SIR. EPHEDRIN oraalineste

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 12.05.2017 07:15:47)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Sir. Ephedrin -oraalineste

efedriinihydrokloridi ja dekstrometorfaanihydrobromidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

  • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
  • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
  • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
  • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Sir. Ephedrin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Sir. Ephedrin -oraalinestettä

3. Miten Sir. Ephedrin -oraalinestettä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Sir. Ephedrin -oraalinesteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Sir. Ephedrin on ja mihin sitä käytetään

Efedriinin vaikutus kohdistuu epäsuorasti sekä sydämen että keuhkojen toimintaan. Se laajentaa keuhkoputkia vähentämällä keuhkoputkea ympäröivän sileän lihaksen supistustilaa. Verisuonen seinämässä se aiheuttaa vastaavan lihaksen supistumisen ja kohottaa näin verenpainetta ja kiihdyttää sydämen lyöntitiheyttä.

Dekstrometorfaani hillitsee aivoissa sijaitsevan yskänkeskuksen toimintaa, jolloin yskänärsytys lievittyy.

Valmisteen muut aineosat vaikuttavat liman koostumukseen ja helpottavat tulehdukseen liittyvän liman irtoamista hengitysteistä.

Sir. Ephedrin -oraalinestettä käytetään ylempien ja alempien hengitysteiden tulehduksiin liittyvän yskän oireenmukaiseen hoitoon ja eri syistä johtuvan yskänärsytyksen oireenmukaiseen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Sir. Ephedrin -oraalinestettä

Älä käytä Sir. Ephedrin -oraalinestettä

  • jos olet allerginen efedriinihydrokloridille tai dekstrometorfaanihydrobromidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Sir. Ephedrin -oraalinestettä.

Ole erityisen varovainen Sir. Ephedrin -oraalinesteen suhteenjos sairastat verenpainetautia, kilpirauhasen liikatoimintaa, sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimotautia tai eturauhasen liikakasvua.

Muut lääkevalmisteet ja Sir. Ephedrin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Masennuksen hoidossa käytettävät lääkkeet saattavat muuttaa Sir. Ephedrin -oraalinesteen vaikutusta, joten yhtäaikaisesta käytöstä on syytä keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Ahtauttavien keuhkosairauksien hoidossa käytettävät teofylliinijohdokset saattavat voimistaa efedriinin keskushermostovaikutuksia, kuten unettomuutta ja tuskaisuutta. Efedriini saattaa lisätä sydämen rytmihäiriötaipumusta, jos käytössä on beetasalpaaja.

Alkoholin ja Sir. Ephedrin -oraalinesteen samanaikaista käyttöä pitää välttää.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Efedriini siirtyy todennäköisesti istukan kautta sikiöön ja saattaa aiheuttaa sikiölle lääkevaikutuksia. Efedriinin erittymisestä äidinmaitoon ei ole luotettavia tutkimustuloksia. Dekstrometorfaanin vaikutuksista sikiöön ei ole luotettavaa tietoa, eikä sen erittymisestä äidinmaitoon ole tutkimustuloksia. Näistä syistä valmisteen käyttöä ei suositella raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä ja työvälineitä tai koneita käytettäessä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Sir. Ephedrin sisältää efedriiniä, natriummetyyliparahydroksibentsoaattia ja etanolia

Urheilijoiden pitää muistaa, että efedriini luokitellaan dopingaineeksi.

Valmisteen sisältämä säilytysaine (natriummetyyliparahydroksibentsoaatti) saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Valmiste sisältää etanolia (alkoholia) enintään 15 mg/ml. Annostusohjeen mukainen aikuisten kerta-annos 10 ml sisältää alkoholia määrän, joka vastaa noin 3 ml:aa olutta tai noin 1 ml:aa viiniä. Haitallinen alkoholismin yhteydessä. Otettava huomioon raskaana olevien ja imettävien naisten, lasten ja suuren riskin ryhmien potilaiden, kuten maksasairauksia tai epilepsiaa sairastavien, hoidossa.

3. Miten Sir. Ephedrin -oraalinestettä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos

Aikuisille 5–10 ml 3 kertaa vuorokaudessa.

Yli 12-vuotiaille nuorille 2,5–5 ml 3 kertaa vuorokaudessa.

Käyttö lapsille

Sir. Ephedrin -oraalinestettä ei pidä antaa alle 12-vuotiaille lapsille.

Jos otat enemmän Sir. Ephedrin -oraalinestettä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Sir. Ephedrin -oraalinestettä

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimmät haittavaikutukset ovat sydämen lyöntitiheyden lisääntyminen, verenpaineen kohoaminen, lihasvapina sekä keskushermostovaikutuksena unettomuus ja/tai tuskaisuus. Pahoinvointia ja väsymystä saattaa esiintyä. Pitkäaikaiseen käyttöön saattaa liittyä ummetusta. Iäkkäillä miehillä saattaa ilmetä virtsaamisvaikeuksia.

Suuret glyseroliannokset ovat haitallisia. Glyseroli voi aiheuttaa päänsärkyä, mahavaivoja ja ripulia. Makeutusaineena käytetty ksylitoli voi aiheuttaa ripulia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 00034 FIMEA

5. Sir. Ephedrin -oraalinesteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Huuhdellun lääkepullon voit laittaa lasinkeräykseen ja kierresulkimen roskiin.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sir. Ephedrin sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat efedriinihydrokloridi ja dekstrometorfaanihydrobromidi.
  • Apuaineet ovat glyseroli, senegajuuriuute (sisältää etanolia), ksylitoli, paahdettu sokeri, natriumbentsoaatti, natriummetyyliparahydroksibentsoaatti, kloorivetyhappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tummanruskea, kirkas tai vähän samea neste

200 ml ja 500 ml, ruskea lasinen lääkepullo ja alumiininen sinetöity kierresuljin

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.1.2017.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro