IBARIL emulsiovoide 2,5 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 23.02.2018 19:04:26)

Ibaril 2,5 mg/g emulsiovoide

desoksimetasoni

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Ibaril on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ibaril-emulsiovoidetta
 3. Miten Ibaril-emulsiovoidetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ibaril-emulsiovoiteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Ibaril-emulsiovoiteen vaikuttava aine desoksimetasoni on kehitetty käytettäväksi iholle. Paikallisesti sillä on selvä tulehduksen vastainen, antiallerginen, solujen jakaantumista vähentävä sekä kutinaa lievittävä vaikutus.

Ibaril-emulsiovoidetta käytetään ihon sairauksiin, kuten ihottumat, ihon tulehdukset ja psoriaasi, joissa glukokortikoidien käyttö on tarpeen.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat. Ibaril kuuluu vahvuusluokkaan III.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Ibaril-emulsiovoidetta

 • jos olet allerginen desoksimetasonille, muille beetametasonin tyyppisille glukokortikoideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • silmien läheisyydessä (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet)
 • rokotuksen aiheuttamien iho-oireiden hoitoon
 • ihotuberkuloosin, syfiliksen tai viruksen aiheuttaman (esim. vesirokko) ihotulehduksen hoitoon
 • suun alueen ihotulehduksen hoitoon.

Varoitukset ja varotoimet

Ibaril sisältää mineraalirasvaa, joka voi aiheuttaa lateksisen kondomin rikkoutumisen voiteen päästessä kontaktiin kondomin kanssa. Tällöin kondomin tarjoama suoja menetetään. Ibaril-emulsiovoiteen ja kondomien joutumista kontaktiin pitää välttää.

Ibaril-emulsiovoidetta saa käyttää kasvoilla ja silmän välittömässä läheisyydessä vain lääkärin valvonnassa, koska käyttö saattaa johtaa silmän sisäisen paineen nousuun.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Hoidettaessa laajoja ihoalueita tai pitkäaikaishoidossa ja käytettäessä okkluusiosidosta, systeemisesti aktiivisia määriä desoksimetasonia saattaa imeytyä. Pitkäaikaista jatkuvaa paikallishoitoa pitäisi välttää etenkin lapsilla. Pikkulapsilla vaippa voi toimia okkluusiosidoksena ja lisätä imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Raskauden ja imetyksen aikana Ibaril-emulsiovoidetta voidaan käyttää pakottavista syistä vain pienille (paikallisille) ihoalueille.

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on kerran tai kahdesti päivässä ohuelti hoidettavalle ihoalueelle. Voide hierotaan kevyesti ihoon, jos mahdollista. Oireiden parantuessa annostusta voidaan vähentää. Laajojen ihoalueiden samanaikaista tai pitkittynyttä (yli 4 viikkoa) käyttöä pitää välttää etenkin lapsille.

Ibaril-emulsiovoidetta ei suositella alle 10 vuoden ikäisten lasten ihottumien hoitoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (ilmaantuu harvemmin kuin 1 potilaalle 100 potilaasta): paikallisia haittavaikutuksia, ihon surkastumista, pehmenemistä, aknea tai venytysarpia saattaa esiintyä varsinkin käytettäessä okkluusiosidettä ja pitkäaikaishoidossa.

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): hyperglykemia, näön hämärtyminen, korioretinopatia (silmäsairaus, jolle on tunnusomaista nesteen kerääntyminen verkkokalvon alle, mikä voi heikentää näkökykyä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Ibaril sisältää

 • Vaikuttava aine on desoksimetasoni 2,5 mg/g.
 • Muut aineet ovat (vesi-öljy-emulsiovoide) isopropyylimyristaatti, villa-alkoholi, setostearyylialkoholi, valkovaseliini, aluminiumdi(tri)stearaatti, magnesiumstearaatti, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lähes valkoinen voide, 50 g

Myyntiluvan haltija

Sanofi Oy, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Valmistaja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.1.2018

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro