ADRENALIN MARTINDALE PHARMA injektioneste, liuos 0,1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,9 mt, 01.06.2024 01:57:45)

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektioneste, liuos

adrenaliini

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Adrenalin Martindale Pharma on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Adrenalin Martindale Pharmaa
 3. Miten Adrenalin Martindale Pharmaa annetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Adrenalin Martindale Pharman säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Adrenalin Martindale Pharma -valmistetta käytetään painelu-puhalluselvytyksessä ja äkillisissä henkeä uhkaavissa allergisissa reaktioissa (akuutti anafylaksia).

Adrenaliinia, jota Adrenalin Martindale Pharma sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä käytä Adrenalin Martindale Pharmaa

 • jos olet allerginen adrenaliinille, natriummetabisulfiitille (säilytysaine) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Adrenalin Martindale Pharmaa.

Haittavaikutusten riskin vuoksi adrenaliinia on annettava varoen, jos potilaalla on

 • sydän- ja verisuonitauti (kuten rasitusrintakipu eli angina pectoris, sydänlihassairaus, sydämen rytmihäiriö, keuhkosydänsairaus, valtimonrasvoittumistauti tai korkea verenpaine)
 • liikatoimiva kilpirauhanen
 • lisämunuaiskasvain
 • ahdaskulmaglaukooma (glaukooma – kohonnut silmänpaine)
 • vaikeasti heikentynyt munuaisten toiminta
 • suurentunut eturauhanen, minkä vuoksi virtsaa jää virtsarakkoon
 • suurentunut veren kalsiumpitoisuus
 • pienentynyt veren kaliumpitoisuus
 • diabetes.

Valmistetta on annettava varoen iäkkäille ja raskaana oleville potilaille.

Muut lääkevalmisteet ja Adrenalin Martindale Pharma
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät jotakin seuraavista:

 • beetasalpaajat (esim. pindololi ja propranololi), sillä ne voivat nostaa verenpainetta ja hidastaa sydämen sykettä
 • nukutusaineet, koska joidenkin nukutukseen käytettävien lääkkeiden samanaikainen käyttö voi suurentaa sydämen rytmihäiriöiden riskiä
 • lääkkeet, jotka voivat suurentaa sydämen rytmihäiriöiden riskiä (esim. digitalis ja kinidiini)
 • jotkin masennuslääkkeet (esim. protriptyliini, maprotiliini), koska adrenaliinin vaikutus voi voimistua
 • insuliini tai suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, sillä adrenaliini nostaa verensokeria.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä.

Kokemusta raskaana olevien naisten hoidosta on vähän.

Adrenaliini kulkeutuu rintamaitoon. Adrenaliinia saavien äitien pitää välttää imettämistä.

Adrenaliinin vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu eläinkokeissa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Adrenalin Martindale Pharma sisältää natriummetabisulfiittia ja natriumia
Natriummetabisulfiitti voi harvoin aiheuttaa vakavia yliherkkyysreaktioita ja bronkospasmia.
Tämä lääke sisältää vähemmän kuin 1 mmol natriumia (23 mg) millilitrassa injektioliuosta, toisin sanoen käytännössä natriumitonta.

3. Miten valmistetta käytetään

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Adrenalin Martindale Pharman sinulle.

Annos ja antotapa
Lääkärisi määrittää annoksen ja sovittaa sen sinulle yksilöllisesti.

Sydämenpysähdys (puhallus-painalluselvytys)
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset: 1 mg boluksena laskimoon 3–5 minuutin välein.
Alle 12-vuotiaat lapset: 0,01 mg/kg boluksena laskimoon. Enimmäiskerta-annos on 1 mg.

Imeväiset: 0,01–0,03 mg/kg boluksena laskimoon.

Henkeä uhkaavat allergiset reaktiot
Anafylaktisen sokin hoitoon suositellaan 1 mg/ml adrenaliiniliuosta lihaksensisäisenä injektiona (pistoksena lihakseen).

Jos sinulle annetaan enemmän Adrenalin Martindale Pharmaa kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Tämän lääkkeen antaa vain lääkäri tai sairaanhoitaja, joten on epätodennäköistä, että saisit sitä liikaa. Adrenaliinin yliannostus voi aiheuttaa kiihtymystä, ahdistuneisuutta, vapinaa, päänsärkyä, sydämen sykkeen nopeutumista, sydämentykytyksiä, kalpeutta, kylmää hikeä, pahoinvointia ja oksentelua.
Suurten annosten yhteydessä voi ilmetä mustuaisten laajenemista, verenpaineen nousua, keuhkopöhön, epäsäännöllisen sydämensykkeen tai sydämen vajaatoiminta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Adrenaliinin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat verenkiertoon ja keskushermostoon kohdistuvat vaikutuksen. Haittavaikutuksia ilmenee noin kolmasosalla potilaista.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

 • päänsärky, heitehuimaus
 • tihentynyt sydämen syke, verenpaineen nousu, sydämen rytmihäiriö
 • ahdistuneisuus, vapina.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Vain kertakäyttöön.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Adrenalin Martindale Pharma sisältää

 • Vaikuttava aine on adrenaliini. Yksi ml liuosta sisältää adrenaliinitartraattia määrän, joka vastaa 0,1 mg adrenaliinia.
 • Muut aineet ovat natriumkloridi, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, natriummetabisulfiitti (E223), kloorivetyhappo (pH:n säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Adrenalin Martindale Pharma on kirkas, väritön liuos.
Pakkauskoko: 10 x 10 ml:n lasiampulli (tyypin I lasia).

Myyntiluvan haltija

Ethypharm
194, Bureaux de la Colline,
Bâtiment D
92213 Saint-Cloud Cedex
Ranska

Valmistaja

Martindale Pharmaceuticals Ltd
Bampton Road
Harold Hill
Romford
Essex
RM3
8UG
Iso-Britannia

Ethypharm
Chemin de la Poudriere, GRAND QUEVILLY,
76120, Ranska

Ethypharm
Zone Industrielle de Saint-Arnoult,
CHATEAUNEEUF EN THYMERAIS, 28170, Ranska

Lisätietoja tästä valmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Unimedic Pharma AB
Tukholma Ruotsi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20/10/2020

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle

Kardiopulmonaalinen elvytys
Adrenaliinin annostelussa ja annossa on noudatettava nykyisiä hoitosuosituksia. Seuraavassa esitetty annostus perustuu Euroopan elvytysneuvoston (European Resuscitation Council, ERC) vuonna 2015 antamaan suositukseen.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset
1 mg boluksena laskimoon 3–5 minuutin välein.

Jos lääke annetaan ääreislaskimokatetrin kautta, se on huuhdeltava vähintään 20 ml:lla 0,9 % natriumkloridi-injektioliuosta (jotta lääke pääsee keskusverenkiertoon).

Jos laskimoreittiä ei ole käytettävissä, suositellaan antoa luun sisään.

Alle 12-vuotiaat lapset
0,01 mg/kg boluksena laskimoon. Enimmäiskerta-annos on 1 mg.

Imeväiset
0,01–0,03 mg/kg boluksena laskimoon. Antoa napalaskimokatetrin kautta suositellaan.

Akuutti anafylaksia
Tarkista aina, että anafylaksian hoidossa käytetään adrenaliiniliuoksen oikeaa vahvuutta. Anafylaktisen sokin hoitoon tarkoitetut välineet on erotettava selvästi 0,1 mg/ml:n ja 1 mg/ml:n adrenaliiniliuoksista.
Anafylaktisessa sokissa suositeltavin hoito on 1 mg/ml adrenaliiniliuoksen anto lihakseen. On myös tärkeää, ettei tuhlata aikaa laskimoyhteyden etsimiseen, jos anto lihakseen on vielä mahdollista.

Anafylaksian hoidossa adrenaliinia saa antaa laskimoon vain kokenut terveydenhuollon ammattilainen, ja sydämen syketiheyttä sekä verenpainetta on seurattava. Aikuisille annetaan 0,05 mg:n bolusannos 0,1 mg/ml adrenaliiniliuosta laskimoon, ja annosta suurennetaan 0,05 mg kerrallaan vasteen mukaan.

Yhteensopimattomuudet
Adrenaliini denaturoituu nopeasti hapettavien aineiden, kuten natriumkarbonaatin, halogeenien, nitraattien, nitriittien sekä raudan, kuparin ja sinkin suolojen, vaikutuksesta.

Adrenaliini voidaan sekoittaa 0,9 % natriumkloridin kanssa injektiota varten, mutta se ei ole yhteensopiva 5 % natriumkloridi-injektioliuoksen kanssa. Adrenaliinin stabiliteetti 5 % dekstroosi- injektiossa heikkenee, kun pH on yli 5,5.

Yrityksen yhteystiedot:

Unimedic Pharma AB
Box 6216
102 34 Stockholm
Sweden

medinfo@unimedicpharma.se
+46 10 130 99 50
Tukkuliike: Oriola