RETAFYLLIN depottabletti 200 mg, 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,4 mt, 14.12.2018 19:08:22)

Retafyllin 200 ja 300 mg depottabletit

teofylliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Retafyllin on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Retafylliniä

3. Miten Retafylliniä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Retafyllinin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Retafyllinin vaikuttava aine, teofylliini, on ksantiinijohdannainen, jota käytetään mm. astman aiheuttaman keuhkoputkien supistumisen ehkäisyyn. Lääkkeen avulla hengitys helpottuu ja hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen vähenevät.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Retafylliniä
 • jos olet allerginen teofylliinille, muille metyyliksantiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • alle 6‑vuotiaille lapsille.
Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Retafylliniä, jos sinulla on todettu

 • mahahaava
 • kilpirauhasen liikatoiminta
 • vaikea sydämen vajaatoiminta tai muu vaikea sydänsairaus
 • verenpainetauti
 • sydämen rytmihäiriöitä
 • epileptisiä kohtauksia
 • maksan vajaatoiminta
 • keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • keuhkopöhö (nesteen kertyminen keuhkokudokseen)
 • keuhkokuume
 • veren vähähappisuus
 • porfyria (aineenvaihduntasairaus)
 • virusinfektio, esim. influenssa B
 • kuumetta (annoksen pienentäminen voi olla tarpeen myrkytyksen välttämiseksi).

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Retafyllin

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Teofylliinillä tunnetaan yhteisvaikutuksia monien muiden lääkeaineiden kanssa.

Retafylliniä ei tulisi käyttää samanaikaisesti seuraavien aineiden kanssa:

 • simetidiini (H2-salpaaja, mahahaavalääke)
 • mäkikuismauute (Hypericum perforatum) (kasvirohdosvalmiste) (Huom.; jos jo käytät mäkikuismauutevalmisteita, keskustele lääkärin kanssa ennen mäkikuismauutevalmisteen käytön lopettamista).

Muun muassa seuraavat aineet heikentävät teofylliinin poistumista elimistöstä ja saattavat siitä syystä nostaa sen pitoisuuden elimistössä liian korkeaksi:

 • tietyt antibiootit, mm. erytromysiini, klaritromysiini, tetrasykliinit, siprofloksasiini, norfloksasiini
 • fluvoksamiini (masennuslääke)
 • tietyt verenpaine- ja sydänlääkkeet (esim. verapamiili, diltiatseemi, propranololi)
 • tietyt rytmihäiriölääkkeet (esim. amiodaroni, meksiletiini)
 • isoniatsidi (tuberkuloosilääke)
 • allopurinoli (kihtilääke)
 • disulfiraami (alkoholivieroituslääke)
 • tiabendatsoli (matolääke)
 • asikloviiri (herpesviruslääke)
 • tiklopidiini (veren hyytymistä estävä lääke)
 • influenssarokote
 • ehkäisytabletit.

Muun muassa seuraavat lääkeaineet nopeuttavat teofylliinin poistumista elimistöstä, josta syystä Retafyllinin teho heikkenee:

 • tietyt epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke).

Samanlainen Retafyllinin tehoa heikentävä vaikutus on runsaalla tupakoinnilla. Vaikutus voi kestää viikkoja tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Lisäksi Retafyllinillä on yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • litium (manialääke)
 • efedriini (ns. sympatomimeetti).

Muista mainita Retafyllinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Retafyllin ruuan ja juoman kanssa

Äkilliset muutokset päivittäisessä kahvin ja muiden kofeiinia sisältävien tuotteiden käytössä voivat vaikuttaa teofylliinin tehoon.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Teofylliini saattaa hoidon alussa tai annosta nostettaessa aiheuttaa sydämen nopealyöntisyyttä, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn heikentävästi. Mikäli haittavaikutuksia ei ilmene, valmisteen käyttö ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn jatkuvassakaan käytössä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Teofylliini liukenee depottabletista hitaasti, joten Retafyllinin vaikutus kestää yli 12 tuntia.

Käyttö lapsille

Lasten annostus lasketaan lapsen painon mukaan.

Tärkeää!

Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Tablettia ei saa murskata eikä pureskella. Tabletit pitää ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Jos otat enemmän Retafylliniä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arviomiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, verioksennukset, sydämen rytmihäiriöt, kouristukset, ripuli, vatsakivut, päänsärky, levottomuus, vapina, matala verenpaine, nopea syke, hyperventilaatio ja tajunnantason lasku.

Jos unohdat ottaa Retafyllinin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla sadasta):

 • verensokeripitoisuuden suureneminen, veren kaliumpitoisuuden pieneneminen
 • unettomuus, ärtyneisyys, hermostuneisuus, levottomuus
 • vapina, päänsärky, huimaus
 • sydämentykytys
 • pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, mahansisällön nousu ruokatorveen.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta):

 • veren natriumpitoisuuden pieneneminen, veren fosfaattipitoisuuden pieneneminen, veren virtsahappopitoisuuden suureneminen
 • nokkosihottuma, ihottuma, kutina.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta):

 • masennus, sekavuus, dementia, psykoosi
 • kouristukset
 • sydämen tiheälyöntisyys, rytmihäiriöt
 • lihaskrampit
 • virtsaumpi (miehillä).

Myös seuraavia yksittäisiä haittavaikutuksia on ilmoitettu:

 • sokki
 • maksatulehdus
 • Stevens-Johnsonin oireyhtymä (henkeä uhkaava oireyhtymä, jossa on ihottumaoireiden lisäksi limakalvotulehduksia, silmä- ja sisäelinoireita ja yleisoireita).

Oireet voivat johtua myös liian suuresta hoitoannoksesta. Kerro lääkärille oireistasi, niin hän määrää sopivamman annoksen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alempana). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Retafyllin sisältää
 • Vaikuttava aine on teofylliinianhydraatti, jota on 200 tai 300 mg yhdessä depottabletissa.
 • Muut aineet ovat povidoni, polyakrylaattidispersio 30 %, karbomeerit, hydrattu risiiniöljy ja magnesiumstearaatti.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

200 mg depottabl.: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija n. 9 mm.

300 mg depottabl.: Valkoinen tai melkein valkoinen jakouurteellinen kapselitabletti, pituus n. 14 mm, leveys n. 6 mm.

Pakkauskoko: 100 depottablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

24.10.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola