LYNPARZA tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg, 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,9 mt, 27.09.2022 19:10:56)

Lynparza 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Lynparza 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen

olaparibi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Lynparza on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Lynparza‑valmistetta
 3. Miten Lynparza‑valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lynparza‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Mitä Lynparza on ja miten se vaikuttaa

Lynparza sisältää vaikuttavana aineena olaparibia. Olaparibi kuuluu PARP:n (polyadenosiinidifosfaattiriboosipolymeraasin) estäjiksi kutsuttujen syöpälääkkeiden ryhmään.

PARP:n estäjät pystyvät tuhoamaan syöpäsoluja, jotka eivät kykene kunnolla korjaamaan DNA:n vaurioita. Tämän tyyppiset syöpäsolut voidaan tunnistaa:

 • toteamalla, että platinasolunsalpaajahoito tehoaa potilaan sairauteen
 • etsimällä viallisia DNA:n korjausgeenejä, kuten BRCA-geenejä (BReast CAncer gene = rintasyöpägeeni).

Kun Lynparza-valmistetta käytetään yhdessä abirateronin (androgeenireseptorin signaloinnin estäjä) kanssa, yhdistelmä saattaa tehostaa syövän kasvua estävää vaikutusta eturauhassyöpäsoluissa, joissa on tai ei ole viallisia DNA:n korjausgeenejä (esim. BRCA-geenejä).

Mihin Lynparza‑valmistetta käytetään

Lynparza‑valmistetta käytetään

 • tietyn tyyppisen munasarjasyövän (jossa on BRCA-mutaatio) hoitoon, kun se on reagoinut ensimmäiseen tavanomaiseen platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon.
  • Sinulle tehdään testi, jotta selviää, onko munasarjasyövässäsi BRCA‑mutaatio.
    
 • uusiutuneen munasarjasyövän hoitoon. Sitä voidaan käyttää, kun syöpä on reagoinut aiempaan tavanomaiseen platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon.
   
 • tietyn tyyppisen munasarjasyövän (joka on BRCA-mutaation tai genomin epävakauden perusteella HRD-positiivinen) hoitoon, kun se on reagoinut ensimmäiseen tavanomaisen platinapohjaisen solunsalpaajahoidon ja bevasitsumabin yhdistelmällä annettuun hoitoon. Lynparza-valmistetta käytetään yhdessä bevasitsumabin kanssa.
   
 • tietyn tyyppisen rintasyövän (jossa on BRCA-mutaatio ja joka on HER2-negatiivinen) hoitoon, kun syöpä ei ole levinnyt muualle elimistöön ja hoito annetaan leikkauksen jälkeen (leikkauksen jälkeen annettua hoitoa kutsutaan liitännäishoidoksi). Sinun on pitänyt saada solunsalpaajahoitoa joko ennen leikkausta tai sen jälkeen. Jos syöpä on hormonireseptoripositiivinen, lääkäri saattaa määrätä sinulle myös hormonaalista hoitoa.
  • Sinulle tehdään testi, jotta selviää, onko sinulla BRCA‑mutatoitunut rintasyöpä.
    
 • tietyn tyyppisen rintasyövän (jossa on BRCA-mutaatio ja joka on HER2-negatiivinen) hoitoon, kun syöpä on levinnyt alkuperäisen kasvaimen ulkopuolelle. Sinun on pitänyt saada solunsalpaajahoitoa joko ennen syövän leviämistä tai sen jälkeen. 
  • Sinulle tehdään testi, jotta selviää, onko sinulla BRCA‑mutatoitunut rintasyöpä.
    
 • tietyn tyyppisen haimasyövän (jossa on BRCA-mutaatio) hoitoon, kun se on reagoinut ensimmäiseen tavanomaiseen platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon.
  • Sinulle tehdään testi, jotta selviää, onko sinulla BRCA-mutatoitunut haimasyöpä.
    
