kanssa on noudatettava varovaisuutta.
 • Paranemiseen liittyviä ongelmia voi esiintyä useammin, jos paikallisesti käytettäviä tulehduskipulääkkeitä ja paikallisesti käytettäviä steroideja (esim. deksametasonia) käytetään samanaikaisesti.
 • Tulehduskipulääkkeet voivat hidastaa sarveiskalvon paranemista.
 • Jos saat helposti verenvuotoja tai käytät jotakin verenohennuslääkettä.
 • Paikallisesti käytettävän tulehduskipulääkkeen pitkäaikainen käyttö suurina annoksina voi aiheuttaa sarveiskalvotulehduksen.

Jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity, ota yhteys lääkäriin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Jos käytät myös muita silmätippoja Dicloabak-hoidon aikana, pidä silmätippojen laittamisen välillä 15 minuutin tauko.
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Diklofenaakkia sisältävien silmätippojen käytön yhteydessä muualle elimistöön imeytyvän lääkeaineen määrän odotetaan jäävän hyvin vähäiseksi. Tästä huolimatta Dicloabak-silmätippoja tulee käyttää raskauden aikana ainoastaan lääkärin määräyksestä. Annoksen on oltava mahdollisimman pieni ja hoitoajan mahdollisimman lyhyt.

Imetys
Dicloabak-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana.
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Dicloabak-silmätippojen käyttö voi aiheuttaa lyhytaikaisia näköhäiriöitä. Älä aja autoa äläkä käytä vaarallisia koneita, ennen kuin näkökykysi on palautunut normaaliksi.

Tärkeää tietoa Dicloabak-silmätippojen sisältämistä aineista
Dicloabak-silmätipat sisältävät makrogoliglyserolirisiinioleaattia. Voi aiheuttaa ihoreaktioita (kosketusihottumaa).

3. MITEN DICLOABAK-SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN

Käytä Dicloabak-silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
Aikuisten ja iäkkäiden tavanomainen annos on seuraava:

Silmän mustuaisen supistumisen esto kaihileikkauksen aikana:

 • Ennen leikkausta: 1 tippa korkeintaan 5 kertaa leikkausta edeltävien 3 tunnin aikana.

Kaihileikkaus ja silmän etuosan leikkaus:

 • Ennen leikkausta: 1 tippa korkeintaan 5 kertaa leikkausta edeltävien 3 tunnin aikana;
 • Leikkauksen jälkeen: 1 tippa 3 kertaa heti leikkauksen jälkeen ja tämän jälkeen 1 tippa 3–5 kertaa vuorokaudessa korkeintaan 4 viikon ajan.

Likinäköisyysleikkaukseen (fotorefraktiivinen keratektomia) liittyvä silmäkipu:

 • Ennen leikkausta: 2 tippaa leikkausta edeltävän tunnin aikana
 • Leikkauksen jälkeen: 2 tippaa leikkauksen jälkeisen tunnin aikana ja tämän jälkeen 4 tippaa leikkauksen jälkeisten 24 tunnin aikana.

Suositusannosta ei saa ylittää.

Lapset:
Valmistetta ei ole tutkittu lapsilla.

Antotapa
Tämä lääke on tarkoitettu annettavaksi silmään.
Ei saa pistää, ei saa niellä.
Silmätippoja ei saa injisoida silmämunan ympärille eikä silmän sisään.

 1. Pese kädet perusteellisesti ennen valmisteen käyttöä.
 2. Älä koske silmään äläkä silmäluomiin pullon tippakärjellä.
 3. Katso ylöspäin, vedä alaluomea varovasti alaspäin ja tiputa yksi tippa hoidettavaan silmään.
 4. Sulje pullo käytön jälkeen.

Jos unohdat käyttää Dicloabak-silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos käytät enemmän Dicloabak-silmätippoja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977), riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Dicloabak-silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu:

Melko harvinainen (alle 1 potilaalla 100:sta):

 • polttava tunne silmätippoja tiputettaessa
 • näköhäiriöt silmätippoja tiputettaessa.

Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot, kutina ja punoitus
 • valoyliherkkyysreaktio (allerginen reaktio auringolle altistumisen jälkeen)
 • pistemäinen sarveiskalvotulehdus, sarveiskalvon haavauma, sarveiskalvon oheneminen
 • vaikeutunut hengitys
 • astman paheneminen.

Muut raportoidut haittavaikutukset (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • nuha
 • silmien punoitus, allerginen sidekalvotulehdus, silmäluomien turvotus
 • yskä
 • nokkosihottuma (kutina), ihottuma, kosketusihottuma.

Makrogoliglyserolirisiinioleaattiin liittyy kosketusihottumariski.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. DICLOABAK-SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Avattu silmätippapullo tulee käyttää 8 viikon kuluessa avaamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Dicloabak sisältää

 • Vaikuttava aine on diklofenaakkinatrium, jonka pitoisuus on 1 mg/ml.
 • Muut aineet ovat makrogoliglyserolirisiinioleaatti, trometamoli, boorihappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Dicloabak on kellertävää nestettä, ja yhdessä pullossa on 10 ml silmätippaliuosta.

Myyntiluvan haltija
LABORATOIRES THEA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
RANSKA

Valmistaja
EXCELVISION
27, rue de la Lombardière
ZI la Lombardière
07100 ANNONAY
RANSKA

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Puola, Portugali, Ruotsi, Slovenia, Suomi ja Tsekki: Dicloabak
Tanska: Voltabak
Ranska: Voltarenophtabak
Italia: Voltaren Ofta Abak
Norja ja Itävalta: Voltaren Ophtha Abak

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 27.4.2012.

 

Yrityksen yhteystiedot:

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

info@thea-nordic.com
www.thea-nordic.fi
+46 1933 3780
Tukkuliike: Oriola