ADEMPAS tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg, 2,5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,9 mt, 21.11.2019 19:30:07)

Adempas 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Adempas 1 mg kalvopäällysteiset tabletit
Adempas 1,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Adempas 2 mg kalvopäällysteiset tabletit
Adempas 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

riosiguaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Tämä pakkausseloste on laadittu ajatellen, että lukija on tätä lääkettä käyttävä henkilö. Jos annat tätä lääkettä lapsellesi, korvaa lukiessasi kaikki tekstin ”sinä”-sanat sanoilla ”sinun lapsesi”.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Adempas on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Adempas-tabletteja
 3. Miten Adempas-tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Adempas-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
   

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Adempas sisältää vaikuttavana aineena riosiguaattia, joka on guanylaattisyklaasin (sGC) stimulaattori. Se on lääke, joka laajentaa sydämestä keuhkoihin johtavia verisuonia.

Adempas‑tabletteja käytetään aikuisille potilaille ja lapsipotilaille, joilla on tietty keuhkoverenpainetautimuoto. Keuhkoverenpainetaudissa nämä verisuonet supistuvat ja sydämen on vaikeampi pumpata verta niiden läpi ja verenpaine verisuonissa nousee. Sydämen on työskenneltävä tavallista enemmän, jolloin keuhkoverenpainetta sairastava henkilö tuntee väsymystä, huimausta ja hengenahdistusta.

Supistuneita keuhkovaltimoita laajentamalla Adempas parantaa fyysistä suorituskykyä, esim. matkaa, jonka pystyt kävelemään.

Adempas‑tabletteja käytetään jompaankumpaan kahdesta keuhkoverenpainetautimuodosta:

 • Krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti
  Adempas-tabletteja käytetään kroonisen tromboembolisen keuhkoverenpainetaudin hoitoon aikuisille potilaille. Kroonisessa tromboembolisessa keuhkoverenpainetaudissa keuhkoverisuonissa on niitä tukkivia ja ahtauttavia verihyytymiä. Adempas‑valmistetta voidaan käyttää niille tätä tautia sairastaville potilaille, joille leikkaushoito ei sovellu, tai leikkauksen jälkeen potilaille, joille leikkauksesta huolimatta jää korkea verenpaine keuhkoihin tai joilla keuhkoverenpainetauti uusiutuu.
 • Tietyn tyyppinen keuhkovaltimoiden verenpainetauti (PAH)
  Adempas-tabletteja käytetään keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon aikuisille ja alle 18 vuoden ikäisille lapsille, joiden paino on vähintään 50 kg. PAH‑taudissa keuhkojen verisuonten seinämät ovat paksuuntuneet ja suonet ahtautuvat. Adempas‑valmistetta määrätään vain tietyn tyyppiseen PAH‑tautiin, eli idiopaattiseen PAH‑tautiin (taudin aiheuttaja on tuntematon), periytyvään PAH‑tautiin ja PAH‑tautiin, jonka aiheuttajana on sidekudossairaus. Lääkäri selvittää, voitko saada tätä hoitoa. Adempas‑valmistetta voidaan käyttää yksin tai yhdessä tiettyjen muiden PAH‑taudin hoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Adempas-tabletteja, jos

 • käytät PDE5‑estäjiä (esim. sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili); näitä lääkkeitä käytetään keuhkovaltimoiden korkean verenpaineen (PAH‑taudin) tai erektiohäiriöiden hoitoon.
 • sinulla on vaikea maksasairaus (vaikea maksan vajaatoiminta),
 • olet allerginen riosiguaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • olet raskaana.
 • käytät nitraatteja tai typpioksidin luovuttajiin kuuluvia lääkkeitä (esimerkiksi amyylinitriitti) missä tahansa muodossa; lääkkeitä, joita usein käytetään korkean verenpaineen, rintakivun tai sydänsairauden hoitoon; näihin kuuluvat myös piristyslääkkeet eli nk. "popperssit".
 • käytät muita Adempas-valmisteen kaltaisia lääkkeitä (liukoisia guanylaattisyklaasin stimulaattoreita, kuten verisiguaattia). Kysy lääkäriltä jos et ole varma.
 • sinulla on matala verenpaine (systolinen verenpaine: 6 – < 12 vuoden ikäisillä lapsilla alle 90 mmHg; ≥ 12 vuoden ikäisillä potilailla alle 95 mmHg) ennen ensimmäisen hoidon aloittamista tällä lääkkeellä.
 • sinulla on todettu tuntemattomasta syystä johtuvaa kohonnutta verenpainetta keuhkoissasi, johon liittyy keuhkojen arpeutumista (idiopaattinen keuhkokuume).

Jos jokin näistä seikoista koskee sinua, keskustele ensin lääkärin kanssa äläkä ota Adempas‑tabletteja.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Adempas‑tabletteja, jos

 • sinulla on vähän aikaa sitten ollut vakavaa verenvuotoa keuhkoista
 • sinua on hoidettu veriysköksien vuoksi (ns. keuhkovaltimoiden embolisaatiohoito)
 • käytät verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja), sillä näiden käyttö voi aiheuttaa verenvuotoa keuhkoista; sinua hoitava lääkäri tekee sinulle verikokeita ja mittaa verenpaineesi säännöllisesti
 • tunnet hengenahdistusta, mikä voi johtua nesteen kertymisestä keuhkoihin; jos näin käy, keskustele lääkärin kanssa
 • sinulla on matalan verenpaineen (hypotensio) oireita kuten huimaus, heikotuksen tunne tai pyötyminen tai jos käytät verenpaine- tai nesteenpoistolääkkeitä tai jos sinulla on sydän- tai verenkierto-ongelmia. Lääkäri saattaa seurata verenpainettasi. Jos olet yli 65-vuotias, sinulla on kohonnut riski matalan verenpaineen kehittymiselle.
 • käytät sienitulehdusten hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esim. ketokonatsoli, posakonatsoli, itrakonatsoli) tai HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (esim. abakaviiri, atatsanaviiri, kobisistaatti, darunaviiri, dolutegraviiri, efavirentsi, elvitegraviiri, emtrisitabiini, lamivudiini, rilpiviriini, ritonaviiri ja tenofoviiri). Lääkäri seuraa terveydentilaasi, ja pienempää Adempas-hoidon aloitusannosta tulee harkita.
 • olet dialyysihoidossa tai munuaisesi eivät toimi kunnolla (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min), sillä tällöin tämän lääkkeen käyttöä ei suositella
 • sinulla on kohtalainen maksan vajaatoiminta
 • aloitat tai lopetat tupakoimisen tämän lääkehoidon aikana, sillä se voi vaikuttaa veresi riosiguaattipitoisuuteen.

Lapset ja nuoret
Adempas‑tablettien käyttöä alle 6 vuoden ikäisille lapsille ja alle 50 kg painaville nuorille pitää välttää. Tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu seuraavilla pediatrisilla  populaatioilla:

 • < 6 vuoden ikäiset lapset, turvallisuussyistä
 • keuhkovaltimoiden verenpainetautia sairastavat lapset, joilla on liian alhainen verenpaine:
  • joiden ikä on 6 – < 12 vuotta ja joiden systolinen verenpaine on < 90 mmHg hoidon alussa
  • joiden ikä on 12 – < 18 vuotta ja joiden systolinen verenpaine on < 95 mmHg hoidon alussa
 • < 18 vuoden ikäiset lapset ja nuoret, joilla on jokin muu tämän sairauden laji eli krooninen tromboembolinen keuhkoverenpainetauti

Muut lääkevalmisteet ja Adempas
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, erityisesti lääkkeitä, joita käytetään seuraavien tilojen hoitoon:

 • korkean verenpaineen tai sydänsairauden hoitoon käytettävät lääkkeet kaikissa muodoissaan (esimerkiksi nitraatit ja amyylinitriitti tai muut liukoiset guanylaattisyklaasin stimulaattorit (esimerkiksi verisiguaatti)). Niitä ei saa ottaa yhdessä Adempas‑valmisteen kanssa
 • keuhkoverisuonten (keuhkovaltimot) korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet, sillä tiettyjä lääkevalmisteita (sildenafiilia ja tadalafiilia) ei saa ottaa yhdessä Adempas‑valmisteen kanssa. Muita keuhkoverisuonten korkean verenpaineen hoitoon käytettäviä lääkevalmisteita, esimerkiksi bosentaania ja iloprostia, voidaan käyttää yhdessä Adempas-valmisteen kanssa mutta sinun tulee silti kertoa siitä lääkärille
 • erektiohäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi sildenafiili, tadalafiili, vardenafiili), sillä niitä ei saa ottaa yhdessä Adempas‑valmisteen kanssa
 • sieni‑infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ketokonatsoli, posakonatsoli, itrakonatsoli) tai HIV‑infektion hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. abakaviiri, atatsanaviiri, kobisistaatti, darunaviiri, dolutegraviiri, efavirentsi, elvitegraviiri, emtrisitabiini, rilpiviriini tai ritonaviiri). Muita hoitovaihtoehtoja saatetaan harkita. Jos käytät jotakin näistä lääkkeistä ja aloitat Adempas-hoidon, lääkäri seuraa terveydentilaasi ja pienempää Adempas-hoidon aloitusannosta tulee harkita.
 • epilepsialääkkeet (esim. fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitoni)
 • masennuslääkkeet (mäkikuisma)
 • elinsiirteiden hylkimisreaktioita ehkäisevät lääkkeet (siklosporiini)
 • nivel‑ ja lihaskivun hoitoon käytettävät lääkkeet (niflumiinihappo)
 • syöpälääkkeet (esim. erlotinibi, gefitinibi)
 • mahalaukun sairauden tai närästyksen hoitoon käytettävät lääkkeet (antasidit, esim. alumiinihydroksidi/magnesiumhydroksidi); nämä lääkkeet tulee ottaa vähintään 2 tuntia ennen Adempas‑tabletin ottamista tai 1 tunti Adempas‑tabletin ottamisen jälkeen
 • pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon (huonovointisuuteen tai huonovointisuuden tunteeseen) käytettävät lääkkeet (esim. granisetroni).

Tupakointi
Jos tupakoit, on suositeltavaa lopettaa, sillä tupakointi saattaa vähentää tämän lääkkeen tehoa. Kerro lääkärille, jos tupakoit tai jos lopetat tupakoinnin hoidon aikana. Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen.

Ehkäisy, raskaus ja imetys

Ehkäisy
Naisten ja teini-ikäisten tyttöjen, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä Adempas‑hoidon aikana.

Raskaus
Älä ota Adempas‑tabletteja raskauden aikana. Tee myös raskaustesti kuukausittain. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Imetys
Jos imetät tai aiot imettää, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä, koska lääke saattaa vahingoittaa vauvaa. Sinun ei pidä imettää käyttäessäsi tätä lääkevalmistetta. Lääkäri päättää yhdessä kanssasi, pitäisikö sinun lopettaa joko imetys tai Adempas‑valmisteen ottaminen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Adempas‑valmisteella on kohtalainen vaikutus pyöräily- ja ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, esimerkiksi huimausta. Lääkkeen haittavaikutuksista tulee olla tietoinen ennen polkupyörällä tai autolla ajamista tai koneiden käyttöä (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Adempas sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri‑intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Adempas sisältää natriumia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Adempas-tabletteja on saatavana vähintään 6 vuoden ikäisille ja vähintään 50 kg painaville potilaille.

Hoidon saa aloittaa vain keuhkovaltimoiden korkean verenpaineen hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja toteuttaa vain hänen valvonnassaan. Hoidon ensimmäisten viikkojen aikana lääkärin on mitattava verenpaineesi säännöllisin väliajoin. Adempas‑tabletteja on saatavana eri vahvuuksina, ja mittaamalla verenpaineesi säännöllisesti hoidon alussa lääkäri varmistaa, että käyttämäsi annos on sopiva.

Tablettien murskaaminen
Jos sinulla on vaikeuksia niellä kokonainen tabletti, keskustele lääkärin kanssa muista tavoistaa ottaa Adempas-valmistetta. Tabletti voidaan juuri ennen käyttöä murskata ja sekoittaa veteen tai pehmeään ruokaan kuten omenasoseeseen.

Annos
Suositeltu aloitusannos on yksi 1 mg:n tabletti 3 kertaa vuorokaudessa 2 viikon ajan.
Tabletteja pitää ottaa kolme kertaa vuorokaudessa, 6–8 tunnin välein. Tabletit voi yleensä ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.
Jos sinulla on taipumusta matalaan verenpaineeseen (hypotensio) ja olet aikaisemmin ottanut Adempas‑tabletit ruoan kanssa älä aloita ottamaan Adempas‑tabletteja tyhjään mahaan sillä se voi vaikuttaa siihen miten kehosi reagoi tähän lääkkeeseen.

Ensimmäisten hoitoviikkojen aikana lääkärin on mitattava verenpaineesi vähintään kahden viikon välein. Lääkäri suurentaa annosta 2 viikon välein enintään 2,5 mg:aan 3 kertaa vuorokaudessa (suurin mahdollinen päivittäinen annos 7,5 mg), paitsi jos sinulle ilmaantuu hyvin matala verenpaine. Tällöin lääkäri määrää Adempas‑valmisteesta suurimman annoksen, joka tuntuu sopivan sinulle. Lääkäri valitsee sinulle parhaan annoksen. Joillekin potilaille saattavat pienemmät annokset 3 kertaa vuorokaudessa riittää.

Erityisesti huomioitavaa potilaille, joilla on munuais‑ tai maksasairaus
Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin munuais‑ tai maksasairaus. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi. Jos sinulla on vaikea maksasairaus, älä ota Adempas‑valmistetta.

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat
Jos olet 65‑vuotias tai sitä vanhempi, lääkäri säätää Adempas‑annoksesi erityisen tarkkaan sillä matalan verenpaineen riski voi olla suurempi.

Erityisesti huomioitavaa potilaille, jotka tupakoivat
Kerro lääkärille, jos aloitat tai lopetat tupakoinnin tämän lääkehoidon aikana. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi.

Jos otat enemmän Adempas-tabletteja kuin sinun pitäisi
Ota yhteyttä lääkäriin, jos otit enemmän Adempas-valmistetta kuin sinun pitäisi ja huomaat jonkin haittavaikutuksen (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Jos verenpaineesi putoaa (jolloin voit tuntea huimausta), saatat tarvita välitöntä lääkärin hoitoa.

Jos unohdat ottaa Adempas-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta‑annoksen. Jos yksi annos jää väliin, jatka hoitoa seuraavalla annoksella suunnitelman mukaisesti.

Jos lopetat Adempas-tablettien oton
Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa, sillä tämä lääke ehkäisee taudin etenemistä. Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen 3 päiväksi tai sitä pitemmäksi ajaksi, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin jatkat tämän lääkkeen ottamista.

Jos siirryt sildenafiilista tai tadalafiilista Adempas-valmisteeseen
Sinun on pidettävä tauko edellisen lääkkeen ja uusien lääkkeiden ottamisen välillä yhteisvaikutusten välttämiseksi:
Adempas-valmisteeseen siirtyminen

 • Ota tai anna Adempas-valmistetta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua sildenafiilin käytön lopettamisesta.
 • Ota tai anna Adempas-valmistetta aikaisintaan 48 tunnin (aikuiset) tai aikaisintaan 72 tunnin (lapset) kuluttua tadalafiilin käytön lopettamisesta.

Adempas-valmisteesta siirtyminen

 • Lopeta Adempas-valmisteen ottaminen tai antaminen vähintään 24 tuntia ennen PDE5-estäjän (esim. sildenafiilin tai tadalafiilin) käytön aloittamista.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavimpia haittavaikutuksia aikuisilla ovat

 • veren yskiminen (veriyskä, hemoptyysi) (yleinen haittavaikutus, voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä)
 • äkillinen verenvuoto keuhkoista (keuhkoverenvuoto), joka voi saada aikaan veren yskimistä, kuolemaan johtaneita tapauksia on ollut. (melko harvinainen haittavaikutus, voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta)

Jos näitä haittavaikutuksia ilmenee, ota yhteyttä lääkäriin välittömästi, sillä saatat tarvita kiireellistä lääkärin hoitoa.

Luettelo mahdollisista haittavaikutuksista:

Hyvin yleinen: voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä

 • päänsärky
 • huimaus
 • aterianjälkeiset vatsavaivat (dyspepsia)
 • raajojen turvotus (perifeerinen edeema)
 • ripuli
 • pahoinvointi tai oksentelu.

Yleinen: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

 • mahatulehdus (gastriitti)
 • tulehdus ruoansulatuskanavassa (gastroenteriitti)
 • punasolujen väheneminen (anemia), mikä ilmenee kalpeana ihona, heikkoutena tai hengästymisenä
 • epäsäännöllinen, voimakas tai nopea sydämen syke (sydämentykytys)
 • matala verenpaine (hypotensio)
 • nenäverenvuoto (epistaksis)
 • nenän kautta hengittäminen vaikeaa (nenän tukkeutuminen)
 • kipua mahalaukussa, suolistossa tai vatsan alueella (maha-suolikanavan ja vatsan kipu)
 • närästys (refluksitauti)
 • nielemisvaikeus (dysfagia)
 • ummetus
 • vatsan turvotus.

Haittavaikutukset lapsilla
Adempas-hoitoa saaneilla 6–17 vuoden ikäisillä lapsilla todetut haittavaikutukset olivat yleisesti ottaen samanlaisia kuin aikuisilla. Yleisimpiä haittavaikutuksia lapsilla olivat:

 • matala verenpaine (hypotensio) (voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)
 • päänsärky (voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adempas sisältää

 • Vaikuttava aine on riosiguaatti.

                   Adempas 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
                              Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 0,5 mg riosiguaattia.

                   Adempas 1 mg kalvopäällysteiset tabletit
                              Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg riosiguaattia.

                  Adempas 1,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
                            Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1,5 mg riosiguaattia.

                 Adempas 2 mg kalvopäällysteiset tabletit
                           Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2 mg riosiguaattia.

                Adempas 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit
                           Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg riosiguaattia.

 • Muut aineet ovat:
  Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, krospovidoni (tyyppi B), hypromelloosi 5 cP, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti ja natriumlauryylisulfaatti (ks. lisätietoja laktoosista kohdan Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lopusta).

  Kalvopäällyste: hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi 3 cP, propyleeniglykoli (E 1520) ja titaanidioksidi (E 171).
  Adempas 1 mg, 1,5 mg tabletit sisältävät myös keltaista rautaoksidia (E 172).
  Adempas 2 mg ja 2,5 mg tabletit sisältävät myös keltaista rautaoksidia (E 172) ja punaista rautaoksidia (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Adempas on kalvopäällysteinen tabletti:
Adempas 0,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • 0,5 mg tabletti: valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm ja joissa on toisella puolella Bayerin risti ja toisella puolella merkinnät 0.5 ja "R".

Adempas 1 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • 1 mg tabletti: vaaleankeltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm ja joissa on toisella puolella Bayerin risti ja toisella puolella merkinnät 1 ja "R".

Adempas 1,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • 1,5 mg tabletti: keltaoransseja, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm ja joissa on toisella puolella Bayerin risti ja toisella puolella merkinnät 1.5 ja "R".

Adempas 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • 2 mg tabletti: vaaleanoransseja, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm ja joissa on toisella puolella Bayerin risti ja toisella puolella merkinnät 2 ja "R".

Adempas 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

 • 2,5 mg tabletti: punaoransseja, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja, joiden halkaisija on 6 mm ja joissa on toisella puolella Bayerin risti ja toisella puolella merkinnät 2.5 ja "R".

Saatavilla olevat pakkauskoot ovat

 • 42 tablettia: kaksi läpinäkyvää kalenteriläpipainopakkausta, joissa on kummassakin 21 tablettia
 • 84 tablettia: neljä läpinäkyvää kalenteriläpipainopakkausta, joissa on jokaisessa 21 tablettia
 • 90 tablettia: viisi läpinäkyvää kalenteriläpipainopakkausta, joissa on jokaisessa 18 tablettia
 • 294 tablettia: neljätoista läpinäkyvää kalenteriläpipainopakkausta, joissa on jokaisessa 21 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Bayer  AG
51368 Leverkusen
Saksa

Valmistaja
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee
51368 Leverkusen
Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

Suomi
MSD Finland Oy
Puh: + 358 (0)9 804650
info@msd.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05/2023

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Yrityksen yhteystiedot:

MSD FINLAND OY
Keilaniementie 1, PL 46
02151 Espoo

info@msd.fi
www.msd.fi
09 804 650
Tukkuliike: Oriola