ESTRACYT kapseli, kova 140 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 07.07.2016 20:45:41)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Estracyt 140 mg kapseli, kova
estramustiinifosfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1.  Mitä Estracyt on ja mihin sitä käytetään
 2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estracyt-kapseleita
 3.  Miten Estracyt-kapseleita käytetään
 4.  Mahdolliset haittavaikutukset
 5.  Estracyt-kapseleiden säilyttäminen
 6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Estracyt on ja mihin sitä käytetään

Estracyt on solunsalpaaja, jolla on myös hormonaalinen vaikutus. Valmistetta käytetään pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon.

Estramustiinifosfaattia, jota Estracyt sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estracyt-kapseleita

Älä käytä Estracyt-kapseleita

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, estradiolille, normustiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on vaikea sydän- ja verisuonisairaus
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Estracyt-kapseleita, jos sinulla on

 • ollut aiemmin verisuonitukos
 • aivoverisuoni- tai sepelvaltimosairaus
 • epilepsia
 • migreeni
 • diabetes
 • korkea verenpaine
 • maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • raajojen turvotusta
 • jokin aineenvaihdunnallinen luustosairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Estracyt
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä (myös ilman reseptiä saatavia).

Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti kalsiumia, magnesiumia tai alumiinia sisältäviä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat muun muassa mahan happamuutta vähentävät lääkkeet ja vitamiini- ja kalsiumvalmisteet.

Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät

Estracyt ruuan ja juoman kanssa
Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti maitoa tai maitotuotteita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Estracytin vaikuttavan aineen (estramustiinifosfaatin) aineenvaihduntatuotteet aiheuttavat mutaatioita. Siksi Estracyt-hoidon aikana on huolehdittava ehkäisystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Estracytin ei pitäisi vaikuttaa autolla ajoon tai muiden koneiden käyttöön.

3. Miten Estracyt-kapseleita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti juuri sinulle.
Tavallinen annostus aikuisille on 2 - 3 kapselia 2 kertaa vuorokaudessa.

Niele kapselit kokonaisina veden kera.
Ota kapselit vähintään 1 tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen.

Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti maitotuotteita tai kalsiumia, magnesiumia tai alumiinia sisältäviä valmisteita.

Jos otat enemmän Estracyt-kapseleita kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Estracyt-kapseleita
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Estracyt-hoito välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee vakavan allergisen reaktion (angioedeeman) oireita, kuten kasvojen, kielen tai nielun turpoamista, nielemisvaikeuksia, nokkosihottumaa tai hengitysvaikeuksia.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa niiden esiintymistiheyden mukaan.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Anemia
 • Valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia)
 • Nesteen kertyminen elimistöön
 • Ahtauttava sydämen vajaatoiminta
 • Pahoinvointi ja oksentelu, ripuli (etenkin ensimmäisten kahden hoitoviikon aikana)
 • Maksan toimintahäiriöt
 • Miehen maitorauhasten suureneminen (gynekomastia).

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia)
 • Tietynlainen horrostila (letargia)
 • Päänsärky
 • Sydäninfarkti
 • Veritulppien esiintyminen.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)

 • Yliherkkyys
 • Sekavuus
 • Masennus
 • Sydänlihaksen hapenpuute (iskemia)
 • Kohonnut verenpaine
 • Allerginen turvotus (angioedeema)
 • Allerginen ihottuma
 • Lihasheikkous
 • Erektiohäiriö.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Estracyt-kapseleiden säilyttäminen

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysohjeita. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Estracyt sisältää

 • Vaikuttava aine on estramustiinifosfaatti. Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.
 • Muut aineet (kapselin sisältö) ovat talkki, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.
  Kapselin kuori: Liivate, titaanidioksidi (E 171, väriaine).
  Painoväri: Shellakka, musta rautaoksidi (E 172).

Pakkauksessa on kuivausainekapseli, jota ei tule niellä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Himmeänvalkoinen, kova liivatekapseli. Kapselin yläosassa on merkintä ’ESTRACYT®’ ja alaosassa merkintä ’K Ph 750’. Kapselikoko 1.

100 kapselia ruskeassa lasipullossa, joka on suljettu kierrekannella. Pakkauksen sisällä on kuivausainekapseli.

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin: (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Italia S.r.l.
Localita Marino Del Tronto
63100, Ascoli Piceno
Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.06.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro