STRIVERDI RESPIMAT inhalaationeste, liuos 2,5 mikrog

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,2 mt, 03.02.2021 19:10:41)

Striverdi Respimat 2,5 mikrog/suihke, inhalaationeste, liuos

olodateroli

 

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Striverdi Respimat on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Striverdi Respimat -valmistetta
 3. Miten Striverdi Respimat -valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Striverdi Respimat -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Striverdi Respimat helpottaa keuhkoahtaumatautipotilaiden (COPD) hengitystä. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen keuhkosairaus, joka aiheuttaa hengenahdistusta ja yskää. Taudilla on yhteys myös krooniseen keuhkoputkitulehdukseen ja keuhkolaajentumaan. Keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus ja sinun pitää ottaa Striverdi Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia tai muita keuhkoahtaumataudin oireita.

Striverdi Respimat sisältää vaikuttavana aineenaan olodaterolia, joka on pitkävaikutteinen keuhkoputkia laajentava lääke (pitkävaikutteinen beeta-2-agonisti), joka avaa hengitysteitä ja helpottaa ilman kulkua keuhkoihin ja niistä ulos. Striverdi Respimat -valmisteen säännöllinen käyttö voi myös helpottaa tautiin liittyvää jatkuvaa hengenahdistusta ja auttaa vähentämään sairauden vaikutuksia jokapäiväiseen elämääsi.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Striverdi Respimat -valmistetta

 • jos olet allerginen olodaterolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Striverdi Respimat ‑valmistetta.

 • jos sinulla on astma (sinun ei pidä ottaa Striverdi Respimat -valmistetta astman hoitoon)
 • jos sinulla on sydänsairauksia
 • jos sinulla on korkea verenpaine
 • jos sinulla on epilepsia
 • jos sinulla on tietty kilpirauhasen ongelma nimeltä tyreotoksikoosi
 • jos sinulla on aneurysmaksi kutsuttu epänormaali valtimonlaajentuma
 • jos sinulla on diabetes
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta, sillä Striverdi Respimat -valmistetta ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä.
 • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sillä Striverdi Respimat -valmisteen käytöstä tässä potilasryhmässä on vain vähän kokemusta.
 • jos sinulle suunnitellaan leikkausta

Striverdi Respimat -hoidon aikana

 • Lopeta lääkkeen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos sinulle tulee rintakehän ahtautta, yskää, hengityksen vinkumista tai hengenahdistusta välittömästi lääkkeenoton jälkeen. Nämä saattavat olla merkkejä bronkospasmi-nimisestä tilasta (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Jos hengityksesi huononee tai jos sinulle tulee ihottumaa, turvotusta tai kutinaa heti inhalaation jälkeen, lopeta valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Jos saat mitään sydämeesi vaikuttavia haittavaikutuksia (kohonnut syke, kohonnut verenpaine ja/tai rintakivun kaltaisten oireiden lisääntyminen), ota välittömästi yhteyttä lääkäriin (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).
 • Jos sinulla ilmenee lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai poikkeavaa sydämen rytmiä, ota yhteyttä lääkäriin, sillä nämä oireet voivat johtua liian matalasta veren kaliumpitoisuudesta (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset).

Striverdi Respimat on tarkoitettu keuhkoahtaumatautisi ylläpitohoitoon. Sitä ei saa käyttää äkillisten hengenahdistuskohtausten hoitoon tai hengityksen vinkunan hoitoon.

Älä ota Striverdi Respimat -valmistetta yhdessä tiettyjen pitkävaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttujen lääkkeiden, kuten salmeterolin tai formoterolin, kanssa.

Jos otat säännöllisesti tiettyjä lyhytvaikutteisiksi beeta-agonisteiksi kutsuttuja lääkkeitä, kuten salbutamolia, ota niitä jatkossa ainoastaan akuutteihin oireisiin kuten hengenahdistukseen.

Lapset ja nuoret
Striverdi Respimat -sumutinta ei pidä käyttää lapsille ja nuorille (alle 18-vuotiaille).

Muut lääkevalmisteet ja Striverdi Respimat
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä.

Kerro lääkärillesi erityisesti, jos otat:

 • tiettyjä hengitysvaikeuksiin tarkoitettuja lääkkeitä, jotka ovat samankaltaisia kuin Striverdi Respimat (pitkävaikutteiset beeta-agonistit). Voit saada todennäköisemmin haittavaikutuksia.
 • beetasalpaajiksi kutsuttuja lääkkeitä, joita käytetään korkean verenpaineen tai muiden sydänsairauksien hoitoon (kuten propranololi) tai glaukooma nimiseen silmäsairauteen (kuten timololi). Ne saattavat vähentää Striverdi Respimat -sumuttimen tehoa.
 • lääkkeitä, jotka vähentävät kaliumin määrää veressäsi. Näihin kuuluvat:
  • steroidit (esim.prednisoloni)
  • diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
  • hengitysvaikeuksiin käytettävät lääkkeet kuten teofylliini.

Jos otat näitä lääkkeitä yhtä aikaa Striverdi Respimat -valmisteen kanssa sinulla voi ilmetä lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai epäsäännöllistä sydämen rytmiä.

 • trisyklisiksi masennuslääkkeiksi kutsuttuja lääkkeitä tai MAO:n estäjiä (kuten selegiliini tai moklobemidi), joita käytetään neurologisten tai psykiatristen sairauksien kuten Parkinsonin taudin tai masennuksen hoitoon. Näiden lääkkeiden käyttö lisää todennäköisyyttä saada sydämeen kohdistuvia haittavaikutuksia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteen vaikutuksia ajamiseen ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tutkittu. Jos sinua huimaa otettuasi Striverdi Respimat -valmistetta, älä aja tai käytä mitään koneita tai laitteita.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Striverdi Respimat sisältää bentsalkoniumkloridia
Tämän lääkevalmisteen jokainen suihke sisältää 0,0011 mg bentsalkoniumkloridia.
Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia (bronkospasmi) erityisesti, jos sinulla on astma.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Striverdi Respimat on tarkoitettu vain inhaloitavaksi.

Annostus

Suositeltu annos on:

Striverdi Respimat vaikuttaa 24 tuntia, joten sinun tarvitsee ottaa sitä vain KERRAN PÄIVÄSSÄ, jos mahdollista aina samaan aikaan päivästä. Ota aina KAKSI SUIHKETTA joka kerralla.

Koska keuhkoahtaumatauti on pitkäaikainen sairaus, ota Striverdi Respimat -valmistetta joka päivä, eikä vain silloin kun sinulla on hengitysvaikeuksia. Suositusannosta ei saa ylittää.

Varmista, että osaat käyttää uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta oikein. Ohjeet, miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään ovat tämän pakkausselosteen loppuosassa, katso kohta ”Ohjeet miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään”.

Käyttö lapsille ja nuorille
Ei ole asianmukaista käyttää Striverdi Respimat -valmistetta pediatristen potilaiden (alle 18-vuotiaiden) hoidossa.

Jos otat enemmän Striverdi Respimat -valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Sinulla saattaa olla suurempi riski saada haittavaikutuksia kuten rintakipua, korkeaa tai matalaa verenpainetta, nopeaa tai epäsäännöllistä sydämen sykettä tai sydämen sykkeen tuntemista, huimausta, hermostuneisuutta, univaikeuksia, ahdistuneisuutta, päänsärkyä, vapinaa, suun kuivumista, lihaskramppeja, pahoinvointia, uupumusta, huonovointisuutta, veren matalaa kaliumpitoisuutta (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai epätavallista sydämen rytmiä), korkeaa verensokeria tai liian korkeaa happopitoisuutta veressäsi (joka voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä hengitystä).

Jos unohdat ottaa Striverdi Respimat -valmistetta
Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraavana päivänä yksi annos normaaliin aikaan.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Striverdi Respimat -valmisteen oton
Ennen kuin lopetat Striverdi Respimat -valmisteen ottamisen, keskustele asiasta lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Jos lopetat Striverdi Respimat -valmiseen ottamisen, keuhkoahtaumataudin oireet saattavat pahentua.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Valmistetta käyttäneet potilaat ovat kokeneet alla lueteltuja haittavaikutuksia ja ne on lueteltu yleisyysluokitusten mukaisesti joko melko harvinaiseksi tai harvinaiseksi.

Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • Nenänielutulehdus (nenän vuotaminen)
 • Huimaus
 • Ihottuma

Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

 • Artralgia (nivelkipu)
 • Kohonnut verenpaine

Voit myös saada haittavaikutuksia, joita tiedetään esiintyvän käytettäessä tiettyjä hengitysvaikeuksiin käytettäviä Striverdi Respimat -sumuttimen kaltaisia lääkkeitä (beeta-agonisteja). Näitä voivat olla nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke tai sydämen sykkeen tunteminen, rintakipu, korkea tai matala verenpaine, vapina, päänsärky, hermostuneisuus, univaikeudet, huimaus, kuiva suu, pahoinvointi, lihaskrampit, uupumus, huonovointisuus, veren matala kaliumpitoisuus (joka voi aiheuttaa lihaskouristuksia, lihasheikkoutta tai epätavallista sydämen rytmiä), korkea verensokeri tai liian korkea happopitoisuus veressäsi (joka voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, heikotusta, lihaskramppeja ja tihentynyttä hengitystä).

Välittömiä allergisia reaktioita kuten ihottumaa, nokkosihottumaa (urtikaria), suun ja kasvojen turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia (angioneuroottinen edeema) tai muita yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä Striverdi Respimat -valmisteen ottamisen jälkeen. Jos näitä oireita ilmenee, lopeta Striverdi Respimat -valmisteen ottaminen ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Lisäksi kuten kaikilla inhaloitavilla lääkkeillä, joillain potilailla saattaa ilmetä odottamatonta rintakehän kireyttä, yskimistä, hengityksen vinkunaa tai hengenahdistusta välittömästi inhalaation jälkeen (bronkospasmi).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja lääkesäiliön etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei saa jäätyä.

Käytönaikainen säilyvyysaika:
vaihda säiliö viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Älä käytä Respimat uudelleenkäytettävää sumutinta kauemmin kuin yhden vuoden ajan.
Suositeltu käyttö: 6 säiliötä per sumutin

Huomioitavaa: Respimat uudelleenkäytettävän sumuttimen toiminnot on osoitettu 540 testisumutuksella (vastaa 9 säiliötä).

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Striverdi Respimat sisältää

Vaikuttava aine on olodateroli. Vapautunut annos sisältää 2,5 mikrog olodaterolia (hydrokloridina) suihketta kohti. Vapautunut annos on se annos, jonka potilas saa suukappaleen kautta.

Muut aineet ovat:
Bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, puhdistettu vesi ja sitruunahappo (vedetön)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskokoot

Striverdi Respimat 2,5 mikrog pakkauksessa on yksi inhalaationestesäiliö ja yksi Respimat-sumutin. Säiliö pitää kiinnittää sumuttimeen ennen käyttöä.

Yksittäispakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta).

Kolmen pakkaus: yksi Respimat uudelleenkäytettävä sumutin ja kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Yhden säiliön täyttöpakkaus: yksi säiliö, josta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kolmen säiliön täyttöpakkaus: kolme säiliötä, joista jokaisesta saadaan 60 suihketta (30 lääkeannosta)

Kaikki pakkauskoot eivät välttämättä ole kaupan.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Striverdi Respimat -valmisteen myyntiluvan haltija on:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Striverdi Respimat -valmisteen valmistaja on:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksa

Lisätietoja antaa:
Boehringer Ingelheim Finland Ky,
Tammasaarenkatu 5,
00180 Helsinki
puh. 010 3102 800

Tällä lääkkeellä on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Pohjois-Irlannissa) seuraavilla kauppanimillä:
Striverdi Respimat, Стриверди Респимат

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.02.2023

Ohjeet käyttäjälle

Ohjeet miten uudelleenkäytettävää Respimat-sumutinta käytetään

Respimat-sumutin muodostaa inhaloitavan lääkesumun. Respimat-sumutin on tarkoitettu vain sinun omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Yhdestä lääkesäiliöstä saa annosteltua useita annoksia. Uudelleenkäytettävään Respimat-sumuttimeen voidaan vaihtaa lääkesäiliö ja sumutinta voidaan käyttää enintään 6 lääkesäiliön kanssa.

Lue nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää Striverdi Respimat -sumutinta.

Käytä sumutinta ainoastaan KERRAN VUOROKAUDESSA. Ota jokaisella kerralla KAKSI SUIHKETTA.

 • Jos Striverdi Respimat -sumutinta ei ole käytetty yli seitsemään vuorokauteen, suuntaa sumutin alaspäin poispäin itsestäsi ja vapauta yksi suihke.
 • Jos Striverdi Respimat -sumutinta ei ole käytetty yli 21 vuorokauteen, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi otsikon ”Valmistelu käyttöä varten” alla, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä. Tämän jälkeen toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.

Uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen hoito

Puhdista suukappale ja sen sisällä oleva metalliosa kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä vähintään kerran viikossa.
Pienet värjäymät suukappaleessa eivät vaikuta uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen toimintaan.
Pyyhi uudelleenkäytettävän Respimat-sumuttimen ulkopinta tarvittaessa kostealla liinalla.

Milloin sumutin pitää vaihtaa uuteen

Kun olet käyttänyt sumuttimella kuusi säiliötä, hanki uusi Striverdi Respimat -pakkaus, joka sisältää sumuttimen.

Valmistelu käyttöä varten:

1. Poista läpinäkyvä pohjaosa

 • Pidä korkki kiinni.
 • Paina varmistinpainiketta ja vedä samalla läpinäkyvä pohjaosa irti toisella kädellä.

2. Kiinnitä säiliö

 • Paina säiliö sumuttimeen.
 • Aseta sumutin tukevalle alustalle ja paina voimakkaasti alaspäin, kunnes säiliö napsahtaa paikoilleen.

3. Merkitse käytetyt säiliöt ja laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen

 • Merkitse rasti sumuttimen etiketin ympyrään seurataksesi käyttämiesi säiliöiden lukumäärää.
 • Laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen niin, että kuulet napsahduksen.

4. Kierrä

 • Pidä korkki kiinni.
 • Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

5. Avaa

 • Avaa korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

6. Paina

 • Suuntaa sumutin alaspäin.
 • Paina annoksenvapautuspainiketta.
 • Sulje korkki.
 • Toista kohdat neljä, viisi ja kuusi, kunnes laitteesta vapautuu näkyvä pilvi lääkettä.
 • Kun pilvi on näkyvä, toista kohdat neljä, viisi ja kuusi vielä kolme kertaa.

Sumutin on nyt käyttövalmis ja siitä saadaan 60 suihketta (30 annosta).

Päivittäinen käyttö:

KIERRÄ

 • Pidä korkki kiinni.
 • KIERRÄ läpinäkyvää pohjaosaa etiketissä olevien nuolten suuntaan, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).

AVAA

 • AVAA korkki, niin että se aukeaa kokonaan.

PAINA

 • Hengitä ulos hitaasti ja syvään.
 • Sulje huulet suukappaleen ympärille siten, että et peitä ilma-aukkoja. Suuntaa sumutin kohti nielun takaosaa.
 • Hengitä suun kautta sisään hitaasti ja syvään ja PAINA samalla annoksenvapautuspainiketta. Jatka sisäänhengitystä hitaasti niin pitkään kuin pystyt.
 • Pidätä hengitystäsi 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin pystyt.
 • Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA, jotta saat kaksi suihketta.
 • Sulje korkki, kunnes jälleen käytät sumutintasi.

Milloin Striverdi Respimat säiliö on vaihdettava uuteen

Annoslaskuri näyttää kuinka monta suihketta säiliössä on jäljellä.

Valkoinen nuoli punaisella pohjalla: Säiliö on käytetty loppuun. Kierrä läpinäkyvää pohjaosaa, jotta se irtoaa. Sumutin on nyt lukkiutunut. Vedä säiliö pois sumuttimesta. Aseta uusi säiliö sumuttimeen, kunnes se napsahtaa paikoilleen (katso kohdasta Kiinnitä säiliö). Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö (jatka kohdasta Merkitse käytetyt säiliöt ja laita läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen). Muista laittaa läpinäkyvä pohjaosa takaisin paikoilleen sumuttimen lukituksen avaamiseksi.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Säiliön asettaminen tarpeeksi syvälle on vaikeaa.
Käänsitkö vahingossa läpinäkyvää pohjaosaa ennen säiliön asettamista?
Avaa korkki, paina annoksen- vapautuspainiketta ja aseta sitten säiliö paikoilleen.
Oletko vaihtamassa säiliötä? Uusi säiliö työntyy esiin enemmän kuin ensimmäinen säiliö. Aseta säiliö sumuttimeen, kunnes se napsahtaa ja kiinnitä sitten läpinäkyvä pohjaosa.

En saa painettua annoksenvapautuspainiketta.
Asetitko läpinäkyvän pohjaosan paikoilleen?
Jos et, niin aseta läpinäkyvä pohjaosa paikoilleen sumuttimen lukituksen avaamiseksi. Uudelleenkäytettävä Respimat-sumutin toimii vain, jos läpinäkyvä pohjaosa on paikoillaan.
Kiersitkö läpinäkyvää pohjaosaa? Jos et, kierrä läpinäkyvää pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta).
Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö ja laita läpinäkyvä pohjaosa paikoilleen.

Kun säiliö on käytetty loppuun, sitä on vaikea irrottaa.
Vedä ja käännä säiliötä samanaikaisesti.

Läpinäkyvä pohjaosa ei käänny tai sitä ei saa asetettua takaisin paikoilleen.
Onko läpinäkyvä pohjaosa irti ja säiliön annoslaskuri näyttää valkoista nuolta punaisella taustalla?
Säiliö on käytetty loppuun. Aseta uusi säiliö sumuttimeen.
Oletko jo kiertänyt pohjaosaa? Jos pohjaosa on jo käännetty, seuraa kohtia ”AVAA” ja ”PAINA” kohdassa ”Päivittäinen käyttö” ottaaksesi lääkeannoksen.

Striverdi Respimat -sumutin on loppunut liian aikaisin
Oletko käyttänyt Striverdi Respimat -sumutinta ohjeen mukaan (kaksi suihketta kerran vuorokaudessa)?
Yksi lääkesäiliö riittää 30 päivää, jos siitä on otettu kaksi suihketta kerran vuorokaudessa.
Sumutitko suihkeita usein ilmaan testataksesi, toimiiko Striverdi Respimat -sumutin? Kun Striverdi Respimat -sumutin on kerran valmisteltu käyttökuntoon, testisumutuksia ei tarvita, jos sumutinta käytetään päivittäin.
Oletko irrottanut ja asettanut läpinäkyvän pohjaosan takaisin paikoilleen useita kertoja? Älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa, ennen kuin säiliö on käytetty loppuun. Joka kerta, kun irrotat läpinäkyvän pohjaosan pois paikoiltaan, ilman että vaihdat säiliötä, annoslaskuri laskee yhden annoksen otetuksi ja säiliössä jäljellä olevien annosten määrä vähenee.

Striverdi Respimat -sumuttimesta ei tule suihkeita.
Oletko asettanut säiliön paikoilleen?
Jos et, aseta säiliö sumuttimeen. Kun olet koonnut Striverdi Respimat -sumuttimen, älä irrota läpinäkyvää pohjaosaa tai säiliötä ennen kuin säiliö on käytetty loppuun.
Toistitko kohdat KIERRÄ, AVAA, PAINA vähemmän kuin kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen? Toista kohdat KIERRÄ-AVAA-PAINA kolme kertaa säiliön asettamisen jälkeen, kuten otsikon ” Valmistelu käyttöä varten” alla kohdissa neljä, viisi ja kuusi on neuvottu.
Näyttääkö säiliön annoslaskuri valkoista nuolta punaisella taustalla? Säiliö on käytetty loppuun. Aseta sumuttimeen uusi säiliö.

Striverdi Respimat -sumuttimestani tulee suihkeita itsestään.
Oliko korkki auki, kun kiersit pohjaosaa?
Sulje korkki ja kierrä sitten pohjaosaa.
Painoitko annoksenvapautuspainiketta samalla kun kiersit pohjaosaa? Sulje korkki, jolloin annoksenvapautuspainike on korkin alla, ja kierrä sitten pohjaosaa.
Lopetitko pohjaosan kiertämisen ennen kuin se napsahti? Kierrä pohjaosaa jatkuvalla liikkeellä, kunnes se napsahtaa (puoli kierrosta). Annoslaskuri laskee jokaisen epätäydellisesti tehdyn pohjaosan kierron yhdeksi otetuksi annokseksi ja säiliössä jäljellä olevien annosten määrä vähenee.
Oliko korkki auki, kun vaihdoit säiliön? Sulje korkki ja vaihda sitten säiliö.

Yrityksen yhteystiedot:

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.fi
010 310 2800
Tukkuliike: Oriola