 • tietyn tyyppisen eturauhassyövän (jossa on BRCA-mutaatio) hoitoon, kun syöpä on levinnyt alkuperäisen kasvaimen ulkopuolelle eikä enää reagoi lääkehoitoon tai kirurgiseen hoitoon, joilla pienennetään testosteronipitoisuutta.
  Sinun on pitänyt saada tietynlaisia hormonihoitoja, esimerkiksi entsalutamidia tai abirateroniasetaattia.
  • Sinulle tehdään testi, jotta selviää, onko sinulla BRCA-mutatoitunut eturauhassyöpä.
    
 • tietyn tyyppisen eturauhassyövän hoitoon, kun syöpä on levinnyt alkuperäisen kasvaimen ulkopuolelle (lähettänyt etäpesäkkeitä) eikä enää reagoi lääkehoitoon tai kirurgiseen hoitoon, joilla pienennetään testosteronipitoisuutta. Lynparza-valmistetta käytetään yhdessä toisen syöpälääkkeen (abirateronin) sekä kortisonilääkkeen (prednisonin tai prednisolonin) kanssa.

Kun Lynparza-valmistetta annetaan yhdessä muiden syövän hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa, on tärkeää lukea myös näiden muiden lääkkeiden pakkausselosteet. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on näihin lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Lynparza‑valmistetta

 • jos olet allerginen olaparibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos imetät (katso kohdasta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä lisätietoja).

Älä ota Lynparza‑valmistetta, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen Lynparza‑valmisteen käyttöä, jos olet epävarma.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Lynparza‑valmistetta tai Lynparza‑valmisteen käytön aikana

 • jos sinulla testattaessa todetaan verisolujen pieni määrä. Näitä saattavat olla pieni punasolu- tai valkosolumäärä tai pieni verihiutalemäärä. Katso kohdasta Mahdolliset haittavaikutukset lisätietoa näistä haittavaikutuksista sekä oireista ja merkeistä, joita sinun pitää tarkkailla (esim. kuume tai tulehdukset, mustelmat tai verenvuoto). Ne saattavat harvoissa tapauksissa olla merkkejä vakavammista luuytimen häiriöistä, joita kutsutaan "myelodysplastiseksi oireyhtymäksi" (MDS) tai "akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi" (AML).
   
 • jos sinulla ilmenee uutta tai pahenevaa hengenahdistusta, yskää tai hengityksen vinkumista. Pienellä joukolla potilaita, jotka ovat käyttäneet Lynparza‑valmistetta, on raportoitu keuhkotulehdusta. Keuhkotulehdus on vakava sairaus, joka usein vaatii sairaalahoitoa.
   
 • jos sinulla ilmenee uusia tai pahenevia kipu- tai turvotusoireita raajoissa, hengenahdistusta, rintakipua, tavallista nopeampaa hengitystä tai tavallista nopeampaa sydämensykettä. Pienelle osalle Lynparza-hoitoa saaneista potilaista muodostui veritulppa syvään laskimoon, yleensä alaraajaan (laskimotukos), tai keuhkoihin (keuhkoveritulppa).
   
 • jos huomaat ihon tai silmänvalkuaisten kellertymistä, epänormaalin tummaa virtsaa (väriltään ruskeaa), oikeanpuoleista vatsakipua, väsymystä, ruokahalun heikkenemistä tai selittämätöntä pahoinvointia ja oksentelua, ota välittömästi yhteys lääkäriin, sillä nämä voivat olla merkkejä maksaongelmista.

Jos epäilet, että jokin edellä mainituista saattaa koskea sinua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen kuin otat Lynparza‑valmistetta tai Lynparza‑valmisteen käytön aikana.

Kokeet ja seuranta
Lääkäri tulee tutkimaan vertasi ennen Lynparza‑hoitoa ja sen aikana.

Sinulta otetaan verikoe

 • ennen hoitoa
 • kerran kuukaudessa ensimmäisen hoitovuoden aikana
 • lääkärin määräämin säännöllisin väliajoin ensimmäisen hoitovuoden jälkeen.

Jos verisolujen määrä laskee pieneksi, saatat tarvita verensiirron (jossa saat uutta verta tai verituotteita luovuttajalta).

Muut lääkevalmisteet ja Lynparza
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita saat ilman reseptiä, ja rohdosvalmisteita, koska Lynparza voi vaikuttaa tiettyjen lääkkeiden vaikutustapaan ja lisäksi tietyt lääkkeet voivat vaikuttaa Lynparza‑valmisteen vaikutustapaan.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan otat tai saatat ottaa jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • muut syöpälääkkeet
 • rokotus tai lääke, joka heikentää immuunijärjestelmää, koska saatat tarvita huolellista seurantaa
 • itrakonatsoli, flukonatsoli – käytetään sieni‑infektioiden hoitoon
 • telitromysiini, klaritromysiini, erytromysiini – käytetään bakteeri‑infektioiden hoitoon
 • ritonaviirilla tai kobisistaatilla tehostetut proteaasin estäjät, bosepreviiri, telapreviiri, nevirapiini, efavirentsi – käytetään virusinfektioiden hoitoon, HIV mukaan lukien
 • rifampisiini, rifapentiini, rifabutiini – käytetään bakteeri‑infektioiden hoitoon, tuberkuloosi mukaan lukien
 • fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali – käytetään rauhoittavana lääkkeenä tai kouristuskohtausten ja epilepsian hoitoon
 • rohdosvalmisteet, jotka sisältävät mäkikuismaa (Hypericum perforatum) – käytetään lähinnä masennuksen hoitoon
 • digoksiini, diltiatseemi, furosemidi, verapamiili, valsartaani − käytetään sydänsairauksien tai korkean verenpaineen hoitoon
 • bosentaani − käytetään keuhkoverenpainetaudin hoitoon
 • statiinit, esimerkiksi simvastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini − käytetään veren kolesteroliarvojen alentamiseen
 • dabigatraani – käytetään veren ohentamiseen
 • glibenklamidi, metformiini, repaglinidi − käytetään diabeteksen hoitoon
 • torajyväalkaloidit − käytetään migreenin ja päänsäryn hoitoon
 • fentanyyli − käytetään syöpäkivun hoitoon
 • pimotsidi, ketiapiini − käytetään mielenterveysongelmien hoitoon
 • sisapridi − käytetään mahavaivojen hoitoon
 • kolkisiini – käytetään kihdin hoitoon
 • siklosporiini, sirolimuusi, takrolimuusi − käytetään immuunijärjestelmän toiminnan estämiseen
 • metotreksaatti – käytetään syövän, nivelreuman ja psoriaasin hoitoon.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos käytät jotakin edellä mainituista lääkkeistä tai muita lääkkeitä. Edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi saattaa olla muitakin lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa Lynparza-valmisteeseen.

Lynparza juoman kanssa
Älä juo greippimehua Lynparza-hoidon aikana. Se saattaa vaikuttaa lääkkeen vaikutustapaan.

Ehkäisy, raskaus ja imetys
Naispotilaat

 • Älä käytä Lynparza‑valmistetta, jos olet raskaana tai saatat tulla raskaaksi, sillä se saattaa vahingoittaa syntymätöntä lastasi.
 • Et saa tulla raskaaksi käyttäessäsi tätä lääkettä. Jos olet sukupuoliyhdynnässä, sinun on käytettävä kahta tehokasta ehkäisymenetelmää tämän hoidon aikana ja kuuden kuukauden ajan viimeisen Lynparza‑annoksen ottamisen jälkeen. Ei tiedetä, vaikuttaako Lynparza joidenkin ehkäisytablettien tehoon. Kerro lääkärille, jos käytät hormonaalista ehkäisyä, sillä lääkäri saattaa suositella, että käytät lisäksi jotain muuta kuin hormonaalista ehkäisymenetelmää.
 • Sinun on tehtävä raskaustesti ennen Lynparza‑hoidon aloittamista, säännöllisin välein hoidon aikana ja kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä Lynparza‑annoksesta. Kerro välittömästi lääkärille, jos tulet tänä aikana raskaaksi.
 • Ei tiedetä, erittyykö Lynparza rintamaitoon. Älä imetä Lynparza‑hoidon aikana ja yhden kuukauden aikana viimeisen Lynparza‑annoksen ottamisen jälkeen. Kerro lääkärille, jos suunnittelet imettäväsi lasta.

Miespotilaat

 • Sinun on käytettävä kondomia Lynparza-hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan viimeisen Lynparza-annoksen ottamisen jälkeen, jos olet yhdynnässä naispuolisen kumppanin kanssa, vaikka kumppanisi olisi raskaana. Ei ole tiedossa, erittyykö Lynparza siemennesteeseen.
 • Naispuolisen kumppanisi on myös käytettävä asianmukaista ehkäisyä.
 • Et saa luovuttaa spermaa Lynparza-hoidon aikana etkä 3 kuukauteen viimeisen annoksen ottamisen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lynparza voi vaikuttaa kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita. Jos sinua huimaa, heikottaa tai väsyttää käyttäessäsi Lynparza‑valmistetta, älä aja tai käytä työvälineitä tai koneita.

Tietoja tämän lääkkeen muista aineosista
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per 100 mg:n tai 150 mg:n tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Miten Lynparza otetaan

 • Niele Lynparza-tabletit kokonaisina. Voit ottaa ne aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.
 • Ota yksi Lynparza-annos aamulla ja yksi illalla.
 • Älä pureskele, murskaa, liuota tai jaa tabletteja, sillä se saattaa vaikuttaa siihen, miten nopeasti lääkeaine pääsee elimistöösi.

Miten paljon Lynparza-valmistetta otetaan

 • Lääkäri kertoo, montako Lynparza-tablettia sinun pitää ottaa. On tärkeää, että otat koko suositellun annoksen joka päivä. Jatka tätä hoitoa niin kauan kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on kehottanut.
 • Tavallinen suositeltu annos on 300 mg (kaksi 150 mg:n tablettia) kaksi kertaa vuorokaudessa eli yhteensä 4 tablettia päivässä.

Lääkäri saattaa muuttaa annostasi

 • jos sinulla on munuaisvaivoja. Sinua pyydetään ottamaan 200 mg (kaksi 100 mg:n tablettia) kaksi kertaa vuorokaudessa eli yhteensä 4 tablettia päivässä.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat Lynparza-valmisteeseen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä).
 • jos sinulle ilmaantuu tiettyjä haittavaikutuksia Lynparza-hoidon aikana (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset). Lääkäri saattaa pienentää annosta tai lopettaa hoidon joko lyhytaikaisesti tai pysyvästi.

Jos otat enemmän Lynparza‑valmistetta kuin sinun pitäisi
Jos otat tavallista suuremman annoksen Lynparza‑valmistetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Lynparza‑valmistetta
Jos unohdat ottaa Lynparza‑annoksen, jatka hoitoa seuraavasta annoksesta normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta annosta samaan aikaan) korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Kerro lääkärille välittömästi, jos huomaat jonkin seuraavista:

Hyvin yleiset (saattavat ilmetä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä)

 • hengästyneisyyden tunne, erittäin voimakas väsymys, kalpea iho tai nopea sydämensyke – nämä voivat olla oireita punaisten verisolujen määrän vähenemisestä (anemia).

Melko harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä sadasta)

 • allergiset reaktiot (esim. nokkosihottuma, hengitys- tai nielemisvaikeus ja huimaus, jotka ovat yliherkkyysreaktioiden merkkejä ja oireita).
 • kutiseva ihottuma tai turvonnut, punoittava iho (dermatiitti)
 • vakavat luuytimen sairaudet (myelodysplastinen oireyhtymä tai akuutti myelooinen leukemia). Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä.

Muut haittavaikutukset, kuten

Hyvin yleiset (saattavat ilmetä useammalla kuin 1 henkilöllä kymmenestä)

 • pahoinvointi
 • oksentelu
 • väsymyksen tai heikkouden tunne (uupumus)
 • ruuansulatushäiriö tai närästys
 • ruokahalun väheneminen
 • päänsärky
 • makuaistin muutokset
 • huimaus
 • yskä
 • hengenahdistus (dyspnea)
 • ripuli. Jos ripuli muuttuu vakavaksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Hyvin yleiset haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä verikokeissa

 • pieni valkosolumäärä (leukopenia tai neutropenia), joka saattaa heikentää puolustuskykyäsi infektioita vastaan ja johon saattaa liittyä kuumetta.

Yleiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä kymmenestä)

 • ihottuma
 • kipu suussa (suutulehdus)
 • kipu vatsan alueella kylkiluiden alapuolella (ylävatsakipu)
 • veritulppa syvässä laskimossa, yleensä alaraajassa (laskimotukos), joka saattaa aiheuttaa oireina esimerkiksi jalkojen kipua tai turvotusta, tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa), joka saattaa aiheuttaa oireina esimerkiksi hengenahdistusta, rintakipua, tavallista nopeampaa hengitystä tai tavallista nopeampaa sydämensykettä.

Yleiset haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä verikokeissa

 • pieni valkosolumäärä (lymfosytopenia), joka saattaa heikentää puolustuskykyäsi infektioita vastaan ja johon saattaa liittyä kuumetta
 • veren pieni verihiutalemäärä (trombosytopenia), jolloin saatat havaita seuraavia oireita
  •  mustelmat tai tavallista pidempään jatkuva verenvuoto, jos olet loukannut itsesi
 • veren kreatiniiniarvon suureneminen. Kreatiniinitutkimuksella tarkistetaan, kuinka hyvin munuaisesi toimivat.
 • poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset.

Melko harvinaiset haittavaikutukset, jotka saattavat ilmetä verikokeissa

 • punasolujen koon kasvu (tähän ei liity mitään oireita).

Harvinaiset (saattavat ilmetä enintään 1 henkilöllä tuhannesta)

 • kasvojen turpoaminen (angioedeema)
 • ihonalaisen rasvakudoksen kivulias tulehdus (kyhmyruusu). 

Tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

 • merkit maksaongelmista, kuten ihon tai silmänvalkuaisten kellertyminen (keltaisuus), pahoinvointi tai oksentelu, oikeanpuoleinen vatsakipu, tumma virtsa (väriltään ruskeaa), ruokahalun heikkeneminen, väsymys.

Lääkäri määrää sinulle verikokeita kerran kuukaudessa ensimmäisen hoitovuoden ajan ja säännöllisin välein sen jälkeen. Lääkäri kertoo sinulle, jos verikokeissa ilmenee muutoksia, jotka saattavat edellyttää hoitoa.

Jos havaitset haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lynparza sisältää
Vaikuttava aine on olaparibi.

 • Yksi Lynparza 100 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg olaparibia.
 • Yksi Lynparza 150 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg olaparibia.

Muut aineet ovat

 • Tabletin ydin: kopovidoni, kolloidinen vedetön piioksidi, mannitoli, natriumstearyylifumaraatti
 • Tabletin päällyste: hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172) (vain 150 mg:n tableteissa).

Ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Tietoja tämän lääkkeen muista aineosista”.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lynparza 100 mg tabletit ovat keltaisia tai tummankeltaisia soikeita kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”OP100” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

Lynparza 150 mg tabletit ovat vihreitä tai vihreänharmaita soikeita kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”OP150” ja toisella puolella ei ole merkintöjä.

Lynparza on 56 kalvopäällysteisen tabletin pahvikotelossa, joka sisältää 7 läpipainopakkausta, joissa kussakin on 8 tablettia, tai moniannospakkauksessa, jossa on 112 kalvopäällysteistä tablettia (kaksi 56 tabletin pakkausta).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija 
AstraZeneca AB
SE‑151 85 Södertälje
Ruotsi

Valmistaja
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-152 57 Södertälje
Ruotsi

AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park
Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA
Iso‑Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
AstraZeneca Oy
Puh: +358 10 23 010

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10/2023

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla http://www.ema.europa.eu

Yrityksen yhteystiedot:

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo

www.astrazeneca.fi
010 23 010
Tukkuliike: Magnum Medical, Oriola, Muu