PRED FORTE silmätipat, suspensio 10 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 27.01.2021 19:05:02)

PRED FORTE™ 10 mg/ml silmätipat, suspensio

Prednisoloniasetaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä PRED FORTE on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät PRED FORTEa
 3. Miten PRED FORTEa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. PRED FORTEn säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

PRED FORTEn vaikuttava aine, prednisoloniasetaatti, on tulehdusta lievittävä steroidi. Se vaikuttaa lievittämällä silmätulehdukseen liittyvää ärsytystä, kirvelyä, punoitusta ja turvotusta.

PRED FORTEa käytetään aikuisille hoidettaessa tiloja, joihin liittyy silmätulehdusta ja sitkeitä allergisia reaktioita. Sitä voidaan käyttää myös silmäleikkausten jälkeen.

Prednisoloniasetaattia, jota PRED FORTE sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä PRED FORTEa

 • jos olet allerginen prednisoloniasetaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).
 • jos sinulla on jokin silmän virus-, sieni- tai bakteeritulehdus tai silmän tuberkuloosi.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät PRED FORTEa, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut:

 • haavoja silmässä tai aikaisempi silmän kudoksia ohentava silmäsairaus tai -hoito
 • glaukooma tai saat hoitoa kohonneeseen silmänpaineeseen
 • kaihileikkaus
 • silmän virus-, sieni- tai bakteeritulehdus.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset

Älä anna alle 12-vuotiaille lapsille, koska tämä lääke sisältää booria ja voi heikentää hedelmällisyyttä tulevaisuudessa

Kerro lääkärille ennen PRED FORTE -hoitoa, jos

 • käytät tai olet käyttänyt muita steroideja sisältäviä silmätippoja, sillä säännöllinen tai pitkäaikainen steroidien käyttö voi lisätä haittavaikutuksia.

Muut lääkevalmisteet ja PRED FORTE

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saa ilman lääkärin määräystä.

Jotkin lääkkeet saattavat voimistaa PRED FORTE- silmätippojen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkin HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti).

Raskaus ja Imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä, sillä steroidit voivat olla haitallisia lapselle.

 

Ajaminen ja koneiden käyttö

PRED FORTE voi aiheuttaa ohimenevää näön sumenemista. Älä aja tai käytä koneita ennen kuin näkösi on taas normaali.

 

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

 

PRED FORTE sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0.06 mg per 1 ml.

Piilolinssit

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on 1-2 tippaa kerran tunnissa kahden päivän ajan hoidettavaan silmään ja sen jälkeen 1-2 tippaa 2-4 kertaa päivässä.

Käyttöohje

Älä käytä tätä lääkettä, jos pullon turvasinetti on rikki ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käytä silmätippoja seuraavasti:

 1. Pese kätesi. Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä. Kallista päätä taaksepäin ja suuntaa katse kattoon.
 2. Vedä alaluomea varovasti alaspäin, kunnes siihen muodostuu pieni tasku.
 3. Käännä pullo ylösalaisin ja purista yksi tai kaksi tippaa hoidettavaan silmään.
 4. Päästä irti alaluomesta, sulje silmäsi ja paina samalla nenänpuoleista silmäkulmaasi sormella minuutin ajan.

Varo koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmiä ympäröivää aluetta, jotta silmä ei vahingoitu tai pulloon ei tartu bakteereita.

Kierrä korkki kiinni heti käytön jälkeen.

Jos lääkettä on valunut poskille, kuivaa ne puhtaalla paperilla.

Jos käytät silmätippoja yli 10 vuorokautta, lääkäri saattaa haluta tutkia silmäsi tarkistaakseen, että lääke tehoaa toivotulla tavalla ja saat oikean annoksen. Lääkäri tutkii silmäsi selvittääkseen, että niissä ei ole:

 • kohonnut silmänpaine
 • kaihi
 • infektio

On hyvin tärkeää annostella silmätippoja oikein. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos käytät enemmän PRED FORTEa kuin sinun pitäisi

Liian monen tipan laittaminen silmään/silmiin ei todennäköisesti aiheuta mitään haittavaikutuksia. Jos silmään/silmiin menee vahingossa liian monta tippaa, huuhtele silmä(t) puhtaalla vedellä. Jos olet ottanut tai vaikkapa lapsi on ottanut vahingossa silmätippoja suun kautta, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää PRED FORTEa

Jos unohdat yhden tiputuskerran, tiputa lääke heti muistaessasi. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ajankohta on jo lähellä, jätä unohtunut annos väliin. Tiputa seuraava annos ajallaan ja jatka normaalin annosaikataulun mukaisesti.

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat PRED FORTEn käytön

PRED FORTEa käytetään lääkärin ohjeiden mukaan. Älä lopeta PRED FORTEn käyttöä ennen kuin lääkäri niin määrää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee:

 • haavoja silmän pinnalla
 • vaikeita silmäkipuja

Ota yhteys lääkäriin, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista on häiritsevä tai jatkuva:

 • allerginen reaktio
 • päänsärky
 • kohonnut silmänpaine
 • silmän keskikohta muuttuu sameaksi (kaihi)
 • silmän puhkeaminen (reikä sarveiskalvossa tai kovakalvossa)
 • tunne, että silmässä on jotakin
 • silmän infektio (bakteeri-, sieni- tai virusinfektio)
 • silmätulehdus
 • silmä-ärsytys
 • silmien punoitus
 • näön hämärtyminen tai heikentyminen
 • pupillien laajentuminen
 • makuhäiriöt
 • ihottuma tai kutina

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI‐00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä, jos pullon turvasinetti on rikki.

Säilytä alle 25 °C. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Ei saa jäätyä. Herkkä valolle.

Tämä lääke on käytettävä 28 päivän kuluessa pakkauksen avaamisesta.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä PRED FORTE sisältää

 • Vaikuttava aine on prednisoloniasetaatti. Yksi millilitra sisältää 10 mg prednisoloniasetaattia.
 • Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 0,06 mg, hypromelloosi, polysorbaatti 80, boorihappo, natriumsitraattidihydraatti, natriumkloridi, dinatriumedetaatti, natriumhydroksidi, suolahappo ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

PRED FORTE on steriili silmätippasuspensio muovipullossa. Yksi kotelo sisältää 1 muovipullon, jossa on kierrekorkki. Pullo on täytetty noin puolilleen ja se sisältää 5 ml kotelon päällä kuvattuja silmätippoja.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.09.2020

Yrityksen yhteystiedot:

ALLERGAN NORDEN AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
Sverige

UV-MedInfo@allergan.com
www.allergan.fi
0800 115003
Tukkuliike: Tamro