ZIPRASIDON KRKA kapseli, kova 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,8 mt, 28.04.2023 17:24:32)

Ziprasidon Krka 20 mg kovat kapselit

Ziprasidon Krka 40 mg kovat kapselit

Ziprasidon Krka 60 mg kovat kapselit

Ziprasidon Krka 80 mg kovat kapselit

tsiprasidoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Ziprasidon Krka on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ziprasidon Krka ‑valmistetta

3. Miten Ziprasidon Krka ‑valmistetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ziprasidon Krka ‑valmisteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ziprasidon Krka on psykoosilääkkeiden ryhmään kuuluva lääkevalmiste.

Ziprasidon Krka ‑kapseleilla hoidetaan aikuisten skitsofreniaa. Skitsofrenia on mielenterveyden häiriö, jolle on ominaista aistiharhat, harhaluulot, epätavallinen epäluuloisuus, syrjäänvetäytyminen, vaikeudet sosiaalisten suhteiden luomisessa, hermostuneisuus, masentuneisuus ja ahdistuneisuus.

Ziprasidon Krka ‑kapseleilla hoidetaan myös aikuisten sekä 10–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön keskivaikeita maanisia tai sekamuotoisia jaksoja. Tälle mielenterveyden häiriölle on ominaista maanisten jaksojen ja masennusjaksojen vaihtelu. Maniajaksoille on tyypillistä kohonnut mieliala, liioiteltu itsetunto, lisääntynyt energisyys, vähentynyt unen tarve, keskittymiskyvyn puute tai yliaktiivisuus ja toistuva riskikäyttäytyminen.

Tsiprasidonia, jota Ziprasidon Krka sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ziprasidon Krka ‑valmistetta

 • jos olet allerginen tsiprasidonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). Allergiareaktion merkkejä ovat muun muassa ihottuma, kutina, kasvojen tai huulten turpoaminen ja hengitysvaikeudet.
 • jos sinulla on tai on ollut sydänvaivoja tai sinulla on ollut hiljattain sydänkohtaus.
 • jos käytät rytmihäiriölääkettä tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sydämen rytmiin. Ks. myös alla kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Ziprasidon Krka”.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ziprasidon Krka –valmistetta.

 • jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia
 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on tai on ollut kourituskohtauksia tai epilepsiaa
 • jos olet iäkäs (yli 65-vuotias) ja sinulla on dementia ja sinulla on riski sairastua aivohalvaukseen
 • jos sinulla on hidas leposyke ja/tai tiedät, että sinulla voi olla pitkittyneen vakavan ripulin, oksentamisen tai nesteenpoistolääkkeiden käytön aiheuttama suolavajaus
 • jos sinulla on nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, heikotusta, pyörtymiskohtaus tai huimausta ylösnoustessa, mikä saattaa johtua poikkeavasta sydämenrytmistä.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista:

 • vaikeita ihoreaktioita, kuten rakkulaista ihottumaa, johon voi liittyä suun haavaumia, ihon kuoriutumista, kuumetta ja maalitaulumaisia näppylöitä, jotka voivat olla Stevens-Johnsonin oireyhtymän oireita. Nämä ihoreaktiot saattavat olla hengenvaarallisia.
 • Ziprasidon Krka voi aiheuttaa uneliaisuutta, verenpaineen laskua ylös noustessa, heitehuimausta ja kävelyhäiriöitä, jotka voivat johtaa kaatumisiin. Varovaisuutta on noudatettava, etenkin jos olet iäkäs potilas tai jos kuntosi on jonkin verran heikentynyt.

Kerro lääkärillesi käyttäväsi Ziprasidon Krka ‑valmistetta ennen laboratoriotutkimuksia (kuten veri-, virtsa-, maksantoiminta- ja sydäntutkimukset), koska se voi muuttaa tutkimusten tuloksia.

Lapset ja nuoret

Tsiprasidonin turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Ziprasidon Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

ÄLÄ KÄYTÄ Ziprasidon Krka‑valmistetta, jos käytät rytmihäiriölääkettä tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sydämen rytmiin, esimerkiksi:

 • Ryhmien IA ja III rytmihäiriölääkkeet, arseenitrioksidi, halofantriini, levometadyyliasetaatti, mesoridatsiini, tioridatsiini, pimotsidi, sparfloksasiini, gatifloksasiini, moksifloksasiini, dolasetronimesilaatti, meflokiini, sertindoli ja sisapridi. Nämä lääkeaineet vaikuttavat sydämen rytmiin pidentämällä QT-aikaa. Kysy lääkäriltäsi tarvittaessa lisätietoa.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Ziprasidon Krka-valmistetta.

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt lääkettä:

 • bakteeri-infektioihin (antibioottia), esim. makrolidiantibioottia tai rifampisiinia;
 • mielialanmuutoksiin (masennuksesta euforiaan), levottomuuteen tai ärtyneisyyteen (mielialaa tasaavat lääkkeet, esimerkiksi litium, karbamatsepiini, valproaatti);
 • masennukseen (mukaan lukien tietyt serotoniinin pitoisuuteen vaikuttavat lääkkeet, esimerkiksi SSRI-lääkkeet kuten fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, tai mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet tai luontaistuotteet);
 • epilepsiaan (esimerkiksi fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, etosuksimidi);
 • Parkinsonin tautiin (esimerkiksi levodopa, bromokriptiini, ropiniroli, pramipeksoli);
 • jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt seuraavia lääkkeitä: verapamiili, kinidiini, itrakonatsoli tai ritonaviiri.

Ks. myös edellä kohta "Älä käytä Ziprasidon Krka ‑valmistetta".

Ziprasidon Krka ruuan ja juoman kanssa

Ziprasidon Krka ‑kapselit tulee ottaa isomman aterian yhteydessä.

Älä käytä alkoholia Ziprasidon Krka ‑hoidon aikana, koska se lisää haittavaikutusten riskiä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus:

Älä käytä Ziprasidon Krka ‑valmistetta raskauden aikana ellei lääkärisi ole määrännyt toisin, koska tämä lääke saattaa vahingoittaa lasta.

Jos äiti on käyttänyt Ziprasidon Krka ‑valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Imetys:

Älä imetä Ziprasidon Krka -hoidon aikana, koska pieniä määriä lääkeainetta voi erittyä äidinmaitoon.

Raskaudenehkäisy

Jos voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä sopivaa raskaudenehkäisymenetelmää tämän lääkevalmisteen käytön ajan.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ziprasidon Krka voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos tätä ilmenee, älä aja tai käytä koneita tai laitteita ennen kuin uneliaisuus häviää.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ziprasidon Krka sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin käytät Ziprasidon Krka -kapseleita.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kapselit tulee niellä kokonaisina, niitä ei saa purra, ja ne tulee ottaa aterian yhteydessä. On tärkeää, että kapseleita ei purra, koska se voi vaikuttaa suolesta imeytyvään lääkeaineen määrään.

Ziprasidon Krka ‑kapseleita otetaan kaksi kertaa vuorokaudessa: yksi kapseli aamulla tukevan aamiaisen yhteydessä ja yksi kapseli ilta-aterian yhteydessä. Lääke tulisi ottaa samaan aikaan joka päivä.

Aikuiset

Suositeltu annos on 40–80 mg kaksi kertaa vuorokaudessa aterioiden yhteydessä.

Pitkäaikaiskäytössä lääkärisi saattaa muuttaa annosta. Enimmäisannosta 160 mg vuorokaudessa ei saa ylittää.

Lapset ja nuoret, joilla on kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniajakso

Tavanomainen aloitusannos on 20 mg aterian yhteydessä, minkä jälkeen lääkärisi sovittaa annoksen sopivaksi. Enintään 45 kg painavilla lapsilla enimmäisannos on 80 mg vuorokaudessa ja yli 45 kg painavilla lapsilla 160 mg vuorokaudessa; enimmäisannosta ei saa ylittää.

Ziprasidon Krka ‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten skitsofrenian hoidossa ei ole selvitetty.

Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Lääkärisi määrää sinulle sopivan annoksen. Yli 65-vuotiaiden vuorokausiannos on joskus pienempi kuin nuoremmilla. Lääkärisi neuvoo sinua oikean annoksen suhteen.

Potilaat, joilla on maksasairaus

Jos sinulla on maksasairaus, sinun täytyy mahdollisesti käyttää pienempää Ziprasidon Krka ‑annosta. Lääkärisi harkitsee sinulle sopivan annoksen.

Jos otat enemmän Ziprasidon Krka ‑valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota Ziprasidon Krka ‑pakkaus mukaasi.

Jos olet ottanut liikaa Ziprasidon Krka ‑valmistetta, sinulla voi ilmetä uneliaisuutta, tärinää tai pään tai kaulan virheasentoja ja ei-tahdonalaisia liikkeitä.

Jos unohdat ottaa Ziprasidon Krka ‑valmistetta

On tärkeää, että otat Ziprasidon Krka ‑valmistetta säännöllisesti joka päivä samaan aikaan vuorokaudesta. Jos unohdat ottaa lääkkeen, ota se heti kun muistat, ellei ole jo aika ottaa seuraava annos, jolloin ota vain seuraava annos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Ziprasidon Krka ‑valmisteen käytön

Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan Ziprasidon Krka ‑valmistetta käytetään. Älä lopeta Ziprasidon Krka ‑valmisteen käyttöä, ellei lääkärisi käske tekemään niin.

On tärkeää, että jatkat lääkkeen käyttöä, vaikka vointisi kohenisi. Jos keskeytät hoidon liian aikaisin, oireet voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Useimmat haittavaikutukset ovat ohimeneviä. On usein vaikea erottaa lääkkeen haittavaikutuksia sairauden aiheuttamista oireista.

LOPETA Ziprasidon Krka ‑valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä):

 • Ei-tahdonalaiset/epätavalliset liikkeet, erityisesti kasvoissa tai kielessä.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta):

 • Nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, huimaus ylös noustessa, mikä voi viitata sydämen epänormaaliin toimintaan. Nämä oireet voivat liittyä posturaalisen hypotension tilaan.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta):

 • Kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen, nielemis- tai hengitysvaikeudet, nokkosihottuma. Nämä oireet voivat liittyä vakavaan allergiseen reaktioon kuten angioedeemaan.
 • Kuume, tihentynyt hengitysrytmi, hikoilu, lihasjäykkyys, tärinä, nielemisvaikeudet ja heikentynyt tajunnan tila. Nämä oireet voivat liittyä maligniin neuroleptioireyhtymään.
 • Ihoreaktiot, etenkin ihottuma, kuume ja turvonneet imusolmukkeet. Nämä oireet voivat liittyä lääkeainereaktioon, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita (DRESS). Nämä reaktiot saattavat olla hengenvaarallisia.
 • Sekavuus, kiihtyneisyys, korkea lämpötila, hikoilu, lihaskoordinaation puute, lihasten nykiminen. Nämä oireet voivat liittyä serotoniinisyndroomaan.
 • Nopea, epäsäännöllinen sydämensyke, pyörtyminen, voivat olla oireita, jotka liittyvät hengenvaaralliseen kääntyvien kärkien takykardia -tilaan.
 • Pitkään jatkuva epänormaali kivulias peniksen erektio.

Sinulla voi esiintyä mitä tahansa alla olevista haittavaikutuksista. Mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai kohtalaisia ja ne menevät ohi itsestään. Jos haittavaikutus on kuitenkin vakava tai se jatkuu pitkään, ota yhteyttä lääkäriin.

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä):

 • Nukkumisvaikeudet
 • Uneliaisuus tai voimakas päiväväsymys
 • Päänsärky

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä kymmenestä):

 • Vuotava nenä
 • Voimakas energisyys, oudot ajatukset ja hyperaktiivisuus, kiihtyneisyys tai ahdistuneisuus
 • Levottomuus
 • Liikkeiden epänormaalius, muun muassa ei-tahdonalaiset liikkeet, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus
 • Heitehuimaus
 • Raukeus
 • Näön hämärtyminen tai heikkeneminen
 • Korkea verenpaine
 • Ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentaminen ja ruoansulatushäiriöt, kuiva suu, lisääntynyt syljeneritys
 • Ihottuma
 • Miehen seksuaaliset ongelmat
 • Kuume
 • Kipu
 • Painonlasku tai –nousu
 • Uupumus
 • Yleinen huonovointisuus

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä sadasta):

 • Veren suuri prolaktiinipitoisuus

Ruokahalun lisääntyminen

 • Paniikkikohtaus
 • Hermostuneisuus tai masentuneisuus
 • Sukupuolinen haluttomuus
 • Tajunnanmenetys
 • Vaikeus liikkeiden hallinnassa / pakkoliikkeet
 • Levottomat jalat
 • Puristava tunne kurkussa, painajaiset
 • Kouristuskohtaukset, ei-tahdonalaiset silmänliikkeet tiettyyn asentoon, kömpelyys, puhehäiriö, puutuminen, pistävä tunne, keskittymisvaikeus, kuolaaminen
 • Sydämentykytys, hengästyneisyys
 • Valoherkkyys, kuivat silmät, korvien soiminen, korvakipu
 • Kurkkukipu, ilmavaivat, vatsakipu
 • Kutiseva ihottuma, akne
 • Lihaskramppi, jäykät tai turvonneet nivelet
 • Jano, rintakipu, epätavallinen kävely
 • Hapon nouseminen ruokatorveen, mahakipu
 • Hiustenlähtö
 • Pään poikkeava asento
 • Virtsanpidätyskyvyttömyys, kipu tai vaikeuksia virtsatessa
 • Poikkeava rintamaidonmuodostus
 • Rintojen kasvu miehillä
 • Kuukautisten poisjääminen
 • Sydän- tai verikokeen poikkeavat tulokset
 • Maksan toimintatestin poikkeavat tulokset
 • Huimaus
 • Yleinen heikotus ja väsymys

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä tuhannesta):

 • Veren alentunut kalsiumpitoisuus
 • Hidastunut ajattelu, tunteiden puute
 • Kasvojen roikkuminen
 • Halvaantuminen
 • Näön häviäminen yhdestä silmästä osittain tai kokonaan, kutina silmässä
 • Vaikeus puhua, hikka
 • Löysät ulosteet
 • Ihoärsytys
 • Kyvyttömyys avata suuta
 • Vaikeus tyhjentää virtsarakko
 • Vastasyntyneen lääkeainevieroitusoireyhtymä
 • Heikentynyt orgasmi
 • Kuumotus
 • Vähentynyt tai lisääntynyt valkosolujen määrä (verikokeessa)
 • Kohonneen ja tulehtuneen punaiset ihon läiskät, joiden päällä valkoinen kalvo (psoriasis).

Esiintymistiheydeltään tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.
 • Veritulppa, erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos huomaat näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Suomi

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ruotsi

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ziprasidon Krka ‑valmiste sisältää

 • Vaikuttava aine on tsiprasidoni.

20 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää tsiprasidonia vetysulfaattina, joka vastaa 20 mg tsiprasidonia.

40 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää tsiprasidonia vetysulfaattina, joka vastaa 40 mg tsiprasidonia.

60 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää tsiprasidonia vetysulfaattina, joka vastaa 60 mg tsiprasidonia.

80 mg kovat kapselit

Yksi kova kapseli sisältää tsiprasidonia vetysulfaattina, joka vastaa 80 mg tsiprasidonia.

 • Muut aineet (apuaineet) kapselin ytimessä ovat laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu tärkkelys (maissi), povidoni K-25 ja magnesiumstearaatti sekä kapselin kuoressa titaanidioksidi (E171), liivate, indigokarmiini (E132) ja keltainen rautaoksidi (E172). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Ziprasidon Krka sisältää laktoosia”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

20 mg kovat kapselit

Kapselin yläosa on pastellinvihreä ja alaosa valkoinen. Kapselin sisällä on hennon vaaleanpunaista tai rusehtavaa jauhetta.

40 mg kovat kapselit

Kapselin yläosa on tummanvihreä ja alaosa pastellinvihreä. Kapselin sisällä on hennon vaaleanpunaista tai rusehtavaa jauhetta.

60 mg kovat kapselit

Kapselin yläosa on tummanvihreä ja alaosa valkoinen. Kapselin sisällä on hennon vaaleanpunaista tai rusehtavaa jauhetta.

80 mg kovat kapselit

Kapselin yläosa on pastellinvihreä ja alaosa valkoinen. Kapselin sisällä on hennon vaaleanpunaista tai ruskehtavaa jauhetta.

Kaikkia vahvuuksia on saatavilla koteloissa, joissa on 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 ja 100 kovaa kapselia läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi

Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.11.2020

 

Yrityksen yhteystiedot:

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

info.fi@krka.biz
www.krka.biz
020-7545330
Tukkuliike: Tamro