NEULACTIL tabletti 2,5 mg, 10 mg

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

NEULACTIL 2,5 mg ja 10 mg tabletit

perisiatsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Neulactil on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Neulactil-tabletteja
 3. Miten Neulactil-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neulactil-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Neulactil on ja mihin sitä käytetään

Neulactil kuuluu neurolepteiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Perisiatsiini vaikuttaa aivoissa ja lievittää poikkeavasta hermoärsytyksen välittymisestä johtuvia oireita, ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä, käytöshäiriöitä ja mielenterveyshäiriöitä.
Neulactil-tabletteja käytetään käytöshäiriöiden ja vakavien psykiatristen häiriöiden hoitoon.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Neulactil-tabletteja

Älä käytä Neulactil-tabletteja

 • jos olet allerginen perisiatsiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai muille samankaltaisille lääkkeille
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma (silmänpainetauti)
 • jos sinulla on Parkinsonin tauti, käytät Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tai olet ottanut liian paljon keskushermostoa lamaavia lääkkeitä tai alkoholia
 • jos sinulla on todettu vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt vakavia verimuutoksia
 • jos sinulla on eturauhasen liikakasvu.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille

 • jos sinulla on sydänsairaus tai jos suvussasi esiintyy ns. pitkä QT –oireyhtymää
 • jos sinulla on laskimoveritulppien riskitekijöitä tai sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia
 • jos sinulla on diabetes tai diabeteksen riskitekijöitä.

Muut lääkevalmisteet ja Neulactil
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Joidenkin lääkkeiden tai Neulactil-tabletin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi tietyt rytmihäiriölääkkeet, moksifloksasiini, erytromysiini, metadoni, meflokiini, sertindoli, trisykliset masennuslääkkeet, litium, sisapridi, tiatsididiureetit, verenpainelääkkeet, unilääkkeet ja muut rauhoittavat lääkkeet, antasidit sekä parkinsonismilääkkeet. Muiden psykoosilääkkeiden samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Neulactil-tabletteja ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta tai jos imetät.
Jos äiti on käyttänyt Neulactil-tabletteja raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi ilmenee näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Neulactil saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä, uneliaisuutta tai muita tarkkaavaisuutta häiritseviä haittavaikutuksia varsinkin hoidon alkuvaiheessa, joillakin henkilöillä myöhemminkin. Myös alkoholin haitallinen vaikutus voi lisääntyä. Tämä on muistettava, jos aiot ajaa autoa tai käyttää tarkkuutta vaativia koneita. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


3. Miten Neulactil-tabletteja käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkärisi määrää sopivan annoksen: hoidon alussa se on tavallisesti 5–10 mg, tilastasi riippuen se voi olla suurempi. Annosta voidaan nostaa tarvittaessa myöhemmin.

Jos otat enemmän Neulactil-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Neulactil-tabletin
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa) saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):
Painonnousu, väsymys, huimaus, kyvyttömyys pysyä paikallaan, pakkoliikkeet etenkin kasvojen alueella, Parkinsonin taudin oireet, miehen maitorauhasten suureneminen, maidoneritys, kuukautisten puuttuminen naisilla, impotenssi, suun kuivuminen, allerginen ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):
Häiriöt silmäterän koon mukautumisessa valoon, liiallinen verenpaineen aleneminen, ummetus, suolen lamaantuminen, virtsaamishäiriöt.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):
Veren valkosolujen määrän väheneminen, jyvässolukato (agranulosytoosi), lihasten jänteyshäiriö, mykiön ja sarveiskalvon samentumat, maksatulehdus, johon liittyy keltaisuutta, maligni neuroleptioireyhtymä, pitkittynyt erektio.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon:
Kouristuskynnyksen aleneminen, sydämen johtumisajan pidentyminen EKG:ssa, laskimoveritulppa, keuhkoveritulppa, syvä laskimotukos, äkkikuolema, korkea verensokeritaso ja sokerin sietokyvyn heikkeneminen.

Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Neulactil-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisätlö ja muuta tietoa

Mitä Neulactil sisältää

 • Vaikuttava aine on perisiatsiini 2,5 mg (2,5 mg tabletit) tai 10 mg (10 mg tabletit).
 • Muut aineet ovat: laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, kolloidinen piidioksidi ja metyyliparahydroksibentsoaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Neulactil 2,5 mg tabletit: keltainen, pyöreä, halkaisija 6,3−6,4 mm, kaksoiskupera, jakouurteellinen tabletti, jonka päällä merkintä NEULACTIL.
Neulactil 10 mg tabletit: keltainen, pyöreä, halkaisija 8,7−8,8 mm, kaksoiskupera, jakouurteellinen tabletti, jonka päällä merkintä NEULACTIL 10.
Neulactil-tabletit on pakattu muovipulloihin, joissa on 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy 
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
CLINTEX – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Comandante Carvalho Araújo
Sete Casas
2670-540 Loures
Portugali
tai
Famar Health Care Services Madrid, S.A.U.
Avda. Leganés, 62
28923 Alcorcón (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2017

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

laakeinfo.finland@sanofi.com
www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro