CHONDROITIN SULPHATE ROVI kapseli, kova 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 04.11.2017 19:00:50)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit

Kondroitiinisulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Chondroitin Sulphate Rovi on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita

3. Miten Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleiden säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Chondroitin Sulphate Rovi on ja mihin sitä käytetään

Chondroitin Sulphate Rovi ‑kapselien vaikuttava aine, kondroitiinisulfaatti, on ihmisillä luonnollisesti esiintyvä aine. Se on yksi nivelruston rakenneosista.

Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita käytetään polven nivelrikon kivun lievitykseen. Valmisteen vaikutus alkaa hitaasti (6-8 viikon kuluessa), minkä vuoksi äkillisen ja lyhytaikaisen kivun hoitoon suositellaan muuta lääkitystä.

Vaikutus kestää yleensä 2-3 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita

Älä ota Chondroitin Sulphate Rovi ‑kapseleita

- jos olet allerginen kondroitiinisulfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Chondroitin Sulphate Rovi ‑kapseleita

- jos sinulla on sydänsairaus (sydämen vajaatoiminta) tai munuaisten vajaatoiminta. Chondroitin Sulphate Rovi voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön ja turvotuksia.

- jos sinulla on maksan vajaatoiminta.

- jos käytät veren hyytymisominaisuuksiin käytettäviä lääkkeitä (kuten asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä).

Muut lääkevalmisteet ja Chondroitin Sulphate Rovi

Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee erityisesti veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä (kuten asetyylisalisyylihappoa, dipyridamolia tai klopidogreeliä) tai tiklopidiiniä, sekä varfariinia.

Jos käytät varfariinia, lääkäri voi pyytää INR-arvojen tarkistamista tavallista useammin Chondroitin Sulphate Rovi ‑hoidon aloittamisen ja lopettamisen jälkeen.

Chondroitin Sulphate Rovi ruuan ja juoman kanssa

Chondroitin Sulphate Rovi voidaan ottaa ennen ateriaa, aterian yhteydessä tai aterian jälkeen. Jos saat helposti vatsavaivoja, lääke kannattaa ottaa aterian jälkeen.

Kapseleita ei saa pureskella, vaan ne tulee nielaista kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi lasillinen vettä).

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Valmisteen raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole kokemusta, joten sitä ei tule käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Chondroitin Sulphate Rovi -valmisteen ei ole todettu heikentävän kykyä ajaa moottoriajoneuvoa ja käyttää koneita.

3. Miten Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kapseleita ei saa pureskella, vaan ne tulee nielaista kokonaisina riittävän nestemäärän kera (esimerkiksi lasillinen vettä).

Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

Vaikeammissa tapauksissa suositeltu annos on 1 200 mg eli 3 kapselia vuorokaudessa hoidon ensimmäisten 4-6 viikon ajan, minkä jälkeen hoitoa jatketaan 800 mg:n vuorokausiannoksella kolmen kuukauden hoitojakson loppuun. 1 200 mg:n vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai jaettuna kolmeen osaan eli 1 kapseli kolmesti vuorokaudessa.

Hoito koostuu toistuvista kolmen kuukauden hoitojaksoista, joiden välillä pidetään kahden kuukauden tauko.

Chondroitin Sulphate Rovi-hoitoa ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Jos otat enemmän Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita kuin sinun pitäisi

Yliannostustapauksista ei ole tietoa. Tutkimusten perusteella haitallisia vaikutuksia tai oireita ei todennäköisesti ilmene. Yliannostapauksissa ota kuitenkin aina yhteyttä lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977).

Jos unohdat ottaa Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleita

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka hoitoa normaaliannoksella seuraavana päivänä.

Jos lopetat Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleiden käytön

Erityisiä vaikutuksia ei ole odotettavissa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset ja hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 käyttäjällä 1 000:sta):

Ruoansulatuselimistö: Ruoansulatuskanavan häiriöt (kuten ylävatsakipu, pahoinvointi tai ripuli).

Iho ja ihonalainen kudos: Ihon punoitus, näppyläinen ihottuma, ärsytysihottuma, nokkosrokko, rohtuma, ihon kutina.

Yleisoireet: Turvotus.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5. Chondroitin Sulphate Rovi -kapseleiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Chondroitin Sulphate Rovi sisältää

- Vaikuttava aine on kondroitiinisulfaatti. Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia.

- Muut aineet ovat magnesiumstearaatti, liivate ja titaanidioksidi (E171)

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, läpinäkymätön, kova kapseli, joka sisältää valkoista jauhetta.

Läpipainopakkaus: 60 ja 180 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

C/ Julián Camarillo, 35

28037 Madrid

ESPANJA

Valmistaja

Frosst Ibérica, S.A.

Vía Complutense, 140.

Alcalá de Henares.28805 Madrid

ESPANJA

Markkinoija

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

Espoo

SUOMI

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

05.11.2015

Yrityksen yhteystiedot:

AVANSOR PHARMA OY
Tekniikantie 14
02150 Espoo

info@avansorpharma.fi
www.avansorpharma.fi
09 25 66 881
Tukkuliike: Magnum Medical