BUPROPION ORION säädellysti vapauttava tabletti 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8,3 mt, 09.07.2021 19:02:32)

Bupropion Orion 150 mg säädellysti vapauttavat tabletit

bupropionihydrokloridi

Yleisiä ohjeita

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Bupropion Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta
 3. Miten Bupropion Orion ‑valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Bupropion Orion ‑valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä valmiste on ja mihin sitä käytetään

Lääkäri on määrännyt sinulle Bupropion Orion -valmistetta masennuksesi (depressio) hoitoon. Sen katsotaan vaikuttavan aivojen kemikaaleihin, noradrenaliiniin ja dopamiiniin.

Bupropionia, jota Bupropion Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä

Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta

 • jos olet allerginen bupropionille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa)
 • jos otat muita bupropionia sisältäviä lääkkeitä
 • jos sinulla on diagnosoitu epilepsia tai jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia
 • jos sinulla on tai on ollut syömishäiriö (esim. bulimia tai anoreksia nervosa)
 • jos sinulla on aivokasvain
 • jos yleensä nautit runsaasti alkoholia ja olet juuri lopettanut tai suunnittelet lopettavasi juomisen
 • jos sinulla on vaikea maksan toimintahäiriö
 • jos olet vastikään lopettanut rauhoittavien lääkkeiden ottamisen tai jos aiot lopettaa niiden ottamisen Bupropion Orion ‑hoidon aikana
 • jos otat tai olet ottanut muita masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä, joita kutsutaan monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjä) viimeisten 14 vuorokauden aikana.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta vaan keskustele asiasta heti lääkärin kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta.

Brugadan oireyhtymä

Jos sinulla on Brugadan oireyhtymä (harvinainen perinnöllinen oireyhtymä, joka vaikuttaa sydämen rytmiin) tai jos suvussasi on esiintynyt sydänpysähdys tai äkkikuolema.

Lapset ja nuoret

Bupropion-Orion ‑valmistetta ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaiden hoitoon. Alle 18‑vuotiaiden masennuslääkkeiden käyttöön liittyy lisääntynyt itsemurha-ajatusten ja -käytöksen vaara.

Aikuiset

Ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta lääkärin pitää tietää:

 • jos käytät säännöllisesti runsaasti alkoholia
 • jos sinulla on diabetes, jota hoidat insuliinilla tai tablettihoidolla
 • jos olet joskus saanut vakavan päähän kohdistuneen vamman
  Bupropion-Orion -valmisteen on osoitettu aiheuttavan kouristuskohtauksia noin yhdellä tuhannesta henkilöstä. Tämä haittavaikutus on todennäköisempi ihmisillä, jotka kuuluvat yllä mainituihin ryhmiin. Jos saat kohtauksen hoidon aikana, lopeta Bupropion-Orion -valmisteen käyttö. Älä ota enää lääkettä ja ota yhteys lääkäriin.
 • jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö (voimakkaita mielialan vaihteluita), sillä Bupropion Orion voi saada aikaan tämän taudin häiriöjakson ilmaantumisen.
 • jos otat muita masennuslääkkeitä. Näiden lääkkeiden käyttö yhdessä Bupropion Orion ‑valmisteen kanssa voi johtaa serotoniinioireyhtymään, joka voi olla hengenvaarallinen tila (ks. kohdasta ”Muut lääkevalmisteet ja Bupropion Orion).
 • jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriö, koska tämä lisää haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua, keskustele lääkärin kanssa uudestaan ennen kuin otat Bupropion Orion -valmistetta. Lääkäri voi haluta seurata hoitoasi erityisen tarkasti tai suositella jotain toista hoitoa.

Jos koet itsesi masentuneeksi tai itsetuhoiseksi

Jos sinulla on todettu masennus, sinulla saattaa joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai jopa tehdä itsemurha. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkitystä aloitettaessa, koska näiden lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie jonkin aikaa, yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus vieläkin kauemmin.

Saatat olla alttiimpi tällaisille ajatuksille:

 • jos sinulla on aiemmin ollut ajatuksia, että tekisit itsemurhan tai vahingoittaisit itseäsi
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit myös pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi pahenee tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Muut lääkevalmisteet ja Bupropion Orion

Jos otat tai olet ottanut monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjä) kutsuttuja masennuslääkkeitä viimeisten 14 vuorokauden aikana, kerro tästä lääkärille äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta”).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä, rohdosvalmisteita, vitamiineja tai reseptivapaita valmisteita. Lääkäri voi muuttaa Bupropion Orion ‑annostasi tai ehdottaa lääkityksen muuttamista.

Jotkut lääkkeet eivät sovi käytettäväksi Bupropion Orion ‑valmisteen kanssa. Jotkut lääkkeet voivat lisätä kohtausten tai kouristusten vaaraa. Jotkut muut lääkkeet voivat lisätä muiden haittavaikutusten vaaraa. Alla luetellaan joitakin esimerkkejä, mutta luettelo ei ole täydellinen.

Kouristuskohtausten todennäköisyys voi olla tavallista suurempi:

 • jos otat muita masennus- tai mielialalääkkeitä
 • jos otat teofylliiniä astman tai keuhkosairauden hoitoon
 • jos otat tramadolia, joka on voimakas kipulääke
 • jos olet ottanut rauhoittavia lääkkeitä tai jos suunnittelet lopettavasi niiden oton Bupropion Orion ‑hoidon aikana (ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta”)
 • jos otat lääkkeitä malarian estoon (esim. meflokiiniä tai klorokiiniä)
 • jos otat piristeitä tai muita lääkkeitä painon tai ruokahalun hillitsemiseksi
 • jos otat steroideja (suun kautta tai pistoksina)
 • jos otat kinoloneiksi kutsuttuja antibiootteja
 • jos otat väsyttäviä antihistamiineja
 • jos otat diabeteslääkkeitä.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua, keskustele asiasta heti lääkärin kanssa äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkäri arvioi Bupropion Orion -valmisteen oton sinulle aiheuttamia hyötyjä ja haittoja.

Muiden haittavaikutusten todennäköisyys voi olla tavallista suurempi:

 • jos otat muita lääkkeitä masennuksen hoitoon (esim. amitriptyliiniä, fluoksetiinia, paroksetiinia, sitalopraamia, essitalopraamia, venlafaksiinia, dosulepiinia, desipramiinia tai imipramiinia) tai muiden psyykkisten sairauksien hoitoon (kuten klotsapiinia, risperidonia, tioridatsiinia tai olantsapiinia). Bupropion Orion ‑valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia joidenkin masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa ja saatat kokea henkisen tilan muutoksia (esim. levottomuus, aistiharhat, kooma) ja muita vaikutuksia, kuten yli 38 °C ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli).
 • jos otat lääkkeitä Parkinsonin tautiin (levodopa, amantadiini tai orfenadriini)
 • jos otat lääkkeitä, jotka vaikuttavat kehosi kykyyn pilkkoa Bupropion Orion ‑valmistetta (karbamatsepiini, fenytoiini, valproaatti)
 • jos otat joitakin syöpäsairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (kuten syklofosfamidia, ifosfamidia)
 • jos otat tiklopidiinia tai klopidogreelia, joita käytetään pääasiassa aivoinfarktin estoon
 • jos otat jotakin beetasalpaajaa (kuten metoprololia)
 • jos otat joitakin sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (propafenoni tai flekainidi)
 • jos käytät nikotiinilaastareita tukena tupakoinnin lopettamisessa.

Jos jokin yllä olevista koskee sinua, keskustele asiasta heti lääkärin kanssa äläkä ota Bupropion Orion ‑valmistetta.

Bupropion Orion voi olla vähemmän tehokas:

 • jos otat ritonaviiria tai efavirentsiä, HIV:n hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärille. Lääkäri tarkistaa, miten hyvin Bupropion Orion tehoaa sinuun. Voi olla tarpeen lisätä annostasi tai vaihtaa masennuslääkettäsi. Älä lisää Bupropion Orion -annostasi ilman lääkärin ohjeita, koska tämä voi suurentaa haittavaikutusten riskiä (mukaan lukien kouristuskohtaukset).

Bupropion Orion voi alentaa toisten lääkkeiden tehoa:

 • jos otat rintasyövän hoitoon tarkoitettua tamoksifeenia.
  Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärille. Voi olla tarpeen vaihtaa masennuslääkkeesi toiseen.
 • jos otat sydänlääkettä nimeltä digoksiini.
  ​​​​​​​Jos tämä koskee sinua, kerro asiasta lääkärille. Lääkäri saattaa harkita digoksiiniannoksen muuttamista.

Bupropion Orion alkoholin kanssa

Alkoholi voi vaikuttaa siihen, miten Bupropion Orion vaikuttaa, ja joskus harvoin yhdessä käytettynä ne voivat vaikuttaa hermostoon tai henkiseen tilaasi. Jotkut huomaavat olevansa herkempiä alkoholin vaikutuksille, kun he ottavat Bupropion Orion ‑valmistetta. Lääkäri voi ehdottaa, että et juo alkoholia (olutta, viiniä tai väkeviä juomia) Bupropion Orion ‑hoidon aikana tai kehottaa juomaan mahdollisimman vähän. Jos kuitenkin juot nyt runsaasti, älä lopeta äkillisesti: se voi altistaa sinut kohtauksille.

Keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä ennen kuin aloitat Bupropion Orion ‑valmisteen ottamisen.

Vaikutus virtsakokeisiin

Bupropion Orion voi häiritä joitakin muiden lääkeaineiden toteamiseen käytettäviä laboratoriokokeita. Jos sinun tarvitsee antaa virtsanäyte, kerro lääkärille tai sairaalassa, että otat Bupropion Orion ‑valmistetta.

Raskaus ja imetys

Älä ota Bupropion Orion ‑valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, ellei lääkäri suosittele käyttämään. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen ottamista. Osassa tutkimuksista, mutta ei kaikissa, on raportoitu vauvan lisääntyneestä todennäköisyydestä saada synnynnäisiä epämuodostumia, erityisesti sydänvikoja, kun äiti ottaa bupropionia. Ei tiedetä, johtuvatko nämä epämuodostumat Bupropion Orion ‑valmisteen ottamisesta.

Bupropion Orion ‑valmisteen sisältämät aineet voivat kulkeutua rintamaitoon. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos Bupropion Orion saa olosi sekavaksi tai sinua huimaa, älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

3. Miten valmistetta käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Alla esitetään tavanomainen annostus, mutta lääkäri määrää annoksen juuri sinulle. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voi viedä jonkin aikaa ennen kuin alat tuntea olosi paremmaksi. Vie jonkin aikaa ennen kuin lääke vaikuttaa täydellä teholla, joskus viikkoja tai kuukausia. Kun alat voida paremmin, lääkäri voi kehottaa sinua jatkamaan Bupropion Orion hoitoa, että masennus ei palaisi.

Kuinka paljon lääkettä otetaan

Tavallinen suositeltu annos aikuisille on yksi 150 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa.

Lääkäri voi nostaa annoksen 300 mg:aan kerran vuorokaudessa, jos masennus ei helpota useiden viikkojen hoidon jälkeen.

Jotkut potilaat voivat jatkaa annoksella 150 mg kerran vuorokaudessa koko hoitojakson ajan. Lääkäri on voinut määrätä tämän annoksen, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus.

Kuinka kauan lääkettä otetaan

Vain sinä ja hoitava lääkäri voitte päättää, kuinka kauan Bupropion Orion -valmistetta otetaan. Voi viedä viikkoja tai kuukausia ennen kuin havaitset paranemista. Keskustele oireistasi lääkärin kanssa säännöllisesti päättääksenne kuinka kauan otat tätä lääkettä Kun alat voida paremmin, lääkäri voi kehottaa sinua jatkamaan Bupropion Orion ‑hoitoa, ettei masennus palaisi.

Miten ottaa tabletit

Ota Bupropion Orion ‑tablettiannos aamuisin. Älä ota Bupropion Orion ‑tabletteja useammin kuin kerran vuorokaudessa.

Tabletti on päällystetty kuorella, joka vapauttaa hitaasti lääkeainetta elimistössäsi. Saatat huomata ulosteessasi jotain, mikä näyttää tabletilta. Kyseessä on tyhjä kuori, joka poistuu elimistöstäsi.

Niele tabletit kokonaisina. Älä pureskele, murskaa tai jaa niitä – jos teet näin, vaarana saattaa olla, että saat yliannoksen lääkettä, koska lääke vapautuu kehoosi liian nopeasti. Tällöin voit helpommin saada haittavaikutuksia, myös kouristuskohtauksia.

Tabletit voi ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Jos otat enemmän Bupropion Orion ‑tabletteja kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos otat liian monta tablettia, kouristuskohtausten tai muiden haittavaikutusten vaara voi kasvaa. Älä viivyttele, vaan ota yhteys lääkäriin saadaksesi opastusta tai hakeudu heti lähimpään sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Bupropion Orion ‑tabletteja

Jos unohdat ottaa annoksen, odota ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Bupropion Orion ‑tablettien oton

Älä lopeta Bupropion Orion ‑tablettien ottoa tai pienennä annostasi ilman, että keskustelet asiasta ensin lääkärin kanssa.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Kouristuskohtaukset

Noin yksi tuhannesta Bupropion Orion ‑valmistetta ottavasta voi saada kouristuskohtauksen. Riski saada kohtaus on suurempi, jos ottaa liian suuren annoksen, ottaa samanaikaisesti tiettyjä lääkkeitä tai jos henkilöllä on muuten tavallista suurempi vaara saada kohtauksia. Jos tämä huolestuttaa, kysy asiasta lääkäriltäsi.

Jos saat kohtauksen, kerro asiasta lääkärille, kun olet toipunut. Älä ota enää tabletteja.

Allergiset reaktiot

Jotkut voivat saada Bupropion Orion ‑valmisteesta allergisia reaktioita, kuten:

 • ihon punoitus tai nokkosrokon kaltainen ihottuma, rakkulat tai kutiavat paukamat iholla (nokkosihottuma). Jotkut ihottumat voivat vaatia sairaalahoitoa, varsinkin, jos suussasi tai silmissäsi esiintyy arkuutta.
 • poikkeuksellinen hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet
 • silmäluomien, huulien tai kielen turpoaminen
 • lihas- tai nivelkipu
 • pyörtyminen tai hetkellinen tajunnan menetys.

Jos sinulla esiintyy allergisen reaktion oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Älä ota enää tabletteja.

Allergiset reaktiot voivat kestää pitkään. Jos lääkäri määrää jotakin lääkettä allergisten oireiden hoitoon, ota koko kuuri loppuun.

Lupusihottuma tai lupuksen oireiden paheneminen

Esiintymistiheys tuntematon – esiintyvyyttä ei voida arvioida Bupropion Orion ‑valmisteen käyttäjiä koskevien, saatavissa olevien tietojen perusteella.

Lupus on immuunijärjestelmän häiriö, joka vaikuttaa ihoon ja muihin elimiin.

Jos sinulla esiintyy lupuksen pahenemisvaiheita, ihottumaa tai ihomuutoksia (erityisesti auringonvalolle altistuneilla alueilla) Bupropion Orion -hoidon aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sillä hoito on ehkä lopetettava.

Akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP)

Tuntematon – esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevien tietojen perusteella Bupropion Orion -valmistetta käyttävillä henkilöillä. Akuutin yleistyneen eksantematoottisen pustuloosin oire on ihottuma, jossa on mätätäytteisiä näppylöitä/rakkuloita.

Jos saat ihottuman, jossa on mätätäytteisiä näppylöitä/rakkuloita, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska voi olla tarpeen lopettaa hoito.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

 • univaikeudet. Muista ottaa Bupropion Orion aamuisin.
 • päänsärky
 • suun kuivuminen
 • pahoinvointi, oksentelu.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

 • kuume, huimaus, kutina, hikoilu ja ihottuma (joskus allergisen reaktion johdosta)
 • tärinä, vapina, heikotus, väsymys, rintakipu
 • ahdistuneisuus tai kiihtyneisyys
 • mahakipu tai muut vatsavaivat (ummetus), makuaistin muutokset, ruokahaluttomuus (anoreksia)
 • verenpaineen nousu (joskus vaikea), punastuminen
 • korvien soiminen, näköhäiriöt.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

 • masentuneisuus (ks. myös kappaleen 2 ”Varoitukset ja varotoimet” kohta ”Jos koet itsesi masentuneeksi tai itsetuhoiseksi”)
 • hämmentynyt olo
 • keskittymiskyvyn puute
 • sydämen nopealyöntisyys
 • painon lasku.

Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

 • kouristukset.

Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

 • sydämen tykytykset, pyörtyminen
 • nykimiset, lihasten jäykkyys, hallitsemattomat liikkeet, kävely- tai koordinaatio-ongelmat
 • levottomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, aggressiivisuus, erikoiset unet, puutuminen tai tunnottomuus, muistihäiriöt
 • ihon tai silmänvalkuaisten kellertyminen (keltatauti), mikä voi johtua maksaentsyymiarvojen noususta, maksatulehdus
 • vaikeat allergiset reaktiot, ihottuma, johon liittyy nivel- ja lihaskipuja
 • verensokeriarvojen muutokset
 • tihentynyt tai vähentynyt virtsaamistarve
 • virtsanpidätyskyvyttömyys (tahaton virtsaaminen, virtsankarkailu)
 • vaikea ihottuma suussa tai muissa kehon osissa, mikä voi olla hengenvaarallinen
 • psoriaasin paheneminen (punertavat ihon paksunemat)
 • epätodellisuuden tai outouden tunne (depersonalisaatio), olemattomien asioiden näkeminen ja kuuleminen (hallusinaatiot), harhaluulot (deluusiot), voimakas epäluuloisuus (paranoia).

Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Muita haittavaikutuksia on ollut pienellä määrällä ihmisiä, mutta haittojen tarkkaa yleisyyttä ei tunneta:

 • itsetuhoiset ja itsemurha-ajatukset Bupropion Orion ‑hoidon aikana tai pian hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta Mitä sinun on tiedettävä ennen valmisteen käyttöä ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Bupropion Orion ‑valmistetta”). Jos saat tällaisia ajatuksia, ota heti yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan.
 • irtautuminen todellisuudesta ja kyvyttömyys ajatella tai arvioida asioita selvästi (psykoosi). Muita oireita voivat olla harhanäyt ja/tai harhakuvitelmat.
 • änkytys
 • punasolujen määrän väheneminen (anemia), valkosolujen määrän väheneminen (leukopenia) ja verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia)
 • pienentynyt veren natriumarvo (hyponatremia)
 • henkisen tilan muutokset (esim. levottomuus, hallusinaatiot, kooma) ja muut vaikutukset, kuten yli 38 °C:n ruumiinlämpö, sykkeen nousu, epävakaa verenpaine ja refleksien liioittelu, lihasjäykkyys, koordinaation puute ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli), kun Bupropion Orion ‑valmistetta otetaan yhdessä masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten paroksetiini, sitalopraami, essitalopraami, fluoksetiini ja venlafaksiini).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bupropion Orion sisältää

 • Vaikuttava aine on bupropionihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 150 mg bupropionihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletin ydin: povidoni, kloorivetyhappo, natriumstearyylifumaraatti.
  Tabletin päällyste: etyyliselluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri, vedetön kolloidinen piidioksidi, makrogoli, trietyylisitraatti, hypromelloosi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

150 mg:n tabletti: Valkoinen tai vaaleankeltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka kummallakaan puolella ei ole merkintöjä. Tabletin halkaisija on 7,4 mm.

Tabletteja on saatavissa 30 ja 90 tabletin muovipurkeissa (HDPE), joissa on lapsiturvallinen korkki. Purkeissa on silikageeli/aktiivihiilityyny ja hapen/kosteuden sitoja.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

24100 Salo

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.4.2023

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Medifon, Oriola