PAMOLHOT-C porejauhe 750/300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,1 mt, 09.07.2020 19:11:20)

Pamolhot-C 750 mg/300 mg, porejauhe

parasetamoli, askorbiinihappo (C-vitamiini)

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3–5 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Pamolhot-C on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pamolhot-C-valmistetta
 3. Miten Pamolhot-C-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pamolhot-C-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Tämä lääke sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, parasetamolia ja askorbiinihappoa (C-vitamiinia).

Parasetamoli on kipua lievittävä ja kuumetta alentava lääke. Askorbiinihappo kattaa flunssan ja influenssan aikaisen lisääntyneen C-vitamiinin tarpeen.

Pamolhot-C-valmistetta käytetään lyhytaikaiseen flunssan, influenssan ja ylähengitystietulehdusten aiheuttamien kuume- ja särkytilojen hoitoon.

Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3–5 päivän jälkeen.

Lääkeaineita , joita Pamolhot-C sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Pamolhot-C-valmistetta

 • jos olet allerginen parasetamolille tai askorbiinihapolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
 • jos olet alle 16-vuotias tai painat alle 50 kg.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Pamolhot-C-valmistetta.

Älä käytä valmistetta samanaikaisesti muiden parasetamolia sisältävien lääkkeiden kanssa yliannostusriskin takia.

Noudata varovaisuutta, jos käytät veren hyytymistä ehkäiseviä lääkkeitä (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Pamolhot-C”). Lääkkeen käyttö maksan vajaatoiminnan, liiallisen alkoholinkäytön tai aliravitsemuksen yhteydessä tai lääkkeen liiallinen käyttö aiheuttaa maksavaurion vaaran.

Noudata erityistä varovaisuutta, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai jos olet iäkäs.

Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi) on raportoitu parasetamolia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä. Jos sinulle kehittyy pahenevaa ihottumaa, johon voi liittyä rakkuloita tai limakalvovaurioita, lopeta heti valmisteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Maksaan kohdistuvia haittoja saattaa ilmetä jopa ohjeen mukaisia parasetamoliannoksia käytettäessä, lyhyenkin hoitoajan jälkeen ja myös potilaille, joilla ei ole aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Keskustele lääkärin kanssa myös siinä tapauksessa, että edellä mainitut varoitukset ovat olleet aiheellisia aiemmin.

Lapset ja nuoret

Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret eivät saa käyttää Pamolhot-C-valmistetta.

Muut lääkevalmisteet ja Pamolhot-C

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Pamolhot-C-valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia muiden mahdollisesti käyttämiesi lääkkeiden kanssa. Kerro sen vuoksi aina lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista valmisteista:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • salisyyliamidi (kuumelääke)
 • tietyt epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini, topiramaatti, primidoni
 • rifampisiini (bakteerilääke)
 • metoklopramidi ja domperidoni (käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon ja ehkäisyyn)
 • kolestyramiini (käytetään suurentuneiden veren rasva-arvojen hoitoon)
 • veren hyytymistä ehkäisevät aineet, kuten varfariini
 • deferoksamiini (rautaa sitova aine).

Käyttö munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminnan yhteydessä

Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa munuais- ja/tai maksasairauksien yhteydessä.

Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavat eivät saa käyttää tätä lääkettä.

Iäkkäät henkilöt

Pamolhot-C-valmisteen käytön yhteydessä on noudatettava varovaisuutta.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tarvittaessa Pamolhot-C -valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Käytä pienintä mahdollista annosta, joka vähentää kipua ja/tai kuumetta, ja käytä valmistetta mahdollisimman lyhyen ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, jos kipu ei vähene ja/tai kuume ei alene tai jos sinun on otettava lääkettä useammin.

Raskaana olevat saavat käyttää korkeintaan 3 annospussia Pamolhot-C -valmistetta vuorokaudessa.

Imettävät naiset voivat käyttää Pamolhot-C -valmistetta suositeltuina annoksina.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei vaikutusta

Pamolhot-C-valmiste sisältää sakkaroosia, glukoosia, aspartaamia, rikkidioksidia ja natriumia

Yksi annospussi sisältää noin 2,1 g sakkaroosia (sokeri) ja pienen määrän glukoosia. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Tämä lääkevalmiste sisältää 110 mg aspartaamia per annospussi. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa fenyylialaniinia kertyy elimistöön, koska elimistö ei kykene poistamaan sitä riittävästi.

Tämä lääkevalmiste sisältää noin 164 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per annospussi. Tämä vastaa 8,2 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.

Enocianin-väriaine sisältää rikkidioksidia (E220), joka voi aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita ja bronkospasmia (keuhkoputkien supistelua).

3. Miten valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 16-vuotiaat nuoret (> 50 kg):

Suositeltu annos on yksi annospussi 4–6 tunnin välein. Käytä korkeintaan 4 annospussia vuorokaudessa.

Antotapa:

Liuota porejauhe lasilliseen kuumaa vettä ennen käyttöä.

Jos otat enemmän Pamolhot-C-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Parasetamolin yliannostus voi aiheuttaa jo alle 10 tunnin kuluessa lääkkeen ottamisesta mm. pahoinvointia, oksentelua, hikoilun lisääntymistä, uneliaisuutta ja yleistä voimattomuutta. Nämä oireet voivat lieventyä seuraavana päivänä huolimatta siitä, että potilaalle kehittyy maksavaurio, joka ilmenee ahdistavana tunteena ylävatsan keskellä, uudelleen alkavana pahoinvointina ja keltaisuutena.

Yliannostustapauksissa on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin.

Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen saada vastalääkettä, N-asetyylikysteiiniä ja/tai metioniiniä.

Parasetamolimyrkytystä pitää hoitaa sairaalassa, myrkytys- tai tehohoito-osastolla.

Askorbiinihapon yliannostus: Oireet ilmenevät vasta pitkään jatkuneen hyvin suurten annosten käytön jälkeen, ja siksi yliannostuksen todennäköisyys on vähäinen käytettäessä Pamolhot-C-valmistetta.

Jos unohdat ottaa Pamolhot-C-valmistetta

Tämä lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen flunssan, influenssan ja ylähengitystietulehdusten oireiden hoitoon. Jos unohdat ottaa annoksen ja oireet jatkuvat, ota seuraava annos.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • nokkosrokko, rokkoihottuma, lääkeihottuma
 • maksan transaminaasiarvojen suureneminen (maksavaurio, joka voi aiheuttaa maksan vajaatoimintaa)

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot (esim. allergiset reaktiot, anafylaksia, Stevens–Johnsonin oireyhtymä)
 • trombosytopenia (verihiutaleiden määrän väheneminen)
 • agranulosytoosi (veren valkosolujen määrän huomattava väheneminen)
 • pitkään jatkuva käyttö voi aiheuttaa munuaisvaurion.

Suuret ja toistuvat askorbiinihappoannokset voivat aiheuttaa ripulia ja altistaa virtsakivien muodostumiselle.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä annospussissa, herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Pamolhot-C sisältää

 • Vaikuttavat aineet ovat parasetamoli ja askorbiinihappo.
  Yksi annospussi (5 g porejauhetta) sisältää
  parasetamolia 750 mg
  askorbiinihappoa (C-vitamiinia) 300 mg.
 • Muut aineet ovat sakkaroosi, aspartaami E951, sitruunahappo E330, natriumvetykarbonaatti (sisältää natriumia n. 164 mg), enocianin-väriaine (sisältää antosyaaneja E163 ja rikkidioksidia E220), contramarum-aromi (sisältää mm. bentsyylialkoholia, glukoosia, magnesiumkarbonaattia, piidioksidia) ja mustaherukka-aromi (sisältää mm. maltodekstriiniä, glyseryylitriasetaattia E1518, trietyylisitraattia E1505, ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööriä E150d).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus: Vaaleanpunertavan harmaa, mustaherukantuoksuinen porejauhe

Pakkauskoot: 10 x 5 g ja 20 x 5 g (annospussit)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.6.2020.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro