MINDIAB tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 08.07.2016 08:33:42)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

MINDIAB 5 mg tabletti

glipitsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Mindiab on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mindiab-tabletteja
 3. Miten Mindiab-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Mindiab-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Mindiab on ja mihin sitä käytetään

Mindiab on suun kautta otettava verensokeritasoa alentava lääke, joka sisältää glipitsidiä (sulfonyyliureoihin kuuluva lääkeaine). Glipitsidi vaikuttaa ensisijaisesti aktivoimalla haiman insuliinineritystä.

Mindiab-tabletteja käytetään ruokavalion ja liikunnan lisänä parantamaan verensokeritasapainoa aikuisilla, joilla on tyypin 2 diabetes (aikuistyypin sokeritauti).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Mindiab-tabletteja

Älä käytä Mindiab-tabletteja

 • jos olet allerginen glipitsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on tyypin 1 diabetes, diabeteksen aiheuttama ketoasidoosi (hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö). Mindiab-tabletteja ei myöskään anneta potilaalle silloin, jos hän joutuu diabeteksen aiheuttamaan koomaan (syvä tajuttomuus).
 • jos sinulla on vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Mindiab-tabletteja, jos sinulla on maksan, munuaisten, lisämunuaisten tai aivolisäkkeen vajaatoiminta.

Hypoglykemia

Verensokeri voi joskus laskea Mindiab-hoidon aikana liikaa (hypoglykemia). Hypoglykemian oireita ovat näläntunne, lisääntynyt hikoilu, huimaus, näköhäiriöt, väsymys ja päänsärky. Oireet häviävät tavallisesti melko nopeasti, kun otat sokeria.

Hypoglykemian riskisi on suurentunut, jos

 • olet iäkäs
 • yleisvointisi on huono
 • Mindiab-annos ei ole sinulle sopiva
 • käytät myös muita diabeteslääkkeitä
 • syöt epäsäännöllisesti tai liian vähän hiilihydraatteja.

Ole varovainen Mindiab-hoidon aikana, jos elimistösi on stressaantunut esim. kuumeen, vamman, infektion tai leikkauksen vuoksi.

Huolehdi riittävästä energiansaannista erityisesti raskaan tai pitkäkestoisen liikunnan aikana ja jälkeen sekä alkoholia nauttiessasi.

Verensokerin seuranta

On tärkeää, että seuraat veren ja virtsan sokeripitoisuuksia säännöllisesti lääkärin määräämällä tavalla.

Mindiab-tabletin vaikutuksen väheneminen

Huomaa, että kaikkien suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden, myös Mindiab-tabletin, verensokeria alentava vaikutus vähenee ajan myötä. Ota yhteys lääkäriisi, jos huomaat, että lääkkeen vaikutus on heikentynyt.

Potilaat, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasientsyymin puutos

Hemoglobiinitason alenemista ja punasolujen hajoamista (hemolyyttinen anemia) voi esiintyä potilailla, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasientsyymin puutos.

Muut lääkevalmisteet ja Mindiab

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Seuraavien lääkeaineiden tai alkoholin käyttö voi lisätä Mindiab-tabletin verensokeritasoa alentavaa vaikutusta:

 • mikonatsoli, flukonatsoli ja vorikonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon)
 • tulehduskipulääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni)
 • beetasalpaajat ja ACE:n estäjät (kohonneen verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon)
 • H2-reseptorin salpaajat, kuten simetidiini (maha- ja pohjukaissuolihaavan hoitoon)
 • MAO:n estäjät, kuten moklobemidi (masennuksen hoitoon)
 • kinolonijohdokset (bakteeri-infektioiden hoitoon)
 • sulfonamidit, kuten sulfametoksatsoli, sulfadiatsiini, sekä kloramfenikoli (bakteeri-infektioiden hoitoon)
 • probenesidi (kihdin hoitoon)
 • varfariini (verenhyytymisen estoon).

Seuraavien lääkeaineiden käyttö voi nostaa verensokeritasoa liikaa:

 • fentiatsiinit, kuten klooripromatsiini (psyykkisten sairauksien hoitoon)
 • kortikosteroidit, kuten hydrokortisoni (tulehduksen ja tiettyjen ihosairauksen hoitoon)
 • sympatomimeetit, kuten salbutamoli ja terbutaliini (mm. astman hoitoon)
 • tiatsididiureetit, kuten hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)
 • kilpirauhashormonit (kilpirauhasen sairauksien hoitoon)
 • estrogeenit, keltarauhashormonit, suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet
 • fenytoiini (mm. epilepsian hoitoon)
 • nikotiinihappo (suurentuneiden veren rasva-arvojen hoitoon)
 • kalsiuminestäjät (kohonneen verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon)
 • isoniatsidi (tuberkuloosin hoitoon).

Raskaus ja imetys

Mindiab-tabletteja ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Mikään ei viittaa siihen, että Mindiab vaikuttaisi reaktiokykyyn.

Jos tunnet hypoglykemian oireita, älä aja autoa äläkä käytä koneita, ennen kuin vointisi kohenee.

Mindiab sisältää laktoosimonohydraattia

Mindiab-tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Mindiab-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrittää annoksen yksilöllisesti juuri sinulle.

Ota annoksesi 30 minuuttia ennen ateriaa.

Jos otat enemmän Mindiab-tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi laskea verensokeritasoa liikaa (hypoglykemia).

Katso kohta Varoitukset ja varotoimet, Hypoglykemia. Jos oireet ovat lieviä, ne häviävät melko nopeasti, kun otat sokeria . Jos oireet ovat vaikeita, ota heti yhteys lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Mindiab-tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Suurin osa haittavaikutuksista riippuu annoksesta ja häviää joko itsestään tai kun lääkäri pienentää lääkeannosta.

Glipitsidin, kuten muidenkin samaan lääkeaineryhmään (sulfonyyliureat) kuuluvien lääkkeiden, aiheuttamat yliherkkyysreaktiot voivat kuitenkin joskus olla vaikeita, jopa hengenvaarallisia.

Hakeudu heti lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia yliherkkyysreaktion oireita:

 • kasvojen, raajojen, silmien, huulten ja/tai kielen turvotus
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • pyörryttävä olo tai pyörtyminen
 • kurkkukipu
 • kuume.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (yli yhdellä potilaalla sadasta)

Veren alhainen sokeripitoisuus (hypoglykemia), pahoinvointi, ripuli, ylävatsakipu, vatsakipu.

Melko harvinaiset (alle yhdellä potilaalla sadasta)

Heitehuimaus, uneliaisuus, vapina, näön hämärtyminen, oksentelu, sappitietukokseen liittyvä keltaisuus, ihottuma.

Muut raportoidut haittavaikutukset (esiintymistiheys tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä sen tarkkaan arviointiin)

Jyvässolukato (agranulosytoosi), veren valkosolujen niukkuus (leukopenia), verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), hemolyyttinen anemia, veren kaikkien solumuotojen niukkuus (pansytopenia), veren natriumniukkuus (hyponatremia), sekavuus, päänsärky, kahtena näkeminen, heikentynyt näkökyky, alentunut näöntarkkuus, ummetus, maksan toimintahäiriö, maksatulehdus, allerginen ihottuma, punoitus, tuhkarokkotyyppinen ihottuma, täpläinen ja näppyläinen ihottuma, nokkosihottuma, kutina, valoherkkyysreaktio, ei-akuutti porfyria (aineenvaihduntatauti), huonovointisuus, maksaentsyymiarvojen (aspartaattiaminotransferaasi, laktaattidehydrogenaasi, alkaalinen fosfataasi) nousu, veren urea-arvon nousu, veren kreatiniiniarvon nousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Mindiab-tablettien säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mindiab-tabletit sisältävät

 • Vaikuttava aine on glipitsidi. Yksi tabletti sisältää 5 mg glipitsidiä.
 • Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, steariinihappo ja laktoosimonohydraatti 153 mg.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja kuperia. Tableteissa on jakouurre.

Pakkauskoot: 100 tablettia läpipainopakkauksessa ja 250 tablettia muovipurkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Valmistaja

Pfizer Italia S.r.l.

Ascoli Piceno

63046 Marino del Tronto

Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.5.2016

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro