CALCICHEW APPELSIINI purutabletti 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 16.05.2020 19:07:58)

Calcichew® appelsiini 500 mg -purutabletti

kalsium

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskeen myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Calcichew appelsiini 500 mg on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletteja

3. Miten Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletteja käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Calcichew appelsiini 500 mg -purutablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletit sisältävät kalsiumia, joka on luun muodostuksen kannalta tärkeä aine. Niitä käytetään kalsiumin puutteen hoitoon ja ehkäisyyn sekä osteoporoosihoidon tukena. Calcichew appelsiini 500 mg -valmistetta käytetään (lääkärin määräämänä) myös fosfaatin sitojana, jos potilaalla on runsaasti fosfaattia veressään.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletteja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) kalsiumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
 • jos sinulla on liikaa kalsiumia veressä tai virtsassa
 • jos sinulla on munuaiskiviä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Calcichew appelsiini 500 mg -valmistetta

 • jos käytät diureetteja (käytetään kohonneen verenpaineen tai turvotuksen hoitoon) tai sydänglykosideja (käytetään sydänvaivojen hoitoon)
 • jos sinulla on liikaa kalsiumia veressä tai munuaisten toiminnan heikkenemisen merkkejä tai sinulla on aiemmin ollut munuaiskiviä
 • jos käytät suuria määriä kalsiumia ja käytät lisäksi D-vitamiinia sisältäviä valmisteita
 • jos käytät suuria määriä kalsiumia ja käytät lisäksi antasideja (happolääkkeitä).

Muut lääkevalmisteen ja Calcichew appelsiini 500 mg

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Kalsiumkarbonaatti saattaa vaikuttaa tetrasykliinivalmisteiden imeytymiseen, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tämän vuoksi tetrasykliinivalmisteet on otettava vähintään 2 tuntia ennen Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletin ottamista tai 4–6 tuntia sen jälkeen.

Bisfosfonaatteja sisältävät lääkkeet tulisi ottaa vähintään tuntia ennen Calcichew appelsiini 500 mg ‑purutablettien ottamista.

Kalsium saattaa heikentää levotyroksiinin vaikutusta. Tämän vuoksi levotyroksiini tulisi ottaa vähintään neljä tuntia ennen Calcichew appelsiini 500 mg -purutablettien ottamista tai neljä tuntia sen jälkeen.

Kinoloniantibioottien vaikutus saattaa heikentyä, jos ne otetaan samanaikaisesti kalsiumin kanssa. Ota kinoloniantibiootit kaksi tuntia ennen Calcichew appelsiini 500 mg -valmisteen ottamista tai kuusi tuntia sen jälkeen.

Kalsiumsuolat saattavat heikentää raudan, sinkin ja strontiumranelaatin imeytymistä. Tämän vuoksi rauta-, sinkki- ja strontiumranelaattivalmisteet pitää ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Calcichew appelsiini 500 mg -valmisteen ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Muita lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Calcichew appelsiini 500 mg -valmisteeseen tai joihin Calcichew appelsiini 500 mg saattaa vaikuttaa, ovat tiatsididiureetit ja sydänglykosidit.

Jos käytät jotain yllä mainituista lääkkeistä, saat lisäohjeita lääkäriltä.

Calcichew appelsiini 500 mg ruuan ja juoman kanssa

Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletit voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasti raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskauden aikana päivittäinen kalsiumin saanti (sekä ruuasta että kalsiumlisästä) ei saa ylittää 2500 mg:aa. Voit käyttää Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletteja raskauden aikana, jos sinulla on kalsiuminpuute.

Calcichew appelsiini 500 mg -valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana. Kalsium erittyy rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Calcichew appelsiini 500 mg -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Calcichew appelsiini 500 mg sisältää isomaltia

Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletit sisältävät isomaltia (E953). Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista jos olet epävarma.

Annostus:

Suositeltu annos aikuisille on 500–1500 mg kalsiumia päivässä.

Käyttö lapsille

Suositeltu annos lapsille on 500–1000 mg kalsiumia päivässä.

Tabletit pureskellaan tai imeskellään.

Jos otat enemmän Calcichew appelsiini 500 mg -valmistetta kuin sinun pitäisi

Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Calcichew appelsiini 500 mg -purutabletteja.

Jos unohdat ottaa Calcichew appelsiini 500 mg -valmisteen

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ruoansulatuskanavan yläosan häiriöiden (dyspepsian) esiintymistiheys on ollut tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)

Veressä tai virtsassa voi esiintyä liian suuria määriä kalsiumia, jos käytetään suuria annoksia.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta)

Ummetus, ilmavaivat, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli

Erittäin harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

Kutina ja ihottuma. Maito-emäsoireyhtymä (yleensä vain siinä tapauksessa, että potilas on ottanut liian suuria määriä kalsiumia), jonka oireita ovat tiheä virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus, pahoinvointi tai oksentelu, epätavallinen väsymys tai heikkous sekä veren kalsiumpitoisuuden suureneminen ja munuaisten toiminnan heikkeneminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Muovipurkki: Säilytä alle 30 ºC:ssa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, purutabletit ovat herkkiä kosteudelle.

Läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 °C:ssa alkuperäispakkauksessa, purutabletit ovat herkkiä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Calcichew appelsiini 500 mg sisältää

 • Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 1250 mg kalsiumkarbonaattia (vastaa 500 mg:aa kalsiumia).
 • Muut aineet ovat ksylitoli (E967), povidoni, isomalti (E953), aromiaine (appelsiini), magnesiumstearaatti, sukraloosi(E955), rasvahappojen mono- ja diglyseridit.

Lääkevalmisteen kuvaus:

Purutabletit ovat valkoisia ja pyöreitä.

Pakkauskoot:

Muovitölkki: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 ja 180 tablettia

Läpipainopakkaus: 50 x 1 tablettia (kerta-annos)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy,

PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistajat

Muovipurkki:

Takeda AS, Drammensveien 852, NO-1383 Asker, Norja

Läpipainopakkaus:

Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Alankomaat

Pakkausseloste on tarkistettu 17.12.2019.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta (www.fimea.fi).

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro