APOGO PEN injektioneste, liuos 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,1 mt, 28.04.2023 16:13:25)

Apogo PEN 10 mg/ml injektioneste, liuos *

apomorfiinihydrokloridi

* Lyhennetty tekstissä muotoon Apogo PEN

 

Aikuisten käyttöön

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

 

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Apogo PEN on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Apogo PEN -valmistetta
 3. Miten Apogo PEN -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Apogo PEN -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Apogo PEN sisältää apomorfiinia injektioliuoksena. Se pistetään ihon alle (subkutaanisti). Apogo PEN -valmisteen vaikuttava aine on apomorfiinihydrokloridi. Yksi millilitra liuosta sisältää 10 mg apomorfiinia.

Apomorfiinihydrokloridi kuuluu dopamiiniagonistien lääkeryhmään. Apogo PEN -valmistetta käytetään Parkinsonin taudin hoitoon. Apomorfiini auttaa vähentämään off-vaiheita (huonon toimintakyvyn vaiheita) potilailla, joilla Parkinsonin tautia on aiemmin hoidettu levodopalla ja/tai muilla dopamiiniagonisteilla. Lääkäri tai hoitaja auttaa sinua tunnistamaan merkit, milloin lääkettä on otettava.

Nimestään huolimatta apomorfiini ei sisällä morfiinia.

 

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Ennen kuin käytät Apogo PEN -valmistetta, lääkäri ottaa sinulta EKG:n (sydänsähkökäyrän) ja pyytää luettelon kaikista muista ottamistasi lääkkeistä. Tämä EKG otetaan uudelleen hoidon ensimmäisinä päivinä ja aina, kun se on lääkärin mielestä tarpeellista. Hän kysyy myös muista, erityisesti sydämeen liittyvistä sairauksista, joita sinulla saattaa olla. Jotkin kysymykset ja tutkimukset saatetaan toistaa jokaisella hoitokäynnillä. Jos sinulla esiintyy oireita, jotka voivat johtua sydämestä, esimerkiksi sydämentykytyksiä, pyörtymistä tai pyörtymistä enteileviä oireita (presynkopeeta), ilmoita niistä heti lääkärille. Samoin jos sinulla on ripulia tai jos aloitat uuden lääkkeen käyttämisen, ilmoita siitä lääkärille.

 

Älä käytä Apogo PEN -valmistetta:

 • jos olet alle 18-vuotias
 • jos sinulla on hengitysvaikeuksia
 • jos sairastat dementiaa tai Alzheimerin tautia
 • jos sinulla on psyykkinen sairaus, johon liittyy aistiharhoja, harhaluuloja, sekavuutta tai todellisuudentajun puutetta
 • jos sinulla on maksavaivoja
 • jos sinulla on voimakasta dyskinesiaa (pakkoliikkeitä) tai voimakasta dystoniaa (liikuntakyvyttömyyttä), vaikka olet ottanut levodopaa
 • jos olet allerginen apomorfiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla tai jollakin perheenjäsenelläsi on ”pitkä QT” -oireyhtymänä tunnettu sydänsähkökäyrän (EKG) poikkeama.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Apogo PEN -valmistetta:

 • jos sinulla on munuaisvaivoja
 • jos sinulla on keuhkovaivoja
 • jos sinulla on sydänvaivoja
 • jos sinulla on matala verenpaine tai sinua huimaa noustessasi seisomaan
 • jos käytät verenpainetta alentavia lääkkeitä
 • jos voit pahoin tai oksennat
 • jos sinulla on Parkinsonin taudista johtuvia psyykkisiä ongelmia kuten aistiharhoja ja sekavuutta
 • jos olet iäkäs tai heikkokuntoinen.

Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle tai et pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.

Joillekin potilaille kehittyy addiktion kaltaisia oireita, jotka johtavat haluun käyttää suuria annoksia Apogo PEN -valmistetta tai muita Parkinsonin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

Jos jokin ylläolevista tilanteista koskee sinua, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle.

 

Lapset ja nuoret

Apogo-PEN -valmistetta ei pidä käyttää lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

 

Muut lääkevalmisteet ja Apogo PEN

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Tarkista lääkäriltä tai apteekista ennen lääkkeen ottamista:

 • jos käytät sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä. Näitä ovat rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini ja amiodaroni), masennuslääkkeet (esim. trisykliset masennuslääkkeet kuten amitriptyliini ja imipramiini) ja bakteeri-infektiolääkkeet (makrolidiantibiootit kuten erytromysiini, atsitromysiini ja klaritromysiini) sekä domperidoni.

Tämän lääkkeen samanaikainen käyttö muiden lääkevalmisteiden kanssa saattaa muuttaa niiden tehoa. Tämä koskee erityisesti:

 • psyykkisten häiriöiden hoitoon tarkoitettua klotsapiinia
 • verenpainetta alentavia lääkkeitä
 • muita Parkinsonin taudin lääkkeitä.

Lääkäri päättää, täytyykö apomorfiinin tai muun lääkkeesi annosta muuttaa.

Jos käytät sekä levodopaa (Parkinsonin taudin lääkettä) että apomorfiinia, sinulta on otettava säännöllisesti verikokeita.

 

Apogo PEN ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta tämän lääkkeen tehokkuuteen.

 

Raskaus ja imetys

Apogo PEN -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole aivan välttämätöntä. Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei tiedetä, erittyykö Apogo PEN äidinmaitoon. Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää. Lääkäri antaa neuvoja imetyksen ja lääkityksen jatkamisesta tai lopettamisesta.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

Apogo PEN voi aiheuttaa uneliaisuutta ja voimakasta halua nukkua. Jos tämä lääke vaikuttaa sinuun näin, älä aja äläkä käytä työkaluja tai koneita.

 

Apogo PEN sisältää natriumbisulfaattia

Apogo PEN sisältää natriumbisulfiittia, joka harvoissa tapauksissa saattaa aiheuttaa vakavan allergisen reaktion, jonka oireita ovat ihottuma tai ihon kutina, hengitysvaikeudet, silmäluomien, kasvojen tai huulten turvotus tai kielen turvotus tai punoitus. Jos sinulla ilmenee tällaisia haittavaikutuksia, hakeudu välittömästi lähimmälle ensiapuasemalle.

Apogo PEN sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 10 ml eli se on olennaisesti natriumiton.

3. Miten valmistetta käytetään

Ennen kuin käytät Apogo PEN -valmistetta, lääkäri varmistaa, että siedät lääkettä ja pahoinvointilääkettä, jota sinun täytyy käyttää samanaikaisesti.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pahoinvoinnin tai oksentelun estämiseksi domperidonia on otettava vähintään 2 päivän ajan ennen Apogo PEN -valmisteen käytön aloittamista.

Älä käytä Apogo PEN -valmistetta:

 • jos liuos on muuttunut vihreäksi
 • jos liuos on sameaa tai siinä näkyy hiukkasia.

Mihin Apogo PEN pistetään

 • Pistä Apogo PEN ihon alle lääkärin tai sairaanhoitajan ohjeiden mukaisesti.
 • Älä pistä Apogo PEN -valmistetta suoneen.

 

Kuinka paljon lääkettä tulee käyttää

Apogo PEN -valmisteen annos ja käyttötiheys määräytyvät tarpeidesi mukaan. Lääkäri keskustelee asiasta kanssasi ja kertoo kuinka paljon sinun tulee ottaa lääkettä. Sopivin annos sinulle määräytyy erikoislääkärin vastaanotolla.

 • Tavanomainen päiväannos on 3–30 mg.
 • Oma päiväannoksesi saattaa kuitenkin olla jopa 100 mg/vrk
 • Tyypillisesti tarvitset 1–10 pistosta päivässä
 • Yksi pistos ei saa ylittää 10 mg:aa

Ennen Apogo PEN -valmisteen käyttämistä tutki alla olevaa kaavioita ja tutustu lääkkeeseesi.

* Tässä pakkauksessa EI ole kynään sopivia neuloja.

Käytä enintään 12,7 mm:n pituisia ja vähintään 30 G paksuisia neuloja. Apogo PEN ‑kynässä voidaan käyttää myös insuliinikynään sopivia neuloja.

 

Miten Apogo PEN -kynää käytetään

Lue nämä ohjeet huolellisesti

TÄRKEÄÄ: Älä vedä punaista annosvalitsijaa (ks. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään) ennen kuin olet säätänyt annoksen (ks. kohta ”Oikean annoksen valinta”).

Neulan kiinnittäminen

(a) Ennen Apogo PEN ‑valmisteen käyttöä tarvitset desinfiointipyyhkeitä ja yhden neulan suojahylsyssään (ks. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).

(b) Ota kynä kotelostaan ja poista uloin suojus (ks. Miten valmistetta käytetään).

image2.png

(c) Pyyhi kynän kalvo (ks. Mahdolliset haittavaikutukset) desinfiointipyyhkeellä.

image3.png

(d) Repäise paperi pois neulan suojahylsyn (ks. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) päältä.

image4.png

image5.png image6.png

(e) Neula on kiinnitettävä kynään kohtisuoraan yllä olevan kuvan mukaisesti. Jos neula viedään paikalleen vinottain, kynä saattaa vuotaa.

(f) Kierrä hylsy (ks. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä) myötäpäivään kynän kalvon päälle, kunnes se on tiukasti paikallaan. Nyt myös neula on tiukasti kiinni.

(g) Poista suojahylsy (ks. Valmisteen säilyttäminen), mutta älä heitä sitä pois. Älä poista neulansuojusta (ks. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa) vielä tässä vaiheessa.

image7.png

(h) Aseta kynän ulkosuojus (ks. Miten valmistetta käytetään) takaisin paikalleen.

 

Oikean annoksen valinta

(i)  Paina punaista annosvalitsinta (ks. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään) ja käännä sitä samalla myötäpäivään, kunnes nuoli osoittaa lääkärin sinulle määräämää annosta (ks. 7 & 8). Vapauta valitsin. Annos on nyt valittu eikä sinun enää tarvitse valita sitä uudelleen seuraavilla pistokerroilla.

image8.png

 

Tärkeää: Jos ohitat lääkärin määräämän annoksen valitsinta kääntäessäsi, jatka painamista ja kääntämistä samaan suuntaan, kunnes nuoli osoittaa jälleen lääkärin sinulle määräämää annosta.

Älä koskaan vedä ja käännä yhtä aikaa punaista annosvalitsinta.

Jos annos on 1 mg, aloita tyhjentämällä 1 mg:n annos talouspaperille ja heitä se pois. Tätä kutsutaan esitäytöksi ja se on tärkeä, koska näin saat varmasti täyden annoksen, kun käytät kynää ensimmäisen kerran. Säädä sitten tarvitsemasi annos pistosta varten ja pistä tavalliseen tapaan (ks. kohta ”Pistäminen”). Jos ensimmäinen tarvittu annos on yli 1 mg, esitäyttöä ei tarvita.

 

Pistäminen

(j) Kun olet valinnut annoksen, vedä varovasti punainen annosvalitsin niin pitkälle kuin se menee. Tarkista männässä oleva punainen asteikko (ks. 9) ja pistä vain, jos viiva, joka on juuri näkyvissä, vastaa haluttua annosta.

image9.png image10.png

(k) Puhdista pistoskohta ja sen ympärys desinfiointipyyhkeellä ennen pistämistä.

(l) Poista kynän ulkosuojus (ks. Miten valmistetta käytetään).

(m) Poista neulansuojus (ks. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

image11.png

(n) Vie neula (ks. 10) ihoon lääkärin näyttämällä tavalla.

(o) Anna pistos painamalla punaista annosvalitsinta (ks. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään) niin pitkälle kuin sen menee. Käytä painamiseen mieluiten peukaloa. Kun punainen annosvalitsin on painettu täysin pohjaan, laske kolmeen ennen kuin vedät neulan pois.

image12.png

(p) Laita suojahylsy (ks. Valmisteen säilyttäminen) takaisin käytetyn neulan päälle ja paina se varovasti paikalleen. Kun se on tiiviisti paikallaan, kierrä neula irti vastapäivään.

Pidä neula suojahylsyssään ja hävitä se sopivaan paikkaan, esim. teräville esineille varattuun jäteastiaan tai tyhjään kahvipurkkiin.

image13.png image14.png

 

Seuraavan pistoksen valmistelu

(q) Poista kynän ulkosuojus ja tarkista, onko säiliössä vielä tarpeeksi apomorfiinia seuraavaa pistosta varten. Jos on, aseta uusi neula paikalleen edellä kuvatulla tavalla.

(r) Jos apomorfiinia ei ole tarpeeksi, valmistele toinen kynä käyttöä varten.

(s) Aseta lopuksi kynän ulkosuojus takaisin paikalleen.

image15.png

 

Jos käytät enemmän Apogo PEN -valmistetta kuin sinun pitäisi

 • Ilmoita asiasta lääkärille tai hakeudu välittömästi lähimmälle ensiapuasemalle.
 • Yliannostuksen oireita saattavat olla sydämen sykkeen hidastuminen, voimakas pahoinvointi, voimakas uneliaisuus ja/tai hengitysvaikeudet. Matalan verenpaineen vuoksi sinua saattaa myös huimata noustessasi seisomaan. Voit helpottaa oloasi käymällä makuulle ja kohottamalla jalkoja ylemmäs.

 

Jos unohdat käyttää Apogo PEN –valmistetta

Käytä sitä, kun tarvitset lääkettä seuraavan kerran. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

 

Jos lopetat Apogo PEN -valmisteen käytön

Älä lopeta Apogo PEN -valmisteen käyttöä neuvottelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

 

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos saat allergisen reaktion, lopeta Apogo PEN -valmisteen käyttö ja hakeudu lääkäriin tai lähimmälle ensiapuasemalle välittömästi. Allergisen reaktion oireita saattavat olla:

 • ihottuma
 • hengitysvaikeudet
 • kasvojen, huulten, nielun tai kielen turvotus.

Apogo PEN saattaa toisinaan aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia:

Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • pistoskohdassa ihon alla olevat kipeät ja aristavat paukamat, jotka saattavat myös punoittaa ja kutista. Paukamien syntymistä voi välttää vaihtamalla pistoskohtaa joka kerta.
 • hallusinaatiot (sellaisten asioiden näkeminen, kuuleminen tai tunteminen, joita ei todellisuudessa ole.

 

Yleiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä)

 • pahoinvoinnin tunne tai pahoinvointi etenkin Apogo PEN -hoidon alkuvaiheessa. Jos voit pahoin domperidonin käytöstä huolimatta, tai jos voit pahoin vaikka et käytä domperidonia, ilmoita asiasta lääkärille tai hoitajalle mahdollisimman pian.
 • väsymys tai voimakas uneliaisuus
 • sekavuus tai hallusinaatiot
 • haukottelu
 • huimaus seisomaan noustessa.

 

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä henkilöllä 100:sta)

 • pakkoliikkeiden tai vapinan lisääntyminen on-vaiheissa
 • hemolyyttinen anemia (punaisten verisolujen epänormaali hajoaminen verisuonissa tai muualla elimistössä). Tämä on harvinainen haittavaikutus, jota voi ilmetä levodopaa käyttävillä potilailla.
 • äkillinen nukahtelu
 • ihottumat
 • hengitysvaikeudet
 • pistoskohdan haavaumat
 • punasolujen väheneminen, mikä voi ilmetä ihon kalpeutena ja aiheuttaa heikkoutta tai hengenahdistusta
 • verihiutaleiden väheneminen, mikä lisää verenvuodon ja mustelmien riskiä.

 

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä henkilöllä 1 000:sta)

 • allerginen reaktio
 • eosinofilia (veren tai kudosten epänormaalin korkea valkosolumäärä).

 

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • jalkojen, jalkaterien tai sormien turvotus
 • hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden mukaan, kuten:
  • voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta
  • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto ja käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita
  • kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen
  • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen)
 • pyörtyminen
 • aggressio (vihamielisyys), agitaatio (kiihtyneisyys)
 • päänsärky.

Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi miten oireita voidaan hallita tai vähentää.

 

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

 

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Pidä säiliö ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Tuotetta pitää säilyttää samoissa olosuhteissa avaamisen jälkeen ja käyttökertojen välillä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos liuos on muuttunut vihreäksi. Lääke on käyttökelpoinen vain jos liuos on kirkasta ja väritöntä eikä siinä ole näkyviä hiukkasia.

Yhtä Apogo PEN -kynää voi käyttää korkeintaan 48 tunnin ajan. Älä käytä samaa Apogo PEN -kynää enää tämän ajan jälkeen, vaan ota uusi kynä.

Hävitä kynät turvallisesti. Ennen kynän hävittämistä irrota neula ja laita se teräville esineille varattuun jäteastiaan tai muuhun sopivaan astiaan, kuten tyhjään kahvipurkkiin. Palauta täysinäinen jäteastia lääkärille tai apteekkiin. Jos kynä on täysin tyhjä, voit hävittää sen talousjätteiden mukana.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Apogo PEN sisältää

 • Vaikuttava aine on apomorfiinihydrokloridi. Yksi millilitra Apogo PEN -valmistetta sisältää 10 mg apomorfiinihydrokloridia. Yksi Apogo PEN -kynä sisältää 3 ml injektionestettä.
 • Muut aineet ovat:

natriumbisulfiitti (E222)

kloorivetyhappo (37 %)

injektionesteisiin käytettävä vesi.

Katso natriumbisulfiittiin liittyvää tietoa kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä: Apogo PEN sisältää natriumbisulfiittia.

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Apogo PEN on kertakäyttöinen moniannoksinen injektiokynä, jossa injektioneste on kirkkaassa lasisäiliössä. Liuos on kirkas ja käytännössä väritön ja hajuton eikä siinä ole näkyviä hiukkasia.

 

Pakkauskoot

Pakkauksen sisältö: Pahvikotelo, jossa on 1, 5 tai 10 kynää valetulla muovialustalla.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

 

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Saksa

 

Muut valmistajat

Laboratoire Aguettant

1 Rue Alexander Fleming

Parc Scientific Tony Garnier

69007 Lyon

Ranska

 

TAI

 

Britannia Pharmaceuticals Ltd

200 Longwater Avenue

Green Park

Reading, Berkshire

RG2 6GP

Iso-Britannia

 

Paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike, PL 1310, 00101 Helsinki

 

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 17.2.2020

Jos sinulla on vaikeuksia nähdä tai lukea tämän pakkausselosteen tekstiä tai haluaisit saada sen toisessa muodossa, ota yhteyttä Britannia Pharmaceuticalsiin.

Yrityksen yhteystiedot:

STADA NORDIC ApS, Suomen sivuliike
PL 1310, Puolikkotie 8, 02230 Espoo (käyntiosoite)
00101 Helsinki

0207 416 888
Tukkuliike: Tamro