ROZEX emulsiovoide 0,75 %

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,5 mt, 28.04.2023 23:41:15)

Rozex 0,75 % emulsiovoide

Metronidatsoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Rozex-emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rozex-emulsiovoidetta

3. Miten Rozex-emulsiovoidetta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Rozex-emulsiovoiteen säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Rozex-emulsiovoidetta käytetään ruusufinnin hoitoon. Vaikutusmekanismia ruusufinniin (ennen kaikkea nenällä ja kasvojen korkeimmilla kohdilla esiintyviä verisuonimuodostelmia ja punoitusta) ei vielä tunneta.

Metronidatsolia, jota Rozex sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Rozex-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen metronidatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Valmisteen joutumista silmiin ja limakalvoille on vältettävä.

 • Jos ärsytysoireita ilmenee voit joko käyttää Rozex-emulsiovoidetta harvemmin tai keskeyttää tilapäisesti sen käytön. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytysoireet ovat voimakkaita.
 • UV-säteilyä (auringonotto, solarium, aurinkolamppu) on vältettävä hoidon aikana.
 • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut jokin verisairaus.
 • Tätä valmistetta ei tule käyttää lapsilla, koska käyttökokemusta ei ole.
 • Vältä Rozex-emulsiovoiteen jatkuvaa tai tarpeetonta käyttöä.

Muut lääkevalmisteet ja Rozex-emulsiovoide

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys

Kokemukset raskauden aikaisesta käytöstä puuttuvat. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Vaikuttava aine kulkeutuu äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Rozex-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja bentsyylialkoholia (E1519)

Rozex-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Rozex-emulsiovoide sisältää myös 22 mg bentsyylialkoholia (E1519) per gramma emulsiovoidetta. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja lievää paikallisärsytystä.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä Rozex-emulsiovoidetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää kullekin yksilöllisesti sopivan hoitoannoksen.

Tavallinen hoito on 2 kertaa päivässä tapahtuva emulsiovoiteen levittäminen iholle aamuin illoin. Emulsiovoidetta levitetään ohuelti hyvin puhdistetulle iholle. Käytä mietoa ihonpuhdistusainetta. Voit käyttää kosmeettisia aineita, jotka eivät aiheuta aknea tai supista ihoa Rozex-emulsiovoiteen käytön jälkeen.

Tavallinen hoitoaika on 3-4 kuukautta. Ota yhteys lääkäriisi, jos tuntuu ettei hoito auta.

Jos käytät enemmän Rozex-emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Rozex-emulsiovoidetta

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (esiintyy useammalla kuin yhdellä 100:sta käyttäjästä): Ihoreaktiot kuten kuumotus ja pistely, kivun tunne, punoitus ja kuivuminen, ärsytys ja kutina, ruusufinnin paheneminen.

Melko harvinaiset (esiintyy yhdellä 100:sta – yhdellä 1000:sta käyttäjästä): Pahoinvointi, metallin maku suussa sekä käsien tai jalkojen pistely tai puutuminen.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): Kosketusihottuma, kasvojen turvotus, ihon hilseily.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Tämä on merkitty lyhenteen ”Käyt. viim. / Utg.dat.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rozex-emulsiovoide sisältää

 • Vaikuttava aine on metronidatsoli 0,75 % (7,5 mg/g).
 • Muut aineet ovat bentsyylialkoholi (E1519), isopropyylipalmitaatti, glyseroli, sorbitoli 70 %, nestemäinen (kiteytymätön), emulgoiva vaha (setostearyylialkoholi ja polysorbaatti 60), maitohappo ja/tai natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, kiiltävä öljy-vesi emulsiovoide.

30 g ja 50 g:n kokoonpainuva alumiiniputkilo, joka on suljettu polypropyleenikierrekorkilla; pahvipakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Ruotsi

Valmistaja:

Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-Sur-Chéran
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.7.2021

Yrityksen yhteystiedot:

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com
+46 18 444 0330
Tukkuliike: Tamro