TARGAXAN tabletti, kalvopäällysteinen 550 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 31.03.2021 19:02:19)

TARGAXAN® 550 mg kalvopäällysteiset tabletit

rifaksimiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka

kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Targaxan on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Targaxania

3. Miten Targaxania otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Targaxanin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Targaxan sisältää aktiivisena aineena rifaksimiinia. Rifaksimiini on antibiootti, joka tuhoaa sairauksia aiheuttavia bakteereita. Näihin sairauksiin kuuluu hepaattinen enkefalopatia (maksan vajaatoiminnasta johtuvat aivoperäiset oireet, joita ovat kiihtyneisyys, sekavuus, lihasongelmat, puhevaikeudet ja joissakin tapauksissa kooma).

Targaxania käytetään aikuisilla vähentämään maksan vajaatoiminnan aiheuttamien aivoperäisten oire-episodien esiintymistä.

Targaxania voidaan käyttää yksinään tai tavallisemmin yhdessä laktuloosia (laksatiivi) sisältävien lääkkeiden kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Targaxania:

image1.png image2.png jos olet allerginen:

rifaksimiinille

saman tyyppisille antibiooteille (kuten rifampisiini tai rifabutaani)

tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). image2.png jos sinulla on suolitukos

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Targaxania.

Ottaessasi Targaxania virtsasi voi värjäytyä punertavaksi. Tämä on aivan normaalia. Antibioottihoito, myös rifaksimiinihoito, voi aiheuttaa vaikeaa ripulia. Näin voi tapahtua usean

kuukauden jälkeen lääkkeen käytön lopettamisesta. Jos sinulla on vaikea ripuli Targaxanin käytön

aikana tai käytön lopettamisen jälkeen, on sinun lopettava Targaxanin käyttö ja otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Jos maksaongelmasi ovat vaikeita, lääkärin pitää tarkkailla sinua huolellisesti.

Targaxan sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhtä tablettia kohden, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Lapset ja nuoret

Targaxania ei suositella lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille. Tätä lääkettä ei ole tutkittu lapsilla

eikä nuorilla.

Muut lääkevalmisteet ja Targaxan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

- antibiootteja (infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

- varfariinia (veren hyytymistä estävä lääke)

- epilepsialääkkeitä (epilepsian hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

- rytmihäiriölääkkeitä (epänormaalin sydämen sykkeen hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

- siklosporiinia (-immunosuppressiivinen lääke)

- ehkäisypillereitä

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä voiko Targaxan vahingoittaa syntymätöntä lasta. Targaxania ei tästä syystä käytetä, jos olet raskaana.

Ei tiedetä siirtyykö rifaksimiini rintamaidossa imetettävään lapseen. Targaxania ei tästä syystä käytetä, jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Targaxan ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn, mutta se voi joillakin potilailla aiheuttaa huimausta. Mikäli tunnet huimausta, ei sinun pidä ajaa tai käyttää koneita.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1 tabletti kahdesti päivässä vesilasillisen kera. Jatka Targaxanin käyttöä, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan.

Jos otat enemmän Targaxania kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän kuin suositellun määrän tabletteja, ota yhteys lääkäriin, vaikka et havaitsisikaan

mitään ongelmia.

Jos unohdat ottaa Targaxania

Ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi

tabletin.

Jos lopetat Targaxanin käytön

Älä lopeta Targaxanin käyttöä keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa, sillä oireesi voivat palata.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Targaxanin käyttö ja kerro lääkärille VÄLITTÖMÄSTI, jos sinulla jokin seuraavista haittavaikutuksista:

Melko harvinaiset: voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta

• -jos sinulla on verenvuotoa nielussa, mikä johtuu turvonneista verisuonista (ruokatorven laskimolaajentumat) .

• Jos saat vaikean ripulin tämän lääkkeen käytön aikana tai käytön jälkeen. Tämä voi johtua suolessa esiintyvästä tulehduksesta.

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • Jos saat allergisen reaktion, sinulla esiintyy yliherkkyyttä tai allergista turvotusta. Oireita ovat:

- kasvojen, kielen tai nielun turvotus

- nielemisvaikeudet

- nokkosihottuma ja hengitysvaikeudet.

• Jos sinulla esiintyy odottamattomia tai epätavallisia verenvuotoja tai mustelmia. Tämä saattaa johtua veresi verihiutalemäärän vähenemisestä, mikä lisää verenvuotoriskiä.

Muita haittavaikutuksia, joita voi esiintyä

Yleiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)

• Masentunut mieliala

• Huimaus

• Päänsärky

• Hengenahdistus

• Pahoinvointi tai oksentelu

• Vatsakipu tai vatsan turvotus/turpoaminen

• Ripuli

• Nesteen kertyminen vatsaonteloon (askites)

• Ihottuma tai kutina

• Lihaskrampit

• Nivelkipu

• Nilkkojen, jalkojen tai sormien turvotus

Melko harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

• Hiivasienitulehdukset (kuten sammas)

• Virtsatietulehdus (kuten virtsarakkotulehdus)

• Anemia (punaisten verisolujen määrän väheneminen, mikä voi tehdä ihosta kalpean ja aiheuttaa heikkoutta tai hengästymistä)

• Ruokahalun menetys

• Hyperkalemia (suuri kaliumpitoisuus veressä)

• Sekavuus

• Ahdistuneisuus

• Uneliaisuuden tunne

• Univaikeudet

• Tasapainon menetyksen tunne

• Muistin menetys tai heikko muisti

• Keskittymiskyvyn menetys

• Kosketusherkkyyden väheneminen

• Kouristukset (kouristuskohtaukset)

• Kuumat aallot

• Nestettä keuhkojen ympärillä

• Vatsakipu

• Kuiva suu

• Lihaskipu

• Tarve virtsata tavallista useammin

• Virtsaamisvaikeus tai kipu virtsatessa

• Kuume

• Ödeema (turvotus, joka johtuu kehossa olevasta liiallisesta nesteestä)

• Kaatumiset

Harvinaiset (voivat esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

• Keuhkotulehdukset, mukaan lukien keuhkokuume

• Selluliitti (ihonalaisen kudoksen tulehtuminen)

• Ylähengitystietulehdukset (nenä, suu, nielu)

• Riniitti (nuha, nenän sisällä oleva tulehdus)

• Kuivuminen (kehon nestehukka)

• Verenpaineen muutokset

• Jatkuvat hengitysvaikeudet (kuten krooninen keuhkoputkentulehdus)

• Ummetus

• Selkäkipu

• Proteiinia virtsassa

image2.png• Heikkouden tunne

• Mustelmat

• Leikkauksen jälkeinen kipu

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

• Pyörtyminen tai pyörtymisen tunne

• Ihon ärsytys, ekseema (kutiava, punoittava, kuiva iho)

• Verihiutaleiden määrän väheneminen (ilmenee verikokeessa)

• Muutoksia maksan toiminnassa (ilmenee verikokeessa)

• Muutoksia veren hyytymisessä (INR-hyytymisarvo, ilmenee verikokeessa)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän

(EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Targaxan ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Targaxan sisältää

Vaikuttava aine on rifaksimiini. Yksi tabletti sisältää 550 mg rifaksimiinia. Muut aineet ovat:

- Tabletin ydin: natriumtärkkelysglykolaatti (Tyyppiä A), glyserolidistearaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi, talkki, mikrokiteinen selluloosa.

- Tabletin päällys (opadry oy-s-34907): hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), dinatriumedetaatti, propyleeniglykoli, punainen rautaoksidi (E 172)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Vaaleanpunaisia, soikeita, kaarevia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella merkintä

“RX”.

Targaxania on saatavana koteloissa, joissa on 14, 28, 42, 56 ja 98 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Alankomaat

Valmistaja:

Alfasigma S.p.A.

Via Enrico Fermi, 1

65020 Alanno (PE) Italia

tai

Alfasigma S.p.A.

Via Pontina Km 30,400

00071 Pomezia (RM)

Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia TARGAXAN

Tanska XIFAXAN Suomi TARGAXAN

Saksa XIFAXAN Irlanti TARGAXAN

Luxemburg TARGAXAN Alankomaat XIFAXAN Norja XIFAXAN

Sveitsi XIFAXAN Iso-Britannia TARGAXAN

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.03.2021

Yrityksen yhteystiedot:

NORGINE DANMARK A/S
Kirsten Walthers Vej 8 A, 2.
2500 Valby
Denmark

+45 33170794
Tukkuliike: Oriola