DIASECTRAL tabletti, kalvopäällysteinen 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 22.12.2017 19:01:29)

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Diasectral 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen

asebutololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä sisältää sinulle tärkeitä tietoa.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireeti kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Diasectral on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Diasectral-tabletteja
 3. Miten Diasectral-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Diasectral-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Diasectral on ja mihin sitä käytetään

Vaikuttavana aineena Diasectral-tableteissa on asebutololi, beetasalpaaja, jolla on myös lievä sydäntä stimuloiva vaikutus. Diasectral suojaa sydäntä liian voimakkaan ruumiillisen ja henkisen rasituksen vaikutuksilta. Se alentaa sydämen syketiheyttä, vähentää sydämen minuutin aikana pumppaamaa verimäärää ja laskee verenpainetta. Angina pectoris -taudissa Diasectral vähentää vaikutuksillaan myös sydänlihaksen rasitusta ja rintakipuja. Diasectral-tablettien stimuloivasta vaikutuksesta johtuu, että sydämen syketiheys on levon aikana lähes normaali.

Käyttöaiheet
Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja rytmihäiriöiden hoito. Sydäninfarktin jälkeisen uusintainfarktin ehkäisy.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Diasectral-tabletteja

Älä käytä Diasectral-tabletteja, jos
 • olet allerginen asebutololille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luoteltu kohdassa 6)
 • sinulla on sydänperäinen sokki tai eteis-kammiokatkos
 • sinulla on hidas sydämen syke (alle 45–50 lyöntiä minuutissa) tai hoitamaton sydämen vajaatoiminta
 • sinulla on sairas sinus -oireyhtymä
 • sinulla on metabolinen asidoosi (veren happamoitumista aiheuttava aineenvaihduntasairaus)
 • sinulla on hoitamaton lisämunuaisytimen kasvain (feokromosytooma)
 • sinulla on vaikea ääreisverenkierron häiriö.

Varoitukset ja varotoimet
Ole erityisen varovainen Diasectral-tablettien suhteen

 • jos verenpaineesi on 100/60 mmHg tai alle.

Jos olet allergikko, beetasalpaajahoito voi lisätä herkistymistä.

Keskustele lääkärin kanssa ennen Diasectral-tablettien käyttöä, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:
epävakaa tai vaikeasti hoidettava diabetes, munuaisten vajaatoiminta, hoidossa oleva sydämen vajaatoiminta, astma tai muu keuhkosairaus, psoriaasi tai Prinzmetalin angiina (sepelvaltimoiden supistelusta johtuva rintakiputaipumus).

Muut lääkevalmisteet ja Diasectral
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Samanaikaisesti käytetyt trisykliset masennuslääkkeet, barbituraatit ja fentiatsiini, kuten myös muut verenpainelääkkeet, voivat lisätä Diasectral-tablettien verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Diasectral voi lisätä sokeritaudin hoitoon käytettävien lääkkeiden, kuten insuliinin ja suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden verensokeria laskevaa vaikutusta.

Allergiseen reaktioon käytettävän adrenaliinin teho voi heiketä beetasalpaajahoidon vaikutuksesta.

Mahahappoa neutraloivat lääkkeet, antasidit, voivat vähentää Diasectral-tablettien imeytymistä, joten näiden ja Diasectral-tablettien ottamisen välillä tulisi olla 2 tuntia.

Jos käytät samaan aikaan klonidiinia, et saa keskeyttää kumpaakaan lääkettä ilman lääkärin ohjeita.

Tulehduskipulääkkeet vähentävät Diasectral-tablettien verenpainetta laskevaa vaikutusta. Diasectral saattaa vähentää eräiden keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden vaikutusta.

Diasectral-tabletteja on käytettävä varoen tiettyjen sydän- tai rytmihäiriölääkkeiden, kuten digoksiinin, verapamiilin, diltiatseemin, disopyramidin ja amiodaronin, kanssa sekä myös pratsosiinin, MAO:n estäjien ja ergotalkaloidien kanssa.

Jos fingolimodin käyttö samanaikaisesti Diasectral-tablettien kanssa on välttämätöntä, tilaasi on seurattava fingolimodihoitoa aloitettaessa.

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro nukutuslääkärille tai muulle hoitohenkilökunnalle, että käytät Diasectral-tabletteja.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Diasectral-tabletteja ei pidä käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Muusta raskauden aikaisesta käytöstä tulee neuvotella lääkärin kanssa.

Koska asebutololi erittyy äidinmaitoon, Diasectral-tablettien käyttöä ei suositella imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Diasectral-hoidon aikana, varsinkin sen alkuvaiheessa, lääke saattaa aiheuttaa joillekin potilaille huimausta tai väsymystä. Tämä on syytä muistaa, jos joudut ajamaan autoa tai käyttämään tarkkuutta vaativia koneita.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


3. Miten Diasectral-tabletteja käytetään

Ota Diasectral-tabletteja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomaiset annokset ovat:
Verenpainetauti: Alkuannos on joko 400 mg aamulla aamiaisen yhteydessä tai 200 mg kahdesti päivässä. Jos riittävää vaikutusta ei saavuteta kahdessa viikossa, annos voidaan nostaa 800 mg:aan aamulla tai 400 mg:aan kahdesti päivässä.

Angina pectoris: Alkuannos 200 mg kahdesti päivässä. Jos riittävää vaikutusta ei saavuteta, annos voidaan nostaa 400 mg:aan kahdesti päivässä.

Rytmihäiriöt: Alkuannos 200 mg kahdesti päivässä, joissakin tapauksissa voi olla tarpeen nostaa annos 600 mg:aan päivässä osa-annoksina annettuna.

Sydäninfarktin jälkeisen uusintainfarktin ehkäisy: 400 mg vuorokaudessa.

Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, koska annostasi on mahdollisesti pienennettävä.

Jos otat enemmän Diasectral-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Diasectral-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen, vaan ota seuraava tabletti sen normaalina ottoajankohtana.

Jos lopetat Diasectral-tablettien käytön
Jos Diasectral-tablettien käyttö aiotaan lopettaa, lopettamisen on tapahduttava vähitellen. Lääkkeen annostuksissa on noudatettava tarkasti lääkärin antamia ohjeita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä): tumavasta-aineet, väsymys, ruoansulatuskanavan häiriöt.

Yleiset (yli 1 potilaalla sadasta): masennus, painajaiset, huimaus, päänsärky, näön heikkeneminen, hengenahdistus, pahoinvointi, ripuli, ihottuma.

Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla sadasta): iho-oireet (lupuksen kaltaiset reaktiot).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): psykoosit, aistiharhat, sekavuus, seksuaalisen halukkuuden väheneminen, unihäiriöt, tuntoharhat, keskushermoston häiriöt, kuivat silmät, sydämen vajaatoiminta, ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos, olemassa olevan eteis-kammiokatkoksen paheneminen, sydämen harvalyöntisyys, katkokävely, Raynaud’n oireyhtymä (sormien ja varpaiden verenkiertohäiriö), raajojen sinerrys ja raajojen kylmyys, matala verenpaine, keuhkotulehdus, keuhkokudoksen poikkeavuudet, keuhkoputkikouristus, oksentelu, maksaentsyymien lisääntyminen, pääosin maksasoluihin liittyvä maksavaurio, vieroitusoireet.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.


5. Diasectral-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.

Älä käytä tätä lääketta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Diasectral sisältää

 • Vaikuttava aine on asebutololi.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, povidoni, hypromelloosi, makrogoli 4000 ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen, jakouurteellinen tabletti, jonka päällä merkintä ACB 200.

Pakkauskoko: 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy 
Revontulenkuja 1 
02100 Espoo

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid, S.A.U., Avda. Leganés, 62, 28923 Alcorcón (Madrid), Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.11.2017

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro