LYXUMIA injektioneste, liuos 10 mikrog+20 mikrog, 20 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (12 mt, 27.09.2017 19:06:35)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos
Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos

liksisenatidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Lyxumia on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lyxumia-valmistetta
 3. Miten Lyxumia-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lyxumia-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Lyxumia on ja mihin sitä käytetään

Lyxumia-valmisteen vaikuttava aine on liksisenatidi.
Kyseessä on pistettävä lääke, joka tasapainottaa verensokeriarvoja, jos verensokeri on liian korkea. Sitä käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisille.

Lyxumia-valmistetta käytetään yhdessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa, jos muut diabeteslääkkeet eivät riitä pitämään verensokeritasapainoa hyvänä. Näitä muita lääkkeitä voivat olla:

 • tablettimuotoiset diabeteslääkkeet (kuten metformiini, pioglitatsoni, sulfonyyliurealääkkeet) ja/tai
 • perusinsuliini eli läpi vuorokauden vaikuttava insuliini.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lyxumia-valmistetta

Älä käytä Lyxumia-valmistetta

 • jos olet allerginen liksisenatidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Lyxumia-valmistetta

 • jos sinulla on tyypin 1 diabetes tai diabeettinen ketoasidoosi (diabeteksen komplikaatio, joka kehittyy, kun elimistö ei pysty pilkkomaan glukoosia insuliinin puutteen vuoksi), sillä tämä lääke ei sovi sinulle
 • jos sinulla on tai on ollut haimatulehdus
 • jos sinulla on vaikea maha- tai suolisairaus, esimerkiksi gastropareesi eli mahalaukun veltostuminen, joka hidastaa mahan tyhjenemistä
 • jos sinulla on vaikea munuaistauti tai saat dialyysihoitoa, sillä tämän lääkkeen käyttö ei ole suositeltavaa
 • jos käytät myös sulfonyyliureaa tai perusinsuliinia. Tällöin voi ilmaantua liiallista verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Lääkäri tarkistaa ehkä verensokeriarvosi ja päättää ehkä pienentää perusinsuliinin tai sulfonyyliurean annosta. Lyxumia-valmistetta ei pidä käyttää yhdessä perusinsuliinin ja sulfonyyliurean yhdistelmän kanssa.
 • jos käytät muita lääkkeitä, esimerkiksi antibiootteja tai enterotabletteja tai -kapseleita, jotka eivät saa viipyä mahalaukussa liian pitkään (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Lyxumia)
 • jos sinulla on nestehukkaa, esimerkiksi oksentelun, pahoinvoinnin tai ripulin yhteydessä. Etenkin Lyxumia-hoidon alussa on tärkeää juoda runsaasti, jotta nestehukalta vältytään.
 • jos sinulla on sydänvaivoja, jotka voivat aiheuttaa hengästymistä tai nilkkojen turvotusta, sillä tämän potilasryhmän hoidosta Lyxumia-valmisteella on vähän kokemusta.

Lapset ja nuoret
Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten Lyxumia-hoidosta ei ole kokemusta, joten Lyxumia-hoitoa ei suositella tähän ikäryhmään kuuluville.

Muut lääkevalmisteet ja Lyxumia
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Lyxumia saattaa vaikuttaa joidenkin suun kautta otettavien lääkkeiden tehoon. Tietyt lääkkeet, kuten antibiootit tai enterotabletit tai -kapselit, jotka eivät saa viipyä mahalaukussa liian pitkään, on ehkä otettava viimeistään tunti ennen Lyxumia-pistosta tai aikaisintaan 4 tuntia pistoksen jälkeen.

Raskaus ja imetys
Lyxumia-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana. Ei tiedetä, voiko Lyxumia aiheuttaa haittaa sikiölle.
Lyxumia-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana. Ei tiedetä, erittyykö Lyxumia rintamaitoon.
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos käytät Lyxumia-valmistetta yhdessä sulfonyyliurean tai perusinsuliinin kanssa, sinulla voi ilmetä verensokerin laskua (hypoglykemiaa). Se voi aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, huimausta tai unisuutta. Jos näin käy, älä aja äläkä käytä työkaluja äläkä koneita.

Tärkeää tietoa Lyxumia-valmisteen sisältämistä aineista
Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia annosta kohti eli se on käytännössä natriumiton.
Tämä lääke sisältää metakresolia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.


3. Miten Lyxumia-valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Pistettävä annos

 • Aloitusannos on 10 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa ensimmäisten 14 päivän ajan. Tämä annos pistetään vihreällä kynällä.
 • Tämän jälkeen annos on 20 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa, ja se pistetään violetilla kynällä.

Pistosajankohta
Lyxumia pistetään tunnin sisällä ennen mitä tahansa päivän ateriaa. Pistä Lyxumia joka päivä mieluiten saman aterian yhteydessä, kun olet valinnut pistokselle sopivimman päivän aterian.

Pistoskohdat
Lyxumia pistetään vatsan, reiden tai olkavarren ihon alle.

Esitäytettyjen kynien käytön opettelu
Ennen kynän ensimmäistä käyttökertaa lääkäri tai sairaanhoitaja näyttää, miten Lyxumia pistetään.

 • Lue aina pakkauksessa olevat käyttöohjeet.
 • Käytä kynää aina käyttöohjeiden mukaisesti.

Muuta tärkeää tietoa esitäytettyjen kynien käytöstä
Käyttöohjeissa kerrotaan tarkemmin kynien käytöstä. Tärkeimpiä seikkoja ovat seuraavat:

 • Jokaisen pistoksen yhteydessä on aina käytettävä uutta neulaa. Neulat on hävitettävä kunkin käyttökerran jälkeen viiltävän jätteen säiliöön paikallisten ohjeiden mukaisesti. Keskustele terävien esineiden hävittämisestä lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
 • Käytä vain Lyxumia-kynän kanssa yhteensopivia neuloja (katso käyttöohjeet).
 • Lyxumia-kynä on aktivoitava itse ennen ensimmäistä käyttökertaa. Näin varmistetaan, että kynä toimii oikein ja ensimmäisen pistoksen yhteydessä saatava annos on oikea.
 • Jos epäilet, että Lyxumia-kynä on rikkoutunut, sitä ei saa käyttää. Hanki uusi kynä. Älä yritä korjata kynää.

Jos käytät enemmän Lyxumia-valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos käytät enemmän Lyxumia-valmistetta kuin sinun pitäisi, ota heti yhteys lääkäriin. Liian suuri Lyxumia-annos voi aiheuttaa pahoinvointia tai oksentelua.

Jos unohdat käyttää Lyxumia-valmistetta
Jos Lyxumia-annos unohtuu, sen voi pistää seuraavaa ateriaa edeltävän tunnin aikana. Älä ota kahta annosta yhtä aikaa korvataksesi unohtamasi pistoksen.

Jos lopetat Lyxumia-valmisteen käytön
Älä lopeta Lyxumia-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat Lyxumia-hoidon, verensokeriarvosi saattavat suurentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lyxumia-valmistetta käyttävillä potilailla on ilmoitettu esiintyneen melko harvoin vaikeita allergisia reaktioita (kuten anafylaksiaa). Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla on esimerkiksi kasvojen, kielen tai kurkun turvotusta, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Lopeta Lyxumia-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

 • vaikea, pitkittyvä vatsakipu, joka voi säteillä selkään, tai pahoinvointi ja oksentelu, sillä nämä voivat olla haimatulehduksen oireita.

Yleisimpiä Lyxumia-hoidon aikana ilmoitettuja haittavaikutuksia, joita voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä (hyvin yleiset haittavaikutukset), olivat pahoinvointi ja oksentelu. Ne olivat useimmiten lieviä ja menevät yleensä ohi ajan mittaan.

Muita haittavaikutuksia ovat:
Hyvin yleiset haittavaikutukset: yli 1 potilaalle 10:stä

 • ripuli
 • päänsärky
 • verensokerin liiallinen lasku (hypoglykemia), varsinkin jos Lyxumia-valmistetta käytetään insuliinin tai sulfonyyliurean kanssa.

Verensokerin liiallisen laskun varoitusmerkkejä voivat olla kylmä hiki, ihon viileys ja kalpeus, päänsärky, tokkuraisuus, heikotus, huimaus, sekavuus tai ärtyisyys, nälän tunne, sydämen nopea syke ja hermostuneisuus. Lääkäri kertoo, miten verensokerin liiallisen laskun yhteydessä toimitaan.
Verensokerin liiallista laskua esiintyy useammin niillä, jotka käyttävät myös sulfonyyliureaa tai perusinsuliinia. Lääkäri saattaa pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen Lyxumia-hoidon aloittamista.

Yleiset haittavaikutukset: enintään 1 käyttäjällä 10:stä

 • influenssa
 • nuhakuume (ylähengitystietulehdus)
 • huimaus
 • ruoansulatusvaivat (ylävatsavaivat)
 • selkäkipu
 • virtsarakkotulehdus
 • virusinfektio
 • verensokerin lasku (kun Lyxumia-valmistetta käytetään metformiinin kanssa)
 • uneliaisuus
 • pistoskohdan reaktiot (kuten kutina).

Melko harvinainen haittavaikutus: enintään 1 käyttäjällä 100:sta

 • nokkosihottuma.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Lyxumia-valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä kynän etiketissä ja pahvikotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
Säilytä jääkaapissa (2 ºC–8 ºC). Ei saa jäätyä. Ei saa säilyttää pakastelokeron vieressä.

Kynän käytön aikana
Kynää voidaan käyttää 14 päivän ajan, mikäli säilytyslämpötila on alle 30 °C. Ei saa jäätyä. Kynässä ei saa olla neulaa säilytyksen aikana. Kun kynää ei käytetä, kynänsuojus on pantava paikoilleen, sillä kynä on herkkä valolle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lyxumia sisältää

 • Vaikuttava aine on liksisenatidi.
 • Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos: Yksi annos sisältää 10 mikrogrammaa liksisenatidia (50 mikrogrammaa/ml).
 • Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos: Yksi annos sisältää 20 mikrogrammaa liksisenatidia (100 mikrogrammaa/ml).
 • Muut aineet ovat glyseroli 85 %, natriumasetaattitrihydraatti, metioniini, metakresoli, kloorivetyhappo ja natriumhydroksidiliuos (pH:n säätelyyn) sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Lyxumia on kirkas, väritön injektioneste, liuos (injektioneste), joka on pakattu lasiseen sylinteriampulliin ja sylinteriampulli vuorostaan esitäytettyyn kynään.

Yksi vihreä kynä (Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos) sisältää 3 ml liuosta, ja siitä voidaan ottaa 14 kpl 10 mikrogramman annoksia. Pakkauskoko: 1 esitäytetty kynä.

Yksi violetti kynä (Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos) sisältää 3 ml liuosta, ja siitä voidaan ottaa 14 kpl 20 mikrogramman annoksia. Pakkauskoot: 1, 2 ja 6 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä kaikissa maissa.

Ensimmäisten 28 hoitopäivän ajaksi on saatavilla myös hoidon aloituspakkaus. Hoidon aloituspakkauksessa on yksi vihreä kynä (Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos) ja yksi violetti kynä (Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos).

Myyntiluvan haltija
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F-75008 Paris
Ranska

Valmistaja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Suomi/Finland
Sanofi Oy
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.9.2017

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

----------

Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos

liksisenatidi

KÄYTTÖOHJEET

Yksi esitäytetty kynä sisältää 14 annosta, ja kukin annos sisältää 20 mikrogrammaa lääkettä 0,2 ml:ssa liuosta.

Osa 1 – TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Lyxumia-kynää.
Säilytä tämä käyttöohje. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lyxumia-kynän tiedot

Lyxumia on esitäytetty injektiokynä.

 • Pistä vain yksi annos vuorokaudessa.
 • Yksi Lyxumia-kynä sisältää 14 valmiiksi asetettua annosta. Annoksia ei tarvitse valita yksitellen.
 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa oikeasta pistostekniikasta ennen kynän käyttöä.
 • Jos et pysty noudattamaan kaikkia ohjeita omin avuin tai et pysty käsittelemään kynää (esimerkiksi näköongelmien vuoksi), käytä kynää vain, jos saat apua.

Tietoa Lyxumia-kynästä

 • Kynä on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Sitä ei saa antaa muiden käyttöön.
 • Tarkista aina etiketistä, että sinulla on oikea Lyxumia-kynä. Tarkista myös, että viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole vielä mennyt. Väärän lääkkeen käytöstä voi olla haittaa terveydelle.
 • Älä yritä vetää sylinteriampullissa olevaa nestettä ruiskuun.

Tietoa neulasta (toimitetaan erikseen)

 • Käytä vain neuloja, jotka on hyväksytty käytettäväksi Lyxumia-kynien kanssa. Käytä Lyxumia-kynän kanssa kertakäyttöisiä 29–32 G neuloja. Kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta, minkä paksuinen ja pituinen neula on sinulle sopivin.
 • Jos toinen henkilö antaa pistoksen, hänen on varottava pistämästä ketään vahingossa neulalla. Tämä voisi johtaa mahdollisten infektioiden tarttumiseen.
 • Jokaisen pistoksen yhteydessä on aina käytettävä uutta neulaa. Näin lääkkeeseen ei pääse epäpuhtauksia eikä neula tukkeudu (yhtä helposti).

Osa 2 – NÄIN ALOITAT

 • Aktivoi kynä käyttöön samana päivänä, jolloin otat ensimmäisen pistoksen

Aloita aktivoimalla uusi kynä

 • Ennen annoksen pistämistä – poista ylimääräinen neste uudesta kynästä ennen pistämistä. Tämä ns. aktivointi tehdään vain kerran. Ohjeet kuvataan tarkemmin jäljempänä vaiheiden 1–5 kohdalla.
 • Kynän aktivoinnilla varmistetaan, että kynä toimii asianmukaisesti ja ensimmäisen pistoksen yhteydessä saatava annos on oikea.
 • Älä aktivoi samaa kynää uudelleen, sillä tällöin et saa kynästä 14 Lyxumia-annosta.

Seuraavissa kuvissa esitetään, miten kynän annostelunappulan aktivointi-ikkuna muuttuu kynän käyttöönaktivoinnin jälkeen.

Kynä on aktivoitu käyttöön ja valmis annosten pistämiseen. Aktivoinnin jälkeen ikkuna pysyy valkoisena.

Uuden Lyxumia-kynän aktivointi käyttöön

Vaihe 1 Poista kynänsuojus ja tarkasta kynä

Vaihe 2 Kiinnitä neula ja poista neulansuojukset

Käytä uuden kynän käyttöönaktivoinnin yhteydessä aina uutta neulaa.
Poista ulomman neulansuojuksen suojakalvo.
Aseta neula kynän suuntaisesti. Pidä neula samassa linjassa kynän kanssa, kun kierrät neulan kiinni kynään.

Varo, ettet pistä itseäsi vahingossa, kun neula on ilman suojuksia.
Vedä ulompi ja sisempi neulansuojus pois. Säilytä ulompi neulansuojus. Sitä tarvitaan neulan poistoon myöhemmin.

Vaihe 3 Vedä annostelunappula ulos

Vedä annostelunappula napakasti ulos, kunnes se pysähtyy.

Nuoli osoittaa nyt neulaan päin.

Vaihe 4 Poista ylimääräinen neste painamalla annostelunappula pohjaan ja pitämällä sitä pohjassa

Pidä kynää niin, että neula osoittaa sopivaan keräysastiaan (esim. paperimukiin tai kankaaseen), josta neste voidaan heittää pois.
Paina annostelunappula pohjaan. Saatat tuntea tai kuulla naksahduksen.
Pidä annostelunappula pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen, jotta koko nestemäärä poistuu kynästä.

Jos kynästä ei tule nestettä, ks. osio Usein kysyttyä.
Tarkista, että kynän aktivointi-ikkuna on nyt valkoinen.

Vaihe 5 Kynä on nyt aktivoitu käyttöön.

Älä aktivoi samaa kynää uudelleen.
Neulaa ei tarvitse vaihtaa aktivoinnin jälkeen ennen ensimmäistä pistoskertaa.
Ensimmäisen pistoksen ottaminen, ks. osa 3, vaihe C.

Osa 3 – KYNÄN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Noudata tämän osan ohjeita vain, jos kynän aktivointi-ikkuna on valkoinen.

Pistä vain yksi annos päivässä.

Vaihe A. Poista kynänsuojus ja tarkasta kynä

Tarkista neste. Sen kuuluu olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä kynää.
Jos kynässä on ilmakuplia, ks. osio Usein kysyttyä.
Tarkista, kuinka monta annosta kynässä on jäljellä. Mustan männän sijainti annosasteikolla osoittaa jäljellä olevien annosten määrän.
Tarkista, että kynän aktivointi-ikkuna on valkoinen. Jos se on oranssi, siirry osaan 2.
Tarkista kynän etiketistä, että kyseessä on oikea lääke.

Vaihe B. Kiinnitä uusi neula ja poista neulansuojukset

Käytä jokaiseen pistokseen aina uutta neulaa.
Poista ulomman neulansuojuksen suojakalvo.
Aseta neula kynän suuntaisesti. Pidä neula samassa linjassa kynän kanssa, kun kierrät neulan kiinni kynään.

Varo, ettet pistä itseäsi vahingossa, kun neula on ilman suojuksia.
Vedä ulompi ja sisempi neulansuojus pois. Säilytä ulompi neulansuojus. Sitä tarvitaan neulan poistoon myöhemmin.

Vaihe C. Vedä annostelunappula ulos

Vedä annostelunappula napakasti ulos, kunnes se pysähtyy.

Nuoli osoittaa nyt neulaan päin.

Vaihe D. Pistä annos painamalla annostelunappula pohjaan ja pidä sitä pohjassa

Nosta iho poimulle ja vie neula kudokseen (sopivat pistoskohdat, ks. kohta Pistoskohdat).

Paina annostelunappula pohjaan. Saatat tuntea tai kuulla naksahduksen.

Pidä annostelunappula pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen, jotta saat koko lääkeannoksen.

Lääkeannos on nyt pistetty. Vedä neula pois ihosta.

Vaihe E. Poista ja hävitä neula jokaisen pistoskerran jälkeen

Nosta ulompi neulansuojus tasaiselle alustalle. Vie neula ulompaan neulansuojukseen.
Aseta ulompi neulansuojus uudelleen paikoilleen.

Purista ulompaa neulansuojusta, jotta saat otteen neulasta, ja kierrä neula suojuksen avulla pois kynästä.

Kysy apteekkihenkilökunnalta, miten käytetyt neulat hävitetään.
Pane kynänsuojus takaisin paikoilleen.


Vaihe F. Toista kaikki osan 3 vaiheet jokaisen pistoskerran yhteydessä.

Hävitä kynä, kun sen käyttöönaktivoinnista on kulunut 14 päivää. Hävitä kynä, vaikka siinä olisi edelleen lääkettä.

Käyttöönotto- ja hävitystaulukko
Kirjoita taulukkoon kynän käyttöönottopäivä ja 14 päivää myöhemmin oleva hävittämispäivä.

Kynä Käyttöönottopäivä Hävittämispäivä
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -


Säilytys

Yleistä tietoa

 • Säilytä Lyxumia-kynät turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Suojaa Lyxumia-kynät pölyltä ja lialta.
 • Pane kynänsuojus paikoilleen jokaisen käyttökerran jälkeen, sillä valmiste on herkkä valolle.
 • Älä käytä Lyxumia-valmistetta etiketissä ja pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen kynän aktivointia:

 • Säilytä käyttämättömät Lyxumia-kynät jääkaapissa 2 °C–8 °C lämpötilassa.
 • Lyxumia-kynä ei saa jäätyä. Lääkettä ei saa käyttää, jos se on päässyt jäätymään.
 • Anna kynän lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

Kynän aktivoinnin jälkeen:

 • Säilytä käytössä oleva Lyxumia-kynä alle 30 °C. Käytössä oleva Lyxumia-kynä ei saa jäätyä.
 • Neulaa ei saa jättää kiinni Lyxumia-kynään säilytyksen ajaksi. Jos kynässä on neula, kynään voi päästä epäpuhtauksia tai ilmaa. Tämä voi vaikuttaa annostarkkuuteen.
 • Lyxumia-kynää voidaan käyttää enintään 14 päivän ajan käyttöönaktivoinnin jälkeen. Hävitä käytetty Lyxumia-kynä 14 päivän jälkeen. Hävitä kynä, vaikka siinä olisi edelleen lääkettä.

Hävittäminen

 • Pane kynänsuojus paikalleen ennen kuin hävität Lyxumia-kynän.
 • Hävitä Lyxumia-kynä. Kysy apteekkihenkilökunnalta, miten käytetyt lääkkeet hävitetään.

Huolto

 • Käsittele Lyxumia-kynää varoen.
 • Lyxumia-kynän ulkopinta voidaan puhdistaa pyyhkimällä se kostealla liinalla.
 • Lyxumia-kynää ei saa liottaa, pestä, kostuttaa eikä voidella, jottei se rikkoudu.
 • Jos epäilet, että Lyxumia-kynä on rikkoutunut, sitä ei saa käyttää. Älä yritä korjata kynää.

Pistoskohdat

Lyxumia pistetään ihon alle. Se voidaan pistää mille tahansa kuvan sinisistä alueista eli reiteen, vatsaan tai olkavarteen. Pyydä lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta ohjeita lääkkeen pistämisestä oikein.

Usein kysyttyä

Entä jos unohdan aktivoida Lyxumia-kynän tai pistän lääkettä ennen kynän aktivointia?
Jos olet pistänyt lääkettä ennen kuin olet aktivoinut kynän käyttöön, älä ota uutta pistosta korjataksesi tilanteen. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan ja pyydä neuvoja verensokerin mittaamisesta.

Entä jos säiliössä on ilmakuplia?
On normaalia, että säiliössä on pieniä ilmakuplia. Niistä ei ole haittaa. Kynä antaa oikean annoksen, ja voit noudattaa ohjeita tavanomaiseen tapaan. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan, jos tarvitset apua.

Entä jos kynästä ei tule nestettä aktivoinnin yhteydessä?
Neula voi olla tukossa tai sitä ei ole kierretty kunnolla kiinni. Irrota neula kynästä, kiinnitä kynään uusi neula ja toista vain vaiheet 4 ja 5. Jos kynästä ei vieläkään tule nestettä, Lyxumia-kynä voi olla rikki. Kyseistä Lyxumia-pakkausta ei saa käyttää. Pyydä apua lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

Entä jos annostelunappulaa on vaikeaa painaa pohjaan?
Neula voi olla tukossa tai sitä ei ole kierretty kunnolla kiinni. Vedä neula pois ihosta ja irrota neula kynästä. Kiinnitä uusi neula ja toista vain vaiheet D ja E. Jos annostelunappulaa on edelleen vaikeaa painaa, Lyxumia-kynä voi olla rikki. Kyseistä Lyxumia-pakkausta ei saa käyttää. Pyydä apua lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

Jos sinulla on kysyttävää Lyxumia-valmisteesta tai diabeteksesta, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen tai soita Sanofin paikalliseen puhelinnumeroon. Puhelinnumero on mainittu kynäpakkauksessa olevassa pakkausselosteessa.

----------

Lyxumia

liksisenatidi

KÄYTTÖOHJEET

Hoidon aloituspakkaus – Sisältää kaksi esitäytettyä kynää, joissa on kummassakin 14 annosta.
Yksi vihreä 10 mikrogramman kynä (Lyxumia 10 mikrogrammaa injektioneste, liuos), jossa kukin annos sisältää 10 mikrogrammaa lääkettä 0,2 ml:ssa liuosta.
Yksi violetti 20 mikrogramman kynä (Lyxumia 20 mikrogrammaa injektioneste, liuos), jossa kukin annos sisältää 20 mikrogrammaa lääkettä 0,2 ml:ssa liuosta.

Osa 1 – TÄRKEÄÄ TIETOA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Lyxumia-kyniä.
Säilytä tämä käyttöohje. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lyxumia-kynän tiedot

 • Pistä vain yksi annos vuorokaudessa.
 • Yksi Lyxumia-kynä sisältää 14 valmiiksi asetettua annosta. Annoksia ei tarvitse valita yksitellen.
 • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa oikeasta pistostekniikasta ennen kynän käyttöä.
 • Jos et pysty noudattamaan kaikkia ohjeita omin avuin tai et pysty käsittelemään kynää (esimerkiksi näköongelmien vuoksi), käytä kynää vain, jos saat apua.

Tietoa hoidon aloituspakkauksesta
Lyxumia-hoidon aloituspakkauksessa on kaksi eriväristä kynää. Kynät sisältävät eri Lyxumia-vahvuuksia. Molempia kyniä käytetään samalla tavalla.

 • Vihreä kynä sisältää 14 valmiiksi asetettua annosta, ja kukin annos sisältää 10 mikrogrammaa Lyxumia-valmistetta.
 • Violetti kynä sisältää 14 valmiiksi asetettua annosta, ja kukin annos sisältää 20 mikrogrammaa Lyxumia-valmistetta.

Aloita hoito vihreällä 10 mikrogramman Lyxumia-kynällä. Käytä ensin kaikki tämän kynän 14 annosta. Käytä sitten violettia 20 mikrogramman Lyxumia-kynää.

Tietoa Lyxumia-kynistä

Vihreä 10 mikrogramman Lyxumia-kynä


Violetti 20 mikrogramman Lyxumia-kynä

 • Kynät on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön. Niitä ei saa antaa muiden käyttöön.
 • Tarkista aina etiketistä, että sinulla on oikea Lyxumia-kynä. Tarkista myös, että viimeinen käyttöpäivämäärä ei ole vielä mennyt. Väärän lääkkeen käytöstä voi olla haittaa terveydelle.
 • Älä yritä vetää sylinteriampullissa olevaa nestettä ruiskuun.

Tietoa neulasta (toimitetaan erikseen)

 • Käytä vain neuloja, jotka on hyväksytty käytettäväksi Lyxumia-kynien kanssa. Käytä Lyxumia-kynän kanssa kertakäyttöisiä 29–32 G neuloja. Kysy lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta, minkä paksuinen ja pituinen neula on sinulle sopivin.
 • Jos toinen henkilö antaa pistoksen, hänen on varottava pistämästä ketään vahingossa neulalla. Tämä voisi johtaa mahdollisten infektioiden tarttumiseen.
 • Jokaisen pistoksen yhteydessä on aina käytettävä uutta neulaa. Näin lääkkeeseen ei pääse epäpuhtauksia eikä neula tukkeudu (yhtä helposti).

Osa 2 – NÄIN ALOITAT

Aloita vihreällä 10 mikrogramman Lyxumia-kynällä.

 • Aktivoi violetti 20 mikrogramman Lyxumia-kynä käyttöön vasta, kun vihreä kynä on käytetty loppuun.
 • Aktivoi kynä käyttöön samana päivänä, jolloin otat ensimmäisen pistoksen.

Aloita aktivoimalla uusi kynä

 • Ennen annoksen pistämistä – poista ylimääräinen neste uudesta kynästä ennen pistämistä. Tämä ns. aktivointi tehdään vain kerran. Ohjeet kuvataan tarkemmin jäljempänä vaiheiden 1–5 kohdalla.
 • Kynän aktivoinnilla varmistetaan, että kynä toimii asianmukaisesti ja ensimmäisen pistoksen yhteydessä saatava annos on oikea.
 • Älä aktivoi samaa kynää uudelleen, sillä tällöin et saa kynästä 14 Lyxumia-annosta.

Seuraavissa kuvissa esitetään, miten kynän annostelunappulan aktivointi-ikkuna muuttuu kynän käyttöönaktivoinnin jälkeen.

Kynä on aktivoitu käyttöön ja valmis annosten pistämiseen. Aktivoinnin jälkeen ikkuna pysyy valkoisena.

Uuden Lyxumia-kynän aktivointi käyttöön

Vaihe 1 Poista kynänsuojus ja tarkasta kynä

Vaihe 2 Kiinnitä neula ja poista neulansuojukset

Käytä uuden kynän käyttöönaktivoinnin yhteydessä aina uutta neulaa.
Poista ulomman neulansuojuksen suojakalvo.
Aseta neula kynän suuntaisesti. Pidä neula samassa linjassa kynän kanssa, kun kierrät neulan kiinni kynään.

Varo, ettet pistä itseäsi vahingossa, kun neula on ilman suojuksia.
Vedä ulompi ja sisempi neulansuojus pois. Säilytä ulompi neulansuojus. Sitä tarvitaan neulan poistoon myöhemmin.

Vaihe 3 Vedä annostelunappula ulos

Vedä annostelunappula napakasti ulos, kunnes se pysähtyy.

Nuoli osoittaa nyt neulaan päin.

Vaihe 4 Poista ylimääräinen neste painamalla annostelunappula pohjaan ja pitämällä sitä pohjassa

Pidä kynää niin, että neula osoittaa sopivaan keräysastiaan (esim. paperimukiin tai kankaaseen), josta neste voidaan heittää pois.
Paina annostelunappula pohjaan. Saatat tuntea tai kuulla naksahduksen.
Pidä annostelunappula pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen, jotta koko nestemäärä poistuu kynästä.

Jos kynästä ei tule nestettä, ks. osio Usein kysyttyä.
Tarkista, että kynän aktivointi-ikkuna on nyt valkoinen.


Vaihe 5 Kynä on nyt aktivoitu käyttöön.

Älä aktivoi samaa kynää uudelleen.
Neulaa ei tarvitse vaihtaa aktivoinnin jälkeen ennen ensimmäistä pistoskertaa.
Ensimmäisen pistoksen ottaminen, ks. osa 3, vaihe C.

Osa 3 – KYNÄN PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Noudata tämän osan ohjeita vain, jos kynän aktivointi-ikkuna on valkoinen.
Pistä vain yksi annos päivässä.

Vaihe A. Poista kynänsuojus ja tarkasta kynä

Tarkista neste. Sen kuuluu olla kirkasta ja väritöntä, eikä siinä saa olla hiukkasia. Jos näin ei ole, älä käytä tätä hoidon aloituspakkausta.
Jos kynässä on ilmakuplia, ks. osio Usein kysyttyä.
Tarkista, kuinka monta annosta kynässä on jäljellä. Mustan männän sijainti annosasteikolla osoittaa jäljellä olevien annosten määrän.
Tarkista, että kynän aktivointi-ikkuna on valkoinen. Jos se on oranssi, siirry osaan 2.
Tarkista kynän etiketistä, että kyseessä on oikea lääke.

Vaihe B. Kiinnitä uusi neula ja poista neulansuojukset

Käytä jokaiseen pistokseen aina uutta neulaa.
Poista ulomman neulansuojuksen suojakalvo.
Aseta neula kynän suuntaisesti. Pidä neula samassa linjassa kynän kanssa, kun kierrät neulan kiinni kynään.

Varo, ettet pistä itseäsi vahingossa, kun neula on ilman suojuksia.
Vedä ulompi ja sisempi neulansuojus pois. Säilytä ulompi neulansuojus. Sitä tarvitaan neulan poistoon myöhemmin.

Vaihe C. Vedä annostelunappula ulos

Vedä annostelunappula napakasti ulos, kunnes se pysähtyy.

Nuoli osoittaa nyt neulaan päin.

Vaihe D. Pistä annos painamalla annostelunappula pohjaan ja pidä sitä pohjassa

Nosta iho poimulle ja vie neula kudokseen (sopivat pistoskohdat, ks. kohta Pistoskohdat).

Paina annostelunappula pohjaan. Saatat tuntea tai kuulla naksahduksen.

Pidä annostelunappula pohjaan painettuna ja laske hitaasti viiteen, jotta saat koko lääkeannoksen.

Lääkeannos on nyt pistetty. Vedä neula pois ihosta.

Vaihe E. Poista ja hävitä neula jokaisen pistoskerran jälkeen

Nosta ulompi neulansuojus tasaiselle alustalle. Vie neula ulompaan neulansuojukseen.
Aseta ulompi neulansuojus uudelleen paikoilleen.

Purista ulompaa neulansuojusta, jotta saat otteen neulasta, ja kierrä neula suojuksen avulla pois kynästä.

Kysy apteekkihenkilökunnalta, miten käytetyt neulat hävitetään.
Pane kynänsuojus takaisin paikoilleen.

Vaihe F. Toista kaikki osan 3 vaiheet jokaisen pistoskerran yhteydessä.

Hävitä kynä, kun sen käyttöönaktivoinnista on kulunut 14 päivää. Hävitä kynä, vaikka siinä olisi edelleen lääkettä.

Kun olet hävittänyt vihreän kynän, siirry osaan 4 ja aloita violetin kynän käyttö.

Osa 4 – VIOLETIN KYNÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Vihreä 10 mikrogramman kynä on käytetty loppuun

Vihreä 10 mikrogramman Lyxumia-kynä on tyhjä, kun musta mäntä on siirtynyt annosasteikon numeron 0 kohdalle eikä annostelunappulaa voi vetää kokonaan ulos.

Kun vihreä 10 mikrogramman Lyxumia-kynä on tyhjä, hoitoa jatketaan ottamalla seuraava pistos tavanomaisena aikana violetilla 20 mikrogramman Lyxumia-kynällä. Sitä käytetään täsmälleen samaan tapaan.

Violetin 20 mikrogramman kynän käyttö

Violetin 20 mikrogramman kynän aktivointi käyttöön

Myös violetti 20 mikrogramman Lyxumia-kynä on aktivoitava ennen käyttöä. Tee kaikki osassa 2 esitetyt vaiheet.

Violetin 20 mikrogramman kynän käyttö
Pistä 20 mikrogramman Lyxumia-kynästä lääkeannos tekemällä kaikki osassa 3 esitetyt vaiheet. Ota päivittäisiä pistoksia osan 3 ohjeiden mukaisesti, kunnes kynä on tyhjä.

Käyttöönotto- ja hävitystaulukko
Kirjoita taulukkoon kynän käyttöönottopäivä ja 14 päivää myöhemmin oleva hävittämispäivä.

Säilytys

Yleistä tietoa

 • Säilytä Lyxumia-kynät turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.
 • Suojaa Lyxumia-kynät pölyltä ja lialta.
 • Pane kynänsuojus paikoilleen jokaisen käyttökerran jälkeen, sillä valmiste on herkkä valolle.
 • Älä käytä Lyxumia-valmistetta etiketissä ja pahvipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ennen kynän aktivointia:

 • Säilytä käyttämättömät Lyxumia-kynät jääkaapissa 2 °C–8 °C lämpötilassa.
 • Lyxumia-kynä ei saa jäätyä. Lääkettä ei saa käyttää, jos se on päässyt jäätymään.
 • Anna kynän lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.

Kynän aktivoinnin jälkeen:

 • Säilytä käytössä oleva Lyxumia-kynä alle 30 °C. Käytössä oleva Lyxumia-kynä ei saa jäätyä.
 • Neulaa ei saa jättää kiinni Lyxumia-kynään säilytyksen ajaksi. Jos kynässä on neula, kynään voi päästä epäpuhtauksia tai ilmaa. Tämä voi vaikuttaa annostarkkuuteen.
 • Lyxumia-kynää voidaan käyttää enintään 14 päivän ajan käyttöönaktivoinnin jälkeen. Hävitä käytetty Lyxumia-kynä 14 päivän jälkeen. Hävitä kynä, vaikka siinä olisi edelleen lääkettä.

Hävittäminen

 • Pane kynänsuojus paikalleen ennen kuin hävität Lyxumia-kynän.
 • Hävitä Lyxumia-kynä. Kysy apteekkihenkilökunnalta, miten käytetyt lääkkeet hävitetään.

Huolto´

 • Käsittele Lyxumia-kynää varoen.
 • Lyxumia-kynän ulkopinta voidaan puhdistaa pyyhkimällä se kostealla liinalla.
 • Lyxumia-kynää ei saa liottaa, pestä, kostuttaa eikä voidella, jottei se rikkoudu.
 • Jos epäilet, että Lyxumia-kynä on rikkoutunut, sitä ei saa käyttää. Hanki uusi kynä. Älä yritä korjata kynää.

Pistoskohdat

Lyxumia pistetään ihon alle. Se voidaan pistää mille tahansa kuvan sinisistä alueista eli reiteen, vatsaan tai olkavarteen. Pyydä lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta ohjeita lääkkeen pistämisestä oikein.

Usein kysyttyä

Entä jos unohdan aktivoida Lyxumia-kynän tai pistän lääkettä ennen kynän aktivointia?
Jos olet pistänyt lääkettä ennen kuin olet aktivoinut kynän käyttöön, älä ota uutta pistosta korjataksesi tilanteen. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan ja pyydä neuvoja verensokerin mittaamisesta.

Entä jos säiliössä on ilmakuplia?
On normaalia, että säiliössä on pieniä ilmakuplia. Niistä ei ole haittaa. Kynä antaa oikean annoksen, ja voit noudattaa ohjeita tavanomaiseen tapaan. Ota yhteys lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai sairaanhoitajaan, jos tarvitset apua.

Entä jos kynästä ei tule nestettä aktivoinnin yhteydessä?
Neula voi olla tukossa tai sitä ei ole kierretty kunnolla kiinni. Irrota neula kynästä, kiinnitä kynään uusi neula ja toista vain vaiheet 4 ja 5. Jos kynästä ei vieläkään tule nestettä, Lyxumia-kynä voi olla rikki. Kyseistä Lyxumia-hoidon aloituspakkausta ei saa käyttää. Pyydä apua lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

Entä jos annostelunappulaa on vaikeaa painaa pohjaan?
Neula voi olla tukossa tai sitä ei ole kierretty kunnolla kiinni. Vedä neula pois ihosta ja irrota neula kynästä. Kiinnitä uusi neula ja toista vain vaiheet D ja E. Jos annostelunappulaa on edelleen vaikeaa painaa, Lyxumia-kynä voi olla rikki. Kyseistä Lyxumia-hoidon aloituspakkausta ei saa käyttää. Pyydä apua lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.

Jos sinulla on kysyttävää Lyxumia-valmisteesta tai diabeteksesta, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen tai soita Sanofin paikalliseen puhelinnumeroon. Puhelinnumero on mainittu kynäpakkauksessa olevassa pakkausselosteessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro