AROMASIN tabletti, päällystetty 25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 07.07.2016 18:33:22)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aromasin 25 mg päällystetty tabletti
eksemestaani

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Aromasin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aromasinia
 3. Miten Aromasinia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Aromasinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Aromasin on ja mihin sitä käytetään

Lääkkeesi nimi on Aromasin. Aromasin kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan aromataasinestäjiksi. Ne vaikuttavat aromataasi-nimiseen entsyymiin, jota elimistö tarvitsee naishormonien eli estrogeenien muodostukseen, erityisesti vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Hormoniriippuvaista rintasyöpää voidaan hoitaa muun muassa alentamalla elimistön estrogeenitasoja.

Aromasin on tarkoitettu hormoniriippuvaisen rintasyövän varhaisvaiheen hoitoon vaihdevuodet ohittaneille potilaille, joita on ensin hoidettu tamoksifeeni-nimisellä lääkkeellä 2–3 vuotta.

Aromasin on tarkoitettu myös edenneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoitoon vaihdevuodet ohittaneille potilaille, silloin kun muuntyyppinen hormonilääkehoito ei ole tehonnut riittävän hyvin.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Aromasinia

Älä ota Aromasinia

 • jos olet tai olet aikaisemmin ollut allerginen eksemestaanille (Aromasinin vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on yhä vaihdevuodet, eli sinulla on vielä kuukautiset
 • jos olet raskaana, arvelet olevasi raskaana tai imetät.

Varoitukset ja varotoimet

 • Lääkärisi saattaa haluta sinulta verinäytteitä ennen Aromasin-hoidon aloittamista, jotta voidaan varmistua, että olet ohittanut vaihdevuodet.
 • Ennen hoidon aloittamista D-vitamiinin pitoisuus tarkistetaan rutiininomaisesti, koska pitoisuus voi olla hyvin matala rintasyövän varhaisvaiheessa. Saat D-vitamiinilisää, jos pitoisuus on normaalia matalampi.
 • Kerro lääkärillesi ennen Aromasinin ottamista, jos sinulla on maksa- tai munuaisongelmia.
 • Kerro lääkärillesi, jos sinulla on ollut tai on parhaillaan jokin tila, joka vaikuttaa luustosi vahvuuteen. Lääkärisi saattaa haluta mitata luuntiheytesi ennen Aromasin-hoidon aloittamista ja sen aikana. Tämä siksi, että aromataasinestäjät alentavat naishormonitasoja, mikä saattaa vähentää luiden mineraalisisältöä ja siten heikentää niitä.

Muut lääkevalmisteet ja Aromasin
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Aromasinia ei saa käyttää samaan aikaan hormonikorvaushoidon kanssa.

Varovaisuutta on noudatettava, jos Aromasin-hoidon aikana käytetään seuraavia lääkkeitä. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä:

 • rifampisiini (antibiootti)
 • karbamatsepiini tai fenytoiini (epilepsialääkkeitä)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum) tai sitä sisältävät rohdosvalmisteet.

Raskaus ja imetys
Älä käytä Aromasinia, jos olet raskaana tai imetät.
Jos olet tai epäilet olevasi raskaana, kerro asiasta lääkärillesi.
Keskustele lääkärin kanssa sopivasta ehkäisymenetelmästä, jos on mahdollista, että voit tulla raskaaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos sinulla ilmenee tokkuraisuutta, heitehuimausta tai heikotusta Aromasin-hoidon aikana, älä aja autoa äläkä käytä koneita.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Aromasin sisältää sakkaroosia ja metyyliparahydroksibentsoaattia

 • Jos sinulle on kerrottu aiemmin, ettet siedä tiettyjä sokerilajeja, ota yhteys lääkäriin, ennen kuin käytät tätä lääkettä. Aromasin-tabletit sisältävät sakkaroosia (sokeria), joka voi aiheuttaa ongelmia pienelle joukolle potilaita, joilla on perinnöllinen intoleranssi joillekin sokerilajeille (glukoosi-galaktoosin imeytymishäiriö, fruktoosi-intoleranssi tai sakkaroosiglukosidaasi-isomaltaasin puutos).
 • Aromasin sisältää pienen määrän metyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa allergiareaktioita (ilmenevät mahdollisesti viiveellä). Jos näin käy, ota yhteys lääkäriisi.

3. Miten Aromasinia otetaan

Aikuiset ja iäkkäät
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Aromasin-tabletit otetaan suun kautta aterian jälkeen suurin piirtein samaan aikaan joka päivä. Lääkärisi kertoo sinulle, miten Aromasinia otetaan ja kuinka pitkään.

Suositusannos on yksi 25 mg:n tabletti päivittäin.

Jos joudut Aromasin-hoidon aikana sairaalaan, kerro lääkityksestäsi hoitohenkilökunnalle.

Käyttö lapsille
Aromasin ei sovi lapsille.

Jos otat enemmän Aromasinia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Näytä hoitohenkilökunnalle Aromasin-pakkaus.

Jos unohdat ottaa Aromasinia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.
Jos unohdit ottaa tablettisi, ota se heti kun muistat asian. Jos on jo melkein seuraavan tabletin aika, ota se tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Aromasinin käytön
Jatka tablettien ottamista, vaikka vointisi olisi hyvä, kunnes lääkärisi kehottaa sinua lopettamaan hoidon.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Aromasin on yleensä hyvin siedetty. Seuraavassa mainitut haittavaikutukset, joita on havaittu Aromasinilla hoidetuilla potilailla, ovat pääasiassa lieviä tai kohtalaisia. Useimmat haittavaikutukset (esim. kuumat aallot) liittyvät estrogeenivajeeseen.

Yliherkkyyttä, maksatulehdusta (hepatiittia) ja maksan sappitiehyiden tulehdusta, joka aiheuttaa ihon keltaisuutta (kolestaattinen hepatiitti), saattaa esiintyä. Oireita ovat yleinen huonovointisuus, pahoinvointi, keltaisuus (ihon ja silmien kellertäminen), kutina, oikeanpuoleinen vatsakipu ja ruokahaluttomuus. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos epäilet, että sinulla on joku näistä oireista.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi ilmetä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä):

 • masennus
 • univaikeudet
 • päänsärky
 • kuumat aallot
 • heitehuimaus
 • pahoinvointi
 • lisääntynyt hikoilu
 • lihas- ja nivelkipu (mukaan lukien nivelrikko, selkäkipu, niveltulehdus ja niveljäykkyys)
 • väsymys
 • valkosolumäärän lasku veressä
 • vatsakipu
 • maksaentsyymien kohoaminen
 • punasolujen lisääntynyt hajoaminen veressä
 • maksavauriosta johtuva entsyymimäärän nousu veressä
 • kipu.

Yleiset haittavaikutukset (voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä):

 • ruokahaluttomuus
 • rannekanavaoireyhtymä (koko kädessä, lukuun ottamatta pikkusormea, tuntuu kihelmöintiä, puutumista ja kipua) tai ihon kihelmöinti/pistely
 • mahakipu, oksentelu, ummetus, ruoansulatushäiriöt, ripuli
 • hiustenlähtö
 • ihottuma, nokkosihottuma ja kutina
 • luiden haurastuminen, mikä voi heikentää niiden vahvuutta (luukato) ja joskus johtaa luunmurtumiin
 • kipu, käsien ja jalkojen turvotus
 • verihiutalemäärän lasku veressä
 • lihasheikkous.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä sadasta):

 • yliherkkyys.

Harvinaiset haittavaikutukset (voi ilmetä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta):

 • pienten rakkuloiden puhkeaminen ihottuma-alueelle
 • tokkuraisuus
 • maksatulehdus
 • maksan sappitiehyiden tulehdus, joka aiheuttaa ihon keltaisuutta.

Esiintymistiheydeltään tuntemattomat haittavaikutukset (esiintymistiheyttä ei voida arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella)

 • tiettyjen valkosolujen niukkuus veressä.

Muutoksia voi myös ilmetä tiettyjen veressä kiertävien verisolujen (lymfosyyttien) ja verihiutaleiden määrissä, erityisesti potilailla, joilla on entuudestaan lymfopenia (pienentynyt veren lymfosyyttimäärä).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

5. Aromasinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Aromasinia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP läpipainoliuskassa, Käyt. viim. kotelossa). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aromasin sisältää

 • Vaikuttava aine on eksemestaani. Yksi päällystetty tabletti sisältää 25 mg eksemestaania.
 • Muut aineet ovat vesipitoinen kolloidinen piidioksidi, krospovidoni, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), polysorbaatti, polyvinyylialkoholi, simetikoni, makrogoli, sakkaroosi, kevyt magnesiumsubkarbonaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), setyyliesterivaha, talkki, karnaubavaha, etanoli, shellakka, titaanidioksidi (E171) ja rautaoksidit (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Aromasin on pyöreä, kaksoiskupera, lähes valkoinen päällystetty tabletti, jonka toisella puolella on merkintä 7663.
Aromasinista on saatavana seuraavat läpipainopakkaukset: 15, 20, 30, 90, 100 ja 120 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puh. (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Italia S.r.l.
Località Marino del Tronto, Ascoli Piceno (AP) Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.7.2015

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro