DIGOXIN ORION tabletti 0,25 mg, DIGOXIN ORION MITE tabletti 0,0625 mg, DIGOXIN ORION SEMI tabletti 0,125 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,3 mt, 28.04.2023 14:00:48)

Digoxin Orion mite 0,0625 mg tabletti

Digoxin Orion semi 0,125 mg tabletti

Digoxin Orion 0,25 mg tabletti

digoksiini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Digoxin Orion on ja mihin sitä käytetään 

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Digoxin Orion -tabletteja 

3. Miten Digoxin Orion -tabletteja otetaan 

4. Mahdolliset haittavaikutukset 

5. Digoxin Orion -tablettien säilyttäminen 

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

 

Digoxin Orion -tablettien sisältämä digoksiini kuuluu ns. sydänglykosidien lääkeryhmään. Sitä käytetään rytmihäiriöiden ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Rytmihäiriöllä tarkoitetaan sydämen sykkeen epäsäännöllisyyttä, joka aiheuttaa sydämenlyöntien väliinjäämistä, sykkeen epäsäännöllisyyttä tai liian nopeaa tai hidasta syketiheyttä. Digoxin Orion korjaa epäsäännöllisen sykkeen normaaliin rytmiin ja vahvistaa sykettä, minkä takia se on hyödyllistä sydämen vajaatoiminnan hoidossa.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Digoxin Orion -tabletteja, jos

 • sinulla on ajoittainen, täydellinen sydänkatkos tai toisen asteen eteis-kammiokatkos, etenkin, jos sinulla on ollut ns. Adams–Stokesin kohtauksia (äkillinen, lyhytaikainen tajuttomuus, joka johtuu sydämen sykkeen äkillisestä muutoksesta)
 • sinulla on rytmihäiriöitä, jotka johtuvat digoksiinimyrkytyksestä
 • sinulla on sydämen eteisten ja kammioiden välisten impulssien johtumishäiriö (esim. Wolff–Parkinson–Whiten oireyhtymä)
 • sinulla on tai on ollut kammiotakykardia tai -värinä (sydämen kammioperäisiä rytmihäiriöitä)
 • sinulla on sydänlihassairaus nimeltään hypertrofinen kardiomyopatia
 • olet allerginen digoksiinille, muille sydänglykosideille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Digoxin Orion -tabletteja

 • jos sinulla on sairaan sinuksen oireyhtymä eikä sinulla ole sydämentahdistinta
 • jos sinulla on sydänlihastulehdus
 • jos sinulla on sydänpussin tulehdus (perikardiitti)
 • jos käytät diureetteja (lääkkeitä, jotka edistävät virtsantuotantoa ja vähentävät elimistöön kertynyttä nestettä) ja mahdollisesti samanaikaisesti ACE:n estäjiä (käytetään pääasiassa kohonneen verenpaineen hoitoon)
 • jos olet käyttänyt sydänglykosideja edeltävien kahden viikon aikana
 • jos sinulla on vaikea keuhkosairaus (sillä sydänlihaksen herkkyys sydänglykosideille saattaa olla suurentunut)
 • jos veresi kaliumpitoisuus on joskus ollut pieni, magnesiumpitoisuus poikkeuksellisen pieni tai kalsiumpitoisuus suurentunut
 • jos sinulla on kilpirauhassairaus (kuten kilpirauhasen vajaatoiminta tai liikatoiminta), sillä Digoxin Orion -annostasi on ehkä muutettava
 • jos sinulla on imeytymishäiriö suolistossa (mineraalit eivät imeydy ruuasta kunnolla) tai jos sinulle on tehty ruuansulatuskanavan leikkaus

Digoksiinin liian suuri pitoisuus elimistössä voi aiheuttaa erityyppisiä rytmihäiriöitä, joista osa saattaa muistuttaa rytmihäiriöitä, joihin lääke on määrätty.

Jos sinulla on eteis-kammiokatkos (johtuminen sydämen eteisten ja kammioiden välillä on häiriintynyt) ja käytät Digoxin Orion -tabletteja, katkos saattaa pahentua äkillisesti. Jos sinulla on eteis-kammiokatkos ja käytät Digoxin Orion -tabletteja, ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista oireista: pyörtyminen, lyhytaikainen tajunnan menetys, huimausta tai pyörrytystä, väsymystä, hengenahdistusta, rintakipua, epäsäännöllistä sykettä tai sekavuutta.

Digoxin Orion voi hidastaa sydämen sykettä joissain tapauksissa (sinus-eteiskatkos eli sairas sinus ‑oireyhtymä). Joskus tämä aiheuttaa väsymystä, heikotusta ja huimausta, ja jos syke on hyvin hidas, pyörtymisen.

Jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö (esim. iäkkäät potilaat ja munuaisten vajaatoimintapotilaat), sinulle määrätään pienempi annos.

 • Jos käytät samanaikaisesti diureetteja (”nesteenpoistolääkkeitä”), lääkäri voi määrätä pienemmän annoksen.
 • Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, johon liittyy sydänamyloidoosi (amyloidin kertyminen sydämeen), lääkäri saattaa määrätä jonkin toisen hoidon.

Varovaisuutta on noudatettava, jos käytät muita lääkkeitä samanaikaisesti Digoxin Orion -tablettien kanssa, sillä tämä saattaa suurentaa digoksiinin liian voimakkaan vaikutuksen ja digoksiinimyrkytyksen riskiä (ks. kohta Muut lääkevalmisteet ja Digoxin Orion).

Jos käytät diureetteja ja mahdollisesti ACE:n estäjää, älä lopeta Digoxin Orion -tablettien käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.

Jos käytät Digoxin Orion -tabletteja, lääkäri saattaa määrätä säännöllisesti verikokeita, joilla tutkitaan seerumin elektrolyyttiarvot ja munuaisten toiminta. Veren digoksiinipitoisuuden määrittäminen saattaa olla hyödyllistä, jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö.

Jos sinulle tehdään EKG-tutkimus (sydänsähkökäyrä), kerro tutkimuksen suorittajalle, että käytät Digoxin Orion -tabletteja, sillä lääke voi vaikuttaa tuloksiin.

Jos käytät entuudestaan muita lääkkeitä, lue myös kohta Muut lääkevalmisteet ja Digoxin Orion.

Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin edellä mainituista varoituksista koskee tai on aiemmin koskenut sinua.

Muut lääkevalmisteet ja Digoxin Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Useiden lääkkeiden samanaikaisella käytöllä voi joskus olla haitallisia vaikutuksia tai epätoivottuja yhteisvaikutuksia. Kerro lääkärille, jos käytät muita lääkkeitä.

Veren kaliumpitoisuutta pienentävät lääkkeet voivat lisätä herkkyyttä Digoxin Orion -valmisteelle. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

 • diureetit (eli nesteenpoistolääkkeet)
 • litiumsuolat (masennuslääkkeitä)
 • suun kautta otettavat tai pistoksina annettavat kortisonivalmisteet
 • karbenoksoloni (mahalaukun limakalvoa vahvistava valmiste)

Seuraavat lääkkeet suurentavat digoksiinipitoisuutta veressä, mikä voi suurentaa digoksiinimyrkytyksen riskiä:

 • tietyt sydämeen vaikuttavat valmisteet: amiodaroni, flekainidi, pratsosiini, propafenoni ja kinidiini
 • tietyt antibiootit: erytromysiini, klaritromysiini, tetrasykliini, gentamisiini ja trimetopriimi
 • kanagliflotsiini (tyypin 2 diabeteksen hoitoon)
 • konivaptaani (matalien veren natriumarvojen hoitoon)
 • daklatasviiri (C-hepatiitin hoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa)
 • dronedaroni (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
 • felodipiini (korkean verenpaineen hoitoon)
 • flibanseriini (seksuaalisen haluttomuuden hoitoon naisilla, joiden vaihdevuodet eivät ole vielä alkaneet)
 • isavukonatsoli (sienilääke)
 • itrakonatsoli (sienilääke)
 • ivakaftori (kystisen fibroosin hoitoon)
 • spironolaktoni (virtsantuotantoa lisäävä lääke)
 • alpratsolaami (rauhoittava lääke, jota saatetaan käyttää ahdistuneisuuden hoitoon)
 • indometasiini (tulehduskipulääke)
 • kiniini (saatetaan käyttää malarian ehkäisyyn)
 • lapatinibi (rintasyövän hoitoon)
 • propanteliini (lihaskouristusten ehkäisyyn)
 • mirabegroni (virtsapakkoa ja virtsankarkailua aiheuttavan yliaktiivisen rakon hoitoon)
 • nefatsodoni (masennuslääke)
 • P-glykoproteiinin estäjät
 • atorvastatiini (veren kolesterolipitoisuutta alentava lääke)
 • ranolatsiini (rintakivun hoitoon)
 • ritonaviiri (HIV-infektion ja AIDSin hoitoon)
 • siklosporiini (immuunijärjestelmää lamaava lääke, jota käytetään usein elinsiirteiden hyljinnän estoon)
 • simepreviiri (C-hepatiitin hoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa)
 • epoprostenoli (keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon)
 • talepreviiri (C-hepatiitin hoitoon)
 • telmisartaani (korkean verenpaineen hoitoon)
 • tiapamiili (rintakivun hoitoon)
 • tikagrelori (sydäninfarktin tai aivohalvauksen ehkäisyyn)
 • tolvaptaani (matalien veren natriumarvojen hoitoon)
 • karvediloli (lievän, keskivaikean ja vaikean kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan ja kohonneen verenpaineen hoitoon)
 • vandetanibi (tiettyjen kilpirauhassyöpien hoitoon)
 • velpatasviiri (C-hepatiitin hoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa)
 • verapamiili (korkean verenpaineen hoitoon)

Seuraavat lääkkeet pienentävät digoksiinipitoisuutta veressä:

 • antasidit (mahan liikahappoisuuden hoitoon)
 • bupropioni (masennuksen hoitoon)
 • jotkin bulkkilaksatiivit (helpottavat ulostamista lisäämällä suolensisältöä)
 • kaoliini-pektiini (ripulin hoitoon)
 • akarboosi (tiettyjen diabetestyyppien hoitoon)
 • tietyt antibiootit: neomysiini, penisillamiini, rifampisiini
 • jotkin solunsalpaajat (syövän hoitoon)
 • metoklopramidi (pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon)
 • P-glykoproteiinin indusorit
 • sulfasalatsiini (tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon)
 • enteraalisesti annettava täydennysravinto (letkuravitsemus)
 • adrenaliini (vaikeiden allergisten reaktioiden hoitoon)
 • salbutamoli (astman hoitoon)
 • kolestyramiini (veren kolesterolipitoisuutta alentava lääke)
 • fenytoiini (epilepsian hoitoon)
 • mäkikuisma (Hypericum perforatum, rohdosvalmiste masennuksen hoitoon)

Seuraavat sydänlääkkeet saattavat suurentaa digoksiinipitoisuutta veressä: verapamiili, felodipiini ja tiapamiili.

Seuraavat lääkkeet saattavat suurentaa veren digoksiinipitoisuutta joillakin potilailla:

 • nifedipiini, diltiatseemi, angiotensiinireseptorin salpaajat (ATR-salpaajat) ja ACE:n estäjät (korkean verenpaineen ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID) and syklo-oksigenaasi-2-entsyymin (COX-2) estäjät (kivun ja tulehduksen hoitoon).

Jos sinulla on sydämen vajaatoiminta ja käytät sennosidejä (tietyntyyppisiä laksatiiveja) samanaikaisesti digoksiinin (Digoxin Orion) kanssa, digoksiinimyrkytyksen riski saattaa olla kohtalaisesti suurentunut.

Jos käytät digoksiinia, kalsiumin anto laskimoon saattaa aiheuttaa vakavaa sydämen sykkeen epäsäännöllisyyttä.

Beetasalpaajat saattavat suurentaa sydämen johtumiskatkoksen riskiä tai aiheuttaa pulssin liiallista hidastumista.

Digoxin Orion ruuan ja juoman kanssa

Digoxin Orion voidaan ottaa tyhjään mahaan tai ruuan kanssa. Lääkkeen ottoa runsaskuituisten (runsaasti ravintokuitua sisältävien) ruokien kanssa on kuitenkin vältettävä, sillä Digoxin Orion -tableteista elimistöön imeytyvän lääkkeen määrä voi pienentyä. 

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Digoxin Orion -tablettien vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Ei tiedetä, aiheuttaako Digoxin Orion synnynnäisiä kehityshäiriöitä, jos sitä käytetään raskauden aikana.

Tähän mennessä sikiöillä tai vastasyntyneillä ei ole havaittu merkittäviä haittavaikutuksia, kun äidin veren digoksiinipitoisuudet ovat pysyneet hoitoalueella. Lääkäri määrää tätä lääkettä kuitenkin varoen raskauden aikana.

Raskauden aikana Digoxin Orion -annosta saatetaan joutua suurentamaan.

Äidille annetulla digoksiinilla (Digoxin Orion) on hoidettu onnistuneesti sikiön poikkeuksellisen nopeaa sykettä ja kongestiivista sydämen vajaatoimintaa.

Sikiöhaittavaikutuksia on todettu äideillä, joilla digoksiinipitoisuus on myrkyllisellä tasolla.

Digoksiini (Digoxin Orion) erittyy rintamaitoon hyvin pieninä määrinä. Näin ollen Digoxin Orion -tabletteja voidaan käyttää imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Keskushermosto- ja näköhäiriöitä on raportoitu. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Digoxin Orion sisältää laktoosia

Digoxin Orion -tabletit sisältävät laktoosia (eräs sokeri). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on

jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Digoxin Orion on reseptilääke, jota on saatavilla suun kautta otettavina tabletteina.

Noudata aina lääkärin määräämää annostusta. Jos olet epävarma, tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.

 • Lääkäri määrää säännöllisesti verikokeita Digoxin Orion -hoidon aikana. Kokeiden avulla seurataan, miten elimistösi reagoi hoitoon.
 • Lääkäri muuttaa annostasi verikoetulosten ja hoitovasteen perusteella. Tämän vuoksi sinun on noudatettava tarkasti lääkärin määräämää hoitoa.
 • Lääkäri saattaa määrätä suuren aloitusannoksen, jotta sydänoireesi helpottaisivat nopeasti. Jos näin tehdään, vastettasi seurataan ennen jokaista uutta annosta. Lääkäri päättää, sopiiko tämä hoito sinulle.

Lääkkeen ottaminen SUUN KAUTTA

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri päättää, miten suuri Digoxin Orion -annos on sopiva sinulle.

 • Annos riippuu siitä, mikä sydänsairaus sinulla on ja miten vakava se on.
 • Annos riippuu myös iästäsi, painostasi ja munuaistesi toiminnasta.
 • Annosta voidaan suurentaa tai pienentää hoitovasteestasi riippuen. Lääkäri seuraa, miten hyvin lääke vaikuttaa. Tähän saattaa liittyä veri- ja virtsakokeita.

Lääkkeen ottaminen

Lääkettä otetaan yleensä kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1 – aloitusannos

Aloitusannoksella digoksiinipitoisuus saadaan nopeasti oikealle tasolle. Voit joko

 • ottaa yhden suuren kerta-annoksen ja aloittaa sitten ylläpitoannosten ottamisen tai
 • ottaa pienemmän annoksen joka päivä viikon ajan ja aloittaa sitten ylläpitoannosten ottamisen

Vaihe 2 – ylläpitoannos

Aloitusannoksen jälkeen alat ottaa paljon pienempää ylläpitoannosta. Ylläpitoannos otetaan joka päivä, kunnes lääkäri kehottaa sinua lopettamaan.

Aikuiset ja yli 10-vuotiaat lapset

 • aloitusannos
  • Yleensä 0,75–1,5 mg kerta-annos
  • Joillekin potilaille aloitusannos voidaan antaa useampaan osa-annokseen jaettuna 6 tunnin välein
  • Vaihtoehtoisesti 0,25–0,75 mg voidaan antaa joka päivä viikon ajan
 • ylläpitoannos
  • Lääkäri päättää tästä hoitovasteesi perusteella
  • Annos on yleensä 0,125–0,25 mg vuorokaudessa

Alle 10-vuotiaat lapset

 • aloitusannos
  • Annos määritetään lapsen painon perusteella
  • Yleensä 0,025–0,045 mg/kg /24 tuntia
  • Aloitusannos annetaan useampaan osa-annokseen jaettuna 4–8 tunnin välein
 • ylläpitoannos
  • Lääkäri päättää tästä lapsen hoitovasteen perusteella
  • Annos on yleensä 1/5 tai 1/4 aloitusannoksesta vuorokaudessa

Lääkäri kertoo, kuinka kauan Digoxin Orion -hoitoa jatketaan. Älä lopeta hoitoa ennenaikaisesti.

Jos sinusta tuntuu, että Digoxin Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Digoxin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Digoksiinin (Digoxin Orion) myrkkyvaikutuksen pääasiallisia oireita ovat sydämen rytmihäiriöt ja ruuansulatuskanavan oireet, joita voi esiintyä jo ennen rytmihäiriöitä. Ruuansulatuskanavan oireita ovat mm. ruokahaluttomuus, pahoinvointi ja oksentelu. Muita digoksiinin (Digoxin Orion) myrkkyvaikutuksen oireita ovat mm. huimaus, väsymys, yleinen huonovointisuus ja erilaiset keskushermostohäiriöt, mukaan lukien näköhäiriöt (keltavihreänä näkeminen). Neurologisia oireita ja näköoireita saattaa esiintyä senkin jälkeen, kun muut myrkkyvaikutusoireet olisivat hävinneet. Kroonisen myrkkyvaikutuksen yhteydessä pääasiallisia oireita voivat olla muutkin kuin sydämeen liittyvät oireet, kuten heikotus ja yleinen huonovointisuus.

Jos unohdat ottaa Digoxin Orion -tabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava tabletti sen normaalina ottoajankohtana.

Jos lopetat Digoxin Orion -tablettien oton

Älä lopeta lääkehoitoa liian aikaisin kysymättä ensin neuvoa lääkäriltäsi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Liian suurella veren digoksiinipitoisuudella saattaa olla seuraavanlaisia vaikutuksia:

Yleiset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • huimaus
 • näköhäiriöt (näön hämärtyminen tai keltavihreänä näkeminen)
 • sydämen rytmihäiriöt, sydänsähkökäyrän muutokset
 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli
 • allergisia ihoreaktioita saattaa esiintyä (ihottuma, nokkosihottuma)

Melko harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

 • masentuneisuus

Hyvin harvinaiset (enintään1 käyttäjällä 10 000:sta)

 • verihiutalearvon pieneneminen (oireina mustelmataipumus ja nenäverenvuodot)
 • ruokahaluttomuus
 • psykoosi, apatia, sekavuus
 • päänsärky
 • poikkeava sydämen syketiheys
 • kova vatsakipu, joka johtuu suoliston verenkierron heikentymisestä, ja joka johtaa korjautumattomaan suolistovaurioon (iskemia ja kuolio)
 • rintojen suureneminen miehillä
 • väsymys, yleinen huonovointisuus ja heikotus

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Digoxin Orion mite 0,0625 mg tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on digoksiini. Yksi tabletti sisältää 0,0625 mg digoksiinia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, indigokarmiini (FD&C Blue No. 2), muunnettu maissitärkkelys, riisitärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti.

Mitä Digoxin Orion semi 0,125 mg tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on digoksiini. Yksi tabletti sisältää 0,125 mg digoksiinia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, muunnettu maissitärkkelys, riisitärkkelys, magnesiumstearaatti.

Mitä Digoxin Orion 0,25 mg tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on digoksiini. Yksi tabletti sisältää 0,25 mg digoksiinia.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, muunnettu maissitärkkelys, riisitärkkelys, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Digoxin Orion mite 0,0625 mg tabletti

sininen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toisella puolella kaiverrus ”DO6” ja toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Kotelo sisältää 90, 60 tai 30 tablettia.

Digoxin Orion semi 0,125 mg tabletti

valkoinen, pyöreä, litteä tabletti, jossa toisella puolella kaiverrus ”DO12” ja toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Kotelo sisältää 90, 60 tai 30 tablettia.

Digoxin Orion 0,25 mg tabletti

valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa toisella puolella jakouurre* ja kaiverrus ”DO25” ja toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Kotelo sisältää 90, 60 tai 30 tablettia.

*Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

00358 974790156

Irlanti

Markkinoija

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32–36

D-23843 Bad Oldesloe

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 05.02.2018

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola