PANACOD poretabletti 500/30 mg, tabletti 500/30 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,3 mt, 01.06.2024 03:11:45)

PANACOD tabletit
PANACOD poretabletit

parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Panacod on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Panacodia
3. Miten Panacodia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Panacodin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Panacod tabletit ja poretabletit on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden lasten särky- ja kiputiloihin.
Panacodia voidaan käyttää yli 12-vuotiaiden lasten lyhytaikaiseen kohtalaisen kivun lievitykseen, kun muut kipulääkkeet, kuten parasetamoli tai ibuprofeeni, eivät yksin riitä.
Tämä valmiste sisältää parasetamolia ja kodeiinia. Kodeiini kuuluu opioidianalgeettien ryhmään, jotka toimivat kivunlievittäjinä. Kodeiinia voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä muiden kipulääkkeiden, kuten parasetamolin kanssa.
Kivunlievitys saavutetaan noin ½–1 tunnissa. Paras vaikutus saavutetaan 1–1½ tunnissa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Panacodia

 • jos olet allerginen parasetamolille, kodeiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on sappitiehytvaivoja
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • lasten ja nuorten (0–18-vuotiaiden) kivunlievitykseen obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen
 • jos sinulla on hengityselinten sairaus tai tila, joka merkittävästi vaikeuttaa hengittämistä
 • jos sinulla on akuutti astmakohtaus
 • jos tiedät, että elimistösi muuntaa kodeiinia morfiiniksi erittäin nopeasti
 • jos synnytät lähiaikoina tai sinulla on ennenaikaisen synnytyksen riski
 • jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Panacodia

 • jos sinulla on astma
 • jos sinulla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • jos olet yliherkkä aspiriinille ja/tai tulehduskipulääkkeille
 • jos käytät bentsodiatsepiineja (esim. rauhoittavia lääkkeitä tai unilääkkeitä)
 • jos käytät alkoholia paljon tai olet lopettanut alkoholin käytön lähiaikoina
 • jos sinulla on vähäiset glutationivarastot
 • jos sinulla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos
 • jos sinulla on Gilbertin oireyhtymä
 • jos sinulla on opioidiriippuvuus
 • jos sinulla on pitkäaikaista ummetusta
 • jos sinulla on suurentunut kallonsisäinen paine tai pään vamma
 • jos sinulla on heikentynyt tajunnan tila
 • jos sinulla on heikentynyt hengityselinten toiminta ja pitkäaikainen ahtauttava hengitystiesairaus.
 • jos sinulta on poistettu sappirakko
 • jos sinulla on kouristuskohtauksia.
 • jos sinulla on matala verenpaine (hypotensio).

Älä ylitä suositettuja annoksia, äläkä ota samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä. Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä, koska samanaikainen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, hengityslamaa, koomaa ja jopa kuoleman.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on raportoitu Panacod-valmisteen käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti Panacodin käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kodeiini muuttuu maksassa morfiiniksi entsyymin vaikutuksesta. Morfiini on aine, joka lievittää kipua. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Joidenkin ihmisten elimistö ei tuota morfiinia tai sitä muodostuu erittäin pieniä määriä, jotka eivät riitä kivun lievittämiseen. Toiset puolestaan saavat vakavia haittavaikutuksia todennäköisemmin kuin muut, koska heidän elimistönsä muodostaa erittäin suuria määriä morfiinia. Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö ja käännyttävä lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.

Kipulääkkeiden runsas käyttö päänsäryn ja migreenin hoitoon saattaa aiheuttaa päänsärkyä, jota ei saa hoitaa suurentamalla kipulääkkeen annosta. Kipulääkkeen käyttöä ei saa jatkaa ilman lääkärin ohjeita.

Kodeiini saattaa aiheuttaa riippuvuutta, jos sitä käytetään suurina annoksina ja pitkäaikaisesti. Vieroitusoireiden vähentämiseksi lääkkeen käyttö täytyy lopettaa asteittain pitkäaikaisen hoidon jälkeen.

Kodeiinia on käytettävä varoen lapsilla, nuorilla, tai potilailla, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet väärin lääkkeitä ja/tai alkoholia.

Iäkkäät voivat olla herkempiä Panacod-valmisteen vaikutuksille, erityisesti hengityslamalle. Haittavaikutusten todennäköisyys, muun muassa vaikeus virtsata (virtsaumpi), on iäkkäillä suurempi.

Lapset ja nuoret
Käyttö lapsille ja nuorille leikkauksen jälkeen
Kodeiinia ei pidä käyttää kivunlievitykseen lapsille ja nuorille obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän vuoksi tehdyn nielu- tai kitarisojen poiston jälkeen.

Käyttö lapsille, joiden hengitystoiminta on heikentynyt
Kodeiinia ei suositella lapsille, joilla on hengitysvaikeuksia, koska morfiinimyrkytyksen oireet saattavat olla pahempia näillä lapsilla.

Muut lääkevalmisteet ja Panacod
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Panacod-tablettien ja bentsodiatsepiinien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa uneliaisuutta, hengityslamaa, koomaa ja jopa kuoleman. Kerro lääkärille käyttämistäsi bentsodiatsepiineista ennen Panacod-tablettien käyttöä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät flukloksasilliinia (antibiootti) vereen ja kehon nesteisiin liittyvän poikkeavuuden (suurentuneesta anionivajeesta johtuvan metabolisen asidoosin) vakavan riskin vuoksi, sillä sen yhteydessä tarvitaan kiireellistä hoitoa; se voi ilmetä etenkin, jos potilaalla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, sepsis (bakteereita ja niiden toksiineja on verenkierrossa, mistä aiheutuu elinvaurio), aliravitsemus, krooninen alkoholismi, sekä silloin, jos parasetamolia käytetään enimmäisannoksina päivittäin.

Tämän lääkkeen vaikutus voi muuttua, jos sitä otetaan samanaikaisesti eräiden muiden lääkkeiden tai alkoholin kanssa.

Panacodin ja seuraavien lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa lääkkeiden tehoon:

 • kinidiini (sydämen rytmihäiriölääke)
 • neuroleptit (lääkkeitä joita käytetään psykiatristen oireiden hoitoon)
 • fluoksetiini, paroksetiini, bupropioni (masennuslääkkeet)
 • kloramfenikoli (silmätulehduslääke)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • varfariini ja muut K-vitamiinin vaikutuksia estävät lääkkeet (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • tietyt epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini, topiramaatti)
 • kelatoivat resiinit (kolesterolilääkkeitä)
 • metoklopramidi, domperidoni (pahoinvointilääkkeitä)
 • suolen liikkuvuutta vähentävät ripulilääkkeet
 • morfiinin kaltaiset lääkkeet, jotka joko aktivoivat tai salpaavat opioidireseptoreita (esim. buprenorfiini, naltreksoni, metadoni)
 • sinakalseetti (lääke, jota käytetään dialyysipotilaille).

Älä käytä samanaikaisesti muita parasetamolia sisältäviä lääkkeitä.

Kelatoivat resiinit saattavat vähentää parasetamolin imeytymistä suolistosta. Valmisteiden oton välillä on oltava vähintään 2 tuntia.

Samanaikainen monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjän (esim. rasagiliini, selegiliini, moklobemidi, tranyylikypromiini) anto voi lisätä Panacod-valmisteen keskushermostovaikutuksia ja muita haittavaikutuksia. Panacod-valmistetta ei saa käyttää kahteen viikkoon MAO:n estäjällä toteutetun hoidon lopettamisen jälkeen.

Samanaikainen käyttö suolen liikkuvuutta vähentävien ripulilääkkeiden kanssa voi lisätä vaikean ummetuksen ja keskushermostolaman riskiä.

Keskushermostolama on mahdollinen, jos käytät Panacod-valmisteen kanssa samanaikaisesti muita narkoottisia kipulääkkeitä, yskänärsytystä hillitseviä lääkkeitä, verenpainelääkkeitä, antihistamiineja, psykoosilääkkeitä, ahdistusta vähentäviä lääkkeitä tai muita keskushermostoa lamaavia lääkkeitä tai alkoholia.

Panacod ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä Varoitukset ja varotoimet).

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Panacodin sisältämää parasetamolia voi tarvittaessa käyttää raskauden aikana. Panacodin sisältämä kodeiini saattaa kuitenkin aiheuttaa hengityslamaa ja vieroitusoireita vastasyntyneillä, joiden äidit ovat käyttäneet sitä viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Siksi Panacodin pitkäaikaista käyttöä raskauden aikana ei suositella ja käyttöä on vältettävä viimeisen raskauskolmanneksen ja synnytyksen aikana. Panacod-valmistetta saa käyttää raskauden aikana ainoastaan lääkärin valvonnassa ja jos mahdolliset hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset sikiöön kohdistuvat riskit.

Älä käytä Panacodia, jos imetät. Parasetamoli, kodeiini ja morfiini erittyvät äidinmaitoon. Äiti ja imetettävä lapsi voivat saada opioidimyrkytyksen oireita erityisesti, jos äidin elimistö muodostaa suuria määriä morfiinia.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Panacod voi aiheuttaa uneliaisuutta, häiriöitä näön ja motoriikan välisessä (visuomotorisessa) koordinaatiossa ja näöntarkkuudessa sekä psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Tämä on otettava huomioon moottoriajoneuvoa ajettaessa tai koneita käytettäessä.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Panacod-poretabletit sisältävät sorbitolia ja natriumia
Panacod-poretabletit sisältävät sorbitolia 50 mg per poretabletti. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).

Panacod-poretablettien enimmäisvuorokausiannos sisältää 3,1 g natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa), joka vastaa 155 %:a suosistellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuisille. Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos otat Panacod-poretabletteja päivittäin pitkäaikaisesti, erityisesti jos sinua on ohjeistettu noudattamaan vähäsuolaista ruokavaliota.

Panacod-tabletit sisältävät natriumia
Panacod-tabletit sisältävät alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää annoksen ja sovittaa sen yksilöllisesti.

Tabletit:
Suositusannos aikuisille: 1–2 tablettia 1–4 kertaa (korkeintaan 8 tablettia) vuorokaudessa.
Suositusannos lapsille: Vähintään 12-vuotiaiden lasten tulee ottaa 1–2 tablettia 6 tunnin välein tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 6 tablettia vuorokaudessa.
Tabletti niellään riittävän vesimäärän kanssa.

Poretabletit:
Suositusannos aikuisille: 1–2 poretablettia 1–4 kertaa (korkeintaan 8 poretablettia) vuorokaudessa.
Suositusannos lapsille: Vähintään 12-vuotiaiden lasten tulee ottaa 1–2 poretablettia 6 tunnin välein tarpeen mukaan. Älä ota enempää kuin 6 poretablettia vuorokaudessa.
Poretabletti liuotetaan ½ lasilliseen vettä.

Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa ottaa Panacodia käyttöön liittyvien vakavien hengitysvaikeuksien riskin vuoksi.

Jos otat enemmän Panacodia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia ja jopa kuoleman. Myrkytysriski on suurentunut iäkkäillä henkilöillä, pienillä lapsilla ja potilailla, joilla on maksan toimintahäiriö tai jotka käyttävät runsaasti alkoholia tai joilla on krooninen ravitsemushäiriö tai joita hoidetaan samanaikaisesti entsyymejä indusoivilla lääkkeillä.

Vaikka tuntisit olosi hyväksi, välitön hoito on ensiarvoisen tärkeää viivästyneen vakavan maksavaurion riskin vuoksi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta): haimatulehdus, punoitus, nokkosihottuma, ihottuma, verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), valkosolujen niukkuus (leukopenia), neutrofiilien niukkuus (neutropenia), jyvässolukato (agranulosytoosi).

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):
yliherkkyys, kuten anafylaktinen sokki ja angioedeema, keuhkoputkien supistuminen (bronkospasmi), hengityslama,väsymys, pahoinvointi, ummetus, oksentelu, suun kuivuminen, sappitiehytvaivat, maksavaurio, maksatulehdus, joka saattaa johtaa akuuttiin maksan vajaatoimintaan, vakavat ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), akuutti yleistynyt ihottumainen märkärakkulaisuus, toistuvasti samaan kohtaan ilmaantuva lääkeaineihottuma, kutina, virtsaamiskyvyttömyys, punasolujen kiihtynyt hajoaminen (hemolyyttinen anemia), sekavuus, ahdistuneisuus (dysforia), hyvänolontunne (euforia), kouristuskohtaus, päänsärky, uneliaisuus, huimaus, sedaatio, silmän mustuaisen supistuminen (mioosi), tinnitus, matala verenpaine (hypotensio), veren liiallinen happamuus, joka johtuu matalan glutationipitoisuuden aiheuttamasta pyroglutamiinihappopitoisuuden suurenemisesta.

Pitkäaikaiskäytön yhteydessä munuaisvaurion mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeen mukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja potilaille, joilla ei ole aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Pitkäaikaiseen käyttöön liittyy lääkeriippuvuuden riski.

Suurilla annoksilla tai erityisen herkillä potilailla valmiste saattaa vaikuttaa näön ja motoriikan väliseen (visuomotoriseen) koordinaatioon ja näöntarkkuuteen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA.

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Panacod sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletti: Esigelatinoitu tärkkelys, maissitärkkelys, povidoni, kaliumsorbaatti, mikrokiteinen selluloosa, steariinihappo, talkki, magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium (tyyppi A).
  Poretabletti: Natriumvetykarbonaatti, sorbitoli, sakkariininatrium, natriumlauryylisulfaatti, vedetön sitruunahappo, vedetön natriumkarbonaatti, povidoni, silikoniliuos 200/350 (dimetikoni).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Tabletti: Valkea kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46 x 7,14 mm, merkintä 72M.
Pakkauskoot: 20, 50 ja 100 tablettia.
Poretabletti: Valkea pyöreä tabletti, halkaisija Ø 20 mm.
Pakkauskoot: 20, 50, 60 ja 100 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja

tabletit:
Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Ranska

poretabletit:
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.11.2022

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Oriola, Tamro