SILOTOC oraaliliuos 2,13 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 13.06.2018 19:05:30)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos

pentoksiveriinisitraatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen,ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Silotoc-oraaliliuos on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Silotoc-oraaliliuosta
 3. Miten Silotoc-oraaliliuosta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Silotoc-oraaliliuoksen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Silotoc-oraaliliuos on ja mihin sitä käytetään

Silotoc-oraaliliuos on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 6-vuotiaiden lasten kuivan ärsytysyskän oireiden hoitoon. Lääke normalisoi yskänkeskuksen toimintaa, mistä on hyötyä yskänärsytyksen hoidossa. Lääkkeellä on myös lievä keuhkoputkia laajentava vaikutus, mikä on eduksi silloin, kun yskään liittyy keuhkoputkien supistusta. Lääkkeen paikallispuuduttavan vaikutuksen vuoksi liuoksella kurlaaminen lievittää kurkkukipua.

Jos yskänoireet pahenevat tai esiintyy rintakipua tai yskä jatkuu yli viikon ajan, ota yhteyttä lääkäriin. Silotoc-oraaliliuos on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön, eikä sitä pidä käyttää yhtäjaksoisesti yli 2 viikon ajan.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Silotoc -oraaliliuosta

Älä käytä Silotoc-oraaliliuosta

 • jos olet allerginen pentoksiveriinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on hengityksen vajaatoimintaa
 • jos sinulla on maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on keskushermostolaman oireita
 • jos olet raskaana tai imetät
 • ei alle 6-vuotiaille lapsille.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Silotoc-oraaliliuosta:

 • jos sinulla on silmänpainetauti (glaukooma), hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu, astma, munuaisten vajaatoiminta tai jos yskään liittyy huomattavan voimakasta limaneritystä.

Lapset ja nuoret
Lapsia, joilla on taipumusta kouristuksiin, on tarkkailtava huolellisesti hoidon aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Silotoc-oraaliliuos
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On mahdollista, että Silotoc-oraaliliuos voimistaa keskushermostoa lamaavien aineiden vaikutuksia (esim. unilääkkeet, väsyttävät ja rauhoittavat lääkkeet sekä antihistamiinit).

Silotoc-oraaliliuos ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Oraaliuoksen voi ottaa yhtä hyvin ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Oraaliliuos saattaa voimistaa alkoholin vaikutusta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Oraaliliuosta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana (ks. kohta Älä käytä Silotoc-oraaliliuosta).

Ajaminen ja koneiden käyttö
Silotoc-valmiste voi vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos

tämä lääke vaikuttaa huomio- tai reaktiokykyysi.

Silotoc-oraaliliuos sisältää metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia ja sorbitolia
Metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaatti ovat säilöntäaineita, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Jos lääkärisi on kertonut, ettet siedä joitain sokereita, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät valmistetta. Sorbitolilla on lievästi laksatiivinen vaikutus. Energiasisältö 2,6 kcal/g sorbitolia.

3. Miten Silotoc-oraaliliuosta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Taulukossa esitetään suositeltu annostus käyttäjän iän ja painon perusteella.

IKÄ

PAINO kg

ANNOSTUS (millilitraa = ml)

Lapset ja nuoret 6–15 v.

20-26

5 ml 3–4 kertaa päivässä

  27-45 7,5 ml 3–4 kertaa päivässä
 

46–60

15 ml 3–4 kertaa päivässä

Aikuiset

> 60

15 ml 3–4 kertaa päivässä

 

Jos yskään liittyy kurkkukipua, suositellaan liuoksella kurlaamista ennen annoksen nielemistä.

Lääkeannos otetaan tavallisesti 3–4 kertaa päivän aikana. Jos yskänärsytys haittaa nukkumista, on päivän viimeinen annos hyvä ottaa vähän ennen nukkumaan menoa.

Käyttö lapsille ja nuorille
Katso annostelutaulukko.
Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

Jos olet ottanut enemmän Silotoc-oraaliliuosta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Silotoc-oraaliliuosta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): ylävatsakipu, ripuli, suun kuivuminen, pahoinvointi, oksentelu

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): uneliaisuus, väsymys

Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta): verenpaineen lasku, kouristukset (erityisesti pienillä lapsilla), hengityskatkos, hengenahdistus, hengityslama (erityisesti pienillä lapsilla), hengitysvaikeus, paikallinen ihoturvotus, vakava allerginen reaktio (anafylaktinen shokki), yliherkkyys, kutina, ihottuma, nokkosrokko, rokkoihottuma, veren valkosolujen niukkuus.

Makeutusaineena käytetty sorbitoli saattaa aiheuttaa herkkävatsaisille ripulia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Silotoc-oraaliliuoksen säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun pullon käyttöaika on 6 kuukautta.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen ”Käyt. viim.” Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Silotoc-oraaliliuos sisältää

 • Vaikuttava aine on pentoksiveriinisitraatti. 1 ml oraaliliuosta sisältää 2,13 mg pentoksiveriinisitraattia vastaten 1,35 mg pentoksiveriiniä.
 • Muut apuaineet ovat: sorbitoli 70 % (E420) 300 mg/ml, sakariininatrium 0,16 mg/ml, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, glyseroli 85 %, propyleeniglykoli, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), päärynä- ja giniaromi, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Silotoc-oraaliliuos on kirkas, väritön liuos, maistuu päärynältä ja giniltä.

100 ml, 200 ml lasipullo ja lääkemitta.

Pullossa on turvakorkki, joka avataan painamalla korkki alas ja kiertämällä samanaikaisesti korkkia vastapäivään.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

Valmistaja
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

tai

Next Pharma SAS
17, route de Meulan
78520 Limay
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.05.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro