ALLOPURINOL ORION tabletti 100 mg, 300 mg

Allopurinol Orion 100 mg tabletit

Allopurinol Orion 300 mg tabletit

allopurinoli

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Allopurinol Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Allopurinol Orion ‑valmistetta
 3. Miten Allopurinol Orion -valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Allopurinol Orion -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Allopurinoli kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan entsyymi-inhibiittoreiksi. Entsyymi-inhibiittorit kontrolloivat nopeutta, jolla tietyt kemialliset muutokset tapahtuvat elimistössäsi.

Allopurinol Orion -tabletteja käytetään pitkäaikaisessa hoidossa kihdin ehkäisemiseen, ja niitä voidaan käyttää myös muissa sairauksissa, joissa elimistö tuottaa liikaa virtsahappoa. Näitä ovat muun muassa munuaiskivet ja muunlaiset munuaistaudit.

Alle 15-vuotiaat lapset: Alle 15-vuotiaille lapsille saa käyttää vain 100 mg:n Allopurinol Orion ‑tabletteja. 300 mg:n tabletit sisältävät väriainetta (paraoranssi, E110), jota ei suositella lapsille ja nuorille.

Allopurinolia, jota Allopurinol Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Allopurinol Orion -valmistetta

 • jos olet allerginen allopurinolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos sinulla on tällä hetkellä tai on hiljattain ollut kihtikohtaus.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Allopurinol Orion -valmistetta, jos

 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia. Lääkäri voi pienentää annostasi tai kehottaa ottamaan annoksen harvemmin kuin joka päivä. Hän myös seuraa sinua tarkemmin.
 • sinulla on sydänongelmia tai korkea verenpaine
 • sinulla on kilpirauhasongelmia
 • sinulla on tällä hetkellä kihtikohtaus.

Allopurinolin käytön yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihottumia (yliherkkyysoireyhtymä, Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi). Ihottumaan voivat usein liittyä suun, kurkun, nenän ja sukuelinten haavaumat sekä sidekalvotulehdus (punaiset, turvonneet silmät). Näitä vaikeita ihottumia edeltävät usein influenssan kaltaiset oireet, kuten kuume, päänsärky ja kehon särky. Ihottuma voi kehittyä laajalle levinneeksi rakkulamuodostukseksi ja ihon kuoriutumiseksi. Nämä vakavat ihoreaktiot ovat muita yleisempiä han-kiinalaista, thaimaalaista tai korealaista syntyperää olevilla potilailla. Krooninen munuaissairaus voi entisestään lisätä riskiä näillä potilailla. Jos sinulle kehittyy ihottumaa tai tällaisia iho-oireita, lopeta allopurinolin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin.

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen allopurinolin ottamista, jos olet epävarma, koskeeko jokin seuraavista sinua.

Muut lääkevalmisteet ja Allopurinol Orion -tabletit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, mukaan lukien lääkkeet, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • 6‑merkaptopuriini (verisyöpälääke)
 • atsatiopriini ja siklosporiini (immuunijärjestelmän toimintaa lamaavia lääkkeitä) Ota huomioon, että siklosporiinin haittavaikutuksia voi esiintyä useammin.
 • vidarabiini (herpeslääke). Ota huomioon, että vidarabiinin haittavaikutuksia voi esiintyä useammin. Ole erityisen varovainen, jos haittavaikutuksia esiintyy.
 • salisylaatit (kivun, kuumeen ja tulehduksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, esim. asetyylisalisyylihappo)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • klooripropamidi (diabeteslääke). Klooripropamidiannosta voi joutua pienentämään etenkin potilailla, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt.
 • varfariini, fenprokumoni, asenokumaroli (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä). Lääkäri seuraa veren hyytymisarvoja tavallista useammin ja pienentää tarvittaessa näiden lääkkeiden annostusta.
 • furosemidi, tiatsidit tai muut diureetit (verenpainelääkkeitä)
 • fenytoiini (epilepsialääke)
 • teofylliini (astmalääke, jota käytetään myös muiden hengityselinsairauksien hoitoon). Lääkäri mittaa teofylliinipitoisuuden veressä etenkin allopurinolihoidon alussa ja annosmuutosten jälkeen.
 • ampisilliini ja amoksisilliini (bakteeri-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä). Potilaiden hoidossa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä muita antibiootteja, sillä allergisten reaktioiden riski suurenee näitä antibiootteja käytettäessä.

Jos allopurinolia otetaan yhdessä alumiinihydroksidin kanssa, allopurinolin vaikutus saattaa heikentyä. Näiden lääkkeiden ottamisen välillä on annettava kulua vähintään kolme tuntia.

Kun allopurinolia annetaan samanaikaisesti sytostaattien kanssa (esim. syklofosfamidi, doksorubisiini, bleomysiini, prokarbatsiini, alkyylihalogenidi), veridyskrasioita saattaa ilmetä yleisemmin kuin silloin, jos näitä lääkeaineita annettaisiin yksinään. Siksi tällaisille potilaille on tehtävä säännöllisin väliajoin verisolujen määrän tarkistus.

Lääkäri tarkistaa verisolujesi määrän säännöllisesti, jos otat seuraavia lääkkeitä:

 • didanosiini (HIV-lääke)
 • kaptopriili (korkean verenpaineen hoitoon käytettävä lääke).

Ihoreaktioiden riski saattaa suurentua etenkin, jos munuaistesi toiminta on kroonisesti heikentynyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Allopurinoli erittyy rintamaitoon. Allopurinolia ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Allopurinol Orion -tabletit voivat aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta ja vaikuttaa koordinaatiokykyyn. Jos näin käy, älä aja autoa, käytä työkaluja tai koneita tai osallistu vaaralliseen toimintaan.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Allopurinol Orion sisältää laktoosia

Allopurinol Orion 100 mg:n tabletti sisältää 48,2 mg ja 300 mg:n tabletti 145,9 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Allopurinol Orion 300 mg:n tabletit sisältävä paraoranssia (E110)

Allopurinol Orion 300 mg:n tabletti sisältää 2,6 mg paraoranssiväriainetta (E110), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 300 mg:n tabletteja ei suositella alle 15-vuotiaille lapsille.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Tabletit niellään veden kanssa. Ota tabletit aterian jälkeen. Juo riittävästi nestettä, kun käytät tätä lääkettä. Keskustele lääkärin kanssa siitä, mikä on sinulle sopiva nestemäärä.

Suositellut annokset ovat:

Aikuiset, 15–18-vuotiaat nuoret ja iäkkäät

Lääkäri määrää sinulle aluksi yleensä pienen annoksen allopurinolia (esim. 100 mg/vrk) mahdollisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi. Annosta suurennetaan tarpeen mukaan.

Aloitusannos: 100–300 mg vuorokaudessa.

Kun aloitat hoidon, lääkäri voi määrätä sinulle myös tulehduslääkettä tai kolkisiiniä kuukaudeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi kihtiatriittikohtausten ehkäisemiseksi.

Allopurinoliannosta voidaan säätää sairautesi vaikeusasteen mukaan. Ylläpitoannos on:

 • lievissä tapauksissa: 100–200 mg/vrk
 • keskivaikeissa tapauksissa: 300–600 mg/vrk
 • vaikeissa tapauksissa: 700–900 mg/vrk.

Jos maksasi tai munuaistesi toiminta on heikentynyt, lääkäri saattaa muuttaa annostasi, etenkin iäkkäämmille potilaille.

Jos päivittäinen annos on suurempi kuin 300 mg ja sinulla on ruuansulatusvaivoja, kuten pahoinvointia tai oksentelua (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset), lääkäri saattaa määrätä allopurinolia useampana pienempänä annoksena näiden vaivojen ehkäisemiseksi.

Potilaat, joilla on vakava munuaissairaus

 • sinulle voidaan määrätä alle 100 mg:n päivittäinen annos tai
 • sinua voidaan pyytää ottamaan 100 mg päivässä harvemmin kuin päivittäin.

Jos käyt dialyysissä kaksi tai kolme kertaa viikossa, lääkäri saattaa määrätä sinulle annoksen 300–400 mg, joka otetaan heti dialyysin jälkeen.

Vain 100 mg:n Allopurinol Orion -tabletit:

Alle 15-vuotiaat lapset

100–400 mg/vrk.

Hoito voidaan aloittaa tulehduslääkkeen tai kolkisiinin kanssa. Jos munuaistesi tai maksasi toiminta on heikentynyt, annostasi voidaan säätää, ja jos sinulla on ruuansulatusvaivoja, annos voidaan jakaa useampaan pieneen annokseen, kuten aikuisilla (ks. yllä).

Jos otat enemmän Allopurinol Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Yliannostus voi aiheuttaa esimerkiksi pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai huimausta.

Ota tämä pakkausseloste, jäljellä olevat tabletit ja lääkepakkaus mukaasi sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle, jotta lääkäri tietää, mitä tabletteja olet ottanut.

Jos unohdat ottaa Allopurinol Orion -valmistetta

Jos unohdat ottaa tabletin, ota se heti kun muistat, paitsi jos on jo melkein aika ottaa seuraava tabletti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraavat annokset tavanomaiseen aikaan.

Jos lopetat Allopurinol Orion -valmisteen käytön

Jatka tablettien ottamista niin kauan kuin lääkärisi määrää. Älä lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulle tulee jotain seuraavista, lopeta Allopurinol Orion -valmisteen ottaminen ja ota heti yhteyttä lääkäriin

 • odottomaton ihoreaktio (johon voi liittyä kuumetta, turvonneet imusolmukkeet, nivelkipua, epätavallisia rakkuloita, epätavallista verenvuotoa, munuaisongelmia tai yhtäkkisiä kouristuskohtauksia).

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • ihottumat
 • kilpirauhasta stimuloivan hormonin lisääntyminen veressä.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kuume ja vilunväristykset, päänsärky, lihaskipu (flunssankaltaiset oireet) ja yleinen huonovointisuus
 • ihossa tapahtuvat muutokset, kuten suun, kurkun, nenän ja sukuelinten haavaumat ja sidekalvotulehdus (punaiset, turvonneet silmät), laajalle levinnyt rakkulointi tai ihon kuoriutuminen
 • vakavat yliherkkyysreaktiot, joihin liittyy kuumetta, ihottumaa, nivelkipua sekä muutoksia verikokeissa ja maksan toimintakokeissa (nämä voivat olla merkkejä usean elimen yliherkkyysoireyhtymästä).

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

Allergiset reaktiot

Jos saat allergisen reaktion, lopeta allopurinolin ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin. Oireita voivat olla:

 • ihottuma, ihon hilseily, paiseet tai huulten ja suun aristus
 • kasvojen, käsien, huulten, kielen tai kurkun turvotus
 • nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • erittäin harvinaisissa tapauksissa oireita voivat olla hengityksen äkillinen vinkuminen, rintakehän värinä tai kireys ja pyörtyminen.

Älä ota enempää tabletteja, ellei lääkäri kehota toimimaan niin.

Jos havaitset jonkin seuraavista haittavaikutuksista Allopurinol Orion -hoidon aikana, lopeta tablettien ottaminen ja kerro lääkärille mahdollisimman pian:

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • pahoinvointi, oksentelu (hyvin harvinaisissa tapauksissa oksennuksessa voi olla verta) ja ripuli
 • allergisen reaktion oireet, kuten kutiseva ihottuma
 • kohonneet maksan toimintakokeiden arvot.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • nivelkipu tai kivulias turvous nivusissa, kainaloissa tai kaulassa
 • ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus (ikterus)
 • vaikutukset maksan tai munuaisten toimintaan
 • kivien muodostuminen virtsateihin: oireina voi olla verta virtsassa ja kipua vatsassa, kyljessä tai nivusissa.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • kuume
 • verivirtsaisuus
 • suolen toiminnan muutokset tai erityisen pahanhajuinen uloste
 • veren suuri rasvapitoisuus
 • yleinen huonovointisuus
 • voimattomuus, puutuminen, jalkojen horjuminen, kyvyttömyys liikuttaa lihaksia (halvaantuminen) tai tajuttomuus, kihelmöinti
 • kouristelu, kouristuskohtaukset tai masennus
 • päänsärky, huimaus, uneliaisuus tai näköhäiriöt
 • rintakipu, korkea verenpaine tai hidas syke
 • nesteen kertymisestä johtuva turvotus (edeema), erityisesti nilkoissa
 • miehen hedelmättömyys, vaikeus saada tai säilyttää erektio tai ejakulaatio unen aikana (”märät unet”)
 • rintojen suureneminen sekä miehillä että naisilla
 • makuaistin muutokset, suun tulehdus
 • kaihi (silmän mykiön samentuminen) ja muut näköhäiriöt
 • paiseet (pienet, aristavat punaiset paukamat iholla)
 • hiustenlähtö tai hiusten värimuutokset
 • janoisuus, väsymys ja painon lasku (nämä voivat olla diabeteksen oireita). Lääkäri voi haluta selvittää verensokeritasosi tämän tarkistamiseksi.
 • lihaskipu
 • turvonneet imusolmukkeet (yleensä turvotus loppuu, kun allopurinolihoito päättyy)
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai nielun turvotusta
 • vakava ja mahdollisesti henkeä uhkaava allerginen reaktio.

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

 • aseptinen aivokalvontulehdus (aivoja ja selkäydintä ympäröivien kalvojen tulehdus): oireita ovat muun muassa niskajäykkyys, päänsärky, pahoinvointi, kuume tai tajunnan hämärtyminen. Jos tällaisia oireita ilmenee, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Voit tuntea itsesi välillä huonovointiseksi, mutta tämän voi yleensä välttää ottamalla allopurinolilääke aterian jälkeen. Kerro lääkärille, jos ongelma jatkuu.

Allopurinolitabletit saattavat joskus vaikuttaa vereesi, mikä voi ilmetä niin, että sinulle tulee tavallista helpommin mustelmia tai saat kurkkukipua tai muita tulehduksen oireita. Tällaisia vaikutuksia tulee yleensä potilaille, joilla on maksa- tai munuaisvaivoja. Kerro oireista välittömästi lääkärille.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Allopurinol Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on allopurinoli. Yksi 100 mg:n tabletti sisältää 100 mg allopurinolia. Yksi 300 mg:n tabletti sisältää 300 mg allopurinolia.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkely, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti ja steariinihappo. Lisäksi Allopurinol Orion 300 mg:n tabletit sisältävät väriaineena paraoranssia (E110).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Allopurinol Orion 100 mg:n tabletit ovat valkoisia tai luonnonvalkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystämättömiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkinnät ”AL” ja ”100” ja niiden välissä jakouurre. Toinen puoli on sileä.

Allopurinol Orion 300 mg:n tabletit ovat persikanvärisiä, pyöreitä, kaksoiskuperia päällystämättömiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkinnät ”AL” ja ”300” ja niiden välissä jakouurre. Toinen puoli on sileä.

Allopurinol Orion 100 mg:n tabletit ovat saatavilla 50 ja 100 tabletin pakkauksissa.

Allopurinol Orion 300 mg:n tabletit ovat saatavilla 30 ja 100 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.4.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola