ESTRACYT kapseli, kova 140 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 11.05.2021 19:07:57)

Estracyt 140 mg kapseli, kova

estramustiinifosfaatti

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Estracyt on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estracyt-kapseleita

3. Miten Estracyt-kapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Estracyt-kapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Estracyt on solunsalpaaja, jolla on myös hormonaalinen vaikutus. Valmistetta käytetään pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon.

Estramustiinifosfaattia, jota Estracyt sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Estracyt-kapseleita

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, estradiolille, normustiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea sydän- ja verisuonisairaus
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Estracyt-kapseleita, jos sinulla on

 • ollut aiemmin verisuonitukos
 • aivoverisuoni- tai sepelvaltimosairaus
 • epilepsia
 • migreeni
 • diabetes
 • korkea verenpaine
 • maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • raajojen turvotusta
 • jokin aineenvaihdunnallinen luustosairaus.

Muut lääkevalmisteet ja Estracyt

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä (myös ilman reseptiä saatavia).

Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti kalsiumia, magnesiumia tai alumiinia sisältäviä valmisteita. Tällaisia valmisteita ovat muun muassa mahan happamuutta vähentävät lääkkeet ja vitamiini- ja kalsiumvalmisteet.

Kerro lääkärillesi erityisesti, jos käytät

Estracyt ruuan ja juoman kanssa

Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti maitoa tai maitotuotteita.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Estracytin vaikuttavan aineen (estramustiinifosfaatin) aineenvaihduntatuotteet aiheuttavat mutaatioita. Siksi Estracyt-hoidon aikana on huolehdittava ehkäisystä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Estracytin ei pitäisi vaikuttaa autolla ajoon tai muiden koneiden käyttöön.

Estracyt sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää annostuksen yksilöllisesti juuri sinulle.

Tavallinen annostus aikuisille on 2 - 3 kapselia 2 kertaa vuorokaudessa.

Niele kapselit kokonaisina veden kera.

Ota kapselit vähintään 1 tunti ennen ruokailua tai 2 tuntia ruokailun jälkeen.

Älä nauti kapseleiden kanssa samanaikaisesti maitotuotteita tai kalsiumia, magnesiumia tai alumiinia sisältäviä valmisteita.

Jos otat enemmän Estracyt-kapseleita kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Estracyt-kapseleita

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lopeta Estracyt-hoito välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee vakavan allergisen reaktion (angioedeeman) oireita, kuten kasvojen, kielen tai nielun turpoamista, nielemisvaikeuksia, nokkosihottumaa tai hengitysvaikeuksia.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa niiden esiintymistiheyden mukaan.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Anemia
 • Valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia)
 • Nesteen kertyminen elimistöön
 • Ahtauttava sydämen vajaatoiminta
 • Pahoinvointi ja oksentelu, ripuli (etenkin ensimmäisten kahden hoitoviikon aikana)
 • Maksan toimintahäiriöt
 • Miehen maitorauhasten suureneminen (gynekomastia).

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • Verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia)
 • Tietynlainen horrostila (letargia)
 • Päänsärky
 • Sydäninfarkti
 • Veritulppien esiintyminen.

Tuntematon (esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella)

 • Yliherkkyys
 • Sekavuus
 • Masennus
 • Sydänlihaksen hapenpuute (iskemia)
 • Kohonnut verenpaine
 • Allerginen turvotus (angioedeema)
 • Allerginen ihottuma
 • Lihasheikkous
 • Erektiohäiriö.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 ºC. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Estracyt sisältää

 • Vaikuttava aine on estramustiinifosfaatti. Yksi kapseli sisältää estramustiininatriumfosfaattimonohydraattia vastaten 140 mg estramustiinifosfaattia.
 • Muut aineet (kapselin sisältö) ovat talkki, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.
  Kapselin kuori: Liivate, titaanidioksidi (E 171, väriaine).
  Painoväri: Shellakka, musta rautaoksidi (E 172).

Pakkauksessa on kuivausainekapseli, jota ei tule niellä.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Himmeänvalkoinen, kova liivatekapseli. Kapselin yläosassa on merkintä ’ESTRACYT®’ ja alaosassa merkintä ’K Ph 750’. Kapselikoko 1.

100 kapselia ruskeassa lasipullossa, joka on suljettu kierrekannella. Pakkauksen sisällä on kuivausainekapseli.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Puhelin: (09) 430 040

Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Localita Marino Del Tronto

63100, Ascoli Piceno

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.9.2020

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro