VERPAMIL depottabletti 200 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (5,5 mt, 06.03.2021 19:10:52)

Verpamil 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Verpamil 200 mg depottabletit

verapamiilihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Verpamil on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Verpamil-valmistetta
 3. Miten Verpamil-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Verpamil-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Verpamil-valmisteen vaikuttava aine on verapamiilihydrokloridi, joka kuuluu ns. kalsiuminestäjiin. Sen vaikutuksesta verisuonten seinämäjännitys laukeaa, jolloin sepelvaltimot laajenevat ja verenvirtaus sydänlihakseen lisääntyy. Lisäksi verenpaine laskee ja sydämen työmäärä pienenee, mikä vähentää sydämen hapentarvetta.

Verpamil-valmisteen käyttöaiheet

 • sydänperäisen rintakivun (angina pectoris) estäminen ja lievittäminen
 • kohonneen verenpaineen alentaminen
 • rytmihäiriöiden hoito
 • sydäninfarktin jälkihoito.

Lääkettä on käytettävä säännöllisesti ohjeen mukaan.

Verapamiilihydrokloridia, jota Verpamil sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Verpamil-valmistetta:

 • jos sinulla on digitalismyrkytys
 • jos sinulla on vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta
 • jos kärsit hoitamattomasta tai oirehtivasta sydämen vajaatoiminnasta (voi ilmetä esim. turvotuksina tai hengenahdistuksena)
 • jos sinulla on hyvin matala verenpaine (systolinen verenpaine alle 90 mmHg)
 • jos sinulla on toisen tai kolmannen asteen eteiskammiokatkos eikä sinulla ole toimivaa sydämen tahdistinta
 • jos sinulla on sairas sinus -oireyhtymä eikä sinulla ole toimivaa tahdistinta
 • jos sinulla on eteislepatus tai -värinä liittyneenä ylimääräiseen johtorataan (Wolff-Parkinson-Whiten- tai Lown-Ganong-Levinen oireyhtymät)
 • jos kärsit sydämen harvalyöntisyydestä
 • jos käytät ivabradiinia sisältävää lääkettä jonkin sydänsairauden hoitoon
 • jos olet allerginen verapamiilihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Verpamil-valmistetta, jos:

 • sairastat sydänlihassairautta (hypertrofinen kardiomyopatia)
 • sinulla on aortan tai aorttaläpän ahtauma
 • sinulla on todettu maksasairaus
 • sairastat munuaisten vajaatoimintaa
 • saat hoidon aikana liian matalasta verenpaineesta johtuvia oireita, kuten pyörrytystä tai huimausta
 • huomaat hoidon aikana sydämesi syketaajuuden (pulssin) selvästi alenevan tavanomaisesta, tai jos syketaajuus on alle 50 lyöntiä minuutissa
 • huomaat hoidon aikana sydämen vajaatoiminnan oireita (hengenahdistus, turvotukset) tai näiden oireiden pahentumista
 • sairastat hermolihasliitokseen vaikuttavia sairauksia kuten myasthenia gravis, Lambert-Eatonin oireyhtymä tai Duchennen lihasdystrofia
 • olet iäkäs
 • käytät alkoholia säännöllisesti tai runsaita määriä.

Lapset ja nuoret

Verpamil 200 mg depottabletin käytöstä lapsilla ja nuorilla ei ole saatavilla tietoa.

Muut lääkevalmisteet ja Verpamil

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Verpamil-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • metformiini (diabeteslääke). Verpamil-valmiste saattaa heikentää metformiinin glukoosipitoisuutta vähentävää vaikutusta.
 • beetasalpaajat (esim. atenololi, metoprololi, timololi)
 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet (esim. klonidiini, nitraatit, pratsosiini)
 • rytmihäiriölääkkeet (kuten amiodaroni, dofetilidi, flekainidi, disopyramidi, kinidiini)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • tietyt kolesterolilääkkeet (simvastatiini, lovastatiini, atorvastatiini)
 • asetyylisalisyylihappo (esim. Disperin, Aspirin, Primaspan)
 • dabigatraani (lääke, joka estää veritulppien muodostumista)
 • teofylliini (astmalääke)
 • tietyt epilepsialääkkeet (karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini)
 • tietyt mielialalääkkeet (imipramiini, fluoksetiini, nefatsodoni, sertindoli, sertraliini, venlafaksiini)
 • tietyt rauhoittavat lääkkeet (buspironi, alpratsolaami)
 • tietyt unilääkkeet (midatsolaami, triatsolaami, tsolpideemi)
 • litium (lääke kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon)
 • kalsiumsuolat
 • tietyt antibiootit (erytromysiini, klaritromysiini, telitromysiini, keftriaksoni, klindamysiini ja rifampisiini)
 • tietyt sieni-infektiolääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli, flukonatsoli)
 • tietyt immuunivastetta heikentävät lääkkeet (siklosporiini, sirolimuusi, takrolimuusi, everolimuusi)
 • solunsalpaajat eli sytostaatit
 • HIV-infektion hoidossa käytettävät lääkkeet
 • simetidiini (mahalääke)
 • tietyt kortisonilääkkeet (tulehdusoireiden hoitoon)
 • tietyt leikkauksen aikana käytettävät nukahtamisen aikaansaavat lääkkeet (inhalaatioanesteetit)
 • neostigmiini (käytetään tiettyjen lihasta rentouttavien lääkkeiden vaikutusten kumoamiseen)
 • vekuroni, dantroleeni (lihasta rentouttavia lääkkeitä)
 • sisapridi (lääke ruuansulatuskanavan häiriöihin)
 • sildenafiili (erektiohäiriölääke)
 • tietyt kihtilääkkeet (sulfiinipyratsoni, kolkisiini)
 • mäkikuisma (rohdosvalmiste lievän masennuksen hoitoon).

Verpamil ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Greippimehun juomista tulee välttää Verpamil-hoidon aikana.

Ole varovainen alkoholin suhteen, sillä alkoholin vaikutukset voivat voimistua ja pidentyä Verpamil-valmisteen vaikutuksesta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Verpamil-valmistetta ei yleensä suositella käytettäväksi raskauden aikana. Jos lääkäri tarkan harkinnan jälkeen katsoo hoidosta koituvan hyödyn suuremmaksi kuin mahdollisen sikiöön kohdistuvan vaaran, eikä sopivampia lääkkeitä voida käyttää, voidaan Verpamil-valmistetta käyttää raskauden aikana sikiön hyvinvointia seuraten.

Verapamiili erittyy äidinmaitoon. Verpamil-valmistetta ei pidä käyttää imetyksen aikana muuten kuin lääkärin määräyksestä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Verpamil sisältää laktoosia ja sakkaroosia

Verpamil-tabletit sisältävät apuaineena laktoosimonohydraattia 60 mg (80 mg tabletti) tai 200 mg (200 mg depottabletti).

Verpamil-tabletit sisältävät apuaineena sakkaroosia 0,45 mg (80 mg tabletti) tai 2,0 mg (200 mg depottabletti).

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Verpamil 80 mg tabletit: Suositeltu annos on yksi kokonainen tabletti kolme tai neljä kertaa päivässä suun kautta riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä).

Verpamil 200 mg depottabletit: Depottablettia ei saa purra tai murskata. Suositeltu annos on yksi depottabletti kerran tai kahdesti päivässä suun kautta riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi lasillinen vettä). Depottabletin muovirunko poistuu elimistöstä kokonaisena.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Jos otat enemmän Verpamil-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Verpamil-valmisteen yliannostus voi aiheuttaa esimerkiksi sydämen lyöntihäiriöitä, tokkuraisuutta, sekavuutta ja tajuttomuutta. Tila voi olla hengenvaarallinen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Verpamil-valmistetta

Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Verpamil-valmisteen haittavaikutuksia voi esiintyä erityisesti hoidon alussa ja annosta muutettaessa. Usein haittavaikutukset ovat lieviä ja häviävät itsestään hoitoa jatkettaessa. Yleisin oire on lievä ummetus, joka esiintyy useimmiten hoidon alussa ja sitä voidaan ehkäistä kuitupitoisella ruokavaliolla tai miedoilla laksatiiveilla.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • päänsärky, huimaus, väsymys, uneliaisuus
 • ummetus, ruuansulatushäiriöt, pahoinvointi
 • kutina, ihottumat, nokkosrokko (urtikaria)
 • sydämen hidaslyöntisyys, verenpaineen liiallinen lasku, sydämen vajaatoiminta, nilkkojen turvotus.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • sekavuus, masentuneisuus, unihäiriöt
 • tuntohäiriöt, näköhäiriöt, korvien soiminen (tinnitus)
 • sydämen johtumishäiriö (I–III -asteen eteis-kammiokatkos), sydämen tykytys ja tiheälyöntisyys
 • punastuminen, katkokävely
 • suun kuivuminen, ripuli, mahakipu, oksentelu
 • maksa-arvojen kohoaminen
 • lihaskipu, lihaskrampit, nivelkipu, rintakipu
 • lisääntynyt virtsaamistarve, impotenssi, kuukautisten tiputteluvuoto.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • maidoneritystä säätelevän hormonin (prolaktiinin) liikaeritys ja siihen liittyvä maidon eritys
 • rintojen suureneminen miehillä (gynekomastia)
 • sydänpysähdys, pyörtyminen
 • keuhkoputkien tai kurkunpään supistelu
 • suolen tukkeutuminen (ileus)
 • ikenien liikakasvu
 • mustelmataipumus, ihon punatäpläisyys (verisuonitulehdus), valoyliherkkyysreaktiot, monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme) ja sen vakavampi muoto Stevens-Johnsonin oireyhtymä, hilseilevä ihotulehdus
 • äkillinen turvotus ihossa, limakalvoilla, suussa tai nielussa (angioneuroottinen turvotus – jos oireita ilmenee, hakeudu välittömästi lääkäriin).

Lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu: yliherkkyys, vapina, ekstrapyramidaalioireet (hermostoon liittyviä oireita), rytmihäiriöt (esim. sinuspysähdys), hiustenlähtö.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos hoidon aikana saat voimakkaita oireita, esim. sydänoireita, jotka voivat olla merkkinä vaarallisen tilan kehittymisestä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Verpamil-tabletit ja -depottabletit säilytetään huoneenlämmössä (15–25 ºC).

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Verpamil sisältää

Verpamil-tabletti, kalvopäällysteinen

 • Vaikuttava aine on verapamiilihydrokloridi (80 mg).
 • Muut aineet ovat:
  • Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, liivate, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi
  • Kalvopäällyste: hypromelloosi, sakkaroosi, titaanidioksidi (E171), polysorbaatti 80, glyseroli 85 % ja magnesiumstearaatti.

Verpamil-depottabletti

 • Vaikuttava aine on verapamiilihydrokloridi (200 mg).
 • Muut aineet ovat:
  • Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, polyakrylaatti, talkki, magnesiumstearaatti ja hydrattu risiiniöljy
  • Kalvopäällyste: hypromelloosi, sakkaroosi, makrogolit ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

80 mg tabletti: Valkoinen, kupera, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, Ø n. 9 mm, koodi VL 80.

200 mg depottabletti: Valkoinen, kalvopäällysteinen, kapselinmuotoinen tabletti, jossa ylä- ja alapuolinen uurre, koko 6 x 14 mm.

Pakkauskoot

80 mg tabletit: 100 tablettia.

200 mg depottabletit: 30 ja 100 depottablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.11.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola