GALANTAMIN ORION depotkapseli, kova 8 mg, 16 mg, 24 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,8 mt, 12.03.2021 19:07:28)

Galantamin Orion 8 mg kovat depotkapselit

Galantamin Orion 16 mg kovat depotkapselit

Galantamin Orion 24 mg kovat depotkapselit

galantamiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Galantamin Orion on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Galantamin Orion -depotkapseleita

3. Miten Galantamin Orion -depotkapseleita otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Galantamin Orion -depotkapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Galantamin Orion sisältää vaikuttavana aineena galantamiinia, joka on dementialääke. Sitä käytetään aikuisille lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon. Alzheimerin tauti on eräänlainen dementia, joka vaikuttaa aivojen toimintaan.

Alzheimerin taudista aiheutuu eteneviä muistihäiriöitä, sekavuutta ja käyttäytymisen muuttumista, minkä vuoksi päivittäisestä elämästä selviytyminen vaikeutuu jatkuvasti. Tällaisten vaikutusten oletetaan johtuvan asetyylikoliinin puutteesta. Asetyylikoliini on aine, joka huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä. Galantamin Orion lievittää sairauden oireita lisäämällä asetyylikoliinin määrää aivoissa.

Kapselit ovat niin sanottuja depotkapseleita, joista lääkettä vapautuu elimistöön hitaasti pidemmän ajan kuluessa.

Galantamiinia, jota Galantamin Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Galantamin Orion -depotkapseleita

 • jos olet allerginen galantamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea maksa- tai munuaissairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Galantamin Orion ˗depotkapseleita. Tämä lääke on tarkoitettu vain Alzheimerin taudista johtuvien oireiden hoitoon eikä sitä suositella muuntyyppisten muistihäiriöiden tai sekavuustilojen hoitoon.

Vakavat haittavaikutukset

Galantamin Orion voi aiheuttaa vakavia ihoreaktioita, sydämen toimintahäiriöitä ja kouristuskohtauksia. Sinun pitää olla tietoinen tällaisista haittavaikutuksista, kun käytät Galantamin Orion -depotkapseleita. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset ”Tarkkaile vakavia haittavaikutuksia”.

Ennen kuin aloitat Galantamin Orion -depotkapseleiden käytön, lääkärin pitää tietää, jos sinulla on tai on joskus ollut jokin seuraavista:

 • maksa- tai munuaissairaus
 • sydänsairaus (kuten usein rasituksesta aiheutuvia epämukavia tuntemuksia rintakehässä, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta, hidas tai epäsäännöllinen sydämen syke, pidentynyt QTc-aika)
 • elektrolyyttipitoisuuksien muutos (elektrolyytit ovat veren luontaisesti sisältämiä kemiallisia aineita, kuten kalium)
 • ulkustauti (mahahaava)
 • maha- tai suolitukos
 • tietyt hermoston sairaudet (kuten epilepsia tai vaikeudet hallita kehon tai raajojen liikkeitä [ekstrapyramidaalinen häiriö])
 • hengitystiesairaudet tai -tulehdukset, jotka vaikuttavat hengitykseen (kuten astma, keuhkoahtaumatauti tai keuhkokuume)
 • virtsaamisvaikeudet.

Lääkäri päättää, sopiiko Galantamin Orion sinulle tai pitääkö annosta muuttaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulle on tehty äskettäin mahan, suoliston tai virtsarakon leikkaus. Lääkäri saattaa päättää, että Galantamin Orion -hoito ei sovi sinulle.

Galantamin Orion voi aiheuttaa painon laskua. Lääkäri tarkistaa painosi säännöllisesti Galantamin Orion -hoidon aikana.

Lapset ja nuoret

Galantamin Orion -depotkapseleita ei suositella lapsille eikä nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Galantamin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Galantamin Orion -depotkapseleita ei saa käyttää samanaikaisesti muiden samalla tavalla vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • donepetsiili tai rivastigmiini (Alzheimerin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • ambenoni, neostigmiini tai pyridostigmiini (vaikeiden lihasheikkoustilojen hoitoon käytettäviä lääkkeitä)
 • pilokarpiini (suun ja silmien kuivumisen hoitoon suun kautta otettuna).

Jotkut lääkkeet saattavat lisätä haittavaikutusten todennäköisyyttä Galantamin Orion ˗depotkapseleiden käytön aikana. Tällaisia lääkkeitä ovat:

 • QTc-aikaan vaikuttavat lääkkeet
 • paroksetiini tai fluoksetiini (masennuslääkkeitä)
 • kinidiini (epäsäännöllisen sydämen sykkeen hoitoon)
 • ketokonatsoli (sienilääke)
 • erytromysiini (antibiootti)
 • ritonaviiri (ihmisen immuunikatovirus- eli HIV-lääke)
 • steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (kuten ibuprofeeni), jotka saattavat lisätä mahahaavan riskiä
 • sydän- ja verenpainelääkkeet (kuten digoksiini, amiodaroni, atropiini, beetasalpaajat tai kalsiumkanavaa salpaavat lääkkeet). Jos käytät sydämen rytmihäiriölääkkeitä, lääkärisi saattaa määrätä sinulle EKG-tutkimuksen (sydäntoiminnan rekisteröinti) sydämen toiminnan tarkistamiseksi.

Lääkäri saattaa määrätä pienemmän Galantamin Orion -annoksen, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.

Galantamin Orion saattaa vaikuttaa joihinkin anestesia-aineisiin. Jos sinulle suunnitellaan nukutuksessa tehtävää leikkausta, kerro lääkärille hyvissä ajoin etukäteen, että käytät Galantamin Orion -depotkapseleita.

Jos sinulla on kysyttävää, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Et saa imettää, jos käytät Galantamin Orion -depotkapseleita.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Galantamin Orion voi aiheuttaa huimauksen tai uneliaisuuden tunnetta, etenkin ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos Galantamin Orion vaikuttaa sinuun näin, älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Jos käytät parhaillaan galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta ja lääkärisi on päättänyt muuttaa lääkityksesi Galantamin Orion -depotkapseleiksi, lue tarkasti ohjeet kohdasta ”Siirtyminen galantamiinitableteista tai -oraaliliuoksesta Galantamin Orion -depotkapselien käyttöön”.

Miten monta Galantamin Orion -depotkapselia otetaan

Galantamin Orion -hoito aloitetaan pienellä annoksella. Tavanomainen aloitusannos on 8 mg kerran päivässä. Lääkäri saattaa suurentaa annostasi vähitellen neljän viikon tai pidemmin väliajoin, kunnes saavutetaan sinulle sopiva annos. Maksimiannos on 24 mg kerran päivässä.

Lääkäri kertoo sinulle sopivan aloitusannoksen ja milloin annosta voidaan suurentaa. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma siitä, miten sinun pitää toimia, tai jos Galantamin Orion -hoidon vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai heikko.

Lääkäri seuraa lääkkeen vaikutusta säännöllisesti ja keskustelee kanssasi voinnistasi.

Jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriöitä, lääkäri saattaa määrätä sinulle tavanomaista pienemmän Galantamin Orion -annoksen tai hän saattaa katsoa, että tämä lääke ei sovi sinulle.

Siirtyminen galantamiinitableteista tai -oraaliliuoksesta Galantamin Orion -depotkapselien käyttöön

Jos käytät parhaillaan galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta, lääkäri voi päättää muuttaa lääkityksesi Galantamin Orion -depotkapseleihin.

 • Ota viimeinen galantamiinitabletti tai -oraaliliuosannoksesi illalla.
 • Ota ensimmäinen Galantamin Orion -depotkapseliannoksesi seuraavana aamuna.

ÄLÄ OTA enempää kuin yksi kapseli päivässä. Kun käytät kerran päivässä otettavia Galantamin Orion -depotkapseleita, ÄLÄ OTA galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta.

Miten Galantamin Orion -depotkapselit otetaan

Galantamin Orion -depotkapselit pitää niellä kokonaisina ja niitä EI SAA pureskella tai murskata. Ota Galantamin Orion -annos kerran päivässä aamuisin veden tai muun nesteen kanssa. Pyri ottamaan Galantamin Orion ruokailun yhteydessä.

Juo Galantamin Orion -hoidon aikana runsaasti nestettä, jotta nestetasapainosi pysyy hyvänä.

Jos otat enemmän Galantamin Orion -depotkapseleita kuin sinun pitäisi

Jos otat enemmän Galantamin Orion -depotkapseleita kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai sairaalaan. Ota vastaanotolle mukaasi jäljellä olevat kapselit ja lääkepakkaus. Yliannoksen oireita voivat olla:

 • voimakas pahoinvointi ja oksentelu
 • lihasheikkous, hidas sydämen syke, kouristukset tai tajuttomuus.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Galantamin Orion -depotkapselin

Jos unohdat ottaa yhden annoksen, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka hoitoa seuraavasta annoksesta tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos useita annoksia on jäänyt ottamatta, ota yhteys lääkäriin.

Jos lopetat Galantamin Orion -depotkapseleiden oton

Keskustele lääkärin kanssa ennen Galantamin Orion -hoidon lopettamista. Lääkkeen käyttö on tärkeää sairautesi hoitamiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tarkkaile vakavia haittavaikutuksia

Lopeta Galantamin Orion -depotkapseleiden käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai mene heti lähimmälle päivystyspoliklinikalle, jos huomaat jotakin seuraavista:

Ihoreaktioita, kuten:

 • vaikea-asteista ihottumaa, johon liittyy rakkuloita ihossa ja ihon kuoriutumista, etenkin suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten ympärillä (Stevens–Johnsonin oireyhtymä)
 • punaista ihottumaa, joka on pienten märän täyttämien näppylöiden peittämä ja voi levitä kaikkialle kehoon ja johon toisinaan liittyy kuumetta (akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi)
 • ihottumaa, jossa saattaa olla rakkuloita sekä kokardimaisia pieniä läiskiä.

Tällaiset ihoreaktiot ovat Galantamin Orion -hoidossa harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta).

Sydänoireita, kuten muutokset sydämen sykkeessä (kuten hidas syke, lisälyönnit) tai sydämentykytys (sydämen syke tuntuu nopealta tai epätasaiselta). Sydänoireet saattavat näkyä poikkeavuuksina sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä) ja ne voivat olla yleisiä Galantamin Orion ˗depotkapseleita käyttävillä potilailla (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä).

Kouristuskohtauksia. Nämä ovat melko harvinaisia Galantamin Orion -depotkapseleita käyttävillä potilailla (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta).

Jos huomaat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava Galantamin Orion ‑depotkapseleiden käyttö ja hakeuduttava heti hoitoon.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi ja oksentelu. Näitä haittavaikutuksia esiintyy todennäköisemmin hoidon ensimmäisinä viikkoina tai annosta suurennettaessa. Oireet yleensä katoavat vähitellen, kun elimistö tottuu lääkkeeseen eivätkä oireet yleensä kestä muutamaa päivää pidempään. Jos sinulla ilmenee tällaisia oireita, lääkäri saattaa kehottaa sinua nauttimaan enemmän nestettä ja määrää tarvittaessa pahoinvointilääkettä.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ruokahalun heikkeneminen, painon lasku
 • näkö-, tunto- tai kuuloharhat (hallusinaatiot)
 • masennus
 • huimauksen tunne tai pyörtyminen
 • lihasvärinä tai -kouristukset
 • päänsärky
 • voimakas väsymyksen, heikotuksen tai yleisen sairauden tunne
 • voimakas uneliaisuus ja voimattomuus
 • korkea verenpaine
 • mahakipu tai epämukavat tuntemukset mahassa
 • ripuli
 • ruoansulatushäiriöt
 • kaatumiset
 • haavat.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • allerginen reaktio
 • elimistön kuivuminen (nestehukka)
 • ihon kihelmöinti tai puutuminen
 • makuaistin muutokset
 • uneliaisuus päivällä
 • vaikeudet hallita kehon tai raajojen liikkeitä (ekstrapyramidaalinen häiriö)
 • näön hämärtyminen
 • jatkuva korvien soiminen (tinnitus)
 • matala verenpaine
 • punastelu
 • yökkäily
 • voimakas hikoilu
 • lihasten heikkous
 • suurentuneet veren maksaentsyymipitoisuudet.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • maksatulehdus (hepatiitti).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksen foliossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Galantamin Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on galantamiini.
  • Yksi Galantamin Orion 8 mg kova depotkapseli sisältää galantamiinihydrobromidia määrän, joka vastaa 8 mg galantamiinia.
  • Yksi Galantamin Orion 16 mg kova depotkapseli sisältää galantamiinihydrobromidia määrän, joka vastaa 16 mg galantamiinia.
  • Yksi Galantamin Orion 24 mg kova depotkapseli sisältää galantamiinihydrobromidia määrän, joka vastaa 24 mg galantamiinia.
 • Muut aineet ovat:
  • Kapselin sisältö: Mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, etyyliselluloosa, magnesiumstearaatti.
  • Kapselin kuori
   • 8 mg: liivate, titaanidioksidi (E171)
   • 16 mg: liivate, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172)
   • 24 mg: liivate, titaanidioksidi (E171), indigokarmiini (E132), erytrosiini (E127), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Galantamin Orion -depotkapseleita on saatavana kolmea eri vahvuutta, jotka ovat tunnistettavissa värin perusteella:

 • 8 mg: valkoinen kapseli, joka sisältää yhden pyöreän, kaksoiskuperan depottabletin
 • 16 mg: vaaleanpunainen kapseli, joka sisältää kaksi pyöreää, kaksoiskuperaa depottablettia
 • 24 mg: oranssi kapseli, joka sisältää kolme pyöreää, kaksoiskuperaa depottablettia.

Kapseleita on saatavana 28, 84, 112 ja 300 depotkapselin läpipainopakkauksina.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351

Kreikka

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5

Rodopi 69300

Kreikka

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.3.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola