OFTAGEL silmägeeli 2,5 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 18.12.2020 19:16:30)

Oftagel 2,5 mg/g -silmägeeli

karbomeeri

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Silmätippapullo on aina henkilökohtainen. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Oftagel-silmägeeli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä
 3. Miten Oftagel-silmägeeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftagel-silmägeelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Oftagel silmägeeli on tarkoitettu silmän pinnan kuivumisesta johtuvien oireiden hoitoon.

Kuivasilmäisyyden oireiden lievitykseen tarkoitettujen silmätippojen tärkeitä ominaisuuksia ovat silmän pintaa suojaavan kyynelkalvon eheyttä ylläpitävä vaikutus ja hyvä voitelykyky. Näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi Oftagel-silmägeelissä on käytetty karbomeeria, joka on suurimolekyylinen ristisidoksia sisältävä polymeeri. Karbomeeri lisää silmätipan viskositeettia ja kontaktiaikaa silmän pinnalla vähentäen näin silmän ärsytysoireita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Oftagel-silmägeeliä

 • jos olet allerginen karbomeerille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oftagel-silmägeeliä.

Lapset ja nuoret

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Muut lääkevalmisteet ja Oftagel

Jos käytät jotain muuta paikallista silmälääkettä, pidä lääkkeiden annon välissä vähintään 15 minuutin tauko ja tiputa Oftagel-silmägeeli aina viimeisenä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oftagel-silmägeelin käytön turvallisuutta raskaana olevilla tai imettävillä äideillä ei ole erikseen tutkittu. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos geeli aiheuttaa lyhytaikaista näön sumenemista, odota kunnes näkösi palautuu ennalleen ennen kuin ajat tai käytät koneita.

Oftagel sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,002 mg per tippa, joka vastaa 0,06 mg/g.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyväkerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos Oftageliä on 1 tippa 1–4 kertaa vuorokaudessa silmään oireiden vaikeusasteen mukaan.

Käyttö lapsille ja nuorille

Aikuisille suositellun Oftagel-annostuksen turvallisuus ja teho lapsilla ja nuorilla on arvioitu kliinisen kokemuksen perusteella. Kliinistä tutkimustietoa ei ole saatavilla.

Ennen tiputtamista:

 • pese kädet
 • valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen laittoa varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä).

Oftagelin tiputtaminen:

 1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.
 2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.
 3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.
 4. Räpäytä silmää muutaman kerran, että geeli leviää. Sulje pullo.

Jos käytät enemmän Oftagel-silmägeeliä kuin sinun pitäisi

Yliannostuksesta ei tiedetä aiheutuneen haittavaikutuksia.

Jos unohdat käyttää Oftagel-silmägeeliä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Oftagel-silmägeelin käytön

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Oftagel-silmägeelin käyttöön voi liittyä ohimenevää lyhytaikaista näön sumentumista, lievää kirvelyä tai paikallista ärsytystä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 oC) valolta suojattuna.

Käyttöönoton jälkeen säilytä pullo pakkauksessa ylösalaisin, jolloin geelin tiputtaminen helpottuu.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oftagel sisältää

 • Vaikuttava aine on karbomeeri 974P 2,5 mg/g.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi, sorbitoli, lysiinimonohydraatti, natriumasetaattitrihydraatti, polyvinyylialkoholi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas tai hieman opaalinen, viskoosi liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki.
Pakkauskoot: 10 g ja 3 x 10 g.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Santen Oy
Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Valmistaja

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 6.10.2020

Yrityksen yhteystiedot:

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere

www.santen.fi
03 284 8111
Tukkuliike: Tamro