LISINOPRIL ORION tabletti 5 mg, 10 mg, 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,2 mt, 01.06.2024 21:43:29)

Lisinopril Orion 5 mg tabletit

Lisinopril Orion 10 mg tabletit

Lisinopril Orion 20 mg tabletit

lisinopriili

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Lisinopril Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lisinopril Orion -tabletteja

3. Miten Lisinopril Orion -tabletteja otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Lisinopril Orion -tablettien säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lisinopril Orion sisältää lisinopriili-nimistä vaikuttavaa ainetta. Se kuuluu ACE:n estäjiksi kutsuttujen lääkevalmisteiden ryhmään.

Lisinopril Orion -tabletteja voidaan käyttää

 • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon
 • sydämen vajaatoiminnan hoitoon
 • jos sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus (sydäninfarkti)
 • aikuisiän (tyypin 2) diabeteksesta ja korkeasta verenpaineesta johtuvien munuaisten toimintahäiriöiden hoitoon.

Lisinopril Orion vaikuttaa laajentamalla verisuonia. Tämä saa verenpaineen laskemaan ja auttaa siten sydäntä pumppaamaan verta kaikkialle elimistöösi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lisinopril Orion -tabletteja

 • jos olet allerginen lisinopriilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on aiemmin ollut allerginen reaktio ACE:n estäjälääkkeelle. Allergisesta reaktiosta saattaa aiheutua käsien, jalkaterien, nilkkojen, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoamista. Siitä saattaa aiheutua myös nielemis- tai hengitysvaikeuksia (angioedeemaa).
 • jos sukulaisellasi on joskus ollut vaikea allerginen reaktio (angioedeema) ACE:n estäjälle tai jos sinulla on ollut vaikea allerginen reaktio (angioedeema) eikä sen syytä tiedetä.
 • jos olet ollut raskaana yli 3 kuukautta. (Lisinopril Orion -tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana - ks. kohta Raskaus.)
 • jos sinulla on diabetes tai munuaisten vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.
 • jos olet ottanut tai parhaillaan otat sakubitriilia (neprilysiinin estäjä) ja valsartaania sisältävää yhdistelmävalmistetta, joka on aikuisten eräänlaisen pitkäaikaisen (kroonisen) sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävä lääke, sillä angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski on tavanomaista suurempi, katso "Muut lääkevalmisteet ja Lisinopril Orion".

Älä ota Lisinopril Orion -tabletteja, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos sinulle ilmaantuu pitkittyvää kuivaa yskää Lisinopril Orion -hoidon aloittamisen jälkeen, käänny lääkärin puoleen.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Lisinopril Orion -tabletteja:

 • jos sinulla on aortan (sydämen suuren pääverisuonen) ahtautumista (stenoosi) tai sydämen läppien (mitraaliläppä) ahtautumista (stenoosi)
 • jos sinulla on munuaisvaltimon (munuaisiin johtavan verisuonen) ahtautumista (stenoosi)
 • jos sydänlihaksesi on paksuuntunut (kutsutaan hypertrofiseksi kardiomyopatiaksi)
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus
 • jos verenpaineesi on matala. Sinulla saattaa tällöin esiintyä huimausta tai pyörrytystä, etenkin seisomaan noustessasi.
 • jos sinulla on munuaisten vajaatoimintaa tai saat dialyysihoitoa
 • jos sinulla on maksasairaus
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on äskettäin ollut ripuli tai oksentelua
 • jos lääkäri on kehottanut sinua rajoittamaan suolan saantia ruokavaliosta
 • jos sinulla on korkeat kolesteroliarvot ja saat LDL-afereesiksi kutsuttua hoitoa
 • Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Lisinopril Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa. Raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen käytettynä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus).
 • jos olet mustaihoinen, Lisinopril Orion -tablettien teho saattaa olla heikompi. Sinulla saattaa myös esiintyä herkemmin haittavaikutuksena angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio).
 • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:
  • angiotensiini II -reseptorin salpaaja (tunnetaan myös sartaaneina, esim. valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.
  • aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

Katso myös kohdassa "Älä ota Lisinopril Orion -tabletteja" olevat tiedot.

Jos käytät käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, angioedeeman (ihonalaisen kudoksen nopea turpoaminen esim. kurkussa) riski saattaa olla tavanomaista suurempi:

 • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
 • elinsiirteen hyljintäreaktioiden estämiseen ja syövän hoitoon käytettäviä lääkkeitä (temsirolimuusia, sirolimuusia, everolimuusia ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan)
 • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke.

Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Lisinopril Orion -tablettien ottamista.

Allergioiden (esim. hyönteisten pistoille) hoito

Kerro lääkärille, jos parhaillaan saat tai sinulle suunnitellaan hoitoa, joka vähentää esim. hyönteisten pistoista ilmaantuvia allergisia oireita (siedätyshoito). Jos otat Lisinopril Orion -tabletteja tällaisen hoidon aikana, se saattaa aiheuttaa sinulle allergisen reaktion.

Leikkaukset

Jos olet menossa leikkaukseen (hammasleikkaus mukaan lukien), kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Lisinopril Orion -tabletteja. Verenpaineesi voi laskea voimakkaasti, jos sinulle annetaan tiettyjä paikallispuudutteita tai yleisanestesiassa käytettäviä aineita, kun käytät Lisinopril Orion -tabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Lisinopril Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lisinopril Orion -tabletit saattavat vaikuttaa muiden lääkkeiden vaikutukseen tai muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Lisinopril Orion -tablettien vaikutukseen.

Tällaisia lääkkeitä ovat mm.:

 • muut verenpainelääkkeet, kuten beetasalpaajat atenololi tai propranololi
 • nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja)
 • nitraatit (sydänvaivoihin)
 • kipulääkkeet ja kuumetta alentavat lääkkeet, kuten indometasiini ja ibuprofeeni
 • asetyylisalisyylihappo, jos käytät sitä enemmän kuin 3 grammaa päivittäin
 • masennuslääkkeet ja psyykkisten sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten litium
 • kaliumlisät (mukaan lukien suolankorvikkeet), kaliumia säästävät diureetit ja muut lääkkeet, jotka voivat suurentaa veressä olevan kaliumin määrää (esim. trimetopriimi ja kotrimoksatsoli bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon, siklosporiini elinsiirteiden hyljintäreaktioiden estoon ja hepariini, joka on verenohennuslääke veritulppien estoon)
 • insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet
 • astmalääkkeet
 • nenän tai sivuonteloiden tukkoisuutta vähentävät lääkkeet tai flunssalääkkeet (myös itsehoitolääkkeet)
 • elimistön immuunivastetta heikentävät lääkkeet (immunosuppressiiviset lääkevalmisteet)
 • kihtilääke (allopurinoli)
 • sydämen rytmihäiriölääkkeet (esim. prokaiiniamidi)
 • kultaa sisältävät lääkkeet (natriumaurotiomalaatti), joita voidaan antaa pistoksina ja käytetään reuman hoitoon
 • sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytettävät lääkkeet, jotka kuuluvat neprilysiinin estäjien luokkaan (esim. sakubitriili). Älä käytä Lisinopril Orion-valmistetta neprilysiinin estäjien kanssa. Jos olet käyttänyt neprilysiinin estäjää, odota 36 tuntia neprilysiinin estäjän viimeisen annoksen ottamisen jälkeen ennen kuin aloitat Lisinopril Orion-valmisteen käytön. Jos lopetat Lisinopril Orion-valmisteen käytön, odota 36 tuntia Lisinopril Orion-valmisteen viimeisen annoksen ottamisen jälkeen ennen kuin aloitat neprilysiinin estäjän käytön. Katso kohta ”Älä ota Lisinopril Orion-tabletteja”.

Seuraavat lääkkeet voivat lisätä angioedeeman riskiä (angioedeeman oireita ovat kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotus, johon liittyy nielemis- tai hengitysvaikeuksia):

 • lääkkeet, jotka estävät verihyytymien muodostumista (kudosplasminogeeniaktivaattori), joita annetaan yleensä sairaalassa.
 • lääkkeitä, joita useimmiten käytetään siirrettyjen elinten hylkimisen estämiseksi (sirolimuusi, everolimuusi, temsirolimuusi ja muut lääkkeet, jotka kuuluvat mTOR:n estäjien luokkaan). Katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”.
 • rasekadotriilia, joka on ripulin hoitoon käytettävä lääke
 • vildagliptiiniä, joka on diabeteksen hoitoon käytettävä lääke

Lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin jos otat angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso tietoja myös kohdista " Älä ota Lisinopril Orion -tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

Raskaus ja imetys

Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai saatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Lisinopril Orion -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Lisinopril Orion -valmisteen sijasta. Lisinopril Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.

Imetys

Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Lisinopril Orion -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin potilailla saattaa esiintyä huimausta tai väsymystä tämän lääkkeen käytön aikana. Jos sinulla esiintyy tällaista, älä aja äläkä käytä mitään koneita.

Sinun on seurattava, miten lääke vaikuttaa sinuun ennen kuin ryhdyt tällaisiin toimiin.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kun olet aloittanut Lisinopril Orion -hoidon, lääkäri saattaa ottaa sinulta verikokeita. Tämän jälkeen lääkäri saattaa muuttaa annostasi, jotta saat juuri sinulle sopivan määrän lääkettä.

Miten tätä lääkettä otetaan

 • Niele tabletti ja juo sen kanssa vähintään puoli lasillista vettä.
 • Pyri ottamaan tabletti joka päivä samaan aikaan päivästä. Sillä ei ole merkitystä, otatko Lisinopril Orion -tabletin ruokailun yhteydessä vai tyhjään mahaan.
 • Ota Lisinopril Orion -tabletteja niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt, sillä se on tarkoitettu pitkäaikaishoidoksi. On tärkeää, että otat Lisinopril Orion -tabletteja joka päivä.

Ensimmäisen annoksen ottaminen

 • Ensimmäinen Lisinopril Orion -annos tai ensimmäinen suurennettu annos saattaa alentaa verenpainetta enemmän kuin myöhemmin otetut annokset.
 • Tästä saattaa aiheutua huimauksen tai pyörrytyksen tunnetta. Jos tällaista ilmaantuu, makuulle käyminen saattaa auttaa. Jos olet huolestunut, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin.

Suositeltu annostus aikuiselle

Annoksesi riippuu sairaudestasi ja muista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä. Lääkäri kertoo päivittäin otettavien tablettien määrän. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Korkea verenpaine

 • Suositeltu aloitusannos on 10 mg kerran päivässä.
 • Suositeltu pitkäaikaishoitoannos on 20 mg kerran päivässä.

Sydämen vajaatoiminta

 • Suositeltu aloitusannos on 2,5 mg kerran päivässä.
 • Suositeltu pitkäaikaishoitoannos on 5–35 mg kerran päivässä.

Sydänkohtauksen jälkeen

 • Suositeltu aloitusannos on 5 mg kerran päivässä kahden ensimmäisen päivän ajan.
 • Suositeltu pitkäaikaishoitoannos on 10 mg kerran päivässä.

Aikuisiän diabeteksesta ja korkeasta verenpaineesta aiheutuvat munuaisongelmat

 • Suositeltu annos on 10−20 mg kerran päivässä.

Jos olet iäkäs, sinulla on munuaisten toimintahäiriötä tai käytät nesteenpoistolääkkeitä, lääkäri saattaa määrätä sinulle tavanomaista pienemmän annoksen.

Käyttö lapsille ja nuorille (6–16-vuotiaat), joilla on korkea verenpaine

 • Lisinopril Orion -tabletteja ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille eikä lapsille, joilla on vaikea munuaissairaus.
 • Lääkäri määrittelee lapsellesi sopivan annoksen. Annos määräytyy lapsen painon perusteella.
 • Jos lapsi painaa 20–50 kg, suositeltu aloitusannos on 2,5 mg kerran päivässä.
 • Jos lapsi painaa yli 50 kg, suositeltu aloitusannos on 5 mg kerran päivässä.

Jos otat enemmän Lisinopril Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut lääkettä liikaa, matala verenpaine saattaa aiheuttaa väsymystä tai huimausta. Sinulla saattaa esiintyä myös sydämentykytystä.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Lisinopril Orion -tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos pian on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Lisinopril Orion -tablettien käytön

Älä lopeta tablettien ottamista, vaikka vointisi tuntuisikin paremmalta, ellei lääkäri niin kehota.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista, lopeta Lisinopril Orion -tablettien ottaminen ja mene heti lääkäriin.

 • Vaikea allerginen reaktio (harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta), jonka oireita ovat seuraavien äkillinen ilmaantuminen:
  • kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen. Tämä saattaa aiheuttaa nielemisvaikeuksia.
  • käsien, jalkaterien ja nilkkojen voimakas tai äkillinen turpoaminen
  • voimakas kutina ja nokkosihottuma (rakkuloita ihossa)
  • hengitysvaikeudet.
 • Vakava ihoreaktio, johon liittyy odottamatonta äkillistä kutinaa ja kirvelyä sekä ihon hilseilyä (hyvin harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).
 • Infektio, jonka oireita ovat kuume ja yleiskunnon vakava heikkeneminen tai kuume ja paikalliset infektio-oireet, kuten kurkku-, nielu- tai suukipu tai virtsaamisongelmat (hyvin harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Muut mahdolliset haittavaikutukset

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky
 • huimauksen tai pyörrytyksen tunne, etenkin nopeasti seisomaan noustaessa
 • ripuli
 • kuiva yskä, joka ei häviä
 • oksentelu
 • munuaisten toimintahäiriöt (todetaan verikokeen avulla).

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • mielialan muutokset
 • sormien tai varpaiden värinmuutos (vaaleansininen väri, joka muuttuu punaiseksi), sormien tai varpaiden tunnottomuus tai kihelmöinti
 • makuaistin muutokset
 • väsymys
 • huimaus
 • univaikeudet
 • aivojen verisuonitukos (aivohalvaus)
 • sydämentykytys
 • nuha
 • pahoinvointi
 • mahakipu tai ruoansulatusvaivat
 • kutina, ihon ärsytys
 • impotenssi
 • heikotus
 • sepelvaltimotautia, aortan (sydämen suuren pääverisuonen), munuaisvaltimon tai sydänläpän ahtaumaa tai sydänlihaksen paksuuntumista sairastavien potilaiden verenpaine voi laskea voimakkaasti. Tämä saattaa ilmetä huimauksena tai pyörrytyksenä, etenkin nopeasti seisomaan noustessa.
 • muutokset maksan ja munuaisten toimintaa osoittavissa verikokeissa
 • sydäninfarkti
 • näkö- ja/tai kuuloharhat.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • sekavuus
 • nokkosihottuma
 • suun kuivuminen
 • hiustenlähtö
 • psoriaasi (ihosairaus)
 • hajuaistin muutokset
 • rintojen kehittyminen miehille
 • verenkuvan muutokset. Lääkäri saattaa ottaa ajoittain verikokeita tarkistaakseen, vaikuttavatko Lisinopril Orion -tabletit vereesi. Oireita saattavat tällöin olla väsymys, kalpeus, kurkkukipu, kuume, nivel- ja lihaskipu, nivelten tai rauhasten turpoaminen tai herkkyys auringonvalolle.
 • veren pieni natriumpitoisuus (oireita voivat olla väsymys, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu)
 • äkillinen munuaisten vajaatoiminta.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • nenän sivuonteloiden tulehdus
 • hengityksen vinkuminen
 • matalat verensokeriarvot (hypoglykemia), jonka oireita voivat olla nälän tai heikotuksen tunne, hikoilu ja sydämentykytys
 • keuhkotulehdus, johon liittyy yskää, hengästyneisyyttä ja kuumetta
 • ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus)
 • maksatulehdus, jonka oireita ovat ruokahaluttomuus, ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus ja virtsan muuttuminen tummaksi
 • haimatulehdus, jonka oireita ovat kohtalainen tai voimakas mahakipu
 • vakava ihosairaus, jonka oireita ovat punoitus, rakkulat ja hilseily
 • hikoilu
 • virtsan määrän väheneminen ja virtsanerityksen loppuminen
 • maksan vajaatoiminta
 • kyhmyt iholla
 • suolitulehdus.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • vakavat allergiset (anafylaktiset) reaktiot
 • masennusoireet
 • pyörtyminen.

Lapsilla esiintyvät haittavaikutukset vaikuttavat olevan samanlaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminenJos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lisinopril Orion sisältää

Vaikuttava aine on lisinopriili (lisinopriilidihydraattina). Yksi tabletti sisältää lisinopriilidihydraattia vastaten 5 mg, 10 mg tai 20 mg lisinopriilia.

Muut aineet ovat: kalsiumvetyfosfaatti, maissitärkkelys, mannitoli (E 421), esigelatinoitu tärkkelys ja magnesiumstearaatti. 5 mg:n tabletit sisältävät punaista rautaoksidia (E 172). 10 mg:n ja 20 mg:n tabletit sisältävät keltaista rautaoksidia (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

5 mg tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, päällystämättömiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”L” ja vastakkaiselle puolelle jakouurteen toiselle puolelle ”5”.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

10 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, päällystämättömiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”L” ja vastakkaiselle puolelle ”10”.

20 mg tabletit ovat vaaleankeltaisia, kapselinmuotoisia, kaksoiskuperia, päällystämättömiä tabletteja, joiden toiselle puolelle on kaiverrettu ”L” ja vastakkaiselle puolelle ”20”.

Lisinopril Orion -tabletit on pakattu 28, 30, 50, 56, 98 ja 100 tabletin läpipainopakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.2.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola